与上一篇文章相关,在Excel中取汉字的英文首字母

在Excel中使用,觉得麻烦的,直接点最下面,复制附件,里面有例子,非常好用非常好用


需要说明的是,代码不是我写的,原作者如果看到了可以联系我,我会改成原作者的名字的。

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
Public  PY_DB(1  To  72, 1  To  94)  As  String
Public  PY_Index()  As  Integer
 
Sub  DealVal_1()
Dim  As  Integer , j  As  Integer
Dim  Db  As  Variant
Dim  PYDB(72)  As  String
 
PYDB(0) =  "-2050,-2306,-2562,-2818,-3074,-3330,-3586,-3842,-4098,-4354,-4610,-4866,-5122,-5378,-5634,-5890,-6146,-6402,-6658,-6914,-7170,-7426,-7682,-7938,-8194,-8450,-8706,-8962,-9218,-9474,-9730,-9986,-10247,-10498,-10754,-11010,-11266,-11522,-11778,-12034,-12290,-12546,-12802,-13058,-13314,-13570,-13826,-14082,-14338,-14594,-14850,-15106,-15362,-15618,-15874,-16130,-16386,-16642,-16898,-17154,-17410,-17666,-17922,-18178,-18434,-18690,-18946,-19202,-19458,-19714,-19970,-20226,"
PYDB(1) =  "zha1,han1,qiu2,xi1,yan3,wu2,you4,fen2,an4,can3,qing2,li2,du2,qu1,yi1,xia2,you3,chu4,dai4,lin2,she4,ao2,qi2,mi2,zhu3,Jun1,ji3,mi2,hui1,me5,lie4,huan2,bin4,jiu1,quan2,xiu1,zi1,ji4,tiao2,ran2,mao2,kun1,biao1,yong1,tao1,tie4,yan4,xiang3,chi1,wang3,xiao1,liang3,yan3,ba2,mei4,du2,bin4,kuan1,qia4,lou2,bi4,ke1,ge2,hou2,di3,gu3,ku1,tou2,jie4,bei4,gou1,rou2,ju1,jian1,man2,qiao2,da2,yang1,da2,li3,zun1,shan4,gui4,yong1,min3,man2,xue3,biao4,le4,yao2,guan1,ta3,qi2,ao2,"
PYDB(2) =  "sao1,bian1,huang2,fu4,qiu1,e4,die2,fen4,zi1,shi1,diao1,nian2,ni2,gu4,chang1,kun1,fei1,zou1,ling2,qing1,ji4,huan4,sha1,gun3,tiao2,shi2,jian1,lian2,li2,geng3,xun2,xiang3,jiao1,ji4,er2,wei3,jie2,gui1,tai2,hou4,fu4,su1,lu2,nian2,ping2,ba4,fang2,you2,xin1,bei4,liu2,ao4,mou2,zan4,wu4,luan2,qiong2,chou2,qu2,luo4,ju1,Jun4,sun3,zhui1,tuo2,yuan2,mian3,wo4,chuo4,yu3,yin2,zi1,tiao2,bao1,ju3,chen4,mai2,xian4,ai3,yin2,sha4,fei1,pei4,ji4,ting2,wen2,li4,yu2,liang4,qing3,zi1,zhi4,su4,gong1,"
PYDB(3) =  "zi1,gu1,shang1,jue2,hu2,pi2,mo4,xiu1,mo4,diao1,zhi4,xie4,zuan1,lie4,chan2,lin4,zhu2,cu4,fan2,pu3,jue3,chu2,qi1,pan2,nie4,rou2,pian2,cuo1,duo2,ju3,zhong3,chuai4,die2,jian4,zhi2,bo2,dian3,zhi4,chi2,huai2,chuo1,ji4,liang2,jiao1,ji1,xian1,xian3,bi4,qiao1,kui3,tai2,bo3,jia1,tuo2,li4,shan1,fu1,zhi2,qiang1,fu1,jian3,ta1,bo1,bie2,cu4,xue2,qiong2,dun3,cuo2,shi3,xun1,li3,ju4,xi1,jiao4,bu2,lao2,tang2,hai3,xu3,ti2,hu2,pei1,kun1,lei4,tu2,cheng2,shai1,yan4,zhi3,ming3,xian1,tuo2,zuo4,"
PYDB(4) =  "gu1,yi3,zhou4,gan1,ding3,chi3,jiang1,zhe3,nan3,zan3,zi1,lie4,ju1,jiu1,qu1,fu1,dao4,yao2,qi3,qi2,zhi2,jiao3,yi4,he2,pian1,jian3,fei3,zhu4,xi1,ling2,yi4,ji4,gen4,jiang4,qiu3,rou2,xu3,ci2,zan1,hou2,shen1,zong4,lin2,can4,zi1,xi1,tiao4,li4,ba1,mi3,xian1,xi1,tang1,jie2,suo1,qiang3,di1,bi4,sha1,qiu2,jia1,niao3,qin1,meng2,chong1,cao2,shou3,meng3,wei3,shao1,xi1,ze2,zhu2,lu2,ge3,fang3,ban3,zhong1,bi3,yi3,shan1,chuan2,nv4,nie4,xi4,chong1,yu2,yu2,zhou4,lai4,bo3,deng1,zan1,dian4,"
PYDB(5) =  "gui3,duan4,lu4,dou1,mie4,su4,chi2,bi4,li4,fei3,gou1,hou2,huang2,kui4,zhen1,xiao1,yuan1,kong1,dan1,bi4,tuo4,qian2,ruo4,zhu4,qie4,ze2,qing4,xiao3,shao1,pa2,gang4,shi4,Jun1,zheng1,quan2,yan2,xian3,bi4,kou4,chi1,bian1,jia1,tiao2,si4,li4,gou3,ze2,sheng1,da2,po3,qiong2,hu4,zi3,zhao4,jian3,ji1,du3,ji2,yu2,zhu2,shi4,xia4,qing4,ying1,fou3,qu2,du4,li2,mie4,lian2,chan2,meng3,huo4,shan4,pan2,hui4,peng2,mao2,shuai4,zhang1,zhong1,xiang4,xi1,tang2,piao1,cao2,huang2,shi4,pang2,tang2,chi1,xi1,yuan2,ma2,"
PYDB(6) =  "mang3,man3,ao2,qin2,mou2,bian1,you2,lou2,you2,yu2,sou1,fu4,ke1,kui2,fu2,nan3,rong2,chun1,meng3,lang2,wan1,quan2,tiao2,pi2,yi4,guo1,guo3,fei1,yu4,xi1,qi2,qing1,qiang1,fu2,chu2,li2,wu2,shao1,zhe1,shen4,mou2,yang2,jiao1,qi2,kuo4,ting2,qu1,si1,zhi4,nao2,jia2,qiong2,you4,cheng1,ling2,qiu1,zha4,ran2,you2,li4,ke1,gu1,han1,chi1,yin3,dou3,gong1,jie4,hao2,xian3,rui4,pi2,fu2,meng2,ge4,hui1,chai4,ji3,qiu2,qian2,hu3,pin2,ru2,hao4,sang3,man1,nie4,zhuan1,e4,han4,ke1,ying3,he2,jie2,"
PYDB(7) =  "hang2,qi2,han1,tan2,ao2,kui4,guo1,ning2,ling2,dan1,ding1,die2,mo4,nou4,jiang3,lou2,ou3,tang1,lao4,huo1,si4,chao4,zi3,lei3,jin1,cun1,Jun1,xu1,ya3,pan4,ru2,qiang3,zhe3,chi3,lan2,bian3,lv3,bao3,bei4,da1,duo1,ju1,bi4,ti4,chu3,biao3,jian3,lian3,cheng2,lian2,ken4,ge1,jia2,dang1,pan4,mei4,jin1,ren4,na4,cha3,yi1,yu3,ju4,xun1,yu2,ke1,dou4,tiao3,yao3,bian3,zhun1,qiong2,xi1,song3,yi4,qu2,dian1,pi3,dian4,yi4,lai4,ban1,chou1,yin3,long2,zhai4,ying3,luo3,biao1,huang2,ji2,ban1,mo4,chi4,"
PYDB(8) =  "sao4,jia3,lou4,chai4,hou2,yi4,la4,dan1,yu1,yu3,wei3,gu4,fei4,zhu2,sha1,xian2,cuo2,wu4,lao2,zhi4,yi2,ya3,jia1,xuan2,zhu4,pao4,zha4,da5,ke1,gan1,you2,li4,shan4,li4,jie1,ding1,bing4,guan4,lu4,hu4,yu4,jiu4,jiao1,liao2,liu4,zhe4,ying1,jian1,yao4,wu4,mei2,ci2,e4,hu2,chun2,bei1,an1,miao2,wu3,ti2,xian2,yu4,hu2,li2,bo2,luan2,xiu1,gua1,zhi4,er2,si1,chi1,qu2,lu2,dong1,gu1,zhen4,bao3,yuan1,jiu1,yong3,hu4,die2,po2,xi1,hao4,jiao3,gui1,rang2,fu4,nian2,se4,ji4,zhen3,"
PYDB(9) =  "ren3,ke1,lang2,fu1,ji1,lv3,shu2,mo4,zi3,bi3,zhi4,cuo2,shen3,zhong1,biao1,cha3,yi4,zhuo2,huo4,deng4,qiang1,cuan1,pu3,lan2,dui4,lu3,pu2,jue2,tan2,di2,xuan4,zu2,yong1,luo2,man4,tang2,biao1,bin1,jia1,yi4,liu2,na2,juan1,ge2,mo4,mei2,fei4,qiang1,lou4,ai1,huan2,sou1,cha1,e4,si1,kai3,qie4,zi1,tan2,juan3,pei2,huo1,gu4,kun1,ke4,de2,ben1,nuo4,qiang1,a1,ju1,qin3,lang2,jian3,kai1,liu3,lue4,cuo4,e2,gao4,li3,zeng4,keng1,te4,lai2,lao2,ru2,an3,tang1,chong4,se4,zheng1,yao2,sha1,"
PYDB(10) =  "ha1,quan2,hua2,diu1,ding4,zhu1,kai3,yin1,diao4,cheng1,ye2,nao2,jia2,cheng2,you3,er3,lao3,kao4,duo2,pi2,ni2,bi4,ta1,xuan4,shi4,shuo4,dian4,tan3,mu4,yue4,bo2,bu1,po3,ke1,gu3,zheng1,yu4,ba3,huo3,tou3,kang4,fang1,qian2,ban3,ju4,tai4,bu4,nv3,chai1,men2,shan1,chuan4,tu3,liao3,zhao1,po1,yi3,ga2,jin1,juan1,guan4,he2,zeng1,ji1,li2,lan3,pi2,yan3,li4,gu3,gang1,fu2,tuan3,wan3,she1,zhen3,fan4,tian2,quan3,bi4,ding1,gu3,lin2,kan4,cheng1,piao3,ming2,ke1,mao4,kui2,sou3,rui4,pi4,sui1,"
PYDB(11) =  "ni4,ya2,suo1,di4,jian3,lai4,mou2,chi1,zi4,sui1,yi2,yuan1,sheng3,dan1,miao3,dun3,kou1,mian3,xu1,fu3,fu2,zhi3,kan1,bo2,meng2,ca3,jiang1,deng4,dun1,qu2,qing4,sang3,gun3,zhe2,bian3,xuan4,di4,jie2,zhou2,chen3,ding4,bei4,dui4,qi4,wo4,ge4,nao2,dong4,zhai4,qiao1,xia2,mang2,xing2,fu2,tuo2,la2,di3,tong2,zha3,long2,li4,ai4,fa3,feng1,bian1,zhuo2,ya4,dun4,che1,hua1,dang4,gan1,ji1,miao3,xue2,ta4,yu4,yu4,gang4,men4,mao4,dui4,qi4,te4,min3,qian1,que4,zi4,yang4,nin2,nv4,hui4,jia2,dui4,"
PYDB(12) =  "tan3,te4,rang2,xi3,zhuo2,xi4,chan2,qi2,tiao1,zhen1,ci2,zhi1,mi2,zuo4,fu2,hu4,qu1,zhi3,xian1,si4,shi4,fei1,hu4,jiong1,hu4,li4,xi1,xu4,tao1,si4,cuan4,jue2,xian3,sui4,fan2,yu4,yi4,yun4,shang1,man4,liu1,tui4,bian1,xuan1,bao1,duan4,wei1,yu4,hu2,yan4,chao1,men4,han2,wu4,yang2,ye4,tai2,xuan4,zhu4,hu1,shi2,qiang4,dun4,wei3,yang2,yi3,liu2,ni3,jing1,zhan1,mao2,pei4,yu2,lan2,ji1,fei3,hu2,gu1,gou4,shu1,biao1,biao1,sou1,ju4,sa4,biao1,xi1,xin1,sha4,yi1,xi1,yu2,lin4,lian2,"
PYDB(13) =  "shan1,sao4,meng2,gu3,chuai4,zhi4,teng2,bin4,lv3,ge2,ying4,cheng2,shu4,e4,wa4,mian3,nan3,cou4,jian4,ding4,zong1,yu2,fei2,yan1,jing1,niao4,wan3,pao1,cuo3,luo2,tun2,mi3,zhen4,pian2,hai3,sa4,kuai4,yan1,dong4,guang1,jing4,zhi1,qu2,zhen1,gua1,zuo4,zhou4,shen4,jia3,lu2,ka3,dong4,long2,qian3,yao2,na4,zhun1,gong1,tai4,ruan3,jing3,huang1,rong2,wo4,yue4,guo2,yuan2,you3,die2,du2,jiao3,chi4,fan3,yun1,ke4,yin1,ya4,dong1,chuan1,xian1,dao1,pie1,qu2,pu3,lu5,chang3,shu1,san1,jian4,cui4,mu2,mao4,bo4,ge2,"
PYDB(14) =  "bai1,suo1,qie4,kao4,pian1,jian1,ju4,ji1,gu4,wu3,gu3,mao2,pin4,jiang4,jian4,qu4,jin4,gou4,yu2,di2,xi2,ji4,chan1,fu4,dan3,ji1,qiu2,lai4,zhen4,jin4,gai1,zi1,zhi4,yi2,kuang4,shi4,ben1,nang3,xi1,yao4,xun1,tun1,ming2,ai4,kui2,xuan1,gui3,han2,bu1,hui1,yan4,chao2,ye4,sheng4,qi2,ni4,chang3,yu4,mao3,zan3,he2,gui4,yun2,xin1,ze4,gao3,tan2,hao4,gan4,la2,ga1,po1,pi4,zeng4,beng4,bu4,ling2,ou1,zang1,jian3,gai4,deng3,kan1,ji2,ji3,jia2,qiang1,jian1,wei4,lin2,lu4,cou4,zi1,chuo4,"
PYDB(15) =  "wang3,nian3,zhe2,lu4,quan2,zhi4,shi4,yao2,li4,hu1,zhen3,yi4,zhi3,lu2,ke1,gu1,e4,ren4,yi4,bin4,ji2,dan1,piao3,lian4,yun3,tian3,shang1,cu2,mo4,ao2,you2,cha2,bo4,lin3,yan2,lei2,yuan2,ju2,xi1,zun1,lu3,qin2,qiao2,jue2,tuo2,qing2,yue4,gan3,hu2,zhu1,tang2,chu1,qi4,qiang2,jin3,xie4,zhu1,rong2,bin1,shuo4,gao3,cui1,gao1,xie4,sun3,ta4,fei3,zhen1,ying2,mei2,xuan4,ju3,cha2,lv2,chen4,chui2,duan4,qiu1,ju3,pin3,ji2,lan3,lian4,zha1,nan2,zhen1,cou4,ju1,di4,jian4,guo3,liang2,chui2,luo2,"
PYDB(16) =  "zhao4,qian4,du2,fen2,chu3,ling2,suo1,zi3,jue2,fu2,gu4,fan4,xu3,an1,juan4,luan2,jie2,gui4,heng2,hua4,jiu4,gua1,ting3,qi1,guang1,zhen1,zhi4,rao2,ya1,lao3,kao3,cheng1,tuo2,li4,di3,gou3,ling2,zhi1,tuo4,zhi3,you4,xiao1,xia2,lu2,ping2,jiu4,long2,zhe4,zhi4,nai4,zhu4,pa2,fang1,xiao1,cong1,cheng2,chu3,jian3,rui4,yao3,miao3,pi2,li4,ma4,cha1,qi3,shao2,wu4,tao1,yun4,wei3,wen4,zan4,bi4,lu4,qu2,can4,pu2,zhang1,xuan2,cong1,cui3,ying1,huang2,jin3,tang2,ai4,nao3,xia2,yuan4,yu2,mao4,ju1,chen1,"
PYDB(17) =  "wan3,cong2,yan3,kun1,hu3,qi2,ying1,qi2,lian3,hui1,xi3,luo4,yao2,heng2,ya2,xu1,gong3,er3,jia1,min2,po4,dai4,dian4,long2,ke1,jue2,min2,bin1,wei3,ji1,ding1,yong1,zai1,chuan1,ji1,yao1,zuan3,huan2,qiao1,qian3,jiang1,zeng1,liao2,xie2,sao1,miao4,lei2,man4,piao1,bin1,jian1,yi4,li2,gao3,ru4,zhen3,jin4,min2,zhui4,gou1,bian4,si1,hui4,miao3,ti2,xiang1,ke4,zi1,wan3,quan3,liu3,shou4,duo3,gun3,shang4,fei1,qi3,ling2,ti2,xiao1,geng3,jiang4,hang2,ku4,dai4,chu4,fu2,zhou4,fu2,xie4,gan4,shu1,pi1,yun2,"
PYDB(18) =  "kuang4,wan2,ge1,zhou4,yu1,jiao3,xiang1,ji4,chan3,cong1,biao1,shan4,liu2,ao4,wu4,zhi4,can1,zhui1,ke4,qi2,li2,pian2,hua2,xiao1,dai4,nu2,yi4,zou1,fu4,si4,zang3,bao1,jue2,jie2,zi1,nu2,fu2,ga2,ga3,shuang1,mo2,niao3,bi4,shan4,xi1,zhang1,lei2,chang2,piao2,qiang2,yan1,li2,chi1,pin2,ai4,pi4,mo2,gou4,wu4,ting2,yuan2,ao3,nu3,chan2,bi4,chang1,jie2,biao3,jing4,e1,wei3,di4,suo1,xian2,wa1,ping1,li3,cha4,pin1,jiao1,luan2,shu1,rao2,ya4,qie4,shan1,zhou2,da2,si4,yu2,niu1,gui1,zi3,jin4,"
PYDB(19) =  "bi3,yu4,wu3,yan2,fei1,shuo4,chu1,yu4,bi4,fu2,mi3,nu3,jing4,chan4,ju4,xi3,chan2,e1,ji1,zhi3,kao1,zhi4,tuan4,hui4,xun2,la1,sui4,miao3,xie4,ju4,lin2,xian1,liu2,ta1,gou4,ao2,xia2,qiu2,huang2,chuan2,lu4,huan4,wei1,kui2,qun1,ti4,xiao1,qiu2,li3,bu1,pang2,hou4,dai4,jing4,jia1,er3,yi3,ze2,jiong3,wu3,ya4,zou3,jian3,jian3,huan2,qian1,liao2,wu4,qian1,qian1,ning2,chen2,you4,mi4,dang4,gui3,bao3,ba4,hao4,fen4,yue4,ying2,xie4,han4,zhuo2,hao2,bi4,pu2,ru2,lian2,chan2,dan4,li3,sui1,"
PYDB(20) =  "lai4,chan2,tong2,shao4,shan1,si1,shu4,gan3,xuan2,lu4,yi1,zhu1,lian4,huan4,luo4,hu1,cao2,lan3,xiao1,ying2,huang2,ming2,pang1,tang2,fu3,xiu4,bi4,hun4,ta1,ru4,li4,pu3,ying2,mang3,she4,ke4,qin2,yan4,mei2,wo4,xuan4,jian1,pen2,xu4,huang2,sou1,qiu1,mian3,yan1,xie4,shuan4,lu4,guan4,shen3,cong2,fei2,gan4,mian3,pi4,zhuo1,du2,song1,xi1,qi2,zhu3,huan4,mei3,xi1,bang1,cen2,juan1,zhuo2,wei2,lai2,wu2,su4,ru4,xun2,hu3,liu2,jiang4,xun2,tao2,hui4,xu4,ji4,zhu1,hui2,yin1,zhen1,jia1,lie4,wei3,huan2,"
PYDB(21) =  "jing1,min3,hong2,tuo2,pan4,xuan4,luo4,mao3,ling2,duo4,si4,yang1,lu2,long2,shu4,gan1,le4,wei2,hang4,wen4,bian4,gu3,mi4,dun4,mian3,mu4,yuan2,feng1,cha4,si4,qi4,san1,qiang1,pan2,zhuang4,kan4,que4,tian2,he2,que4,qu4,e4,hun1,wen2,xi4,chang1,yu4,lang2,jiu1,kun3,lv2,ta4,kang1,min3,hong2,wei2,yan2,shuan1,hui1,tian3,meng3,lin3,chu4,chong1,qiao2,jing3,yong1,qie4,su4,bi4,qiao3,zhui4,leng4,e4,kui4,yun4,cui4,hu1,chou2,wang3,chang3,fei3,xing4,qie4,quan1,ti4,yi4,kun3,kui1,qian1,song3,bei4,yun4,ke4,"
PYDB(22) =  "xun2,kai3,ce4,yan1,tong4,yi2,yi4,chao1,fu2,ni2,zuo4,yang4,da2,peng1,chu4,hu4,niu3,bian4,song1,chuang4,chang4,kai4,wu3,chong1,ou4,zhi4,wu3,chan4,cun3,dao1,shu4,ying1,lin3,xie4,chan2,jin3,ao2,geng1,bi4,yu3,an1,tuo3,xiang2,xiu1,pao2,gui3,wu3,pi3,nang2,zhuan4,san3,jin3,xiu1,mo2,sou1,zha5,hun2,yu2,bo1,xiang3,yi2,chi4,yu4,ren4,xi4,tun2,tang2,shi4,dong1,yin2,sun1,huo3,chuan3,huan1,xun1,xie4,liao2,jue2,jing4,zhang1,nao2,mei2,wei4,wei3,cha2,hu2,mi2,cu4,she1,ni2,luo2,guo3,yi1,suan1,"
PYDB(23) =  "yin2,xian3,yu2,li4,juan4,bi4,sun1,shou4,kuai4,rong2,fei4,pao2,xia2,yun3,niu3,ma3,guang3,an4,qiu2,fan3,san1,qu2,jiao3,zheng1,yao2,huang2,chang2,xi3,lai2,hou4,yang2,xun4,cu2,pang2,chi4,dian1,yi2,bin1,deng4,lin2,zhang4,ji2,song1,sheng4,mei2,zi1,lou3,cuo2,yu2,wei2,zai3,wai3,yao3,rong2,jue2,kong1,guo1,xiao2,gu4,yan1,song1,lai2,lao2,zheng1,xun2,qiao2,dong4,yi4,min2,mao3,gou3,dai4,xiu4,jia3,dong1,ke3,hu4,ba1,lan2,cen2,ao4,xian4,ya2,qu1,qi2,qian1,qi3,ji2,fan1,fu2,zhang4,man4,wo4,wei2,"
