Qt编写自定义控件70-扁平化flatui-阿里云开发者社区

开发者社区> feiyangqingyun> 正文

Qt编写自定义控件70-扁平化flatui

简介: 一、前言 对于现在做前端开发人员来说,FlatUI肯定不陌生,最近几年扁平化的设计越来越流行,大概由于现在PC端和移动端的设备的分辨率越来越高,扁平化反而看起来更让人愉悦,而通过渐变色产生的质感色彩反而没有扁平化来得亲切。
+关注继续查看

一、前言

对于现在做前端开发人员来说,FlatUI肯定不陌生,最近几年扁平化的设计越来越流行,大概由于现在PC端和移动端的设备的分辨率越来越高,扁平化反而看起来更让人愉悦,而通过渐变色产生的质感色彩反而没有扁平化来得亲切。
Flat UI是基于Bootstrap之上进行二次开发的扁平化前端框架,他提供了动感、时尚的风格色调搭配,简洁、炫丽的功能组件,同时还提供了更为平滑的js交互动画,可以称得上前端扁平化设计框架的优秀代表之一。
既然是扁平化设计框架的优秀代表,当然需要在自己项目中应用应用,本人最早使用VB开发,而后转为C#开发,最后转为Qt开发,都是因为公司项目需要,根据需要不断学习新的编程框架,语言都是相通的,举一反三,以前用C#写的vista时钟控件和vista日历控件,稍微改改就转移成了Qt写的对应控件,非常方便,只要掌握了思想,熟练了一门语言和框架之后,其他的学起来特别快。
Qt中的qss机制,和css极为相似,感觉就是脱胎于css,用qss来实现Qt界面样式不是一般的方便,而是相当的爽,在看到FlatUI这样的精美的扁平化设计样式后,难以抑制手痒痒,就想用qss实现类似的风格。

开源地址:https://gitee.com/feiyangqingyun/QWidgetDemo https://github.com/feiyangqingyun/QWidgetDemo

二、实现的功能

 • 1:按钮样式设置
 • 2:文本框样式设置
 • 3:进度条样式
 • 4:滑块条样式
 • 5:单选框样式
 • 6:滚动条样式
 • 7:可自由设置对象的高度宽度大小等
 • 8:自带默认参数值

三、效果图

flatui

四、头文件代码

#ifndef FLATUI_H
#define FLATUI_H

/**
 * FlatUI辅助类 作者:feiyangqingyun(QQ:517216493) 2016-12-16
 * 1:按钮样式设置
 * 2:文本框样式设置
 * 3:进度条样式
 * 4:滑块条样式
 * 5:单选框样式
 * 6:滚动条样式
 * 7:可自由设置对象的高度宽度大小等
 * 8:自带默认参数值
 */

#include <QObject>

class QPushButton;
class QLineEdit;
class QProgressBar;
class QSlider;
class QRadioButton;
class QCheckBox;
class QScrollBar;

#ifdef quc
#if (QT_VERSION < QT_VERSION_CHECK(5,7,0))
#include <QtDesigner/QDesignerExportWidget>
#else
#include <QtUiPlugin/QDesignerExportWidget>
#endif

class QDESIGNER_WIDGET_EXPORT FlatUI : public QObject
#else
class FlatUI : public QObject
#endif

{
  Q_OBJECT
public:
  static FlatUI *Instance();
  explicit FlatUI(QObject *parent = 0);  

private:
  static QScopedPointer<FlatUI> self;

public:
  //设置按钮样式
  static QString setPushButtonQss(QPushButton *btn,                //按钮对象
                  int radius = 5,                 //圆角半径
                  int padding = 8,                //间距
                  const QString &normalColor = "#34495E",     //正常颜色
                  const QString &normalTextColor = "#FFFFFF",   //文字颜色
                  const QString &hoverColor = "#4E6D8C",     //悬停颜色
                  const QString &hoverTextColor = "#F0F0F0",   //悬停文字颜色
                  const QString &pressedColor = "#2D3E50",    //按下颜色
                  const QString &pressedTextColor = "#B8C6D1");  //按下文字颜色

  //设置文本框样式
  static QString setLineEditQss(QLineEdit *txt,                  //文本框对象
                 int radius = 3,                  //圆角半径
                 int borderWidth = 2,               //边框大小
                 const QString &normalColor = "#DCE4EC",      //正常颜色
                 const QString &focusColor = "#34495E");      //选中颜色

