c++ socket linux-问答-阿里云开发者社区-阿里云

开发者社区> 问答> 正文

c++ socket linux

客户端向服务器发送数据。当客户端ctrl+c关闭时,服务器出现
客户端断开连接

*** glibc detected *** ./server: double free or corruption (fasttop): 0x09a2f028 ***
======= Backtrace: =========
/lib/tls/i686/cmov/libc.so.6(+0x6e311)[0x17e311]
/lib/tls/i686/cmov/libc.so.6(+0x6fb68)[0x17fb68]
/lib/tls/i686/cmov/libc.so.6(cfree+0x6d)[0x182c4d]
/usr/lib/libstdc++.so.6(_ZdlPv+0x21)[0x989741]
./server[0x80497b8]
./server[0x80495ac]
/lib/tls/i686/cmov/libpthread.so.0(+0x596e)[0xab196e]
/lib/tls/i686/cmov/libc.so.6(clone+0x5e)[0x1e33ce]
======= Memory map: ========
00110000-00269000 r-xp 00000000 08:01 2097253 /lib/tls/i686/cmov/libc-2.11.1.so
00269000-0026b000 r--p 00159000 08:01 2097253 /lib/tls/i686/cmov/libc-2.11.1.so
0026b000-0026c000 rw-p 0015b000 08:01 2097253 /lib/tls/i686/cmov/libc-2.11.1.so
0026c000-0026f000 rw-p 00000000 00:00 0 
003c1000-003e5000 r-xp 00000000 08:01 2097264 /lib/tls/i686/cmov/libm-2.11.1.so
003e5000-003e6000 r--p 00023000 08:01 2097264 /lib/tls/i686/cmov/libm-2.11.1.so
003e6000-003e7000 rw-p 00024000 08:01 2097264 /lib/tls/i686/cmov/libm-2.11.1.so
0062a000-00647000 r-xp 00000000 08:01 2097394 /lib/libgcc_s.so.1
00647000-00648000 r--p 0001c000 08:01 2097394 /lib/libgcc_s.so.1
00648000-00649000 rw-p 0001d000 08:01 2097394 /lib/libgcc_s.so.1
008ce000-009b7000 r-xp 00000000 08:01 132303 /usr/lib/libstdc++.so.6.0.13
009b7000-009bb000 r--p 000e9000 08:01 132303 /usr/lib/libstdc++.so.6.0.13
009bb000-009bc000 rw-p 000ed000 08:01 132303 /usr/lib/libstdc++.so.6.0.13
009bc000-009c3000 rw-p 00000000 00:00 0 
00aac000-00ac1000 r-xp 00000000 08:01 2097280 /lib/tls/i686/cmov/libpthread-2.11.1.so
00ac1000-00ac2000 r--p 00014000 08:01 2097280 /lib/tls/i686/cmov/libpthread-2.11.1.so
00ac2000-00ac3000 rw-p 00015000 08:01 2097280 /lib/tls/i686/cmov/libpthread-2.11.1.so
00ac3000-00ac5000 rw-p 00000000 00:00 0 
00cc6000-00cc7000 r-xp 00000000 00:00 0 [vdso]
00d30000-00d4b000 r-xp 00000000 08:01 2101162 /lib/ld-2.11.1.so
00d4b000-00d4c000 r--p 0001a000 08:01 2101162 /lib/ld-2.11.1.so
00d4c000-00d4d000 rw-p 0001b000 08:01 2101162 /lib/ld-2.11.1.so
08048000-0804a000 r-xp 00000000 08:01 1442605 /home/ubuntu/luotao/file/server/server
0804a000-0804b000 r--p 00001000 08:01 1442605 /home/ubuntu/luotao/file/server/server
0804b000-0804c000 rw-p 00002000 08:01 1442605 /home/ubuntu/luotao/file/server/server
09a2f000-09a50000 rw-p 00000000 00:00 0 [heap]
b6e00000-b6e21000 rw-p 00000000 00:00 0 
b6e21000-b6f00000 ---p 00000000 00:00 0 
b6fc9000-b6fca000 ---p 00000000 00:00 0 
b6fca000-b77cd000 rw-p 00000000 00:00 0 
b77dc000-b77df000 rw-p 00000000 00:00 0 
bfafe000-bfb13000 rw-p 00000000 00:00 0 [stack]

展开
收起
小旋风柴进 2016-06-03 09:55:34 2285 0
1 条回答
写回答
取消 提交回答
 • IT从业

  有指针被反复释放了。结合gdb分析一下

  ./server[0x80497b8]
  ./server[0x80495ac]

  2019-07-17 19:26:01
  赞同 展开评论 打赏
问答分类:
问答地址:
相关产品:
问答排行榜
最热
最新
相关电子书
更多
使用C++11开发PHP7扩展
立即下载
GPON Class C++ SFP O;T Transce
立即下载
GPON Class C++ SFP OLT Transce
立即下载