Android多线程任务优化1:探讨AsyncTask的缺陷

本文涉及的产品
函数计算FC,每月免费额度15元,12个月
简介:

导语:在开发Android应用的过程中,我们需要时刻注意保障应用的稳定性和界面响应性,因为不稳定或者响应速度慢的应用将会给用户带来非常差的交互体验。在越来越讲究用户体验的大环境下,用户也许会因为应用的一次Force Close(简称FC)或者延迟严重的动画效果而卸载你的应用。由于现在的应用大多需要异步连接网络,本系列文章就以构建网络应用为例,从稳定性和响应性两个角度分析多线程网络任务的性能优化方法。

概述:为了不阻塞UI线程(亦称主线程),提高应用的响应性,我们经常会使用新开线程的方式,异步处理那些导致阻塞的任务(如要了解Android异步处理的实现方式和原理,请先阅读《Android异步处理系列文章索引》)。

AsyncTask是Android为我们提供的方便编写异步任务的工具类,但是,在了解AsyncTask的实现原理之后,发现AsyncTask并不能满足我们所有的需求,使用不当还有可能导致应用FC。

本文主要通过分析AsyncTask提交任务的策略和一个具体的例子,说明AsyncTask的不足之处,至于解决办法,我们将在下篇再讲解。

分析

AsyncTask类包含一个全局静态的线程池,线程池的配置参数如下:

[java]  view plain copy 在CODE上查看代码片 派生到我的代码片
 1. private static final int CORE_POOL_SIZE =5;//5个核心工作线程  
 2.    private static final int MAXIMUM_POOL_SIZE = 128;//最多128个工作线程  
 3.    private static final int KEEP_ALIVE = 1;//空闲线程的超时时间为1秒  
 4.    
 5.    private static final BlockingQueue<Runnable> sWorkQueue =  
 6.            new LinkedBlockingQueue<Runnable>(10);//等待队列  
 7.    
 8.    private static final ThreadPoolExecutorsExecutor = new ThreadPoolExecutor(CORE_POOL_SIZE,  
 9.            MAXIMUM_POOL_SIZE, KEEP_ALIVE, TimeUnit.SECONDS, sWorkQueue,sThreadFactory);//线程池是静态变量,所有的异步任务都会放到这个线程池的工作线程内执行。  


我们这里不详细讲解ThreadPoolExecutor的原理,但将会讲解一个异步任务提交到AsyncTask的线程池时可能会出现的4种情况,并会提出在Android硬件配置普遍较低这个客观条件下,每个情况可能会出现的问题。

1、线程池中的工作线程少于5个时,将会创建新的工作线程执行异步任务(红色表示新任务,下同)