  //设置进度条样式
  static QString setProgressQss(QProgressBar *bar,
                   int barHeight = 8,               //进度条高度
                   int barRadius = 5,               //进度条半径
                   int fontSize = 9,               //文字字号
                   const QString &normalColor = "#E8EDF2",    //正常颜色
                   const QString &chunkColor = "#E74C3C");    //进度颜色

  //设置滑块条样式
  static QString setSliderQss(QSlider *slider,                  //滑动条对象
                int sliderHeight = 8,                //滑动条高度
                const QString &normalColor = "#E8EDF2",       //正常颜色
                const QString &grooveColor = "#1ABC9C",       //滑块颜色
                const QString &handleBorderColor = "#1ABC9C",    //指示器边框颜色
                const QString &handleColor = "#FFFFFF");      //指示器颜色

  //设置单选框样式
  static QString setRadioButtonQss(QRadioButton *rbtn,              //单选框对象
                   int indicatorRadius = 8,            //指示器圆角角度
                   const QString &normalColor = "#D7DBDE",    //正常颜色
                   const QString &checkColor = "#34495E");    //选中颜色

  //设置滚动条样式
  static QString setScrollBarQss(QWidget *scroll,                 //滚动条对象
                  int radius = 6,                 //圆角角度
                  int min = 120,                  //指示器最小长度
                  int max = 12,                  //滚动条最大长度
                  const QString &bgColor = "#606060",       //背景色
                  const QString &handleNormalColor = "#34495E",  //指示器正常颜色
                  const QString &handleHoverColor = "#1ABC9C",   //指示器悬停颜色
                  const QString &handlePressedColor = "#E74C3C"); //指示器按下颜色
};

#endif // FLATUI_H

五、核心代码

#pragma execution_character_set("utf-8")

#include "flatui.h"
#include "qmutex.h"
#include "qpushbutton.h"
#include "qlineedit.h"
#include "qprogressbar.h"
#include "qslider.h"
#include "qradiobutton.h"
#include "qcheckbox.h"
#include "qscrollbar.h"
#include "qdebug.h"

QScopedPointer<FlatUI> FlatUI::self;
FlatUI *FlatUI::Instance()
{
  if (self.isNull()) {
    static QMutex mutex;
    QMutexLocker locker(&mutex);
    if (self.isNull()) {
      self.reset(new FlatUI);
    }
  }

  return self.data();
}

FlatUI::FlatUI(QObject *parent) : QObject(parent)
{

}

QString FlatUI::setPushButtonQss(QPushButton *btn, int radius, int padding,
                  const QString &normalColor,
                  const QString &normalTextColor,
                  const QString &hoverColor,
                  const QString &hoverTextColor,
                  const QString &pressedColor,
                  const QString &pressedTextColor)
{
  QStringList list;
  list.append(QString("QPushButton{border-style:none;padding:%1px;border-radius:%2px;color:%3;background:%4;}")
        .arg(padding).arg(radius).arg(normalTextColor).arg(normalColor));
  list.append(QString("QPushButton:hover{color:%1;background:%2;}")
        .arg(hoverTextColor).arg(hoverColor));
  list.append(QString("QPushButton:pressed{color:%1;background:%2;}")
        .arg(pressedTextColor).arg(pressedColor));

  QString qss = list.join("");
  btn->setStyleSheet(qss);
  return qss;
}

QString FlatUI::setLineEditQss(QLineEdit *txt, int radius, int borderWidth,
                 const QString &normalColor,
                 const QString &focusColor)
{
  QStringList list;
  list.append(QString("QLineEdit{border-style:none;padding:3px;border-radius:%1px;border:%2px solid %3;}")
        .arg(radius).arg(borderWidth).arg(normalColor));
  list.append(QString("QLineEdit:focus{border:%1px solid %2;}")
        .arg(borderWidth).arg(focusColor));

  QString qss = list.join("");
  txt->setStyleSheet(qss);
  return qss;
}

QString FlatUI::setProgressQss(QProgressBar *bar, int barHeight,
                   int barRadius, int fontSize,
                   const QString &normalColor,
                   const QString &chunkColor)
{

  QStringList list;
  list.append(QString("QProgressBar{font:%1pt;background:%2;max-height:%3px;border-radius:%4px;text-align:center;border:1px solid %2;}")
        .arg(fontSize).arg(normalColor).arg(barHeight).arg(barRadius));
  list.append(QString("QProgressBar:chunk{border-radius:%2px;background-color:%1;}")
        .arg(chunkColor).arg(barRadius));