PYDB(24) =  "guo2,ze2,dao4,tang3,pei4,zhi4,wei2,huan2,yu3,qing1,yu3,you4,ling2,hu2,lun2,nan1,jian3,wei2,nang1,huo4,cha1,ru2,pi1,sai1,yi1,jue2,jin4,hao1,deng1,ceng1,lu1,qin2,o1,jiao4,chuai4,pu1,liao2,jue1,peng1,mi4,di1,sou3,beng1,ying1,qi1,piao4,cao2,lei5,pei4,chi1,tong1,hei1,suo1,ai4,ai4,dia3,hao2,en4,a2,ge2,suo1,chen1,he1,nie4,ke1,du1,su4,ao2,qin2,hui4,wo1,ku4,lou5,jie1,chi4,yin1,sou1,jiu1,kui4,yong2,jie1,kui2,li2,nan2,da1,die2,chuo4,shua1,li4,lang1,ding4,bo5,dan4,yo1,"
PYDB(25) =  "sha4,cui4,hu1,tao2,zhou1,zhuan4,lin2,miao1,nuo4,ze2,feng3,ji1,zuo4,xi1,zao4,suo3,zha1,en2,geng3,lao4,chi1,mai4,mou1,gen2,nong2,zha4,mi1,mie1,ji4,duo3,kuai4,pai4,yi1,xiu1,yue3,guang1,ci1,bi4,xiao1,yi2,lie3,da1,hui1,shen3,ji1,kuang1,si1,you1,nao2,duo1,ning2,dong1,ling4,gua1,ga1,ka1,za1,yin3,qin4,guo1,bei5,bi3,e5,li4,tai3,yi4,mu2,fu1,yao1,a1,zha4,le4,dao1,kou4,ji1,chi4,bu3,shi4,dai4,tui1,yi4,nang3,zuan4,huo1,zhuo2,xing3,pi3,huan4,gan3,cuan1,zun3,lu1,xie2,zhe2,"
PYDB(26) =  "han4,zhi2,ying1,luo4,sang3,nuo4,zhan3,shuo4,jian1,chuai1,en4,shu1,yuan4,kui2,bing4,xuan1,an3,yu2,qin4,ya4,zha1,die2,guan4,qian2,lie4,pou2,ju1,bai3,guo2,ji3,na4,ai2,ye2,tian4,Jun4,lv3,yi4,za1,jiao3,jie2,niu4,pin1,fu3,chen1,tuan2,men2,ti2,gan1,ga4,liao4,you2,pao2,zang4,xi1,yi4,da1,lian2,kuang3,yi4,nong4,mi2,nie4,fan2,heng2,qu2,huo4,li2,gao3,xian3,xun1,ru2,tai2,hao1,bi4,sou3,weng4,yi4,wei1,hong1,xie4,hong2,qi2,fan1,meng2,ji2,zui4,rui2,jue2,xun4,hui4,liao3,xu5,kou4,qu2,"
PYDB(27) =  "lin4,cu4,lian3,xi3,dou1,meng2,su4,yu4,ying2,lang4,shuo4,jian1,bang4,li2,ji2,hao1,weng3,bei4,en1,mo4,ru4,shi1,zhen1,jia1,xuan1,pai4,lou2,ting2,pa1,bao3,e4,xi3,kui4,qi4,kai3,chan3,wei1,xiang1,shen4,feng1,qia1,han4,gu1,ying2,wan3,jian1,dang4,zu1,yan1,cui4,dan4,tu2,fu2,bi4,huan2,yu2,tie1,chang1,shu1,ba2,qi1,nai4,jin3,song1,xi1,qi2,jing1,chun2,ying1,lang4,guan3,shen1,di2,you2,sui1,piao3,xian1,tu2,li4,you2,mei2,e2,you3,wo1,shi4,bi2,kan3,zhou4,hong2,sun1,mai3,jin4,gen4,qian2,"
PYDB(28) =  "ying2,luo4,jiang1,chong1,jiao1,qi2,ming2,xun2,hui4,quan2,xing4,ren3,fu2,qiao2,ting2,zhu1,hui2,tong2,ju3,zi3,bi4,rao2,yi2,qian4,tiao2,min2,qiong2,ying2,mao2,yin4,niao3,ling2,fu2,chi2,qing3,ran3,ju1,mu4,ba2,long2,pie3,gan1,mo4,yi3,kou1,zhu4,bian4,shan1,qi2,qian4,wu4,qin2,cong1,chang2,xian4,rui4,zhi3,pi2,ju4,e4,li4,ji4,fei4,yun2,yuan2,fu2,xiang1,qi3,xiong1,wan2,ji1,qian1,du4,nai3,jiao1,cao3,yi4,pi2,xin1,chi2,liang2,yong1,man4,yuan2,ge2,hou4,leng2,yin1,die2,ku1,dai4,sao4,tu4,peng2,"
PYDB(29) =  "nian4,pi2,yi4,an3,zhi2,yuan4,lie4,xun1,guo1,shi2,cheng2,yin2,gai1,nao3,shang3,shan1,kai3,dong4,die2,ya1,ao4,mu3,ni2,tuo2,di3,che4,lu2,dian4,long3,gan1,ban3,qi2,li4,yi2,pi3,kuang4,zhen4,ge1,wu1,xu1,he4,yong1,ji1,shu2,fa2,e4,ben4,qiu2,ben3,bian4,si1,chang4,dang4,shan1,jian4,jue2,xie4,sou3,xie2,xu4,meng3,ge3,he2,shao4,qu2,mai4,huan4,chu2,feng1,ling2,zou1,shan4,po2,zhang1,yin2,yan1,juan4,yan3,tan2,pi2,fu2,xi1,gao4,ying3,li4,yun4,xun2,qie4,kuai4,zhu1,zhi4,jia2,tai2,di3,"
PYDB(30) =  "ye4,bei4,pi1,bing3,fang1,wu1,mang2,kuang4,qiong2,han2,xi2,wei3,huang2,wei1,pi2,chui2,zou1,nie4,zhi4,gai1,xing2,bei1,zuo4,yan2,ban3,jing3,qian1,wu4,zuo3,jin3,dan1,chen4,zhan1,yan4,jue2,qiao2,zen4,jian3,zhe2,mi4,shi4,su4,dang3,mo2,pian3,zi1,di4,an1,xuan1,yu4,e4,ye4,xue4,jian4,chen2,sui4,chan3,shen3,yu2,wei3,zhuo2,zou1,ei1,kuang2,gao4,qiao4,xu3,hun4,zheng4,quan2,gou4,shen1,hui1,jie2,gua4,lei3,kuang1,yi2,qu1,zhao4,di3,he1,gu3,ne4,ju4,ou1,shan4,hong4,jie2,yan2,ming2,zhong3,ping2,song1,"
PYDB(31) =  "xian3,lie4,hu4,liang3,lei2,luo3,ying2,bing3,pou2,luan2,xie4,mao4,gun3,bo2,yan3,wen2,si4,su4,fu2,fu2,hong1,pu2,bao1,kui2,chan3,guo2,hong2,xun4,xi1,di2,cuan1,yue4,zu3,qian1,she2,tun3,tong2,dan1,xuan1,tong2,jiu4,jiao1,jian4,jing3,xi1,chi4,nuo2,bin1,tang3,lv3,zong3,wei1,ji4,xie2,yan3,fen4,ju4,kong1,guan1,ti4,bi3,wo1,luo3,shu1,zhuo1,pai2,ruo4,qian4,feng4,si4,yong3,ping1,yu3,li3,qiu2,li4,yan3,chou2,mou2,nong2,jiao3,chai2,tiao1,yi4,zhu1,kan3,kua3,you4,er4,ji2,ga1,ni4,tuo2,tong2,"
PYDB(32) =  "gou1,yi4,you1,ka3,ning4,zhu4,kang4,cang1,chang1,wu3,wa3,ya2,pi3,yu3,ren4,mu4,yi4,sa1,le4,zhang3,ding1,dan1,wang3,tong2,yi4,huo1,qiao1,jue2,piao1,kuai3,wan1,yan3,ji1,la4,kai3,gui4,ku1,jing3,wen3,yi4,ce4,you3,gua4,ze2,bian3,kui4,gui3,po3,qu1,yan4,ye4,si1,jue2,yan3,cuo4,she4,ze4,gu3,se4,bo2,mi3,qi2,ji1,nie4,nai4,ji2,dian3,tao2,gao1,yu4,kui2,yin4,xin4,di1,zhi1,yao2,yao1,tuo1,bi3,pie3,yu2,shu4,e4,nao1,ge2,cheng2,gen4,pi1,sa4,nian4,gai4,wu1,ji1,chu4,"
PYDB(33) =  "zuo4,zuo4,zuo4,zuo4,zha4,zuo3,zuo3,zuo2,zun1,zun1,zui4,zui4,zui4,zui3,zuan3,zuan4,zu3,zu3,zu3,zu3,zu2,zu2,zu2,zu1,zou4,zou4,zou3,zou1,zong4,zong3,zong1,zong1,zong1,zong1,zong1,zi4,zi4,zi4,zi3,zi3,zi3,zai3,zi3,zi1,zi1,zi1,zi1,zi1,zi1,zi1,zhuo2,zhuo2,zhe5,zhuo2,zhuo2,zhuo2,zhuo2,zhuo1,zhuo2,zhuo1,zhuo1,zhun3,zhun1,zhui4,zhui4,zhui4,zhui1,zhui1,zhui1,zhuang4,zhuang4,zhuang4,zhuang1,zhuang1,zhuang1,zhuang1,zhuan4,zuan4,zhuan4,zhuan3,zhuan1,zhuan1,zhuai4,zhao3,zhua1,zhu4,zhu4,zhu4,zhu4,,,,,,"
PYDB(34) =  "zhu4,zhu4,zhu4,zhu4,zhu4,zhu4,zhe5,zhu3,zhu3,zhu3,zhu3,zhu3,zhu2,zhu2,zhu2,zhu1,zhu1,zhu1,zhu1,zhu1,zhu1,zhu1,zhou4,zhou4,zhou4,zhou4,zhou4,zhou3,zhou3,zhou2,zhou1,zhou1,zhou1,zhou1,zhou1,zhou1,zhong4,zhong4,zhong4,zhong3,zhong3,zhong1,zhong1,zhong1,zhong1,zhong1,zhong1,zhi4,zhi4,zhi4,zhi4,zhi4,zhi4,zhi4,zhi4,zhi4,zhi4,zhi4,zhi4,zhi4,zhi4,zhi4,zhi4,zhi4,zhi4,zhi3,zhi3,zhi1,zhi3,zhi3,zhi3,zhi3,zhi2,zhi2,zhi2,zhi2,zhi2,zhi2,zhi2,zhi1,zhi1,zhi1,zhi1,zhi1,zhi1,zhi1,zi1,zhi1,zhi1,zhi1,zheng4,zheng4,zheng4,zhen1,"
PYDB(35) =  "zheng4,zheng4,zheng3,zheng3,zheng1,zheng1,zheng1,zheng1,zheng1,zheng4,zheng1,zhen4,zhen4,zhen4,zhen4,zhen3,zhen3,zhen3,zhen1,zhen1,zhen1,zhen1,zhen1,zhen1,zhen1,zhen1,zhen1,zhe4,zhe4,zhe4,zhe3,zhe3,zhe2,zhe2,zhe2,zhe2,zhe1,zhao4,zhao4,zhao4,zhao4,zhao4,zhao4,zhao3,zhao3,zhao1,zhao1,zhang4,zhang4,zhang4,zhang4,zhang4,zhang4,zhang4,zhang4,zhang3,zhang3,zhang1,zhang1,zhang1,zhang1,zhang1,zhan4,zhan4,zhan4,zhan4,zhan4,zhan4,zhan4,zhan3,zhan3,nian3,zhan3,zhan3,zhan1,zhan1,zhan1,zhan1,zhan1,zhai4,zhai4,zhai3,zhai2,zhai1,zhai1,zha4,zha4,zha4,za3,zha4,shan1,zha3,zha2,zha2,"
PYDB(36) =  "zha2,zha2,zha1,zha1,zha1,zeng4,ceng2,zeng1,zeng1,zen3,zei2,ze2,ze2,ze2,ze2,zao4,zao4,zao4,zao4,zao4,zao4,zao3,zao3,zao3,zao3,zao3,zao2,zao1,zao1,zang4,zang1,zang1,zan4,zan4,zan3,zan2,zai4,zai4,zai3,zai3,zai1,zai1,zai1,za2,za2,za1,yun4,yun4,yun1,yun4,yun4,yun4,yun3,yun3,yun2,yun2,yun2,yun2,yue4,yue4,yue4,yue4,yue4,yao4,yue4,yue4,yue1,yue1,yuan4,yuan4,yuan4,yuan4,yuan3,yuan2,yuan2,yuan2,yuan2,yuan2,yuan2,yuan2,yuan2,yuan2,yuan2,yuan2,yuan2,yuan1,yuan1,yuan1,yu4,yu4,yu4,yu4,yu4,yu4,"
PYDB(37) =  "yu4,yu4,yu4,yu4,yu4,yu4,yu4,yu4,yu4,xu1,yu4,yu4,yu4,yu4,yu3,yu3,yu3,yu3,yu3,yu3,yu3,yu2,yu3,yu2,yu2,yu2,yu2,yu2,yu2,yu2,yu2,yu2,yu2,yu2,yu2,yu2,yu2,yu1,yu1,you4,you4,you4,you4,you4,you4,you3,you3,you3,you2,you2,you2,you2,you2,you2,you2,you1,you1,you1,you1,yong4,yong3,yong3,yong3,yong3,yong3,yong3,yong3,yong3,yong1,yong1,yong1,yong1,yong4,yong1,yo1,ying4,ying4,ying3,ying3,ying2,ying2,ying2,ying2,ying2,ying2,ying2,ying2,ying1,ying1,ying1,ying1,ying1,ying1,yin4,"
PYDB(38) =  "yin3,yin3,yin3,yin3,yin2,yin2,yin2,yin2,yin1,yin1,yin1,yin1,yin1,yin1,yin1,yi4,yi4,yi4,yi4,yi4,yi4,yi4,yi4,yi4,yi4,yi4,yi4,yi4,yi4,yi4,yi4,yi4,yi4,yi4,yi4,yi4,yi4,yi4,yi4,yi4,yi4,yi4,yi3,yi3,yi3,yi3,yi3,yi3,yi3,yi2,yi2,yi2,yi2,yi2,yi2,yi2,yi2,yi2,yi2,yi2,yi1,yi1,yi1,yi1,yi1,yi1,yi1,yi1,ye4,ye4,ye4,ye4,ye4,ye4,ye4,ye4,ye3,ye3,ye3,ye2,ye1,ye1,ye1,yao4,yao4,yao4,yao3,yao3,yao2,yao2,yao2,yao2,yao2,yao2,"
PYDB(39) =  "yao2,yao1,yao1,yao1,yang4,yang4,yang3,yang3,yang3,yang3,yang2,yang2,yang2,yang2,yang2,yang2,yang2,yang1,yang1,yang1,yang1,yan4,yan4,yan4,yan4,yan4,yan4,yan4,yan4,yan4,yan4,yan4,yan4,yan3,yan3,yan3,yan3,yan3,yan2,yan2,yan2,yan2,yan2,yan2,yan2,yan2,yan2,yan2,yan2,yan1,yan1,yan1,yan1,yan1,ya4,ya4,ya3,ya3,ya2,ya2,ya2,ya2,ya2,ya2,ya1,ya5,ya1,ya1,ya1,ya1,xun4,xun4,xun4,xun4,xun4,xun4,xun2,xun4,xun2,xun2,xun2,xun2,xun1,xun1,xue4,xue3,xue2,xue2,xue1,xue1,xuan4,xuan4,xuan3,xuan3,"
PYDB(40) =  "xuan2,xuan2,xuan2,xuan1,xuan1,xuan1,xu4,xu4,xu4,xu4,xu4,chu4,xu4,xu4,xu4,xu4,xu4,xu3,xu2,xu1,xu1,xu1,xu1,xu1,xu1,xiu4,xiu4,xiu4,xiu4,xiu4,xiu3,xiu1,xiu1,xiu1,xiong2,xiong2,xiong1,xiong1,xiong1,xiong1,xiong1,xing4,xing4,xing4,xing4,xing3,hang2,xing2,xing2,xing2,xing2,xing4,xing1,xing1,xing1,xing1,xin4,xin4,xin1,xin1,xin1,xin1,xin1,xin1,xin1,xin1,xie4,xie4,xie4,xie4,xie4,xie4,xie4,xie4,xie3,xie2,xie2,xie2,xie2,xie2,jia1,xie2,xie2,xie1,xie1,xie1,xie1,xiao4,xiao4,xiao4,xiao1,xiao4,xiao4,xiao3,"
PYDB(41) =  "xiao3,xiao2,xiao1,xiao1,xiao1,xiao1,xiao1,xue1,xiao1,xiao1,xiao1,xiang4,xiang4,xiang4,xiang4,xiang4,xiang4,xiang3,xiang3,xiang3,xiang2,xiang2,xiang2,xiang1,xiang1,xiang1,xiang1,xiang1,xiang1,xiang1,xiang4,xian4,xian4,xian4,xian4,xian4,xian4,xian4,xian4,xian4,xian4,xian3,xian3,xian2,xian2,xian2,xian2,xian2,xian2,xian2,xian2,xian1,xian1,xian1,xian1,xian1,xian1,xia4,xia4,sha4,xia4,xia2,xia2,xia2,xia2,xia2,xia2,xia2,xia1,xia1,xi4,xi4,xi4,xi4,xi3,xi3,xi3,xi2,xi2,xi2,xi2,xi2,xi1,xi1,xi1,xi1,xi1,xi1,xi1,xi1,xi1,xi1,xi1,xi1,"
PYDB(42) =  "xi1,xi1,xi1,xi1,xi1,xi1,xi1,xi1,xi1,xi1,xi1,wu4,wu4,wu4,wu4,wu4,wu4,wu4,wu4,wu4,wu3,wu3,wu3,wu3,wu3,wu3,wu3,wu2,wu2,wu2,wu2,wu2,wu2,wu1,wu1,wu1,wu1,wu1,wu1,wu1,wo4,wo4,wo4,wo4,wo3,wo1,wo1,wo1,wo1,weng4,weng1,weng1,wen4,wen3,wen3,wen3,wen2,wen2,wen2,wen2,wen1,wen1,wei4,wei4,wei4,wei4,wei4,wei4,wei4,wei4,wei4,wei4,wei4,wei4,wei4,wei3,wei3,wei3,wei3,wei3,wei3,wei3,wei2,wei2,wei2,wei2,wei2,wei2,wei2,wei2,wei2,wei1,wei1,wei1,"
PYDB(43) =  "wei1,wang4,wang4,wang4,wang4,wang3,wang3,wang3,wang2,wang2,wang1,wan4,wan4,wan3,wan3,wan3,wan3,wan3,wan3,wan3,wan2,wan2,wan2,wan2,wan2,wan1,wan1,wan1,wai4,wai1,wa4,wa3,wa2,wa1,wa1,wa5,wa1,tuo4,tuo4,tuo3,tuo3,tuo2,tuo2,tuo2,tuo2,tuo1,tuo1,tuo1,tun2,tun2,tun1,tui4,tui4,tui4,tui3,tui2,tui1,tuan2,tuan1,tu4,tu3,tu3,tu2,tu2,tu2,tu2,tu2,tu1,tu1,tu1,tou4,tou2,tou2,tou1,tong4,tong3,tong3,tong3,tong3,tong2,tong2,tong2,tong2,tong2,tong2,tong2,tong1,ting3,ting3,ting2,ting2,ting2,ting2,ting1,"
PYDB(44) =  "ting1,ting1,ting1,tie1,tie3,tie1,tiao4,tiao4,tiao2,tiao2,tiao1,tian3,tian3,tian2,tian2,tian2,tian2,tian1,tian1,ti4,ti4,ti4,ti4,ti4,ti4,ti3,ti2,ti2,ti2,ti2,ti1,ti1,ti1,ti1,teng2,teng2,teng2,teng2,te4,tao4,tao3,tao2,tao2,tao2,tao2,tao2,tao1,tao1,tao1,tao1,tang4,tang4,tang3,tang3,tang3,tang2,tang2,tang2,tang2,tang2,tang2,tang2,tang1,tan4,tan4,tan4,tan4,tan3,tan3,tan3,tan2,tan2,tan2,tan2,tan2,tan2,tan1,tan1,tan1,tan1,tan1,tai4,tai4,tai4,tai4,tai4,tai2,tai2,tai2,tai1,ta4,ta4,ta4,ta3,"
PYDB(45) =  "ta3,ta1,ta1,ta1,ta1,suo3,suo3,suo3,suo3,suo1,suo1,suo1,suo1,sun3,sun3,sun1,sui4,sui4,sui2,sui4,sui4,sui4,sui3,sui2,sui2,sui2,sui1,suan4,suan4,suan1,su4,su4,xiu3,su4,su4,su4,su4,su4,su4,su2,su1,su1,sou4,sou3,sou1,sou1,song4,song4,song4,song4,song4,song3,song3,song1,si4,si4,si4,si4,si4,si4,si4,si4,si3,si1,si1,si1,si1,si1,si1,si1,shuo4,shuo4,shuo4,shuo1,shun4,shun4,shun4,shun3,shui4,shui4,shui3,shui2,shuang3,shuang1,shuang1,shuan1,shuan1,shuai4,shuai3,shuai1,shuai1,shua3,shua1,shu4,"
PYDB(46) =  "shu4,shu4,shu4,shu4,shu4,shu4,shu4,shu4,shu4,shu4,shu3,shu3,shu3,shu3,shu3,shu3,shu3,shu3,shu2,shu2,shu2,shu1,shu1,shu1,shu1,shu1,shu1,shu1,shu1,shu1,shu1,shu1,shou4,shou4,shou4,shou4,shou4,shou4,shou3,shou3,shou3,shou1,shi4,shi4,shi4,shi4,shi4,shi4,shi4,shi4,shi4,shi4,shi4,shi4,shi4,shi4,shi4,shi4,shi4,shi4,shi4,shi4,shi4,shi4,shi4,shi4,shi3,shi3,shi3,shi3,shi3,shi3,shi2,shi2,shi2,shi2,shi2,shi2,shi2,shi2,shi2,shi1,shi1,shi1,shi1,shi1,shi1,shi1,shi1,sheng4,sheng4,sheng4,sheng4,sheng3,"
PYDB(47) =  "sheng2,sheng1,sheng1,sheng1,sheng1,sheng1,shen4,shen4,shen4,shen4,shen3,shen3,shen3,shen2,shen1,shen1,shen1,shen1,shen1,shen1,shen1,shen1,she4,she4,she4,she4,she4,she4,she4,she3,she2,she2,she1,she1,shao4,shao4,shao4,shao3,shao2,shao2,shao2,shao1,shao1,shao1,shao1,shang5,shang4,shang4,shang3,shang3,shang1,shang1,shang1,shan4,shan4,shan4,shan4,shan4,shan4,shan4,shan3,shan3,shan1,shan1,shan1,shan1,shan1,shan1,shan1,shai4,shai1,sha4,sha2,sha3,sha1,sha1,cha4,sha1,sha1,sha1,seng1,sen1,se4,se4,se4,sao3,sao3,sao1,sao1,sang4,sang3,sang1,san4,san3,"
