QQ2013解析最新QQ加密算法VB登陆方法

简介:   http://xmit.org.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=3409&extra=page=1&page=1& 今天开始想写个验证QQ密码的工具,以前写过一个QQ验证器的程序,就拿了那个代码试了一下居然不能同。
+关注继续查看
 

http://xmit.org.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=3409&extra=page=1&page=1&


今天开始想写个验证QQ密码的工具,以前写过一个QQ验证器的程序,就拿了那个代码试了一下居然不能同。就到QQ登陆页面去抓包。

xmit.jpg (110.62 KB, 下载次数: 111)

下载附件  保存到相册

2013-3-19 23:18 上传


上图是抓包的数据

然后在登录页面找js加密代码。comm.js

 1. var hexcase = 1;
 2. var b64pad = "";
 3. var chrsz = 8;
 4. var mode = 32;
 5. function md5(A) {
 6.         return hex_md5(A)
 7. }
 8. function hex_md5(A) {
 9.         return binl2hex(core_md5(str2binl(A), A.length * chrsz))
 10. }
 11. function str_md5(A) {
 12.         return binl2str(core_md5(str2binl(A), A.length * chrsz))
 13. }
 14. function hex_hmac_md5(A, B) {
 15.         return binl2hex(core_hmac_md5(A, B))
 16. }
 17. function b64_hmac_md5(A, B) {
 18.         return binl2b64(core_hmac_md5(A, B))
 19. }
 20. function str_hmac_md5(A, B) {
 21.         return binl2str(core_hmac_md5(A, B))
 22. }
 23. function core_md5(K, F) {
 24.         K[F >> 5] |= 128 << ((F) % 32);
 25.         K[(((F + 64) >>> 9) << 4) + 14] = F;
 26.         var J = 1732584193;
 27.         var I = -271733879;
 28.         var H = -1732584194;
 29.         var G = 271733878;
 30.         for (var C = 0; C < K.length; C += 16) {
 31.                 var E = J;
 32.                 var D = I;
 33.                 var B = H;
 34.                 var A = G;
 35.                 J = md5_ff(J, I, H, G, K[C + 0], 7, -680876936);
 36.                 G = md5_ff(G, J, I, H, K[C + 1], 12, -389564586);
 37.                 H = md5_ff(H, G, J, I, K[C + 2], 17, 606105819);
 38.                 I = md5_ff(I, H, G, J, K[C + 3], 22, -1044525330);
 39.                 J = md5_ff(J, I, H, G, K[C + 4], 7, -176418897);
 40.                 G = md5_ff(G, J, I, H, K[C + 5], 12, 1200080426);
 41.                 H = md5_ff(H, G, J, I, K[C + 6], 17, -1473231341);
 42.                 I = md5_ff(I, H, G, J, K[C + 7], 22, -45705983);
 43.                 J = md5_ff(J, I, H, G, K[C + 8], 7, 1770035416);
 44.                 G = md5_ff(G, J, I, H, K[C + 9], 12, -1958414417);
 45.                 H = md5_ff(H, G, J, I, K[C + 10], 17, -42063);
 46.                 I = md5_ff(I, H, G, J, K[C + 11], 22, -1990404162);
 47.                 J = md5_ff(J, I, H, G, K[C + 12], 7, 1804603682);
 48.                 G = md5_ff(G, J, I, H, K[C + 13], 12, -40341101);
 49.                 H = md5_ff(H, G, J, I, K[C + 14], 17, -1502002290);
 50.                 I = md5_ff(I, H, G, J, K[C + 15], 22, 1236535329);
 51.                 J = md5_gg(J, I, H, G, K[C + 1], 5, -165796510);
 52.                 G = md5_gg(G, J, I, H, K[C + 6], 9, -1069501632);
 53.                 H = md5_gg(H, G, J, I, K[C + 11], 14, 643717713);
 54.                 I = md5_gg(I, H, G, J, K[C + 0], 20, -373897302);
 55.                 J = md5_gg(J, I, H, G, K[C + 5], 5, -701558691);
 56.                 G = md5_gg(G, J, I, H, K[C + 10], 9, 38016083);
 57.                 H = md5_gg(H, G, J, I, K[C + 15], 14, -660478335);
 58.                 I = md5_gg(I, H, G, J, K[C + 4], 20, -405537848);
 59.                 J = md5_gg(J, I, H, G, K[C + 9], 5, 568446438);
 60.                 G = md5_gg(G, J, I, H, K[C + 14], 9, -1019803690);
 61.                 H = md5_gg(H, G, J, I, K[C + 3], 14, -187363961);
 62.                 I = md5_gg(I, H, G, J, K[C + 8], 20, 1163531501);
 63.                 J = md5_gg(J, I, H, G, K[C + 13], 5, -1444681467);
 64.                 G = md5_gg(G, J, I, H, K[C + 2], 9, -51403784);
 65.                 H = md5_gg(H, G, J, I, K[C + 7], 14, 1735328473);
 66.                 I = md5_gg(I, H, G, J, K[C + 12], 20, -1926607734);
 67.                 J = md5_hh(J, I, H, G, K[C + 5], 4, -378558);
 68.                 G = md5_hh(G, J, I, H, K[C + 8], 11, -2022574463);
 69.                 H = md5_hh(H, G, J, I, K[C + 11], 16, 1839030562);
 70.                 I = md5_hh(I, H, G, J, K[C + 14], 23, -35309556);
 71.                 J = md5_hh(J, I, H, G, K[C + 1], 4, -1530992060);
 72.                 G = md5_hh(G, J, I, H, K[C + 4], 11, 1272893353);
 73.                 H = md5_hh(H, G, J, I, K[C + 7], 16, -155497632);
 74.                 I = md5_hh(I, H, G, J, K[C + 10], 23, -1094730640);
 75.                 J = md5_hh(J, I, H, G, K[C + 13], 4, 681279174);
 76.                 G = md5_hh(G, J, I, H, K[C + 0], 11, -358537222);
 77.                 H = md5_hh(H, G, J, I, K[C + 3], 16, -722521979);
 78.                 I = md5_hh(I, H, G, J, K[C + 6], 23, 76029189);
 79.                 J = md5_hh(J, I, H, G, K[C + 9], 4, -640364487);
 80.                 G = md5_hh(G, J, I, H, K[C + 12], 11, -421815835);
 81.                 H = md5_hh(H, G, J, I, K[C + 15], 16, 530742520);
 82.                 I = md5_hh(I, H, G, J, K[C + 2], 23, -995338651);