  QString qss = list.join("");
  bar->setStyleSheet(qss);
  return qss;
}

QString FlatUI::setSliderQss(QSlider *slider, int sliderHeight,
                const QString &normalColor,
                const QString &grooveColor,
                const QString &handleBorderColor,
                const QString &handleColor)
{
  int sliderRadius = sliderHeight / 2;
  int handleWidth = (sliderHeight * 3) / 2 + (sliderHeight / 5);
  int handleRadius = handleWidth / 2;
  int handleOffset = handleRadius / 2;

  QStringList list;
  list.append(QString("QSlider::horizontal{min-height:%1px;}").arg(sliderHeight * 2));
  list.append(QString("QSlider::groove:horizontal{background:%1;height:%2px;border-radius:%3px;}")
        .arg(normalColor).arg(sliderHeight).arg(sliderRadius));
  list.append(QString("QSlider::add-page:horizontal{background:%1;height:%2px;border-radius:%3px;}")
        .arg(normalColor).arg(sliderHeight).arg(sliderRadius));
  list.append(QString("QSlider::sub-page:horizontal{background:%1;height:%2px;border-radius:%3px;}")
        .arg(grooveColor).arg(sliderHeight).arg(sliderRadius));
  list.append(QString("QSlider::handle:horizontal{width:%3px;margin-top:-%4px;margin-bottom:-%4px;border-radius:%5px;"
            "background:qradialgradient(spread:pad,cx:0.5,cy:0.5,radius:0.5,fx:0.5,fy:0.5,stop:0.6 %1,stop:0.8 %2);}")
        .arg(handleColor).arg(handleBorderColor).arg(handleWidth).arg(handleOffset).arg(handleRadius));

  //偏移一个像素
  handleWidth = handleWidth + 1;
  list.append(QString("QSlider::vertical{min-width:%1px;}").arg(sliderHeight * 2));
  list.append(QString("QSlider::groove:vertical{background:%1;width:%2px;border-radius:%3px;}")
        .arg(normalColor).arg(sliderHeight).arg(sliderRadius));
  list.append(QString("QSlider::add-page:vertical{background:%1;width:%2px;border-radius:%3px;}")
        .arg(grooveColor).arg(sliderHeight).arg(sliderRadius));
  list.append(QString("QSlider::sub-page:vertical{background:%1;width:%2px;border-radius:%3px;}")
        .arg(normalColor).arg(sliderHeight).arg(sliderRadius));
  list.append(QString("QSlider::handle:vertical{height:%3px;margin-left:-%4px;margin-right:-%4px;border-radius:%5px;"
            "background:qradialgradient(spread:pad,cx:0.5,cy:0.5,radius:0.5,fx:0.5,fy:0.5,stop:0.6 %1,stop:0.8 %2);}")
        .arg(handleColor).arg(handleBorderColor).arg(handleWidth).arg(handleOffset).arg(handleRadius));

  QString qss = list.join("");
  slider->setStyleSheet(qss);
  return qss;
}

QString FlatUI::setRadioButtonQss(QRadioButton *rbtn, int indicatorRadius,
                   const QString &normalColor,
                   const QString &checkColor)
{
  int indicatorWidth = indicatorRadius * 2;

  QStringList list;
  list.append(QString("QRadioButton::indicator{border-radius:%1px;width:%2px;height:%2px;}")
        .arg(indicatorRadius).arg(indicatorWidth));
  list.append(QString("QRadioButton::indicator::unchecked{background:qradialgradient(spread:pad,cx:0.5,cy:0.5,radius:0.5,fx:0.5,fy:0.5,"
            "stop:0.6 #FFFFFF,stop:0.7 %1);}").arg(normalColor));
  list.append(QString("QRadioButton::indicator::checked{background:qradialgradient(spread:pad,cx:0.5,cy:0.5,radius:0.5,fx:0.5,fy:0.5,"
            "stop:0 %1,stop:0.3 %1,stop:0.4 #FFFFFF,stop:0.6 #FFFFFF,stop:0.7 %1);}").arg(checkColor));

  QString qss = list.join("");
  rbtn->setStyleSheet(qss);
  return qss;
}

QString FlatUI::setScrollBarQss(QWidget *scroll, int radius, int min, int max,
                  const QString &bgColor,
                  const QString &handleNormalColor,
                  const QString &handleHoverColor,
                  const QString &handlePressedColor)
{
  //滚动条离背景间隔
  int padding = 0;