PYDB(48) =  "san1,san1,sai4,sai1,sai1,sai1,sa4,sa3,sa1,ruo4,ruo4,run4,run4,rui4,rui4,rui3,ruan3,ruan3,ru4,ru4,ru3,ru3,ru3,ru2,ru2,ru2,ru2,ru2,rou4,rou2,rou2,rong3,rong2,rong2,rong2,rong2,rong2,rong2,rong2,rong2,rong2,ri4,reng2,reng1,ren4,ren4,ren4,ren4,ren4,ren4,ren3,ren2,ren2,ren2,re4,re3,rao4,rao3,rao2,rang4,rang3,rang3,rang3,rang2,ran3,ran3,ran2,ran2,qun2,qun2,que4,que4,que4,que4,que4,que2,gui4,que1,quan4,quan4,quan3,quan2,quan2,quan2,quan2,quan2,quan2,quan2,quan1,qu4,qu4,qu3,qu3,qu3,"
PYDB(49) =  "qu2,qu1,qu1,qu1,qu3,qu1,qu1,qu1,qiu2,qiu2,qiu2,qiu2,qiu2,qiu1,qiu1,qiu1,qiong2,qiong2,qing4,qing3,qing3,qing2,qing2,qing2,qing2,qing1,qing1,qing1,qing1,qing1,qing1,qin4,qin3,qin2,qin2,qin2,qin2,qin2,qin2,qin1,qin1,qin1,qie4,qie4,qie3,qie2,qie1,qiao4,qiao4,qiao4,qiao4,qiao4,qiao4,qiao3,qiao2,qiao2,qiao2,qiao2,qiao1,qiao1,qiao1,qiao1,qiang3,qiang2,qiang2,qiang2,qiang1,qiang1,qiang4,qiang1,qian4,qian4,qian4,qian4,qian3,qian3,qian3,qian2,qian2,qian2,qian2,qian2,qian2,qian1,qian1,qian1,qian1,qian1,qian1,qian1,qian1,qian1,qia4,qia4,"
PYDB(50) =  "qia1,qi4,qi4,qi4,qi4,qi4,qi4,qi4,qi4,qi4,qi3,qi3,qi3,qi3,qi3,qi2,qi2,qi2,qi2,qi2,qi2,qi2,qi2,qi2,qi2,qi2,qi2,qi1,qi1,qi1,qi1,qi1,qi1,qi1,qi1,qi1,qi1,bao4,pu4,pu3,pu3,pu3,pu3,pu3,pu3,pu2,pu2,pu2,pu2,pu2,pu4,pu1,pou1,po4,po4,po4,po4,po2,po1,po1,po1,ping2,ping2,ping2,ping2,ping2,ping2,ping2,ping2,ping1,pin4,pin3,pin2,pin2,pin1,pie1,pie3,piao4,piao2,piao1,piao1,pian4,pian4,pian1,pian1,pi4,pi4,pi4,pi3,pi3,pi2,pi2,pi2,pi2,"
PYDB(51) =  "pi2,pi2,pi1,pi1,pi1,pi1,pi1,pi1,peng4,peng3,peng2,peng2,peng2,peng2,peng2,peng2,peng2,peng2,peng2,peng1,peng1,peng1,pen2,pen1,pei4,pei4,pei4,pei2,pei2,pei2,pei2,pei1,pei1,pao4,pao3,pao2,pao4,pao2,pao2,pao1,pang4,pang3,pang2,pang2,pang1,pan4,pan4,pan4,pan4,pan2,pan2,pan1,pan1,pai4,pai4,pai2,pai2,pai2,pai1,pa2,pa4,pa4,pa2,pa1,pa1,ou1,ou3,ou3,ou3,ou1,ou1,ou1,o4,nuo4,nuo4,nuo4,nuo2,nue4,nue4,nuan3,nv3,nu4,nu3,nu2,nong4,nong2,nong2,nong2,niu3,niu3,niu3,niu2,ning4,ning3,"
PYDB(52) =  "ning2,ning2,ning2,ning2,nin2,nie4,nie4,nie4,nie4,nie4,nie4,nie1,niao4,niao3,niang4,niang2,nian4,nian3,nian3,nian3,nian2,nian1,nian1,ni4,ni4,ni4,ni4,ni3,ni3,ni2,ni2,ni2,ni2,ni1,neng2,nen4,nei4,nei3,ne5,nao4,nao4,nao3,nao3,nao2,nang2,nan2,nan2,nan2,nai4,nai4,nai3,nai3,nai3,na4,na4,na4,na4,na4,na3,na2,mu4,mu4,mu4,mu4,mu4,mu4,mu4,mu4,mu4,mu4,mu3,mu3,mu3,mu3,mu3,mou3,mou2,mou2,mo4,mo4,mo4,mo4,mo4,mo4,mo4,mo4,mo3,mo2,mo2,mo2,mo2,mo2,mo2,mo2,"
PYDB(53) =  "mo1,miu4,ming4,ming2,ming2,ming2,ming2,ming2,min3,min3,min3,min3,min3,min2,mie4,mie4,miao4,miao4,miao3,miao3,miao3,miao2,miao2,miao2,mian4,mian3,mian3,mian3,mian3,mian3,mian2,mian2,mian2,mi4,mi4,mi4,mi4,mi4,mi4,mi3,mi2,mi2,mi2,mi2,mi2,mi2,mi1,meng4,meng4,meng3,meng3,meng2,meng2,meng2,meng2,men5,men4,men2,mei4,mei4,mei4,mei4,mei3,mei3,mei3,mei2,mei2,mei2,mei2,mei2,mei2,mei2,mei2,mei2,me5,mao4,mao4,mao4,mao4,mao4,mao3,mao3,mao2,mao2,mao2,mao2,mao1,mang3,mang2,mang2,mang2,mang2,mang2,man4,"
PYDB(54) =  "man4,man4,man4,man4,man3,man2,man2,man2,mai4,mai4,mai4,mai4,mai3,mai2,ma5,ma5,ma4,ma3,ma3,ma3,ma3,ma2,ma1,luo4,luo4,luo4,luo4,luo3,luo2,luo2,luo2,luo2,luo2,luo2,luo2,lun4,lun2,lun2,lun2,lun2,lun2,lun2,lue4,lue3,luan4,luan3,luan2,luan2,luan2,luan2,lv4,lv4,lv4,lv4,lv4,lv4,lv3,lv3,lv3,lv3,lv3,lv3,lv3,lv2,lu4,lu4,lu4,lu4,lu4,lu4,lu4,lu4,lu4,lu4,lu4,lu3,lu3,lu3,lu3,lu2,lu2,lu2,lu2,lu2,lou4,lou4,lou3,lou3,lou2,lou2,long3,long3,long3,long2,"
PYDB(55) =  "long2,long2,long2,long2,long2,liu4,liu3,liu2,liu2,liu2,liu2,liu2,liu2,liu2,liu2,liu1,ling4,ling4,ling3,ling3,ling2,ling2,ling2,ling2,ling2,ling2,ling2,ling2,ling2,ling2,lin1,lin4,lin4,lin3,lin2,lin2,lin2,lin2,lin2,lin2,lin2,lin2,lie4,lie4,lie4,lie4,lie4,liao4,liao4,liao4,liao4,le5,liao2,liao2,liao2,liao2,liao2,liao2,liao2,liao2,liang4,liang4,liang4,liang4,liang4,liang3,liang2,liang2,liang2,liang2,liang2,lian4,lian4,lian4,lian4,lian3,lian3,lian2,lian2,lian2,lian2,lian2,lian2,lian2,lian2,liang3,li3,li2,li4,li4,li4,li4,li4,li4,"
PYDB(56) =  "li4,li4,li4,li4,li4,li4,li4,li4,li4,li4,li4,li4,li4,li3,li3,li3,li3,li3,li2,li2,li2,li2,li2,li2,li2,li2,leng3,leng2,leng2,lei4,lei4,lei4,lei4,lei3,lei3,lei4,lei3,lei3,lei2,lei2,le4,le4,lao4,lao4,lao4,lao3,lao3,lao3,lao2,lao2,lao1,lang4,lang3,lang2,lang2,lang2,lang2,lang2,lan4,lan4,lan3,lan3,lan3,lan3,lan2,lan2,lan2,lan2,lan2,lan2,lan2,lan2,lan2,lai4,lai2,lai2,la1,la4,la4,la4,la3,la1,la1,kuo4,kuo4,kuo4,kuo4,kun4,kun3,kun1,kun1,kui4,kui4,kui4,"
PYDB(57) =  "gui1,kui2,kui2,kui2,kui1,kui1,kui1,kui1,kuang4,kuang4,kuang4,kuang4,kuang4,kuang2,kuang1,kuang1,kuan3,kuan1,kuai4,kuai4,kuai4,kuai4,kua4,kua4,kua4,kua3,kua1,ku4,ku4,ku4,ku3,ku1,ku1,ku1,kou4,kou4,kou3,kou1,kong4,kong3,kong3,kong1,keng1,keng1,ken3,ken3,ken3,ken3,ke4,ke4,ke4,ke4,ke3,ke3,hai1,ke2,ke1,ke1,ke1,ke1,ke1,ke1,ke3,kao4,kao3,kao3,kao3,kang4,kang4,kang4,kang2,kang1,kang1,kang1,kan4,kan3,kan3,kan1,kan1,kan1,kai3,kai3,kai3,kai1,kai1,ge1,ka3,ka1,ka1,Jun4,Jun4,xun4,Jun4,Jun4,"
PYDB(58) =  "Jun4,Jun1,Jun1,Jun1,Jun1,Jun1,jue2,jue2,jue2,jiao4,jue2,jue4,jue2,jue2,jue2,jue1,juan4,juan4,juan4,juan4,juan1,juan1,juan1,ju4,ju4,ju4,ju4,ju4,ju4,ju4,ju4,ju4,ju4,ju4,ju4,ju4,ju3,ju3,ju3,ju3,ju2,ju2,ju1,ju1,ju1,ju1,ju1,ju1,jiu4,jiu4,jiu4,jiu4,jiu4,jiu4,jiu4,jiu4,jiu3,jiu3,jiu3,jiu3,jiu3,jiu3,jiu1,jiu1,jiu1,jiong3,jiong3,jing4,jing4,jing4,jing4,jing4,jing4,jing4,jing4,jing4,jing4,jing3,jing3,jing3,jing3,jing1,jing1,jing1,jing1,jing1,jing1,jing1,jing1,jing1,jing1,jing1,jin4,jin4,"
PYDB(59) =  "jin4,jin4,jin4,jin4,jin4,jin4,jin4,jin3,jin3,jin3,jin3,jin1,jin1,jin1,jin1,jin1,jin1,jin1,jie4,jie4,jie4,jie4,jie4,jie4,jie4,jie4,jie4,jie3,jie3,jie2,jie2,jie2,jie2,jie2,jie2,ju2,jie1,jie2,jie2,jie1,jie1,jie1,jie1,jie1,jie1,jiao4,jiao4,jiao4,jiao4,jiao4,jiao1,jiao3,jiao3,jiao3,jiao3,jiao3,jiao3,jiao3,yao2,jiao3,jiao3,jiao3,jiao2,jiao1,jiao1,jiao1,jiao1,jiao1,jiao1,jiao1,jiao1,jiao1,jiao1,jiang4,jiang4,jiang4,jiang3,jiang3,jiang3,jiang3,jiang1,jiang1,jiang1,jiang1,jiang1,jiang1,jian4,jian4,jian4,jian4,jian4,jian4,jian4,jian4,"
PYDB(60) =  "jian4,jian4,jian4,jian4,jian4,jian4,jian4,kan3,jian4,jian3,jian3,jian3,jian3,jian3,jian3,jian3,jian3,jian3,jian3,jian3,jian1,jian1,jian1,jian1,jian1,jian1,jian1,jian1,jian1,jian1,jian1,jian1,jia4,jia4,jia4,jia4,jia4,jia3,jia3,jia3,jia3,jia2,jia2,jia1,jia1,jia1,jia2,jia1,jia1,ji4,ji4,ji4,ji4,ji4,ji4,ji4,ji4,ji4,ji4,ji4,ji4,ji4,ji4,ji4,ji4,ji4,ji4,ji4,ji3,ji3,ji3,ji3,ji2,ji2,ji2,ji2,ji2,ji2,ji2,ji2,ji2,ji2,ji2,ji2,ji2,ji1,ji4,ji1,ji1,ji1,ji1,ji4,ji1,ji1,"
PYDB(61) =  "ji1,ji1,ji1,ji1,ji1,ji1,ji1,ji1,huo4,huo4,huo4,huo4,huo4,huo4,huo3,huo3,huo2,huo1,hun2,hun2,hun2,hun1,hun1,hun1,hui4,hui4,hui4,hui4,hui4,hui4,hui4,hui4,hui4,hui4,hui4,hui4,hui3,hui3,hui2,hui2,hui1,hui1,hui1,hui1,hui1,huang3,huang3,huang3,huang3,huang2,huang2,huang2,huang2,huang2,huang2,huang2,huang2,huang1,huang1,huan4,huan4,huan4,huan4,huan4,huan4,huan4,huan4,huan4,huan3,hai2,huan2,huan2,huan1,huai4,huai2,huai2,huai2,huai2,hua4,hua4,hua2,hua4,hua2,hua2,hua2,hua2,hua1,hu4,hu4,hu4,hu4,hu3,hu3,hu2,"
PYDB(62) =  "hu2,hu2,hu2,hu2,hu2,hu2,hu2,hu2,hu1,hu1,hu1,hou4,hou4,hou4,hou3,hou2,hou2,hou2,hong2,hong2,hong2,hong2,hong2,hong2,hong1,hong3,hong1,heng2,heng2,heng2,heng1,heng1,hen4,hen3,hen3,hen2,hei1,hei1,he4,he4,he4,he4,he2,he2,he2,mo4,he2,he2,he2,he2,he2,he2,he2,he2,he1,he1,hao4,hao4,hao4,hao3,hao3,hao2,hao2,hao2,hao2,hang2,hang2,ben4,han4,han4,han4,han4,han4,han4,han4,han4,han4,han3,han3,han2,han2,han2,han2,han2,han2,han1,han1,hai4,hai4,hai4,hai4,hai3,hai2,hai2,"
PYDB(63) =  "ha3,guo4,guo3,guo3,guo2,guo1,guo1,gun4,gun3,gun3,gui4,gui4,gui4,gui4,gui4,gui3,gui3,gui3,gui3,gui1,gui1,gui1,gui1,gui1,gui1,gui1,guang4,guang3,guang1,guan4,guan4,guan4,guan4,guan3,guan3,guan1,guan4,guan1,guan1,guan1,guai4,guai3,guai1,gua4,gua4,gua3,gua3,gua1,gua1,gu4,gu4,gu4,gu4,gu3,gu3,gu3,gu3,gu3,gu3,gu1,gu1,gu1,gu1,gu1,gu1,gu1,gu1,gou4,gou4,gou4,gou4,gou3,gou3,gou1,gou1,gou1,gong4,gong4,gong3,gong3,gong3,gong1,gong1,gong1,gong1,gong4,gong1,gong1,gong1,gong1,gong1,geng3,geng3,geng3,"
PYDB(64) =  "geng1,geng1,geng4,geng1,gen1,gen1,gei3,ge4,ge4,ge4,ge2,ge2,ha2,ge2,ge3,ge2,ge1,ge1,ge1,ge1,ge1,ge1,ge1,ge1,gao4,gao3,gao3,gao3,gao1,gao1,gao1,gao1,gao1,gao1,gang4,gang3,gang3,gang1,gang1,gang1,gang1,gang1,gang1,gan4,gan3,gan3,gan3,gan3,gan1,gan1,gan1,gan3,gan1,gan4,gai4,gai4,gai4,gai4,gai3,gai1,ga1,ga2,fu4,fu4,fu4,fu4,fu4,fu4,fu4,fu4,fu4,fu4,fu4,fu4,fu4,fu4,fu4,fu4,fu4,fu3,fu3,fu3,pu2,fu3,fu3,fu3,fu3,fu3,fu3,fu2,fu2,fu2,fu2,fu2,"
PYDB(65) =  "fu2,fu2,fu2,fu2,fu2,fu2,fu2,fu2,fu2,fu1,fu1,fu1,fu1,fou3,fo2,feng4,feng4,feng3,feng2,feng2,feng2,feng1,feng1,feng1,feng1,feng1,feng1,feng1,feng1,feng1,fen4,fen4,fen4,fen4,fen4,fen3,fen2,fen2,fen2,fen1,fen4,fen1,fen1,fen1,fen1,fei4,fei4,fei4,fei4,fei4,fei3,fei3,fei2,fei1,fei1,fei1,fei1,fang4,fang3,fang3,fang3,fang2,fang2,fang2,fang2,fang1,fang1,fang1,fan4,fan4,fan4,fan4,fan4,fan3,fan3,fan2,fan2,fan2,fan2,fan2,fan2,fan1,fan1,fan1,fan1,fa4,fa3,fa2,fa2,fa2,fa2,fa2,fa1,er4,"
PYDB(66) =  "er4,er3,er3,er3,er3,er2,er2,en1,e4,e4,e4,e4,e4,e4,e2,e2,e2,e2,e2,e2,e2,duo4,duo4,duo4,duo4,duo4,duo3,duo3,duo3,duo2,duo1,duo1,duo1,dun4,dun4,dun4,dun4,dun4,dun1,dun1,dun1,dun1,dui4,dui4,dui4,dui1,duan4,duan4,duan4,duan4,duan3,duan1,du4,du4,du4,du4,du4,du4,du3,du3,du3,du2,du2,du2,du2,du1,dou1,dou4,dou4,dou4,dou3,dou4,dou3,dou1,dong4,dong4,dong4,dong4,dong4,dong4,dong3,dong3,dong1,dong1,diu1,ding4,ding4,ding4,ding3,ding3,ding4,ding1,ding1,ding1,"
PYDB(67) =  "die2,die2,die2,die2,die2,die1,die1,diao4,diao4,diao4,diao4,diao1,diao1,diao1,diao1,diao1,dian4,dian4,dian4,dian4,dian4,dian4,dian4,dian4,dian4,dian4,dian3,dian3,dian3,dian1,dian1,dian1,di4,di4,di4,di4,di4,di4,di4,di3,di3,di2,zhai2,di2,di2,di2,di2,di2,di1,di1,di1,deng4,deng4,deng4,deng3,deng1,deng1,deng1,de5,de2,de2,dao4,dao4,dao4,dao4,dao4,dao3,dao3,dao3,dao3,dao3,dao3,dao1,dang4,dang4,dang3,dang3,dang1,dan4,tan2,dan4,dan4,dan4,dan4,dan4,dan4,dan3,dan3,dan1,dan1,dan1,dan1,dan1,dai4,"
PYDB(68) =  "dai3,dai4,dai4,dai4,dai4,dai4,dai4,dai4,dai3,dai3,dai1,da4,da3,da2,da2,da2,da1,cuo4,cuo4,cuo4,cuo1,cuo1,cuo1,cun4,cun2,cun1,cui4,cui4,cui4,cui4,cui4,cui1,cui1,cui1,cuan4,cuan4,cuan1,cu4,cu4,cu4,cu1,cou4,cong2,cong2,cong1,cong1,cong1,cong1,ci4,ci4,ci4,ci3,ci2,ci2,ci2,ci2,ci2,ci2,ci2,ci1,chao1,chuo1,chun3,chun2,chun2,chun2,chun2,chun1,chun1,chui2,chui2,chui2,chui1,chui1,chuang4,chuang3,chuang2,zhuang4,chuang1,chuang1,chuan4,chuan3,chuan2,chuan2,chuan2,chuan1,chuan1,chuai1,chu4,chu4,chu4,chu4,chu3,chu3,"
PYDB(69) =  "chu3,chu2,chu2,chu2,chu2,chu2,chu2,chu2,chu1,chu1,chou4,chou3,chou3,chou2,chou2,chou2,chou2,chou2,chou2,chou2,chou2,chou1,chong3,chong2,chong2,chong1,chong1,chi4,chi4,chi4,chi4,chi3,chi3,chi3,chi3,chi2,chi2,chi2,chi2,shi5,chi2,chi1,chi1,cheng4,cheng3,cheng3,cheng2,cheng2,cheng2,cheng2,cheng2,cheng2,cheng2,cheng2,cheng2,cheng2,cheng1,cheng1,chen4,chen4,chen2,chen2,chen2,chen2,chen2,chen2,chen2,chen1,che4,che4,che4,che4,che3,che1,chao3,chao3,chao2,chao2,chao2,chao2,chao1,chao1,chao1,chang4,chang4,chang4,chang3,chang3,chang2,chang2,chang2,chang2,chang2,chang3,"
PYDB(70) =  "chang1,chang1,chan4,chan3,chan3,chan3,chan2,chan2,chan2,chan2,chan1,chan1,chai2,chai2,chai1,cha4,cha4,cha4,cha2,cha2,cha2,cha2,cha2,cha2,cha1,cha1,ceng4,ceng2,ce4,ce4,ce4,ce4,ce4,cao3,cao2,cao2,cao1,cao1,cang2,cang1,cang1,cang1,cang1,can4,can3,can2,can2,can2,can1,can1,cai4,cai4,cai3,cai3,cai3,cai3,cai2,cai2,cai2,cai2,cai1,ca1,bu4,bu4,bu4,bu4,bu4,bu2,bu4,bu3,bu3,bu3,bu3,bo2,bo2,bo2,bo2,bo2,bo2,bo2,bo2,bo2,bo2,bo2,bo2,bo2,bo1,bo1,bo1,bo1,bo1,bo1,bing4,bing4,"
PYDB(71) =  "bing3,bing3,bing3,bing3,bing3,bing1,bing1,bin4,bin1,bin1,bin1,bin1,bin1,bie3,bie2,bie1,bie1,biao3,biao1,biao1,biao1,bian4,bian4,bian4,bian4,bian4,bian4,bian4,bian3,bian3,bian1,bian1,bian1,bi4,bi4,bi4,bi4,pi4,bi4,bi4,bi4,bi4,bi4,bi4,bi4,bi4,bi4,bi4,bi4,bi4,bi4,bi3,bi3,bi3,bi3,bi2,bi1,beng4,beng4,beng4,beng2,beng1,beng1,ben4,ben3,ben3,ben1,bei4,bei4,bei4,bei4,bei4,bei4,bei4,bei4,bei4,bei4,bei3,bei1,bei1,bei1,bei1,bao4,bao4,bao4,bao4,bao4,bao4,bao3,bao3,bao3,bao3,bao2,bao2,"
PYDB(72) =  "bao1,bao1,bao1,bao1,bao1,bang4,bang4,bang4,bang4,pang2,bang4,bang3,bang3,bang3,bang1,bang1,bang1,ban4,ban4,ban4,ban4,ban4,ban4,ban4,ban3,ban3,ban1,ban1,ban1,ban1,ban1,ban1,bai4,bai4,bai4,bai3,bai3,bai3,bai3,bai2,ba4,ba4,ba4,ba4,pa2,ba3,ba3,ba2,ba2,ba1,ba1,ba1,ba1,ba5,ba1,ba1,ba1,ba1,ao4,ao4,ao4,ao4,ao3,ao2,ao2,ao2,ao1,ang4,ang2,ang1,an4,an4,an4,an4,an4,an3,an1,an1,an1,ai4,ai4,ai4,ai4,ai3,ai3,ai2,ai2,ai1,ai1,ai1,ai1,ai1,a1,a1,"
 