 83.                 J = md5_ii(J, I, H, G, K[C + 0], 6, -198630844);
 84.                 G = md5_ii(G, J, I, H, K[C + 7], 10, 1126891415);
 85.                 H = md5_ii(H, G, J, I, K[C + 14], 15, -1416354905);
 86.                 I = md5_ii(I, H, G, J, K[C + 5], 21, -57434055);
 87.                 J = md5_ii(J, I, H, G, K[C + 12], 6, 1700485571);
 88.                 G = md5_ii(G, J, I, H, K[C + 3], 10, -1894986606);
 89.                 H = md5_ii(H, G, J, I, K[C + 10], 15, -1051523);
 90.                 I = md5_ii(I, H, G, J, K[C + 1], 21, -2054922799);
 91.                 J = md5_ii(J, I, H, G, K[C + 8], 6, 1873313359);
 92.                 G = md5_ii(G, J, I, H, K[C + 15], 10, -30611744);
 93.                 H = md5_ii(H, G, J, I, K[C + 6], 15, -1560198380);
 94.                 I = md5_ii(I, H, G, J, K[C + 13], 21, 1309151649);
 95.                 J = md5_ii(J, I, H, G, K[C + 4], 6, -145523070);
 96.                 G = md5_ii(G, J, I, H, K[C + 11], 10, -1120210379);
 97.                 H = md5_ii(H, G, J, I, K[C + 2], 15, 718787259);
 98.                 I = md5_ii(I, H, G, J, K[C + 9], 21, -343485551);
 99.                 J = safe_add(J, E);
 100.                 I = safe_add(I, D);
 101.                 H = safe_add(H, B);
 102.                 G = safe_add(G, A)
 103.         }
 104.         if (mode == 16) {
 105.                 return Array(I, H)
 106.         } else {
 107.                 return Array(J, I, H, G)
 108.         }
 109. }
 110. function md5_cmn(F, C, B, A, E, D) {
 111.         return safe_add(bit_rol(safe_add(safe_add(C, F), safe_add(A, D)), E), B)
 112. }
 113. function md5_ff(C, B, G, F, A, E, D) {
 114.         return md5_cmn((B & G) | ((~B) & F), C, B, A, E, D)
 115. }
 116. function md5_gg(C, B, G, F, A, E, D) {
 117.         return md5_cmn((B & F) | (G & (~F)), C, B, A, E, D)
 118. }
 119. function md5_hh(C, B, G, F, A, E, D) {
 120.         return md5_cmn(B ^ G ^ F, C, B, A, E, D)
 121. }
 122. function md5_ii(C, B, G, F, A, E, D) {
 123.         return md5_cmn(G ^ (B | (~F)), C, B, A, E, D)
 124. }
 125. function core_hmac_md5(C, F) {
 126.         var E = str2binl(C);
 127.         if (E.length > 16) {
 128.                 E = core_md5(E, C.length * chrsz)
 129.         }
 130.         var A = Array(16),
 131.         D = Array(16);
 132.         for (var B = 0; B < 16; B++) {
 133.                 A[B] = E[B] ^ 909522486;
 134.                 D[B] = E[B] ^ 1549556828
 135.         }
 136.         var G = core_md5(A.concat(str2binl(F)), 512 + F.length * chrsz);
 137.         return core_md5(D.concat(G), 512 + 128)
 138. }
 139. function safe_add(A, D) {
 140.         var C = (A & 65535) + (D & 65535);
 141.         var B = (A >> 16) + (D >> 16) + (C >> 16);
 142.         return (B << 16) | (C & 65535)
 143. }
 144. function bit_rol(A, B) {
 145.         return (A << B) | (A >>> (32 - B))
 146. }
 147. function str2binl(D) {
 148.         var C = Array();
 149.         var A = (1 << chrsz) - 1;
 150.         for (var B = 0; B < D.length * chrsz; B += chrsz) {
 151.                 C[B >> 5] |= (D.charCodeAt(B / chrsz) & A) << (B % 32)
 152.         }
 153.         return C
 154. }
 155. function binl2str(C) {
 156.         var D = "";
 157.         var A = (1 << chrsz) - 1;
 158.         for (var B = 0; B < C.length * 32; B += chrsz) {
 159.                 D += String.fromCharCode((C[B >> 5] >>> (B % 32)) & A)
 160.         }
 161.         return D
 162. }
 163. function binl2hex(C) {
 164.         var B = hexcase ? "0123456789ABCDEF": "0123456789abcdef";
 165.         var D = "";
 166.         for (var A = 0; A < C.length * 4; A++) {
 167.                 D += B.charAt((C[A >> 2] >> ((A % 4) * 8 + 4)) & 15) + B.charAt((C[A >> 2] >> ((A % 4) * 8)) & 15)
 168.         }
 169.         return D
 170. }
 171. function binl2b64(D) {
 172.         var C = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/";
 173.         var F = "";
 174.         for (var B = 0; B < D.length * 4; B += 3) {
 175.                 var E = (((D[B >> 2] >> 8 * (B % 4)) & 255) << 16) | (((D[B + 1 >> 2] >> 8 * ((B + 1) % 4)) & 255) << 8) | ((D[B + 2 >> 2] >> 8 * ((B + 2) % 4)) & 255);
 176.                 for (var A = 0; A < 4; A++) {
 177.                         if (B * 8 + A * 6 > D.length * 32) {
 178.                                 F += b64pad
 179.                         } else {
 180.                                 F += C.charAt((E >> 6 * (3 - A)) & 63)
 181.                         }
 182.                 }
 183.         }
 184.         return F
 185. }
 186. function hexchar2bin(str) {
 187.         var arr = [];
 188.         for (var i = 0; i < str.length; i = i + 2) {
 189.                 arr.push("\\x" + str.substr(i, 2))
 190.         }
 191.         arr = arr.join("");
 192.         eval("var temp = '" + arr + "'");
 193.         return temp
 194. }
复制代码
说下QQ密码加密的过程
MD5( MD5(HexChar2Bin(MD5(密码))& pt_uin) & 转换大写(验证码))