  QStringList list;

  //handle:指示器,滚动条拉动部分 add-page:滚动条拉动时增加的部分 sub-page:滚动条拉动时减少的部分 add-line:递增按钮 sub-line:递减按钮

  //横向滚动条部分
  list.append(QString("QScrollBar:horizontal{background:%1;padding:%2px;border-radius:%3px;min-height:%4px;max-height:%4px;}")
        .arg(bgColor).arg(padding).arg(radius).arg(max));
  list.append(QString("QScrollBar::handle:horizontal{background:%1;min-width:%2px;border-radius:%3px;}")
        .arg(handleNormalColor).arg(min).arg(radius));
  list.append(QString("QScrollBar::handle:horizontal:hover{background:%1;}")
        .arg(handleHoverColor));
  list.append(QString("QScrollBar::handle:horizontal:pressed{background:%1;}")
        .arg(handlePressedColor));
  list.append(QString("QScrollBar::add-page:horizontal{background:none;}"));
  list.append(QString("QScrollBar::sub-page:horizontal{background:none;}"));
  list.append(QString("QScrollBar::add-line:horizontal{background:none;}"));
  list.append(QString("QScrollBar::sub-line:horizontal{background:none;}"));

  //纵向滚动条部分
  list.append(QString("QScrollBar:vertical{background:%1;padding:%2px;border-radius:%3px;min-width:%4px;max-width:%4px;}")
        .arg(bgColor).arg(padding).arg(radius).arg(max));
  list.append(QString("QScrollBar::handle:vertical{background:%1;min-height:%2px;border-radius:%3px;}")
        .arg(handleNormalColor).arg(min).arg(radius));
  list.append(QString("QScrollBar::handle:vertical:hover{background:%1;}")
        .arg(handleHoverColor));
  list.append(QString("QScrollBar::handle:vertical:pressed{background:%1;}")
        .arg(handlePressedColor));
  list.append(QString("QScrollBar::add-page:vertical{background:none;}"));
  list.append(QString("QScrollBar::sub-page:vertical{background:none;}"));
  list.append(QString("QScrollBar::add-line:vertical{background:none;}"));
  list.append(QString("QScrollBar::sub-line:vertical{background:none;}"));

  QString qss = list.join("");
  scroll->setStyleSheet(qss);
  return qss;
}

六、控件介绍

 1. 超过160个精美控件,涵盖了各种仪表盘、进度条、进度球、指南针、曲线图、标尺、温度计、导航条、导航栏,flatui、高亮按钮、滑动选择器、农历等。远超qwt集成的控件数量。
 2. 每个类都可以独立成一个单独的控件,零耦合,每个控件一个头文件和一个实现文件,不依赖其他文件,方便单个控件以源码形式集成到项目中,较少代码量。qwt的控件类环环相扣,高度耦合,想要使用其中一个控件,必须包含所有的代码。
 3. 全部纯Qt编写,QWidget+QPainter绘制,支持Qt4.6到Qt5.13的任何Qt版本,支持mingw、msvc、gcc等编译器,支持任意操作系统比如windows+linux+mac+嵌入式linux等,不乱码,可直接集成到Qt Creator中,和自带的控件一样使用,大部分效果只要设置几个属性即可,极为方便。
 4. 每个控件都有一个对应的单独的包含该控件源码的DEMO,方便参考使用。同时还提供一个所有控件使用的集成的DEMO。
 5. 每个控件的源代码都有详细中文注释,都按照统一设计规范编写,方便学习自定义控件的编写。
 6. 每个控件默认配色和demo对应的配色都非常精美。
 7. 超过130个可见控件,6个不可见控件。
 8. 部分控件提供多种样式风格选择,多种指示器样式选择。
 9. 所有控件自适应窗体拉伸变化。
 10. 集成自定义控件属性设计器,支持拖曳设计,所见即所得,支持导入导出xml格式。
 11. 自带activex控件demo,所有控件可以直接运行在ie浏览器中。
 12. 集成fontawesome图形字体+阿里巴巴iconfont收藏的几百个图形字体,享受图形字体带来的乐趣。
 13. 所有控件最后生成一个动态库文件(dll或者so等),可以直接集成到qtcreator中拖曳设计使用。
 14. 目前已经有qml版本,后期会考虑出pyqt版本,如果用户需求量很大的话。
 15. 自定义控件插件开放动态库使用(永久免费),无任何后门和限制,请放心使用。
 16. 目前已提供32个版本的dll,其中qt_5_7_0_mingw530_32这个版本会一直保证最新的完整的。
 17. 不定期增加控件和完善控件,不定期更新SDK,欢迎各位提出建议,谢谢!
 18. Qt入门书籍推荐霍亚飞的《Qt Creator快速入门》《Qt5编程入门》,Qt进阶书籍推荐官方的《C++ GUI Qt4编程》。
 19. 强烈推荐程序员自我修养和规划系列书《大话程序员》《程序员的成长课》《解忧程序员》,受益匪浅,受益终生!
 20. SDK地址:https://gitee.com/feiyangqingyun/QUCSDK https://github.com/feiyangqingyun/qucsdk