Db = Split(PYDB(0),  "," )
 
 
ReDim  PY_Index(UBound(Db))
 
For  i = 1  To  UBound(Db)
 
     PY_Index(i) = Db(i - 1)
 
Next  i
 
For  i = 1  To  72
 
     Db = Split(PYDB(i),  "," )
     
     For  j = 1  To  UBound(Db)
     PY_DB(i, j) = Db(j - 1)
     Next  j
     
Next  i
 
End  Sub
 
Sub  DealVal_2()
Dim  As  Integer , j  As  Integer
Dim  Db  As  Variant
Dim  PYDB(72)  As  String
 
PYDB(0) =  "-2050,-2306,-2562,-2818,-3074,-3330,-3586,-3842,-4098,-4354,-4610,-4866,-5122,-5378,-5634,-5890,-6146,-6402,-6658,-6914,-7170,-7426,-7682,-7938,-8194,-8450,-8706,-8962,-9218,-9474,-9730,-9986,-10247,-10498,-10754,-11010,-11266,-11522,-11778,-12034,-12290,-12546,-12802,-13058,-13314,-13570,-13826,-14082,-14338,-14594,-14850,-15106,-15362,-15618,-15874,-16130,-16386,-16642,-16898,-17154,-17410,-17666,-17922,-18178,-18434,-18690,-18946,-19202,-19458,-19714,-19970,-20226,"
PYDB(1) =  "zhā,hān,qiú,xī,yǎn,wú,yòu,fén,àn,cǎn,qíng,lí,dú,qū,yī,xiá,yǒu,chù,dài,lín,shè,áo,qí,mí,zhǔ,jūn/qún,jǐ,mí,huī,mó/me,liè,huán,bìn,jiū,quán,xiū,zī,jì,tiáo,rán,máo,kūn,biāo,yōng,tāo,tiè,yàn,xiǎng,chī,wǎng,xiāo,liǎng,yǎn,bá,mèi,dū,bìn,kuān,qià,lóu,bì,kē,gé,hóu,dǐ,gǔ/hú,kū,tóu,jiè,bèi,gōu,róu,jú,jiān,mán/mèn,qiáo,dá,yāng/yàng,dá,lǐ,zūn,shàn,guì/jué,yōng,mǐn,mán,xuě,biào,lè,yáo,guān,tǎ,qí,áo,"
PYDB(2) =  "sāo,biān,huáng,fù,qiū,è,dié,fèn,zī,shī,diāo,nián,ní,gù,chāng,kūn,fēi,zōu,líng,qīng,jì,huàn,shā,gǔn,tiáo,shí,jiān,lián,lí,gěng,xún,xiǎng,jiāo,jì,ér,wěi,jié,guī/xié,tái,hòu,fù,sū,lú,nián,píng,bà,fáng,yóu,xīn,bèi,liú,ào,móu,zàn,wù,luán,qióng,chóu,qú/jù,luò,jú,jùn/juàn,sǔn,zhuī/cuī/wéi,tuó,yuán,mǐn/miǎn/měng,wò,chuò,yǔ,yín/kěn,zī,tiáo,bāo,jǔ,chèn,mái,xiàn,ǎi,yín,shà,fēi,pèi,jì,tíng,wén,lì,yú,jìng/liàng,qǐng,zǐ/zī,zhì,sù,gōng,"
PYDB(3) =  "zī/zuǐ,gū,shāng,jué,hú,pì,mò,xiū,mò,diāo,zhì,xiè,zuān,liè,chán,lìn,zhú,cù,fán,pǔ,jué/juě,chú,xī/qī,pán,niè,róu,pián,cuō,duó,jǔ,zhǒng,chuài,dié,jiàn,zhí,bó,diǎn,zhì,chí,huái,chuō,jì,liàng/liáng,jiāo,jī,xiān,xiǎn,bì,qiāo,kuǐ,tái,bǒ,jiā,tuó,lì/luò,shān,fū,zhí,qiāng/qiàng,fū,jiǎn,tā,bào/bō,bié,cù,xué,qióng,dǔn,cuó,shǐ,xūn,lǐ,jù,xī,jiào,bú,láo,táng,hǎi,xǔ,tí/tǐ,hú,pēi,kūn,lèi,tú,chéng,shī,yàn,zhǐ,mǐng,xiān,tuó,zuò/cù,"
PYDB(4) =  "gū,yǐ,zhòu,gān,dīng/dǐng,chǐ,jiāng,zhě,nǎn,zǎn,zī,liè,qiè/jú,jiū,qū,fū,dào,yáo/yóu/zhòu,qìng/qǐ,qí,zhí,mì/sī,yì,hé,piān,jiǎn,fěi,zhù,xī,líng,yì,jì,gèn/gěn,jiàng,qiǔ,róu,xǔ,cí,zān,hóu,sǎn/shēn,zòng,lín,càn,zī/cí,xī,tiào,lì,bā,mǐ,xiān,xī,tāng,jié,suō,qiǎng,dī,bì,shā,qiú,jiā,niǎo,qīn,méng,chōng,cáo,shǒu,měng,wěi,shāo,xī,zé,zhú,lú,gě,fǎng,bǎn,zhōng,bǐ,yǐ,shān,chuán,nǜ,niè,xì,chōng,yú,yú,zhòu,lài,bò/bǒ,dēng,zān,diàn,"
PYDB(5) =  "guǐ,duàn,lù,dōu,miè,sù,chí,bì,lì,fěi,gōu,hóu,huáng,kuì,zhēn,xiāo,wǎn/yuān,kōng,dān,bì,tuò,qián,ruò,zhù,qiè,zé,qìng/jīng,xiǎo,shāo,pá,gàng,shì,yún/jūn,zhēng,quán,yán,xiǎn,bì,kòu,chī,biān,jiā,tiáo,sì,lì,gǒu,zuó/zé,shēng,dá,pǒ,qióng,hù,zǐ,zhào,jiǎn,jī,dǔ,jí,yú,zhú/dǔ,shì,xià,qìng,yīng,fǒu,qú,dù,lí/lǐ,miè,lián,chán,měng,huò,shàn,pán,huì,péng,máo,shuài,zhāng,zhōng,xiàng,xī,táng,piāo,cáo,huáng,shì/zhē,páng,táng,chī,xī,yuán,má,"
PYDB(6) =  "mǎng/měng,mǎn,áo,qín,máo,biān,qiú,lóu,yóu,yú,sǒu,fù,kē,kuí,fú,nǎn,róng,chūn,měng,láng,wān,quán,tiáo,pí,yì,guō,guǒ,fěi/fēi,yù,xī,qí,qīng,qiāng,fú,chú,lì,wú,xiāo,zhē/zhé,shèn,móu,yáng,jiāo,qí,kuò,tíng,qū,sī,zhì,náo,jiá,qióng,yòu,chēng,líng,qiū,zhà,rán,yóu,lì,kē,gū,hān,chī,yǐn,dǒu,gōng/zhōng,jiè,háo,xiǎn,ruì,pí,fú,méng,gè,huǐ,chài,jǐ,qiú,qián,hū,pín,rú,hào,sǎng,mān,niè,zhuān,è,hàn,kē,yǐng,hé/gé,jié/xié/jiá,"
PYDB(7) =  "háng,qí,hān,tán/qín,áo,kuì,guō,níng,líng,dān,dīng,dié,mò,nòu,jiǎng,lóu,ǒu,tǎng,lào,huō,sì,chào,zǐ,lěi,jīn/qín/guān,cūn,jūn,xū,pǐ/yǎ/shū,pàn,rú,qiǎng,zhě,chǐ,lán,biǎn,lǚ,bǎo,bèi,dā,duō,jú,bì/pí,xī/tì,zhǔ/chǔ,biǎo,jiǎn,liǎn,chéng/chěng,lián,kèn,gē,jiá/jié/qiā,dāng,pàn,mèi,jīn,rèn,nà,chà/chǎ,yī,yǔ,jù,yìn/xūn,yú,kē,dòu,tiǎo/yáo,yǎo,biǎn,zhūn,qióng,xī,sǒng,yì,qú,diān,pǐ,diàn,yì,lài,bān,chōu,yǐn,lóng,zhài,yǐng,luǒ,biāo,huáng,jí,bān,mò,chì,"
PYDB(8) =  "sào,jiǎ/xiá/xiā,lòu,chài/cuó,hóu,yì,là,dàn/dān,yū,yǔ,wěi,gù,fèi/féi,zhú,shā,xián,cuó,wù,láo,zhì,yí,yǎ,jiā,xuán,zhù,pào,zhà,dǎn,kē,gān,yóu,lì,shàn,lì/lài,jiē,dīng,nè,guàn,lù,hù,yù,jiù,jiāo,liáo,liù,zhè,yīng,jiān,yào,wù,méi,cí,è,hú,chún,bēi,ān,miáo,wǔ,tí,xián,yù,hú/gǔ,lí,bó,luán,xiū,guā,zhì,ér,sī,chī,qú,lú,dōng,gū,zhèn,bǎo,yuān,jiū,yǒng,hù,dié,pó,xī,hào,jiǎo,guī,ráng,fù,nián,sè,jì,zhěn,"
PYDB(9) =  "rěn,kē,láng,fū,jí,lǚ,shú,mò,zǐ,bǐ,zhì,cuó,shěn,zhōng,biāo,chǎ,yì,zhuó,huò,dèng/dēng,qiāng/qiǎng,cuān,pǔ,lán,duì/dūn,lǔ,pú,jué,xín/tán,dī/dí,xuàn,zú,yōng,luó,màn,tāng/táng,biāo,bīn,jiā,yì,liú/liù,ná,juān,gé,mò,méi,fèi,qiāng,lòu,āi,huán,sōu,chā,è,sī,kǎi,qiè,zī,tán,juǎn,péi,huò,gù,kūn,kè,dé,bēn,nuò,qiāng,ā,jú/jú,qǐn,láng,jiàn/jiǎn,kāi,liǔ,lüè,cuò,é,gào,lǐ,zèng,kēng,tè,lái,láo,rú,ǎn,tàng/tāng,chòng,sè,zhēng,diào/tiáo/yáo,shā,"
PYDB(10) =  "hā/kē,quán,huá,diū,tǐng/dìng,zhū,kǎi,yīn,diào,dāng/chēng,yé,náo,jiá,chéng,yǒu,ěr,lǎo,kào,duó,pí/pī,ní,bì,tā/tuó,xuàn,shì,shuò,diàn/tián,tǎn,mù,yuè,bó,bū,pǒ,kē,gǔ,zhēng/zhèng,yù,bǎ/pá,huǒ,dǒu,kàng,fāng,qián,bǎn,jù,tài,bù,nǚ,chāi,mén,shān/shàn,chuàn,tǔ,liǎo/liào,zhāo,pō,yǐ,gá,jīn,juān,guàn,hé,zēng,jī,lí,lǎn,pí,yǎn,lì,gǔ,gāng,fú,tuǎn,wǎn,shē,zhěn,fàn,tián,quǎn,bì,tǐng/dīng,gǔ,lín,kàn,chēng,piǎo,míng,kē,mào,kuí,sǒu,ruì,bì,suī,"
PYDB(11) =  "nì,yá,suō,dì,jiǎn,lài,móu,chī,zì,guì/suī,yí/chì,yuān,shěng,dān,miǎo,dǔn,kōu,miàn,xū,fǔ,fú,zhǐ,kān,bó,méng,cǎ,jiāng,dèng,dūn,qú,qìng,sǎng,gǔn,zhé,biǎn,xuàn,dì,jié/yà,zhou,chěn,dìng,bèi,duì,qì,wò,luò/gè,náo,dòng,zhài,qiāo,xiá,máng,xíng,fú/fèi,tuó,lì/lā/lá,dǐ,tóng,zhǎ,lóng,lì,ài,fǎ,fēng,biān,zhuó,yà,dùn,chē,xū/huā,dàng,gān,jī,miǎo,xué,tà/dá,yù,yù,gàng/zhuàng,mèn,mào,duì,qì,tè,mǐn,qiān,què,zī,yàng,nèn/nín,nǜ,huì,jiá,duì,"
PYDB(12) =  "tǎn,tè,ráng,xǐ,zhuó,xì,chán/shàn,qí,tiāo,zhēn,cí,zhī,mí,zuò,fú,hù,qū,zhǐ,xiān,sì,shì,fēi,hù,jiōng,hù,lì,xī,xù,dào,huǒ/biāo,cuàn,jué,xiǎn,suì,fán,yù,yì,yùn/yù,shāng,màn,liú,tuì,biān,xuān,bāo,duàn,wēi,yù,hú,yàn,zhuō/chāo,mèn,hán,wù,yáng/yàng,yè,tái,xuàn,zhù,hū,shí,qiàng,dùn,wěi,yáng,yǐ,liú,nǐ,jīng,zhān,máo/mào,pèi,yū/yú/wū,lán,jī,fēi,hú,gǔ,gòu,shū,biāo,biāo,sōu,jù,sà,biāo,xī/shè,xīn,shà,qī,xī,yú,lìn,lián,"
PYDB(13) =  "shān/dàn,sāo/sào,méng,gǔ,chuài,zhì,téng,bìn,lǚ,gé,yìng,chéng,shù,è,wà,miǎn,nǎn,còu,jiàn,dìng,zōng,yú,féi,yān/ān,jīng,niào,wǎn,pāo,cuǒ,luó,tún,mǐ,zhèn,pián,hǎi,sà,kuài,yān,dòng,guāng,jìng,zhī,qú/xù/chǔn,zhēn,guā,zuò,zhòu,shèn,jiǎ,lú,kǎ,dòng,lóng,qiǎn,yáo,nà,zhūn/chún,gōng,tài,ruǎn,jǐng,huāng,róng/chēn,wò,yuè,guó,yuán,yǒu,dié,dú,jiǎo,chì,pū,yūn,kè,yīn,yà,dōng,chuān,xiān,dāo,piē,qú,pǔ,lǔ,chǎng,shū,sān,jiàn,cuì,mú,mào,bò/bāi,gé,"
PYDB(14) =  "bāi,suō,qiè,kào,piān,jiān/qián,jù,jī,gù,wǔ,gǔ,máo,pìn,jiàng,jiàn,qù/qū,jìn,gòu,yú,dí,xí,jì,chān,fù,dǎn,jī,qiú,lài,zhèn,jìn,gāi,zī,zhì,yí,kuàng,shì,bēn/bì/féi,nǎng,xī,yào,xūn,tūn,míng,ài,kuí,xuān,guǐ,hán,bū,huī,yàn,cháo,yè,shèng/chéng,qí/shì,nì,chǎng,yù,mǎo,zǎn,hé,jiǒng/guì,yún,xīn,zè,gǎo,tán,hào,gàn/hàn,lá,gā,pū,pì,zèng,bèng,bù,líng,ōu,zāng/zàng/cáng,jiǎn,gài,děng,kān,jí,jǐ,jiá,qiāng/qiàng,jiān,wèi,lín,lù,còu,zī,chuò,"
PYDB(15) =  "wǎng,niǎn,zhé,lù,quán,zhì,shì,yáo,lì,hū,zhěn,yì,zhǐ,lu,kē,gū,è,rèn,yì,bìn,jí,dān,piǎo,liàn,yǔn,tiǎn,shāng,cú,mò,áo,yóu,chá,bò,lǐn,yán,léi,yuán,jú,xī,zūn,lǔ,qín,qiáo,jué,tuó,qíng,yuè,gǎn,hú,zhū,táng,chū,qì/sè,qiáng,jǐn,xiè,zhū,róng,bīn/bīng,shuò,gǎo,cuī,gāo,xiè,sǔn,tà,fěi,zhēn,yíng,méi,xuàn,jǔ,chá,lǘ,chèn,chuí,duàn,qiū,jǔ,pǐn,jí,lǎn,liàn,zhā/chá,nán,zhēn/shèn,còu/zòu,jú,dì/dài/tì,jiàn,guǒ,liáng,chuí,luó,"
PYDB(16) =  "zhào/zhuō,qiàn,dú,fén,chǔ,líng,suō,zǐ,jué,fú,gù,fàn,xǔ,ān,juàn,luán,jié,guì/huì,héng/háng,huà,jiù,guā/tiǎn,tǐng/tìng,qī,guāng/guàng,zhēn,zhì,ráo/náo,yā,lǎo,kǎo,chēng,tuó/duò,lì/yuè,dǐ,jǔ/gǒu,líng,zhī,tuò,zhī,yòu/yóu,xiāo,xiá,lú,píng,jiù,lóng,zhè,zhì,nài,zhù,pá,fāng/bìng,xiāo,cōng/zōng,chéng,chǔ,jiǎn,ruì,yǎo,miǎo,pí,lì,mà/mǎ,chā/chà,qǐ,sháo/biāo,wù,tāo,yùn/wēn,wěi,wèn,zàn,bì,lù,qú,càn,pú,zhāng,xuán,cōng,cuǐ,yīng,huáng,jǐn,táng,ài,nǎo,xiá,yuàn,yú,mào,jú,chēn,"
PYDB(17) =  "wǎn,cóng,yǎn,kūn,hǔ,qí,yīng,qí,liǎn,hún/huī,xǐ,luò,yáo,héng,yá,xù,gǒng,ěr,jiā,mín,pò,dài,diàn,lóng,kē,jué,mín/wén,bīn/fēn,wěi,jī,dīng,yōng,zāi/zī,chuān,jī,yāo,zuǎn,huán,qiāo/sāo,qiǎn,jiāng,zēng/zèng,liáo,xié,sāo,móu/miù/miào/mù/liǎo,léi,màn,piǎo/piāo,bīn,jiān,yì,lí,gǎo,rù,zhěn,jìn,mín,zhuì,gōu,biàn/pián,sī,huì/huí,miǎo,tí,xiāng,kè,zī,wǎn,quǎn,liǔ,shòu,duǒ,gǔn,shàng,fēi,qǐ,líng,tí/tì,xiāo,gěng,jiàng,háng,kù,dài,chù,fú,zhòu,fú,xiè,gàn,shū,pī/pí/bǐ,yún,"
PYDB(18) =  "kuàng,wán,hé/gē,zhòu,yū,sī,xiāng,jì,chǎn,cōng,piào/biāo,shàn,liú,áo,wù,zhì,cān,zhuī,kè,qí,lí,pián,huá,xiāo,tái/dài,nú,yì,zōu,fù,sì,zǎng,bāo,jué,jié,zī,nú,fú,gá,gǎ,shuāng,mó,niǎo,bì,shàn,xī,zhāng,léi,cháng,piáo/piāo,qiáng,yān,lí,chī,pín,ài,pì,mó,gòu,wù,tíng,yuàn/yuán,ǎo/yùn/wò,nǔ,chán,bì,chāng,jié,biǎo,jìng,ē,wěi,dì,suō,xián,wā,pīng,lǐ,chà,pīn,jiāo/xiáo,luán,shū,ráo/rǎo,yà,qiè,shān/shàn,zhóu,dá,sì,yú,niū,guī,zǐ,jìn,"