pt_uin就是在获取验证码过程会出现的。也就是图片上的那个
 1. ptui_checkVC('0','!VFZ','这里的值就是pt_uin');
复制代码
HexChar2Bin在js的代码如下
代码意思是 把加密好的md5解析成\X形式
例如md5是000000003CCB4845 每个两位就加\X
\x00\x00\x00\x00\x3c\xcb\x48\x45
 1. function hexchar2bin(str) {
 2.         var arr = [];
 3.         for (var i = 0; i < str.length; i = i + 2) {
 4.                 arr.push("\\x" + str.substr(i, 2))
 5.         }
 6.         arr = arr.join("");
 7.         eval("var temp = '" + arr + "'");
 8.         return temp
 9. }
复制代码
最后是VB代码写法 QQ624475210
-----------完美分割-------------------------------------
获取验证码数据包
 1. GET /check?uin=624475210&appid=2001601&js_ver=10024&js_type=0&login_sig=w7Qp74zpqu9F54TvPTxIT-QD*GJDtnYyPomst4qzu*Hj6jtyrG5Tn-9j28X**F5h&u1=http%3A%2F%2Faq.qq.com%2Fcn2%2Findex&r=0.3231462363368756 HTTP/1.1
 2. Accept: */*
 3. Referer: https://ui.ptlogin2.qq.com/cgi-bin/login?appid=2001601&no_verifyimg=1&f_url=loginerroralert&lang=0&target=top&hide_title_bar=1&s_url=http%3A//aq.qq.com/cn2/index&qlogin_jumpname=aqjump&qlogin_param=aqdest%3Dhttp%253A//aq.qq.com/cn2/index&css=https%3A//aq.qq.com/v2/css/login.css
 4. Accept-Language: zh-cn
 5. Accept-Encoding: gzip, deflate
 6. User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
 7. Host: ssl.ptlogin2.qq.com
 8. Connection: Keep-Alive
 9. Cookie: ptisp=ctc; pgv_pvi=2165683210; pgv_pvid=9443471012; pt2gguin=o624475210; RK=TjbXU61q/f; ptui_loginuin=1255240802; o_cookie=624475210; verifysession=h00ba1daa53a6b6d33c754afc343db2340a5efdf79b81c20ef508edcd26c4c980867db892c5ca0f9f545a1f4584725e05c9; ptcz=e5f1078720f1aecb439f759fa9d77943198a7aa8d4888e2c72970f6d291a7749; uikey=c61a0233c14f20eceb6a3fcd476d6ae326f4e15deada6975e10a9a50ca1d39f5; chkuin=624475210; confirmuin=1255240802; ptvfsession=bb5e93319ac81ea3550dac9ffb00f8540288c4e5649cebfedfe999683019ba9ae483104b8ea8845d338703f7b1aeeef6; ETK=Moqjel9E9*X*cSwGgRawqrIb-kQOJX05qOOn11cZiVIbZ9PHqiztXxnQZu-onB7S0mDgHmKTvfJGuFpg3DC0Cg__
复制代码
返回数据
3c
ptui_checkVC('0','!VFZ','\x00\x00\x00\x00\x26\x8c\xd0\x10');
0