版权声明:本文内容由阿里云实名注册用户自发贡献,版权归原作者所有,阿里云开发者社区不拥有其著作权,亦不承担相应法律责任。具体规则请查看《阿里云开发者社区用户服务协议》和《阿里云开发者社区知识产权保护指引》。如果您发现本社区中有涉嫌抄袭的内容,填写侵权投诉表单进行举报,一经查实,本社区将立刻删除涉嫌侵权内容。

相关文章
阿里云服务器怎么设置密码?怎么停机?怎么重启服务器?
如果在创建实例时没有设置密码,或者密码丢失,您可以在控制台上重新设置实例的登录密码。本文仅描述如何在 ECS 管理控制台上修改实例登录密码。
8732 0
Qt编写自定义控件63-水波效果
一、前言 几年前就一直考虑过写这个控件了,在9年前用C#的时候,就看到过别人用C#写了个水波效果的控件,挺好玩的,当时看了下代码用的二维数组来存储变换的图像像素数据,自从学了Qt以后,有过几次想要用Qt写一个版本,当时功力尚浅,尝试过了没写成功,我记得还有个用汇编写的dll提供调用,那个效率贼高,用CPU绘制的话效率相对来说低很多。
1025 0
背水一战 Windows 10 (52) - 控件(集合类): ItemsControl - 自定义 ItemsControl, 自定义 ContentPresenter
原文:背水一战 Windows 10 (52) - 控件(集合类): ItemsControl - 自定义 ItemsControl, 自定义 ContentPresenter [源码下载] 背水一战 Windows 10 (52) - 控件(集合类): ItemsControl - 自定义 It...
887 0
可以弹出确认对话框的自定义Web服务器控件ConfirmButton
经常在论坛里看到类似这样的问题:“…如何在点击删除按钮的时候弹出个确认删除对话框”。      下面我们来自己写一个这样的自定义Web服务器控件!      思路如下:      继承System.Web.UI.WebControls.Button控件      增加一个属性“ConfirmMessage”来表示弹出确认框上面的提示信息。
637 0
.Net(C#)自定义WinForm控件之小结篇(强力推荐)
强力推荐的网站:http://www.myfirm.cn/News/dotNetGUIAPI/ 本文转载:http://www.myfirm.cn/News/dotNetUserInterface/20080216063648402.
1354 0
QuickPager asp.net 分页控件、表单控件等自定义控件下载 和介绍 【2009.09.07更新】
  最新下载地址: 自然框架的源代码、Demo、数据库、配置信息管理程序下载(2010.01.25更新)     QuickControl web控件集包含的控件 QuickControl web控件集——基本控件: 控件名称 说明 详细介绍 MyTextBox ...
960 0
自定义控件基础 之 3.4 ViewGroup的测量 & 3.5 ViewGroup的绘制
ViewGroup的测量 之前分析中说了,ViewGroup会去管理其子View,其中一个管理项目就是负责子View的显示大小。当ViewGroup的大小为wrap_content时,ViewGroup就需要对子View进行遍历,以便获得所有子View的大小,从而来决定自己的大小。
474 0
阿里云ECS云服务器初始化设置教程方法
阿里云ECS云服务器初始化是指将云服务器系统恢复到最初状态的过程,阿里云的服务器初始化是通过更换系统盘来实现的,是免费的,阿里云百科网分享服务器初始化教程: 服务器初始化教程方法 本文的服务器初始化是指将ECS云服务器系统恢复到最初状态,服务器中的数据也会被清空,所以初始化之前一定要先备份好。
6703 0
157
文章
0
问答
文章排行榜
最热
最新
相关电子书
更多
《2021云上架构与运维峰会演讲合集》
立即下载
《零基础CSS入门教程》
立即下载
《零基础HTML入门教程》
立即下载