PYDB(19) =  "bǐ,yù,wǔ,yán,fēi/pèi,shuò,chè/cǎo,yù,bì,fú,mǐ,nǔ,jìng,chàn,jù,xǐ,chán/càn,ē,jī,zhǐ,kāo,zhì,tuàn,huì,xuě,lā,suì,miǎo,xiè,jù,lín,xiān,liù,tà,gòu,áo,xiá,qiú,huáng,chuán,lù,huàn,wēi,kuí,qūn,tì,xiāo,qiú,lǐ,bū,páng,hòu,dài,jìng,jiā,ěr,yǐ/yí,zé,jiǒng,wǔ,yà,chuò,jiǎn,jiǎn,huán,qiān,liáo,wù,qiān,qiān,níng/nìng,chén,yòu,mì/fú,dàng,guǐ,mián,bà,hào,fèn,yuè,yíng,xiè,hàn,zhuó/zhào,háo,bì/pì,pú,rú,lián,chán,dàn/tán,lǐ,suī,"
PYDB(20) =  "lài,chán,tóng,shào,shān,sī,shù/zhù,gǎn,xuán,lù,yī,zhū,liàn,huàn,luò/tà,hū,cáo,lǎn,xiāo,yíng,huáng/guāng,míng,pāng,táng,fǔ,xiù,bì,hùn,tā,rù,lì,pǔ,yíng,mǎng,shè,kè,zhēn/qín,yàn,méi,wò,xuàn,jiān,pén,xù,huáng,sōu,qiū/jiǎo,miǎn,yān/yīn,xiè,shuàn,lù,guān,shěn,cóng,féi,gàn,miǎn/shéng,pì/pèi,zhuō,dú/dòu,sōng,xī,qí,zhǔ,huàn,měi,xī,bāng,cén,juān,zhuó,wéi,lái,wú,sù,rù,xún,hǔ/xǔ,liú,jiàng,xún,táo,kuài/huì,xù,jì,zhū,huí,yīn,zhēn,jiā,liè,wěi,huán,"
PYDB(21) =  "jīng,mǐn,hóng,tuó,pàn,xuàn,luò/pō,mǎo,líng,tuó/duò,sì,yāng,lú,lóng/shuāng,shù,gān,lè,wéi,hàng,wèn/mén,biàn,gǔ/yù,mì,dùn,miǎn,mù,yuán,fēng,chà,sì,qì,shuǐ,qiāng,pán,pán,kàn/hǎn,què/quē,tián,hé,què,qù,è/yān,hūn,wén,xì,chāng,yù,làng,jiū,kǔn,lǘ,tà,kàng/kāng,mǐn,hóng,wéi,yán,shuān,huī/duò,tiǎn,měng,lǐn,chù,chōng,qiáo,jǐng,yōng,qiàn/qiè,sù,bì,qiǎo,zhuì,lèng,è,kuì,yùn,cuì,hū,chóu,wǎng,chǎng,fěi,xìng,qiè,quān,tì,yì,kǔn,kuī/lǐ,qiān,sǒng,bèi,yùn,kè,"
PYDB(22) =  "xún,kǎi,cè,yān,tòng,yí,yì,chāo,fú,ní,zuò/zhà,yàng,dá,pēng,chù,hù,niǔ,biàn,sōng/zhōng,chuàng,chàng,kài/xì,wǔ,chōng,òu,zhì,wǔ,chàn,cǔn,dāo,xīn,yīng,lǐn,xiè,chán,jǐn/qín,áo,gēng,bēi,yǔ,ān,tuǒ,xiáng,xiū,páo,guǐ,wǔ,pǐ,náng/nǎng,zhuàn,sǎn,jǐn,xiū,mó,sōu,chā,hún,yú,bō,xiǎng,yí,chì,yù,rèn,xì,tún,táng/xíng,shí,zhǐ/zhōng,yín,sūn,huǒ,chuǎn,huān,xūn,xiè,liáo,jué,jìng,zhāng,náo,méi,wèi,wěi,chá,hú,mí,cù,shē,ní,luó,guō,yǐ,suān,"
PYDB(23) =  "yín,xiǎn,yú,lì,juàn,bì,sūn,shòu,kuài,róng,fèi,páo,xiá,yǔn,niǔ,mǎ,guǎng,hān/àn,qiú,quǎn,shān/xiǎn,qú,jiǎo/jiào,zhǐ/zhēng,yáo,huáng,cháng,xǐ,lài/lái,hòu,yáng,xùn,cú,páng/fǎng,chì,diān,yí,bīn,dèng,lín,zhàng,jǐ,sōng,shèng,méi,zī,lǒu,cuó,yú,wéi,zǎi,wǎi/wēi,yǎo,róng,jué,kōng,guō,xiáo,gù,yān,sōng,lái,láo,zhēng,xún,jiào/qiáo,tóng/dòng,yì,mín,mǎo,gǒu,dài,xiù,jiǎ,dōng,kě,hù,bā,lán,cén,ào,xiàn,yá,qū,qí,qiān,qǐ,jí,fān,fú,zhàng,màn,wò,wéi,"
PYDB(24) =  "guó,zé,chóu/dào,tǎng/nú,pèi,zhì,wéi,huán/yuán,yǔ,qīng,yǔ,yòu,líng,hú,lún,nān,jiǎn/nān,wéi/guó,nāng,huò,cā/chā,rú,pī,sāi,yī,jué/xué,jìn,hāo,dēng,cēng,lū,qín,ō,jiào,zuō,pū,liáo,juē,pēng,mì,dí,sǒu,bēng,yīng,qī,piāo,cáo,lei,pèi,chī,tōng,hāi/hēi,suō,yì/ài,ǎi/ài/āi,diǎ,háo,èn,shà/á,gé,suo,chēn,hē,niè,kē/kè,dū,sù,áo,qín,huì,ō/wō,kù,lóu/lou,jiē,chì,yīn,sōu,jiū,kuì,yóng,jiē,kuí,lí,nán,tà/dā,dié/zhá,chuò/chuài,shuā,lì,lāng,dìng,bo,dàn,yō,"
PYDB(25) =  "shà,cuì/qi,hū,táo,zhōu/zhāo/tiào,zhuàn,lán/lín,miāo,nuò/rě,zé,fěng,jī,zuò,xī,zào,suǒ,zhā,én,gěng,lào/láo,chī,mà,mōu,gén/hěn,nóng,zhà,mī,miē,jì/jiē/zhāi,duǒ,kuài,pài,yī,xiū,yuě/huì,guāng,zī/cī,bì,xiāo,yí,liě/liē/lié/lie,dā,huī,shēn,jī/xī/qià,kuāng,sī,yōu,náo,duō,níng,dōng,líng,guā/gū/guǎ,xiā,kǎ,zā,yǐn/shěn,qìn,wāi/hé/wǒ/wā/guǎ/guō,bei/bài,pǐ/bǐ,è,lì,dāi,yì,fǔ,fū,yāo,yā/ā,zhà/zhā,lè,tāo/dāo,kòu,jī,chì,bǔ,shì,dài,tè/tuī,yì,nǎng,zuàn,huō,zhuó,xǐng,pǐ/bò,huàn,gǎn,cuān,zǔn,lū,xié,zhé,"
PYDB(26) =  "hàn,zhí,yīng,luò,sǎng,nuò,zhǎn,shuò,jiān,chuāi,èn,shū,yuàn,kuí,bìng,xuān,ǎn,yú,qìn,yà,zhā,shé/dié/yè,guàn,qián,liè,pǒu/póu,jú,bǎi,guāi,jǐ,nà,ái,yé,tiàn,jùn,luō/lǚ,yì,zā/zǎn,jiǎo,jié/jiá,ǎo/ào/niù,pàn/pīn/fān,fǔ,chēn,tuán,mén,shǒu,gān,gà,liào,yóu,páo,zàng/zhuǎng,xī,yì,dā,lián,kuǎng,yì,gǒng,mí,niè,fán,héng,qú,huò,lí,gǎo,xiǎn,xūn,rú,tái,hāo,bì,sǒu,wèng,yì,wēi,hōng,xiè,hóng,qí,fán/fān/bō/pí,méng/měng,jí,zuì,ruí,jué,xùn,huì,liǎo/lù,xu,kòu,qú,"
PYDB(27) =  "lìn,cù,liǎn,xǐ,dōu,méng,sù,yù,yíng,làng,shuò,jiān,bàng,lí,jí,hāo,wěng,bèi,ēn,mò,rù,shī,zhēn,jiā,xuān,pài,lóu,tíng,pā,bǎo,è,xǐ,kuì/kuài,qì,kǎi,chǎn,wēi,xiāng,shèn/rèn,fēng/fèng,qiā,hàn,gū,yíng,wǎn/yùn,jiān,dàng,zū,yān,cuì,dàn,tù/tú,fú,bì,huán,yú,tiē,chāng,shū,bá,qī,nài,jīn,sōng,xī,qí,jīng,chún,yīng,làng/liáng,guān/guǎn/wǎn,shēn/xīn,dí,yóu,suī,fú/piǎo,xiān/liǎn,tú,lì,yóu,méi,é,yǒu,wō,shì/shí,bí,kǎn,zhòu,hóng,sūn,mǎi,jìn,gèn,qián/xún/tán,"
PYDB(28) =  "xíng/yíng,luò,jiāng,chōng,jiāo,jì/qí,míng,xún,huì,quán,xìng,rěn,fú,qiáo,tíng,zhū,huí,tóng,jǔ,zǐ,bì,ráo,tí/yí,qián/xī,tiáo/sháo,mín,qióng,yíng,máo,yìn,niǎo,líng,fú,chí,qǐng,rǎn,jú/chá,mù,bá,lóng,piě,gān,mò,yǐ,kōu,zhù,biàn,shān,qí,qiàn,wù/hū,qín,cōng,cháng,xiàn,ruì,zhǐ,bì/pí,jù/qǔ,è,lì,jì,fèi/fú,yún,yuán/yán,fú,xiāng,qǐ,xiōng,wán,jī,qiān,dù,nǎi,qiú,ǎo,yì,pí,xīn,chí,liáng,yōng,màn,yuán,gé,hòu,léng,yīn,dié,kū,dài,sào/sǎo,tù,péng/bèng,"
PYDB(29) =  "niàn,pí/pì,yì,ǎn,zhí,yuàn/huán,liè,xūn,guō,shí,chéng,yín,gāi,nǎo,shǎng,yán/shān,kǎi,dòng/tóng,dié,yà,ào,mù/mǔ,ní,tuó,dǐ/chí,chè,lú,diàn,lǒng,gān,bǎn,qí/yín,lì,yí,pǐ,kuàng,zhèn,gē,wū,wéi/xū,hè,yōng,jī,shú,fá,è,bèn,qiú,běn,biàn,sī/mǒu,chàng,dàng,kǎn/qiǎn,yǐn/yìn,jué,xiè,sǒu,xié,xù,měng,gě/jiā,hé,shào,qú,mài,huàn,chú,fēng,líng,zōu,shàn,pó,zhāng,yín,yān,juàn,yǎn,tán,pí,fú,xī,gào,yǐng,lì/zhí,yùn,xún/huán,qiè/xì,kuài,zhū,zhì,jiá,tái,dǐ,"
PYDB(30) =  "yè,bèi,pī,bǐng,fāng,wū,máng,kuàng,qióng,hán,xí,wěi/kuí,huáng,wēi,pī,chuí,zōu,niè,zhì,gāi,xíng,bēi/pí/pō,zuò,diàn,bǎn,jǐng,qiān,wù,fǔ,jǐn,jié,chèn,zhān,yàn,jué,qiáo/qiào,zèn,jiǎn,zhé,mì,shì,sù,dǎng,mó,piǎn,zī,dì,ān,xuān,yù,è,yè,xuè,jiàn,chén,suì,chǎn,shěn,yú,wěi,zhuó,zōu,ēi/éi/ěi/èi/xī,kuáng,gào,qiào,xǔ,hùn,zhèng,quán,gòu,shēn,huì,jié/jí,guà,lěi,kuāng,yí/dài,qū,zhào,dǐ,hē,gǔ,nè,jù,ōu,shàn,hòng,jié,yán,míng,zhǒng,mì,sōng,"
PYDB(31) =  "xiǎn,liè,hù,bīng,léi,luǒ,yíng,bǐng,póu,luán,xiè,mào,gǔn,bó,yǎn,tóu,sì,sù,fú,fú,hōng,pú,bāo,kuí,chǎn,guó,hóng,xùn,xī,dí,cuān,yuè,zǔ,qiān,shé,tǔn,tóng,dān/dàn,xuān,tóng/zhuàng,jiù,jiāo,jiàn,jǐng,xī,chì,nuó,bīn,tǎng,lǚ/lóu,zǒng,wēi,jì/jié,xié,yǎn,fèn,jù,kōng/kǒng,guān,tì,bǐ,wō/wēi,luǒ,shū,zhuō,pái,ruò,qiàn,fèng,sì/qí,yǒng,pīng,yǔ,lǐ,qiú,lì,yǎn,chóu,móu,nóng,jiǎo,chái,tiāo,yì,zhū,kǎn,kuǎ,yòu,ěr/nài,jí,qié/jiā/gā,nǐ/nì,tuó,tóng,"
PYDB(32) =  "gōu/kòu,yì/dié,yōu,kǎ,nìng,zhù,kàng,cāng/chen,chāng,wǔ,wǎ,yá,pǐ/pí,yǔ,rèn,mù,yì/gē,sā,lè,zhǎng,dīng,rén,wǎng,jiōng,yì,huō,qiāo,jué,piāo,kuǎi,wān,yǎn/shàn,jī,là/lá,kǎi,guì,kū,jǐng,wěn,yì,dāo,yǒu,guà,zé,biǎn,kuì/guì,guǐ,pǒ,fāng,yàn,yè,sī,jué,yǎn,cuò,shè,zè,gu3(ㄍ,sè,bèi,miē,qí,jī,miē/niè,nài,jí/qì,zhǔ,táo,gāo,yù,kuí,yìn,xìn,dī/dǐ,zhī,yáo,yāo,tuō/zhé,bǐ,piě,yú/yù/ǒu,gǔn,è,nāo,lì/gé,chéng,gèn,pī,sà,niàn,gài,wù,qí/jī,chù,"
PYDB(33) =  "zuò,zuò,zuò,zuò,zuò/zhà,zuǒ,zuǒ,zuó,zūn,zūn,zuì,zuì,zuì,zuǐ,zuǎn,zuān/zuàn,zǔ,zǔ,zǔ,zǔ,zú,zú/cù,zú,zū,zòu,zòu,zǒu,zōu,zòng/zǒng,zǒng,zōng/zèng,zōng,zōng,zōng,zōng,zì,zì,zì,zǐ,zǐ,zǐ,zī/zǐ/zǎi,zǐ,zī,zī,zī,zī,zī,zī,zī/cí,zhuó,zhuó,zhuó/zháo/zhāo/zhe,zhuó,zhuó,zhuó,zhuó/zuó,zhuō,zhuó,zhuō,zhuō,zhǔn,zhūn,zhuì,zhuì,zhuì,zhuī/duī,zhuī,zhuī/chuí,zhuàng,zhuàng,zhuàng,zhuāng,zhuāng,zhuāng,zhuāng,zhuàn,zhuàn,zhuàn,zhuǎn/zhuàn,zhuān,zhuān,zhuài/zhuāi/yè,zhǎo/zhuǎ,zhuā,zhù,zhù,zhù,zhù,,,,,,"
PYDB(34) =  "zhù/zhú,zhù,zhù,zhù,zhù/chú,zhù,zhù/zhuó,zhǔ,zhǔ,zhǔ,zhǔ,zhǔ,zhú,zhú,zhú,zhū,zhū,zhū,zhū/shú,zhū,zhū,zhū,zhòu,zhòu,zhòu,zhòu,zhòu,zhǒu,zhǒu,zhóu,zhōu/yù,zhōu,zhōu,zhōu,zhōu,zhōu,zhòng,zhòng,zhòng/chóng,zhǒng,zhǒng/zhòng,zhōng,zhōng,zhōng,zhōng,zhōng,zhōng/zhòng,zhì,zhì,zhì,zhì,zhì,zhì,zhì,zhì,zhì,zhì,zhì/shì,zhì,zhì,zhì,zhì,zhì,zhì,zhì,zhǐ,zhǐ,zhī/zhǐ,zhǐ,zhǐ,zhǐ,zhǐ,zhí,zhí,zhí,zhí/shi,zhí,zhí,zhí,zhī/zhì,zhī,zhī,zhī,zhī,zhī/zhì,zhī,zhī/zī,zhī,zhī/qí,zhī,zhèng,zhèng,zhèng/zhēng,zhēn,"
PYDB(35) =  "zhèng,zhèng/zhēng,zhěng,zhěng,zhēng,zhēng,zhēng,zhēng,zhēng,zhèng/zhēng,zhēng,zhèn,zhèn,zhèn,zhèn,zhěn,zhěn,zhěn,zhēn,zhēn,zhēn,zhēn,zhēn,zhēn,zhēn,zhēn,zhēn,zhè,zhè/zhèi,zhè,zhě,zhě,zhé,zhé,zhé,zhē/zhé/shé,zhē,zhào/shào,zhào,zhào,zhào,zhào,zhào,zhǎo,zhǎo,zhāo,zhāo,zhàng,zhàng,zhàng,zhàng,zhàng,zhàng,zhàng,zhàng,zhǎng/zhàng,zhǎng,zhāng,zhāng,zhāng,zhāng,zhāng,zhàn,zhàn,zhàn,zhàn,zhān/zhàn,zhàn,zhàn,zhǎn,zhǎn/chán,zhǎn/niǎn,zhǎn,zhǎn,zhān,zhān,zhān,zhān,zhān,zhài,zhài,zhǎi,zhái,zhāi,zhāi,zhà,zhà/zhá,zhà,zhà/zǎ/zhā,zhà,zhà/shān/shi/cè,zhǎ,zhá,zhá,"
PYDB(36) =  "yà/zhá/gá,zhá,zhā,zhā/chā,zā/zhā/zhá,zèng,zēng/céng,zēng,zēng,zěn,zéi,zé/shì,zé,zé/zhái,zé/zhài,zào,zào,zào,zào,zào,zào,zǎo,zǎo,zǎo,zǎo,zǎo,záo,zāo,zāo,zàng,zàng/zāng/zǎng,zāng,zàn,zàn,zǎn/cuán,zán/zá,zài,zài,zài/zǎi,zǎi,zāi,zāi,zāi,zá,zá,zā,yùn,yùn,yùn/yūn,yùn,yùn,yùn,yǔn,yǔn,yún,yún,yún,yún,yuè,yuè,yuè,yuè,yuè,yuè/yào,yuè,yuè,yuē/yāo,yuē,yuàn,yuàn,yuàn,yuàn,yuǎn/yuàn,yuán,yuán,yuán,yuán,yuán/yún/yùn,yuán,yuán,yuán,yuán,yuán,yuán,yuán,yuān,yuān,yuān,yù,yù,yù,yù,yù,yù,"