GET登陆QQ数据包
 1. GET /login?u=624475210&p=49E3214E176FCA73F2CEE205BE109E2F&verifycode=!VEZ&aid=2001601&u1=http%3A%2F%2Faq.qq.com%2Fcn2%2Findex&h=1&ptredirect=1&ptlang=2052&from_ui=1&dumy=&fp=loginerroralert&action=3-6-9687&mibao_css=&t=1&g=1&js_type=0&js_ver=10024&login_sig=w7Qp74zpqu9F54TvPTxIT-QD*GJDtnYyPomst4qzu*Hj6jtyrG5Tn-9j28X**F5h HTTP/1.1
 2. Accept: */*
 3. Referer: https://ui.ptlogin2.qq.com/cgi-bin/login?appid=2001601&no_verifyimg=1&f_url=loginerroralert&lang=0&target=top&hide_title_bar=1&s_url=http%3A//aq.qq.com/cn2/index&qlogin_jumpname=aqjump&qlogin_param=aqdest%3Dhttp%253A//aq.qq.com/cn2/index&css=https%3A//aq.qq.com/v2/css/login.css
 4. Accept-Language: zh-cn
 5. Accept-Encoding: gzip, deflate
 6. User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
 7. Host: ssl.ptlogin2.qq.com
 8. Connection: Keep-Alive
 9. Cookie: ptisp=ctc; pgv_pvi=2135683200; pgv_pvid=9243471012; pt2gguin=o624475210; RK=TjbXU61q/f; ptui_loginuin=1255240802; o_cookie=624475210; verifysession=h00ba1daa53a6b6d33c754afc343db2340a5efef79b81c20ef508edcd26c4c980867db892c5ca0f9f545a1f4584725e05c9; ptcz=e5f1078720f1aecb439f759fa9d77943198a7aa8d4888e2c72970f6d291a7749; uikey=c61a0233c1df20eceb6a3fcd476d6ae326f4e15eeada6975e10a9a50ca1d39f5; chkuin=624475210; confirmuin=624475210; ptvfsession=d53eef18c6512eb9bbab032174f38f49175d8df386abbbc9eb06d0b58e8b3b66978c323b61710858510ac7abff008566; ETK=Moqjel9E9*X*cSwGgRawqrIb-kQOJX05qOOn11cZiVIbZ9PHqiztXxnQZu-onB7S0mDgHmKTvfJGuFpg3DC0Cg__
复制代码
登陆返回数据包