2、线程池中已经有5个线程,缓冲队列未满,异步任务将会放到缓冲队列中等待


3、线程池中已经有5个线程,缓冲队列已满,那么线程池将新开工作线程执行异步任务


问题:Android的设备一般不超过2个cpu核心,过多的线程会造成线程间切换频繁,消耗系统资源。

4、线程池中已经有128个线程,缓冲队列已满,如果此时向线程提交任务,将会抛出RejectedExecutionException


问题:抛出的错误不catch的话会导致程序FC。


好吧,理论分析之后还是要结合实际例子,我们通过实现一个模拟异步获取网络图片的例子,看看会不会出现上面提到的问题。

例子:使用GridView模拟异步加载大量图片

ActivityA.java

[java]  view plain copy 在CODE上查看代码片 派生到我的代码片
 1. package com.zhuozhuo;  
 2.   
 3. import java.util.ArrayList;  
 4. import java.util.Collection;  
 5. import java.util.HashMap;  
 6. import java.util.Iterator;  
 7. import java.util.List;  
 8. import java.util.ListIterator;  
 9. import java.util.Map;  
 10.   
 11.   
 12. import android.app.Activity;  
 13. import android.app.AlertDialog;  
 14. import android.app.Dialog;  
 15. import android.app.ListActivity;  
 16. import android.app.ProgressDialog;  
 17. import android.content.Context;  
 18. import android.content.DialogInterface;  
 19. import android.content.Intent;  
 20. import android.database.Cursor;  
 21. import android.graphics.Bitmap;  
 22. import android.os.AsyncTask;  
 23. import android.os.Bundle;  
 24. import android.provider.ContactsContract;  
 25. import android.util.Log;  
 26. import android.view.LayoutInflater;  
 27. import android.view.View;  
 28. import android.view.ViewGroup;  
 29. import android.widget.AbsListView;  
 30. import android.widget.AbsListView.OnScrollListener;  
 31. import android.widget.Adapter;  
 32. import android.widget.AdapterView;  
 33. import android.widget.AdapterView.OnItemClickListener;  
 34. import android.widget.BaseAdapter;  
 35. import android.widget.GridView;  
 36. import android.widget.ImageView;  
 37. import android.widget.ListAdapter;  
 38. import android.widget.SimpleAdapter;  
 39. import android.widget.TextView;  
 40. import android.widget.Toast;  
 41.   
 42. public class ActivityA extends Activity {  
 43.       
 44.       
 45.     private GridView mGridView;  
 46.     private List<HashMap<String, Object>> mData;  
 47.       
 48.     private BaseAdapter mAdapter;  
 49.     private ProgressDialog mProgressDialog;  
 50.       
 51.     private static final int DIALOG_PROGRESS = 0;  
 52.       
 53.     @Override  
 54.     public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {  
 55.         super.onCreate(savedInstanceState);  
 56.         setContentView(R.layout.main);  
 57.         mGridView = (GridView) findViewById(R.id.gridview);  
 58.         mData = new ArrayList<HashMap<String,Object>>();  
 59.         mAdapter = new CustomAdapter();  
 60.           
 61.          
 62.         mGridView.setAdapter(mAdapter);  
 63.     }  
 64.       
 65.     protected void onStart () {  
 66.         super.onStart();  
 67.         new GetGridDataTask().execute(null);//执行获取数据的任务  
 68.     }  
 69.       
 70.       
 71.       
 72.       
 73.     @Override  
 74.     protected Dialog onCreateDialog(int id) {  
 75.         switch (id) {  
 76.         case DIALOG_PROGRESS:  
 77.             mProgressDialog = new ProgressDialog(ActivityA.this);  
 78.             mProgressDialog.setMessage("正在获取数据");  
 79.             mProgressDialog.setProgressStyle(ProgressDialog.STYLE_SPINNER);  
 80.   
 81.             return mProgressDialog;  
 82.   
 83.          
 84.         }  
 85.         return null;  
 86.     }  
 87.   
 88.     class CustomAdapter extends BaseAdapter {  
 89.   
 90.           
 91.         CustomAdapter() {  
 92.               
 93.         }  
 94.           
 95.         @Override  
 96.         public int getCount() {  
 97.             return mData.size();  
 98.         }  
 99.   
 100.         @Override  
 101.         public Object getItem(int position) {  
 102.             return mData.get(position);  
 103.         }  
 104.   
 105.         @Override  