PYDB(37) =  "yù,yù,yù,yù,yù,yù,yù,yù,yù,xū/yù,yù,yù,yù,yù,yǔ,yǔ/yù,yǔ,yǔ,yǔ,yǔ/yù/yú,yǔ/yù,yú,yú/yǔ,yú,yú,yú,yú/tōu,yú,yú,yú/yù/shù,yú,yú,yú,yú,yú,yú,yú,yū,yū,yòu,yòu,yòu,yòu,yòu,yòu,yǒu,yǒu/yòu,yǒu,yóu,yóu,yóu,yóu,yóu,yóu,yóu,yōu,yōu,yōu,yōu,yòng,yǒng,yǒng,yǒng,yǒng/chōng,yǒng,yǒng,yǒng,yǒng,yōng,yōng,yōng,yōng,yōng/yòng,yōng,yō/yo,yìng,yìng,yǐng,yǐng,yíng,yíng,yíng,yíng,yíng,yíng,yíng,yíng,yīng,yīng/yìng,yīng,yīng,yīng,yīng,yìn,"
PYDB(38) =  "yǐn/yìn,yǐn,yǐn,yǐn/yìn,yín,yín,yín,yín,yīn,yīn,yīn,yīn/yān/yǐn,yīn,yìn,yīn,yì,yì,yì,yì,yì,yì,yì,yì,yì,yì,yì,yì,yì,yì,yì,yì,yì,yì,yì,yì,yì,yì,yì,yì,yì,yì,yì,yǐ,yǐ,yǐ,yǐ,yǐ,yǐ,yǐ/yī,yí,yí,yí,yí,yí/nǐ,yí,yí,yí,yí/wèi,yí,yí,yī/yì,yī,yī,yī,yī,yī,yī,yī,yè,yè,yè,yè,yè/xié,yè,yè/yē,yè,yě,yě,yě,yé,yé/yē,yē,yē,yào,yào/yāo,yào,yǎo,yǎo,yáo,yáo,yáo,yáo,yáo,yáo,"
PYDB(39) =  "yáo,yāo,yāo,yāo,yàng,yàng,yǎng,yǎng,yǎng/áng,yǎng,yáng,yáng,yáng/xiáng,yáng,yáng,yáng,yáng,yāng,yāng,yāng,yāng,yàn,yàn,yàn,yàn,yàn,yàn,yàn,yàn,yàn,yàn/yān,yàn,yàn,yǎn,yǎn,yǎn,yǎn,yǎn/yān,yán,yán,yán,yán,yán,yán,yán,yán,yán/yàn,yán,yán,yān,yān,yān,yān/yàn/yè,yān,yà,yà,yǎ/yā,yǎ,yá,yá,yá,yá,yá,yá,yā,yā/ya,yā,yā,yā,yā/yà,xùn,xùn,xùn,xùn,xùn,xùn,xún,xùn,xún,xún,xún,xún,xūn/xùn,xūn,xuè/xiě,xuě,xué,xué,xuē,xuē,xuàn,xuàn,xuǎn,xuǎn,"
PYDB(40) =  "xuán,xuán/xuàn,xuán,xuān,xuān,xuān,xù,xù,xù,xù,xù,xù/chù,xù,xù,xù,xù,xù,xǔ/hǔ,xú,xū,xū/shī,xū,xū,xū,xū,xiù,xiù,xiù,xiù,xiù,xiǔ,xiū,xiū,xiū/xù,xióng,xióng,xiōng,xiōng,xiōng,xiōng,xiōng,xìng,xìng,xìng,xìng,xǐng,xíng/háng,xíng,xíng,xíng,xíng,xīng/xìng,xīng,xīng,xīng,xīng,xìn,xìn/shēn,xīn,xīn,xīn,xīn,xīn,xīn,xīn/xìn,xīn,xiè,xiè,xiè,xiè/yì,xiè,xiè,xiè,xiè,xiě,xié,xié,xié,xié/yá/yé/yú/xú,xié,xié/jiā,xié,xié,xiē,xiē,xiē/suò,xiē,xiào,xiào,xiào,xiāo/xiào,xiào/jiào,xiào,xiǎo,"
PYDB(41) =  "xiǎo,xiáo,xiāo,xiāo,xiāo,xiāo,xiào,xiāo/xuē,xiāo,xiāo,xiāo,xiàng,xiàng,xiàng,xiàng,xiàng/hàng,xiàng,xiǎng,xiǎng,xiǎng,xiáng/yáng,xiáng,xiáng,xiāng,xiāng,xiāng,xiāng,xiāng,xiāng,xiāng,xiāng/xiàng,xiàn,xiàn,xiàn,xiàn,xiàn,xiàn,xiàn,xiàn/xuán,xiàn,xiàn,xiǎn,xiǎn,xián,xián,xián,xián,xián,xián,xián,xián,xiān/qiàn,xiān/xiǎn,xiān,xiān,xiān,xiān,xià/hè,xià,shà/xià,xià,xiá,xiá,xiá,xiá,xiá,xiá,xiá,xiā/há,xiā,xì,xì/hū,xì,xì/jì,xǐ/xiǎn,xiǎn/xǐ,xǐ,xí,xí,xí,xí,xí,xī,xī,xī,xī,xī,xī,xī,xī,xī,xī,xī,xī,"
PYDB(42) =  "xī,xī,xī,xī,xī,xī,xī,xī,xī,xī,xī,wù,wù,wù,wù,wù,wù,wù,wù,wù,wǔ,wǔ,wǔ,wǔ,wǔ,wǔ,wǔ,wú,wú,wú/yù,wú,wú,wú,wū,wū,wū,wū,wū,wū,wū,wò,wò,wò,wò/guǎn,wǒ,wō,wō/guō,wō,zhuā/wō,wèng,wēng,wēng,wèn,wěn,wěn,wěn,wén/wèn,wén,wén,wén,wēn,wēn,wèi,wèi,wèi/yù,wèi,wèi,wèi,wèi,wèi,wèi,wèi,wèi,wèi/yù,wèi,wěi,wěi/yǐ,wěi,wěi,wěi/wēi,wěi,wěi,wéi,wéi,wéi/wèi,wéi,wéi,wéi,wéi,wéi,wéi,wēi,wēi,wēi,"
PYDB(43) =  "wēi,wàng,wàng,wàng,wàng,wǎng,wǎng,wǎng,wáng/wú,wáng/wàng,wāng,wàn,wàn/mò,wǎn,wǎn/yuān,wǎn,wǎn,wǎn,wǎn,wǎn,wán,wán,wán,wán,wán,wān,wān,wān,wài,wāi,wà,wǎ/wà,wá,wā,wā,wā,wā,tuò,tuò/tà/zhí,tuǒ,tuǒ,tuó,tuó/duò,tuó,tuó,tuō,tuō,tuō,tún,tún/zhūn,tūn,tuì,tùn/tuì,tuì,tuǐ,tuí,tuī,tuán,tuān,tù,tǔ/tù,tǔ,tú,tú,tú,tú,tú,tū,tū,tū,tòu,tóu/tou,tóu,tōu,tòng,tǒng,tǒng,tǒng,tǒng,tóng,tóng,tóng,tóng/tòng,tóng,tóng,tóng,tōng/tòng,tǐng,tǐng,tíng,tíng,tíng,tíng,tīng,"
PYDB(44) =  "tīng,tīng,tīng,tiè/tiě/tiē,tiě,tiē,tiào/táo,tiào,tiáo,tiáo/tiāo,tiāo/tiǎo,tiǎn,tiǎn,tián,tián,tián,tián/zhèn,tiān,tiān,tì,tì,tì,tì,tì,tì,tǐ/tī/bèn,tí,tí,tí,tí/dī/dǐ,tī,tī,tī,tī,téng,téng,téng,téng,tè,tào,tǎo,táo/yáo,táo,táo,táo,táo,tāo,tāo,tāo,tāo,tàng,tàng/tāng,tǎng/chǎng,tǎng,tǎng/cháng,táng,táng,táng,táng,táng,táng,táng,tāng/shāng,tàn,tàn,tàn,tàn,tǎn,tǎn,tǎn,tán,tán,tán,tán,tán,tán,tān,tān,tān,tān,tān,tài,tài,tài,tài,tài,tái/tāi,tái,tái/tāi,tāi,tà/tā,tà,tà,tǎ,"
PYDB(45) =  "tǎ,tā/jiě,tā,tā,tā,suǒ,suǒ,suǒ,suǒ,suō/sù,suō,suō,suō,sǔn,sǔn,sūn/xùn,suì,suì,suì/suí,suì,suì,suì,suǐ,suí,suí,suí/duò,suī,suàn,suàn,suān,sù,sù,sù/xiǔ/xiù,sù,sù,sù,sù,sù,sù,sú,sū,sū/sù,sòu,sòu/sǒu,sōu,sōu,sòng,sòng,sòng,sòng,sòng,sǒng,sǒng,sōng,sì,sì,sì/shì,sì/cì,sì,sì,sì,sì,sǐ,sī,sī,sī,sī/sāi,sī,sī,sī,shuò,shuò,shuò/shí,shuō/shuì/yuè,shùn,shùn,shùn,shǔn,shuì,shuì,shuǐ,shuí,shuǎng,shuāng,shuāng,shuān,shuān,shuài,shuǎi,shuāi/cuī,shuāi,shuǎ,shuā/shuà,shù,"
PYDB(46) =  "shù,shù/shǔ/shuò,shù,shù,shù,shù,shù,shù,shù,shù/shú/zhú,shǔ/zhǔ,shǔ,shǔ,shǔ,shǔ,shǔ,shǔ,shǔ,shú,shú,shú,shū,shū,shū,shū,shū,shū,shū,shū,shū,shū,shū,shòu,shòu,shòu,shòu,shòu,shòu,shǒu,shǒu,shǒu,shōu,shì,shì,shì,shì,shì,shì/zhī,shì,shì,shì,shì,shì/kuò,shì,shì,shì,shì,shì,shì,shì,shì,shì,shì,shì,shì,shì,shǐ,shǐ,shǐ,shǐ,shǐ,shǐ,shí/zhì,shí,shí,shí/sì/yì,shí/shén,shí,shí/shè,shí/dàn,shí,shī,shī,shī,shī,shī,shī,shī,shī,shèng,shèng,shèng,shèng/chéng,shěng/xǐng,"
PYDB(47) =  "shéng,shēng,shēng,shēng,shēng,shēng,shèn,shèn,shèn,shèn/shén,shěn,shěn,shěn/chén,shén,shēn,shēn,shēn,shēn,shēn,shēn,shēn,shēn,shè,shè,shè,shè,shè/yè/yì,shè/niè,shè,shè/shě,shé,shé/yí,shē,shē,shào,shào,shào,shǎo/shào,sháo,sháo,sháo,shāo,shāo/shào,shāo/shào,shāo/sào,cháng,shàng,shàng/shǎng,shǎng,shǎng,shāng,shāng,shāng,shàn,shàn/shān,shàn,shàn,shàn,shàn,shàn,shǎn,shǎn,shān,shān,shān,shān,shān/shā,shān/shàn,shān,shài,shāi,shā/shà,shá,shǎ,shā,shā/shà,chà/shā,shā,shā,suō/shā,sēng,sēn,sè,sè/shǎi,sè,sǎo,sǎo/sào,sāo/sǎo,sāo,sāng/sàng,sǎng,sāng,sàn/sǎn,sǎn,"
PYDB(48) =  "sān,sān,sài,sāi/sài/sè,sāi/xǐ,sāi,sà,sǎ/xǐ,sā/sǎ,ruò,ruò/rě,rùn,rùn,ruì,ruì,ruǐ,ruǎn,ruǎn,rù,rù,rǔ,rǔ,rǔ,rú,rú,rú,rú,rú,ròu,róu,róu,rǒng,róng,róng,róng,róng,róng,róng,róng,róng,róng,rì,réng,rēng,rèn,rèn,rèn,rèn,rèn/rén,rèn,rěn,rén,rén,rén,rè,rě,rào,rǎo,ráo,ràng,rǎng/rāng,rǎng,rǎng,ráng,rǎn,rǎn,rán,rán,qún,qún,què/qiāo/qiǎo,què,què,què,què,qué,quē,quē,quàn,quàn/xuàn,quǎn,quán,quán,quán,quán,quán,quán,quán,quān/juàn/juān,qù,qù/cù,qǔ,qǔ,qǔ,"
PYDB(49) =  "qú/jǔ,qū,qū,qū,qū/qǔ,qū,qū/ōu,qū/cù,qiú,qiú,qiú,qiú,qiú,qiū,qiū,qiū,qióng,qióng,qìng,qǐng,qǐng,qíng,qíng,qíng,qíng,qīng,qīng,qīng,qīng,qīng,qīng,qìn,qǐn,qín,qín,qín,qín,qín,qín,qīn/qìng,qīn,qīn,qiè,qiè,qiě/jú,qié/jiā,qiē/qiè,qiào,qiào/xiào,qiào,qiáo/qiào,qiào,qiào/shāo,qiǎo,qiáo,qiáo,qiáo,qiáo,qiǎo/qiāo,qiāo,qiāo,qiāo,qiǎng/qiāng/chēng,qiáng/qiǎng/jiàng,qiáng,qiáng,qiāng,qiāng,qiāng/qiàng,qiāng,qiàn,qiàn,qiàn/kàn,qiàn/zàn/jiàn,qiǎn,qiǎn/jiān,qiǎn,qián,qián,qián,qián,qián,qián/gān,qiān,qiān,qiān,qiān,qiān,qiān/yán,qiān,qiān,qiān,qià,qià,"
PYDB(50) =  "qiā,qì,qì,qì,qì,qì,qì,qì,qì/qiè,qì/qiè/xiè,qǐ,qǐ,qǐ,qǐ/kǎi,qǐ,qí,qí,qí,qí,qí,qí,qí,qí,qí,qí/jī,qí,qí/jī,qī,qī,qī,qī,qī,qī/qì,qī,qī/xī,qī,qī/jī,pù/bào,pù/bào,pǔ,pǔ,pǔ,pǔ,pǔ/pò/pō/piáo,pǔ/bù,pú,pú,pú,pú,pū/pú,pū/pù,pū,pōu,pò,pò/pǎi,pò,pò,pó,pō,pō,pō,píng/bǐng,píng,píng,píng,píng,píng,píng/pēng,píng,pīng,pìn,pǐn,pín,pín/bīn,pīn,piē,piē/piě,piào/piāo,piáo,piāo/piǎo/piào,piāo,piàn,piàn/piān,piān,piān,pì,pì,pì,pǐ,pǐ,pí,pí,pí,pí,"
PYDB(51) =  "pí,pí,pī/pǐ,pī,pī,pī,pī,pī,pèng,pěng,péng,péng,péng,péng,péng,péng,péng,péng/bāng,péng,pēng,pēng,pēng,pén,pēn/pèn,pèi,pèi,pèi,péi,péi,péi,péi,pēi,pēi,pào/pāo,pǎo/páo,páo,páo/bāo/pào,páo/bào,páo,pāo,pàng/pán/pàn,pǎng,páng/bàng,páng,pāng,pàn,pàn,pàn,pàn,pán,pán,pān,pān,pài,pài,pái,pái,pái/pǎi,pāi,pá,pà,pà,pá,pā,pā,òu/ōu,ǒu,ǒu/ōu/òu,ǒu,ōu,ōu,ōu,ó/ò/é,nuò,nuò,nuò,nuó,nüè/yào,nüè,nuǎn,nǚ/rǔ,nù,nǔ,nú,nòng/lòng,nóng,nóng,nóng,niǔ,niǔ,niǔ,niú,nìng,níng/nǐng/nìng,"
PYDB(52) =  "níng/nìng,níng,níng,níng,nín,niè,niè,niè,niè,niè,niè,niē,niào/suī,niǎo/diǎo,niàng/niáng,niáng,niàn,niǎn/niē,niǎn,niǎn,nián,niān,niān,nì/niào,nì,nì,nì,nǐ,nǐ,ní,ní/nì,ní,ní,nī,néng/nài,nèn,nèi/nà,něi,ní/ne,nào/chuò/zhuō,nào,nǎo,nǎo,náo,náng/nāng,nán/nàn/nuó,nán,nán/nā,nài,nài,nǎi,nǎi,nǎi,nà,nà/nuó,nà/nǎ/nèi/nā,nà,nà/nè,nǎ/něi/né,ná,mù,mù,mù,mù,mù,mù,mù,mù,mù,mù,mǔ,mǔ,mǔ,mǔ,mǔ,mǒu,móu/mù,móu,mò,mò,mò,mò,mò,mò,mò/mù,mò,mǒ/mò/mā,mó,mó/mā,mó/mò,mó,mó/mú,mó,mó,"
PYDB(53) =  "mō,miù,mìng,míng,míng,míng,míng,míng,mǐn,mǐn,mǐn,mǐn,mǐn,mín,miè,miè,miào,miào,miǎo,miǎo,miǎo,miáo,miáo,miáo,miàn,miǎn,miǎn,miǎn,miǎn,miǎn,mián,mián,mián,mì,mì,mì,mì/bì,mì,mì/bì,mǐ,mí/mǐ,mí,mí,mí/méi,mǐ/mí,mí,mī/mí,mèng,mèng,měng,měng,méng,méng,mēng/méng/měng,méng,mén,mèn/mēn,mén,mèi,mèi,mèi,mèi,měi,měi,měi,méi,méi,méi/mò,méi,méi,méi,méi,méi,méi,me/yāo,mào,mào,mào,mào/mò,mào,mǎo,mǎo,máo,máo,máo,máo,māo/máo,mǎng,máng,méng/máng,máng,máng,máng,mán/màn,"
PYDB(54) =  "màn,màn,màn,màn/wàn/mán,mǎn,mán,mán,mán/mén,mài/mò,mài,mài,mài,mǎi,mái/mán,má/mǎ,ma,mà,mǎ,mǎ/mā/mà,mǎ,mǎ,má,mā,luò/lào,luò,luò,luò/là,luǒ,luó,luó,luó,luó,luó,luó,luó,lùn/lún,lún/guān,lún,lún,lún,lún,lūn/lún,lüè,lüè,luàn,luǎn,luán,luán,luán,luán,lǜ/lù,lǜ,shuài/lǜ,lǜ,lǜ,lǜ,lǚ,lǚ,lǚ,lǚ,lǚ,lǚ,lǚ,lǘ,lù,lù/liù,lù,lù,lù,lù,lù,lù,lù/lòu,lù/liù,lù,lǔ,lǔ,lǔ,lǔ,lú,lú,lú,lú,lú,lòu,lòu,lǒu,lǒu/lōu,lóu,lóu,lǒng,lǒng,lǒng,lóng,"