58
ptuiCB('0','0','http://web.qq.com/loginproxy.html?login2qq=1&webqq_type=10','0','登录成功!','dzzzzzzzz');

0

QQ登陆错误数据包
ptuiCB('7','0','','0','很遗憾,网络连接出现异常,请您稍后再试。(2772435371)', '624475210');
ptuiCB('3','0','','0','您输入的帐号或密码不正确,请重新输入。', '624475210');
ptuiCB('4','3','','0','登录失败,请重试。*', '624475210');

----------------------------------------------------------------------------------------------
相关文章
|
4天前
|
Java 数据安全/隐私保护 C++
43.【Java 实现验证码获取 C++实现密码加密和删除和QQ登入系统】
43.【Java 实现验证码获取 C++实现密码加密和删除和QQ登入系统】
15 0
|
10月前
|
Java
java实现手机邮箱格式验证
java实现手机邮箱格式验证
260 0
|
数据安全/隐私保护 Windows
Windows 技术篇-Foxmail邮箱客户端使用过程中一直提示“密码错误,请输入您的QQ密码”问题解决方法
Windows 技术篇-Foxmail邮箱客户端使用过程中一直提示“密码错误,请输入您的QQ密码”问题解决方法
1694 0
Windows 技术篇-Foxmail邮箱客户端使用过程中一直提示“密码错误,请输入您的QQ密码”问题解决方法
|
数据安全/隐私保护 Python
Python 技术篇-连接qq邮箱服务器,调用qq邮箱发送邮件实战演示,qq邮箱授权码开通方法
Python 技术篇-连接qq邮箱服务器,调用qq邮箱发送邮件实战演示,qq邮箱授权码开通方法
268 0
Python 技术篇-连接qq邮箱服务器,调用qq邮箱发送邮件实战演示,qq邮箱授权码开通方法
|
数据安全/隐私保护 Android开发
如何使用QQ发送加密邮件
电子邮件是工作和生活的必须。但是,电子邮件是“明信片”(明文收发),无法保证邮件机密信息在邮件流转过程和在邮件服务器中存储的安全。怎么办?
如何使用QQ发送加密邮件
|
API 数据安全/隐私保护
QQ登陆功能的实现2
QQ登陆功能的实现2     由于看到园子里有朋友说需要讲解和剖析实现的步骤,前面的QQ登陆实现只有代码,所以这篇补上    1.  分析 1). 当运行QQ.exe后会出现qq登陆界面的窗体 2).
971 0
|
数据安全/隐私保护
|
JavaScript 前端开发
用SignalR做类似QQ登录的应用
原文:用SignalR做类似QQ登录的应用 首先通过NuGet下载signalr包   在工程下新建一个类,继承Hub public class DemoHub:Hub { public class Users { ...
1021 0