 106.         public long getItemId(int position) {  
 107.             return 0;  
 108.         }  
 109.   
 110.         @Override  
 111.         public View getView(int position, View convertView, ViewGroup parent) {  
 112.             View view = convertView;  
 113.             ViewHolder vh;  
 114.             if(view == null) {  
 115.                 view = LayoutInflater.from(ActivityA.this).inflate(R.layout.list_item, null);  
 116.                 vh = new ViewHolder();  
 117.                 vh.tv = (TextView) view.findViewById(R.id.textView);  
 118.                 vh.iv = (ImageView) view.findViewById(R.id.imageView);  
 119.                 view.setTag(vh);  
 120.             }  
 121.             vh = (ViewHolder) view.getTag();  
 122.             vh.tv.setText((String) mData.get(position).get("title"));  
 123.             Integer id = (Integer) mData.get(position).get("pic");  
 124.             if(id != null) {  
 125.                 vh.iv.setImageResource(id);  
 126.             }  
 127.             else {  
 128.                 vh.iv.setImageBitmap(null);  
 129.             }  
 130.               
 131.             FifoAsyncTask task = (FifoAsyncTask) mData.get(position).get("task");  
 132.             if(task == null || task.isCancelled()) {  
 133.                 Log.d("Test""" + position);  
 134.                 mData.get(position).put("task"new GetItemImageTask(position).execute(null));//执行获取图片的任务  
 135.             }  
 136.               
 137.             return view;  
 138.         }  
 139.   
 140.           
 141.           
 142.     }  
 143.       
 144.     static class ViewHolder {  
 145.         TextView tv;  
 146.         ImageView iv;  
 147.     }  
 148.       
 149.     class GetGridDataTask extends FifoAsyncTask<Void, Void, Void> {  
 150.           
 151.         protected void onPreExecute () {  
 152.             mData.clear();  
 153.             mAdapter.notifyDataSetChanged();  
 154.               
 155.             showDialog(DIALOG_PROGRESS);//打开等待对话框  
 156.         }  
 157.           
 158.         @Override  
 159.         protected Void doInBackground(Void... params) {  
 160.               
 161.             try {  
 162.                 Thread.sleep(500);//模拟耗时的网络操作  
 163.             } catch (InterruptedException e) {  
 164.                 e.printStackTrace();  
 165.             }  
 166.             for(int i = 0; i < 200; i++) {  
 167.                 HashMap<String, Object> hm = new HashMap<String, Object>();  
 168.                 hm.put("title""Title");  
 169.                 mData.add(hm);  
 170.             }  
 171.               
 172.             return null;  
 173.         }  
 174.           
 175.         protected void onPostExecute (Void result) {  
 176.             mAdapter.notifyDataSetChanged();//通知ui界面更新  
 177.             dismissDialog(DIALOG_PROGRESS);//关闭等待对话框  
 178.         }  
 179.           
 180.     }  
 181.       
 182.     class GetItemImageTask extends FifoAsyncTask<Void, Void, Void> {  
 183.           
 184.         int pos;  
 185.           
 186.         GetItemImageTask(int pos) {  
 187.             this.pos = pos;  
 188.         }  
 189.   
 190.         @Override  
 191.         protected Void doInBackground(Void... params) {  
 192.             try {  
 193.                 Thread.sleep(2000); //模拟耗时的网络操作  
 194.             } catch (InterruptedException e) {  
 195.                 e.printStackTrace();  
 196.             }  
 197.             mData.get(pos).put("pic", R.drawable.icon);  
 198.             return null;  
 199.         }  
 200.           
 201.         protected void onPostExecute (Void result) {  
 202.             mAdapter.notifyDataSetChanged();//通知ui界面更新  
 203.         }  
 204.           
 205.     }  
 206.   
 207. }  
由运行图可见