PYDB(55) =  "lóng,lóng/lǒng,lóng,lóng,lóng,liù/lù,liǔ,liú,liú,liú,liú,liù/liú,liú,liú,liú,liū/liù,líng/lǐng/lìng,lìng,lǐng,lǐng/líng,líng,líng,líng,líng,líng,líng,líng,líng,líng,líng,līn,lìn,lìn,lǐn,lín/lìn,lín,lín,lín,lín,lín,lín,lín,liè,liè,liè,liè/liě,liè,liào,liào,liào,liào,liǎo/le,lǎo/lào/liáo,liáo,liáo,liáo/liǎo,liáo,liáo,liáo,liāo/liáo,liàng,liàng,liàng,liáng/liàng,liàng,liǎng,liáng,liáng,liáng,liáng/liàng,liáng,liàn,liàn,liàn,liàn,liǎn,liǎn,lián,lián,lián,lián,lián,lián,lián,lián,liǎng/liǎ,li/lǐ/lī,lí,lì,lì/dài,lì,lì,lì,lì,"
PYDB(56) =  "lì,lì,lì,lì,lì,lì,lì,lì,lì/lí,lì,lì,lì,lì,lǐ,lǐ,lǐ,lǐ,lǐ,lí,lí,lí,lí,lí,lí,lí,lí,lěng,léng,léng/lēng/líng,lèi,lèi,lèi/lē,léi/lèi,lěi,lěi,léi/lěi/lèi,lěi,lěi,léi,léi,lè/yuè,lè/lēi,lào,lào/luò,lào,mǔ/lǎo,lǎo,lǎo,láo,láo,lāo,làng,lǎng,láng/làng,láng,láng,láng,láng,làn,làn,lǎn,lǎn,lǎn,lǎn,lán,lán,lán,lán,lán,lán,lán,lán,lán,lài,lái,lái,lá,là,là/xī,là/zhà,lǎ,lā/lá,lā,kuò,kuò,kuò,kuò/guā,kùn,kǔn,kūn,kūn,kuì/huì,kuì,kuì,"
PYDB(57) =  "kuǐ/guī,kuí,kuí,kuí,kuī,kuī,kuī,kuī,kuàng,kuàng,kuàng,kuàng,kuàng,kuáng,kuāng,kuāng,kuǎn,kuān,kuài,kuài,kuài,kuài,kuà,kuà,kuà/kū,kuǎ,kuā/kuà,kù,kù,kù,kǔ,kū,kū,kū,kòu,kòu,kǒu,kōu,kòng,kǒng,kǒng,kōng/kòng/kǒng,háng/kēng,kēng,kěn,kěn,kěn,kěn,kè,kè,kè,kè,kě,kě/kè,ké/hāi,ké/qiào,kē,kē,kē,kē,kē,kē/hē,kē/kě,kào,kǎo,kǎo,kǎo,kàng,kàng,kàng,káng/gāng,kāng,kāng,kāng,kàn/kān,kǎn,kǎn,kān,kān,kān,kǎi,kǎi,kǎi/jiē,kāi,kāi,kǎ/luò/lo/gē,qiǎ/kǎ,kā/gā,kā,jùn,jùn,jùn/xùn,jùn,jùn,"
PYDB(58) =  "jùn,jūn,jūn,jūn,jūn/jùn,jūn,jué,jué,jué,jué/jiào,jué,jué/juè,jué,jué,jué,juē/jué,juàn,juàn/juǎn,juàn,juàn,juān,juān,juān,jù,jù,jù,jù/gōu,jù,jù,jù,jù,jù,jù,jù/jú,jù,jù,jǔ/jù,jǔ,jǔ,jǔ/zuǐ,jú,jú,jú,jú,jú,jú,jú/gōu,jú,jiù,jiù,jiù,jiù,jiù,jiù,jiù,jiù,jiǔ,jiǔ,jiǔ,jiǔ,jiǔ,jiǔ,jiū,jiū,jiū,jiǒng,jiǒng,jìng/chēng,jìng,jìng,jìng,jìng,jìng,jìng,jìng,jìng,jìng,jǐng/gěng,jǐng/yǐng,jǐng,jǐng,jīng,jīng,jīng,jīng,jīng,jīng,jīng,jīng,jīng,jīng,jīng,jìn/jìng,jìn/jǐn,"
PYDB(59) =  "jìn,jìn,jìn,jīn/jìn,jìn,jìn,jìn,jǐn,jǐn/jìn,jǐn,jǐn,jīn,jīn,jīn,jīn,jīn,jīn,jīn,jiè,jiè,jiè,jiè,jiè,jiè,jiè/gài,jiè/jí,jiè,jiě,jiě/jiè/xiè,jié/jiē,jié,jié,jié,jié,jié,jié/jú,jié/jiē,jié,jié,jiē,jiē,jiē,jiē,jiē,jiē/qì,jiào,jiào,jiào,jiào,jiào,jiào/jiāo,jiǎo/chāo,jiǎo,jiǎo/zhuó,jiǎo,jiǎo/jué,jiǎo,jiǎo/jué,jiǎo/yáo,jiǎo/jiáo,jiǎo,jiǎo,jiáo/jué/jiào,jiāo,jiāo,jiāo,jiāo,jiāo,jiāo,jiāo,jiāo,jiāo,jiāo,jiàng/xiáng,jiàng,jiàng,jiǎng,jiǎng,jiǎng,jiǎng,jiāng/qiáng,jiāng,jiāng/jiàng,jiāng/jiàng,jiāng,jiāng,jiàn,jiàn,jiàn/jiān,jiàn/jiān,jiàn,jiàn,jiàn,jiàn,"
PYDB(60) =  "jiàn,jiàn,jiàn,jiàn/xiàn,jiàn,jiàn,jiàn,jiàn/kǎn,jiàn,jiǎn,jiǎn,jiǎn,jiǎn,jiǎn,jiǎn,jiǎn,jiǎn,jiǎn,jiǎn,jiǎn,jiān,jiān,jiān,jiān,jiān,jiān,jiān/jiàn,jiān,jiān,jiān,jiān/jiàn,jiān,jià,jià,jià,jià/jiè/jie,jià,jiǎ/jià,jiǎ,jiǎ,gǔ/jià/jiǎ,jiá,jiá,jiā,jiā/gū/jie,jiā,jiā/jiá/gā/xiá,jiā,jiā,jì/jǐ,jì,jì,jì,jì,jì,jì,jì,jì,jì,jì/jǐ,jì,jì,jì/zhài,jì/qí,jì,jì,jì,jì,jǐ,jǐ,jī/jǐ,jǐ,jí,jī,jí,jí,jí,jí,jí,jí,jí,jí,jí,jí,jí,jī/qī,jì,jī,jī,jī,jī,jì,jī,jī,"
PYDB(61) =  "jī,jī,jī/qǐ,jī,jī,jī,jī,jī,huò,huò,huò,huò,huò,huò,huǒ,huǒ,huó,huò/huō/huá,hùn/hún,hún,hún,hūn,hūn,hūn,huì,huì,huì,huì,huì,huì/kuài,huì,huì,huì,huì,huì,huì,huǐ,huǐ,huí,huí,huī,huī,huī,huī,huī,huǎng,huǎng,huǎng,huǎng/huàng,huáng,huáng,huáng,huáng,huáng,huáng,huáng,huáng,huāng,huāng,huàn,huàn,huàn,huàn,huàn,huàn,huàn,huàn,huàn,huǎn,huán/hái,huán,huán,huān,huài/pēi/pī/péi,huái,huái,huái,huái,huà,huà/huā,huá/huà,huà,huá,huá,huá/huà/huā,huá/huā,huā,hù,hù,hù,hù,hǔ/xià,hǔ,hú,"
PYDB(62) =  "hú,hū/hú/hù,hú,hú,hú,hú,hú,hú,hū,hū,hū,hòu,hòu,hòu,hǒu,hóu,hóu/hòu,hóu,hóng/gōng,hóng,hóng,hóng,hóng,hóng,hōng,hōng/hǒng/hòng,hōng,héng,héng,héng/hèng,hēng/pēng,hēng,hèn,hěn,hěn,hén,hēi,hēi/mò,hè,hè,hè,hè,hé,hé,hé,hé/háo/mò,hé,hé/gě,hé/hē/hè,hé/hè/huó/huò/hú,hé,hé/hú,hé,hé/hè,hē/hè/yè,hē/kē,hào,hào/háo,hào,hǎo/hào,hǎo,háo,háo,háo,háo,háng,háng,hāng/bèn,hàn,hàn/hán,hàn,hàn,hàn,hàn,hàn,hàn,hàn,hǎn,hǎn,hán,hán,hán,hán,hán,hán,hān,hān,hài,hài,hài,hài,hǎi,hái,hái,"
PYDB(63) =  "hā/hǎ/hà,guò/guo,guǒ,guǒ,guó,guō,guō,gùn/hùn,gǔn,gǔn,guì,guì,guì,guì/jǔ,guì,guǐ,guǐ,guǐ,guǐ,guī,guī/jūn/qiū,guī,guī,guī,guī,guī,guàng,guǎng/ān,guāng,guàn,guàn,guàn,guàn,guǎn,guǎn,guān/guàn,guān/guàn,guān,guān,guān,guài,guǎi,guāi,guà,guà,guǎ,guǎ,guā,guā,gù,gù,gù,gù,gǔ,gǔ/gǔ/yù,gǔ/gū,gǔ,gǔ,gǔ,gū,gū,gū,gū/gù,gū,gū,gū,gū,gòu,gòu,gòu,gòu,gǒu,gǒu,gōu,gōu/gòu,gōu,gòng/gōng,gòng,gǒng,gǒng,gǒng,gōng,gōng,gōng,gōng,gōng/gòng,gōng,gōng,gōng,gōng,gōng,gěng,gěng,gěng,"
PYDB(64) =  "gēng,gēng,gēng/gèng,gēng,gēn,gēn,gěi/jǐ,gè/gě,gè/gě,gè,gé,gé,gé/há,gé,gé/gě,gé/jí,gē,gē/yì,gē/gé,gē,gē,gē/gé,gē,gē,gào,gǎo,hào/gǎo,gǎo,gāo,gāo,gāo/gào,gāo,gāo/yáo,gāo,gàng/gāng,gǎng/jiǎng,gǎng,gāng,gāng,gāng,gāng/gàng,gāng,gāng,gàn,gǎn,gǎn,gǎn,gǎn,gān,gān,gān,gān/gǎn,gān,gān/gàn,gài,gài/gě/hé,gài,gài,gǎi,gāi,gā/gá/gǎ,gá,fù,fù,fù,fù,fù,fù,fù,fù,fù/fǔ,fù,fù,fù,fù,fù,fù,fù/pì,fù,fǔ,fǔ,fǔ,fǔ/pú,fǔ,fǔ,fǔ,fǔ,fǔ,fǔ,fú,fú,fú,fú,fú,"
PYDB(65) =  "fú/fù,fú,fú,fú,fú,fú,fú,fú/bì,fú,fū,fū,fū,fū/fú,fǒu/pǐ,fó/fú/bì/bó,fèng,fèng,fěng,féng/fèng,féng/píng,féng,fēng,fēng,fēng/fěng,fēng,fēng,fēng,fēng,fēng,fēng,fèn,fèn,fèn,fèn/bīn,fèn,fěn,fén,fén,fén,fēn,fēn/fèn,fēn,fēn,fēn,fēn,fèi,fèi,fèi,fèi,fèi,fěi,fěi,féi,fēi,fēi,fēi,fēi/fěi,fàng,fǎng,fǎng,fǎng,fáng,fáng,fáng,fáng,fāng,fāng,fāng/fáng,fàn,fàn,fàn,fàn,fàn,fǎn,fǎn,fán,fán,fán/pó,fán,fán,fán,fān,fān/pān,fān,fān,fà,fǎ,fá,fá,fá,fá,fá,fā/fà,èr,"
PYDB(66) =  "èr,ěr,ěr,ěr,ěr,ér/er,ér,ēn,è,è,è,è,è,è/wù/ě/wū,é,é,é,é,é,é,é/yǐ,duò/huī,duò,duò,duò,duò,duǒ,duǒ,duǒ/duò,duó,duō,duō,duō,dùn,dùn,dùn,dùn/tún,dùn/dú,dūn/duì,dūn,dūn,dūn,duì,duì/zhuī,duì/ruì/yuè,duī,duàn,duàn,duàn,duàn,duǎn,duān,dù,dù,dù/duó,dù/dǔ,dù,dù,dǔ,dǔ,dǔ,dú/dòu,dú,dú,dú/dài,dū,dū/dōu,dòu,dòu,dòu,dǒu,dǒu/dòu,dǒu,dōu,dòng,dòng,dòng,dòng/tóng/tǒng,dòng,dòng,dǒng,dǒng,dōng,dōng,diū,dìng,dìng,dìng,dǐng,dǐng,dīng/dìng,dīng,dīng,dīng/zhēng,"
PYDB(67) =  "dié,dié,dié,dié,dié,diē,diē,tiáo/diào,diào,diào,diào,diāo,diāo,diāo,diāo,diāo,diàn,diàn,diàn,diàn,diàn,diàn/tián/shèng,diàn/tián,diàn,diàn,diàn,diǎn,diǎn,diǎn,diān,diān,diān,dì,dì,dì/tì/tuí,dì,dì,dì,dì/de,dǐ/de,dǐ,dí,dí/zhái,dí,dí,dí,dí,dí,dī,dī,dī,dèng,dèng,dèng,děng,dēng,dēng,dēng/dèng,dí/dì/de,dé/děi/de,dé,dào,dào,dào,dào,dào,dǎo,dǎo,dǎo,dǎo/dào,dǎo,dǎo,dāo,dàng,dàng,dǎng,dǎng/dàng,dāng/dàng,dàn,dàn/tán,dàn,dàn,dàn/dá,dàn,dàn,dàn,dǎn,dǎn/shàn,dān,dān/shàn/chán,dān,dān/dàn/dǎn,dān,dài,"
PYDB(68) =  "dài/dǎi,dài/dāi,dài,dài,dài,dài,dài,dài,dǎi,dǎi,dāi,dà/dài/tài,dǎ/dá,dá,dá/dā,dá,dā,cuò,cuò,cuò,cuō,cuō/zuǒ,cuō,cùn,cún,cūn,cuì,cuì,cuì,cuì,cuì,cuī,cuī,cuī,cuàn,cuàn,cuān,cù,cù,cù,cū,còu,cóng,cóng/zòng,cōng,cōng,cōng,cōng,cì,cì,cì/cī,cǐ,cí,cí,cí,cí,cí,cí,cí,cī,chuò/chāo,chuō,chǔn,chún,chún/zhūn,chún,chún,chūn,chūn,chuí,chuí,chuí,chuī,chuī,chuàng/chuāng,chuǎng,chuáng,chuáng/zhuàng,chuāng,chuāng,chuàn,chuǎn,chuán,chuán/zhuàn,chuán,chuān,chuān,chuǎi/chuài/chuāi/tuán/zhuī,chǔ/chù,chù,chù,chù,chǔ,chǔ,"
PYDB(69) =  "chǔ,chú,chú,chú,chú,chú,chú,chú,chū,chū,chòu/xiù,chǒu,chǒu,chóu,chóu/qiú,chóu,chóu,chóu,chóu,chóu,chóu,chōu,chǒng,chóng,chóng,chōng/chòng,chōng,chì,chì,chì,chì,chǐ/chě,chǐ,chǐ,chǐ,chí,chí,chí,chí,chí/shi,chí,chī,chī,chèng,chěng,chěng,chéng,chéng,chéng/dèng,chěng,chéng,chéng/shèng,chéng,chéng,chéng,chéng,chēng/chèn/chèng,chēng,chèn,chèn,chén/zhèn,chén,chén,chén,chén,chén,chén,chēn,chè,chè,chè,chè,chě,chē/jú,chǎo,chǎo/chāo,cháo,cháo,cháo/zhāo,zhāo/cháo,chāo,chāo,chāo,chàng/chāng,chàng,chàng,chǎng,chǎng/ān/hàn,cháng,cháng,cháng/zhǎng,cháng,cháng,cháng/chǎng,"
PYDB(70) =  "chāng,chāng,chàn/zhàn,chǎn,chǎn,chǎn,chán,chán,chán,chán,chān/xiān/càn/shǎn,chān,chái,chái,chāi/cā,chà,chà/chā/chāi/cī,chà,chá,chá,chá/chā,chá/zhā,chá,chá,chā/chá/chǎ,chā,cèng,céng,cè,cè,cè/zè/zhāi,cè,cè,cǎo,cáo,cáo,cāo,cāo,cáng/zàng,cāng,cāng,cāng,cāng,càn,cǎn,cán,cán,cán,cān/shēn,cān,cài,cài,cǎi,cǎi/cài,cǎi,cǎi,cái,cái,cái,cái,cāi,cā,bù,bù,bù/bó,bù,bù,bù/fǒu,bù,bǔ,bǔ,bǔ/bo,bǔ,bó,bó/pō,bó,bó,bó,bó,bó,bó/bǎi/bà,bó,bó,bó,bó/bèi,bó,bō,bō,bō,bō,bō,bō,bìng/bīng,bìng,"
PYDB(71) =  "bǐng,bǐng,bǐng,bǐng,bǐng,bīng,bīng,bìn,bīn,bīn,bīn,bīn,bīn,biē/biě,bié/biè,biē,biē,biǎo,biāo,biāo,biāo,biàn,biàn,biàn,biàn,biàn,biàn,biàn/pián,biǎn/piān,biǎn,biān,biān,biān,bì,bì,bì/bei,bì,bì/pì,bì,bì,bì,bì,bì,bì,bì,bì,bì,bì,bì,bì,bì,bǐ,bǐ,bǐ,bǐ,bí,bī,bèng,bèng,bèng,béng,bēng/běng/bèng,bēng,bèn,běn,běn,bēn/bèn,bèi/pī,bèi,bèi,bèi,bèi,bèi,bèi,bèi,bèi/bēi,bèi,běi/bèi,bēi,bēi,bēi,bēi,bào,bào,bào,bào/pù,bào,bào,bǎo,bǎo,bǎo/bǔ/pù,bǎo,báo,báo/bó,"
PYDB(72) =  "bāo/bō,bǎo,bāo,bāo,bāo,bàng,bàng,bàng,bàng/bèng,bàng/páng,bàng,bǎng,bǎng/páng,bǎng/bàng,bāng,bāng,bāng,bàn,bàn,bàn,bàn,bàn,bàn/pàn,bàn,bǎn,bǎn,bān,bān/pán,bān,bān,bān,bān,bài,bài,bài,bǎi,bǎi,bǎi,bǎi/bó/bò,bái,bà,bà/pí,bà,bà,bà/pá,bǎ/bà,bǎ,bá,bá,bā,bā,bā,bā,bā,bā,bā/pá,bā,bā,ào,ào,ào/yù,ào,ǎo,áo,āo/áo,áo,āo/wā,àng,áng,āng,àn,àn,àn,àn,àn,ǎn,ān,ān,ān,ài,ài,ài,ài/yī,ǎi,ǎi,ái,ái,āi,āi/ài,āi,āi/ái,āi,ā/ē,ā/á/ǎ/à,"
 
