javascript function 调用-问答-阿里云开发者社区-阿里云

开发者社区> 问答> 正文

javascript function 调用

a123456678 2016-07-15 15:12:48 1341

我有N个方法

名字如下

function name1(){

}

function name2(){

}

function name3(){

}

.........

function nameN(){

}

我在页面中想循环调用所有的方法,怎么通过for循环实现调function呢

for(var i = 1;i

namei();//如何通过这种方式调用呢
}

云服务器登录 云服务器设置
分享到
取消 提交回答
全部回答(1)
 • a123456678
  2019-07-17 19:57:03

  1 var func1 = function(){
  2 console.log("func1");
  3 };
  4 var func2 = function(){
  5 console.log("func2");
  6 };
  7 var func3 = function(){
  8 console.log("func3");
  9 };
  10 var funcs = {
  11 f1:func1,
  12 f2:func2,
  13 f3:func3
  14 };
  15
  16 for(var i=1;i<=3;i++){
  17 funcs["f"+i]();
  18 }

  0 0
开发与运维
使用钉钉扫一扫加入圈子
+ 订阅

集结各类场景实战经验,助你开发运维畅行无忧

相似问题
最新问题
推荐课程