当网络情况较差,异步任务不能尽快完成执行的情况下,新开的线程会造成listview滑动不流畅。当开启的工作线程过多时,还有出现FC的可能。

update 13/11/20

至此,你还相信万能的AsyncTask吗?至于你信不信,反正我不信。

总结:

AsyncTask可能存在新开大量线程消耗系统资源和导致应用FC的风险,因此,我们需要根据自己的需求自定义不同的线程池,由于篇幅问题,将留到下篇再讲。

相关实践学习
基于函数计算一键部署掌上游戏机
本场景介绍如何使用阿里云计算服务命令快速搭建一个掌上游戏机。
建立 Serverless 思维
本课程包括: Serverless 应用引擎的概念, 为开发者带来的实际价值, 以及让您了解常见的 Serverless 架构模式
相关文章
|
10天前
|
Java Android开发
Android面试题经典之Glide取消加载以及线程池优化
Glide通过生命周期管理在`onStop`时暂停请求,`onDestroy`时取消请求,减少资源浪费。在`EngineJob`和`DecodeJob`中使用`cancel`方法标记任务并中断数据获取。当网络请求被取消时,`HttpUrlFetcher`的`cancel`方法设置标志,之后的数据获取会返回`null`,中断加载流程。Glide还使用定制的线程池,如AnimationExecutor、diskCacheExecutor、sourceExecutor和newUnlimitedSourceExecutor,其中某些禁止网络访问,并根据CPU核心数动态调整线程数。
25 2
|
2天前
|
缓存 安全 算法
Java面试题:如何通过JVM参数调整GC行为以优化应用性能?如何使用synchronized和volatile关键字解决并发问题?如何使用ConcurrentHashMap实现线程安全的缓存?
Java面试题:如何通过JVM参数调整GC行为以优化应用性能?如何使用synchronized和volatile关键字解决并发问题?如何使用ConcurrentHashMap实现线程安全的缓存?
8 0
|
12天前
|
安全 Java 数据库连接
Spring Boot 优雅关机时异步线程安全优化
Spring Boot 优雅关机时异步线程安全优化
12 1
|
24天前
|
安全 Java 调度
Java并发编程:优化多线程应用的性能与安全性
在当今软件开发中,多线程编程已成为不可或缺的一部分,尤其在Java应用程序中更是如此。本文探讨了Java中多线程编程的关键挑战和解决方案,重点介绍了如何通过合理的并发控制和优化策略来提升应用程序的性能和安全性,以及避免常见的并发问题。
17 1
|
2天前
|
设计模式 存储 缓存
Java面试题:结合设计模式与并发工具包实现高效缓存;多线程与内存管理优化实践;并发框架与设计模式在复杂系统中的应用
Java面试题:结合设计模式与并发工具包实现高效缓存;多线程与内存管理优化实践;并发框架与设计模式在复杂系统中的应用
7 0
|
2天前
|
设计模式 并行计算 安全
Java面试题:如何使用设计模式优化多线程环境下的资源管理?Java内存模型与并发工具类的协同工作,描述ForkJoinPool的工作机制,并解释其在并行计算中的优势。如何根据任务特性调整线程池参数
Java面试题:如何使用设计模式优化多线程环境下的资源管理?Java内存模型与并发工具类的协同工作,描述ForkJoinPool的工作机制,并解释其在并行计算中的优势。如何根据任务特性调整线程池参数
10 0
|
2天前
|
设计模式 安全 Java
Java面试题:请列举三种常用的设计模式,并分别给出在Java中的应用场景?请分析Java内存管理中的主要问题,并提出相应的优化策略?请简述Java多线程编程中的常见问题,并给出解决方案
Java面试题:请列举三种常用的设计模式,并分别给出在Java中的应用场景?请分析Java内存管理中的主要问题,并提出相应的优化策略?请简述Java多线程编程中的常见问题,并给出解决方案
10 0
|
2天前
|
并行计算 安全 算法
Java面试题:Java内存管理与多线程并发处理,设计一个Java应用,该应用需要处理大量并发用户请求,同时要求对内存使用进行优化,如何通过垃圾回收机制优化内存使用?
Java面试题:Java内存管理与多线程并发处理,设计一个Java应用,该应用需要处理大量并发用户请求,同时要求对内存使用进行优化,如何通过垃圾回收机制优化内存使用?
10 0
|
2天前
|
监控 Java
Java面试题:Java内存、多线程与并发工具包的深度探索,Java内存管理策略及其优化技巧,Java多线程并发控制的工具类与机制,Java并发工具包在实际项目中的应用
Java面试题:Java内存、多线程与并发工具包的深度探索,Java内存管理策略及其优化技巧,Java多线程并发控制的工具类与机制,Java并发工具包在实际项目中的应用
8 0
|
2天前
|
存储 安全 Java
Java面试题:Java内存管理、多线程与并发框架:一道综合性面试题的深度解析,描述Java内存模型,并解释如何在应用中优化内存使用,阐述Java多线程的创建和管理方式,并讨论线程安全问题
Java面试题:Java内存管理、多线程与并发框架:一道综合性面试题的深度解析,描述Java内存模型,并解释如何在应用中优化内存使用,阐述Java多线程的创建和管理方式,并讨论线程安全问题
8 0