Db = Split(PYDB(0),  "," )
 
 
ReDim  PY_Index(UBound(Db))
 
For  i = 1  To  UBound(Db)
 
     PY_Index(i) = Db(i - 1)
 
Next  i
 
For  i = 1  To  72
 
     Db = Split(PYDB(i),  "," )
     
     For  j = 1  To  UBound(Db)
     PY_DB(i, j) = Db(j - 1)
     Next  j
     
Next  i
 
End  Sub
 
 
Public  Function  PinYin(TXT  As  Variant , Delimiter  As  String , Tpy  As  Byte As  String
 
     Dim  As  Integer
     Dim  ASCID  As  Long
     Dim  As  Byte
     Dim  M_Txt  As  String
     Dim  M_PY  As  String
     Dim  MI_PY  As  String
     Application.Volatile
     On  Error  Resume  Next
     
     If  PY_DB(72, 94) <>  "ā/á/ǎ/à"  And  Tpy = 5  Then
         Call  DealVal_2
     ElseIf  PY_DB(72, 94) <>  "a1"  And  Tpy < 5  Then
         Call  DealVal_1
     End  If
     
     If  TXT =  ""  Then
     PinYin =  ""
     Exit  Function
     End  If
     
     For  i = 1  To  Len(Trim(TXT))
     
     M_Txt = Mid(Trim(TXT), i, 1)
     
         If  M_Txt =  ""  Then
         
             MI_PY =  ""
             
         Else
             ASCID = Asc(M_Txt)
         
             For  N = 1  To  UBound(PY_Index)
             If  PY_Index(N) < ASCID  Then
             Exit  For
             End  If
             Next  N
         
             PYDB_Index = PY_Index(N - 1) - ASCID
         
             If  PYDB_Index < 0  Or  PYDB_Index > 93  Then
             M_PY = M_Txt
             Y = 1
             Else
             M_PY = PY_DB(N - 1, PYDB_Index + 1)
             End  If
             
         End  If
     
         Select  Case  Tpy
         
             Case  1
             MI_PY = M_PY
             Case  2
             MI_PY = IIf(M_PY = M_Txt, M_PY, Mid(M_PY, 1, Len(M_PY) - 1))
             Case  3
             MI_PY = Left(M_PY, 1)
             Case  4
             MI_PY = UCase(Left(M_PY, 1))
             Case  5
             MI_PY = M_PY
            
         End  Select
      
         PinYin = PinYin & IIf(M_PY = M_Txt, MI_PY, IIf(Y = 1, Delimiter & MI_PY & Delimiter, IIf(i = Len(Trim(TXT)), MI_PY, MI_PY & Delimiter)))
             
         Y = IIf(Y = 1, IIf(M_PY = M_Txt, 1, 0), 0)
     
     Next  i
 
End  Function
 
Public  Function  PY(TXT  As  Variant , Delimiter  As  String As  String
Application.Volatile
   For  Each  In  Split(TXT, Delimiter)
     PY = PY & UCase(Left(p, 1))
   Next
End  Function