python必备内置函数-round(number[, ndigits])-问答-阿里云开发者社区-阿里云

开发者社区> 问答> 正文

python必备内置函数-round(number[, ndigits])

剑曼红尘 2020-03-30 11:48:08 75

python必备内置函数-round(number[, ndigits])

Python
分享到
取消 提交回答
全部回答(1)
 • 剑曼红尘
  2020-03-30 11:48:21

  四舍五入,ndigits代表小数点后保留几位:

  In [157]: round(10.0222222, 3)
  Out[157]: 10.022
  
  0 0
开发与运维
使用钉钉扫一扫加入圈子
+ 订阅

集结各类场景实战经验,助你开发运维畅行无忧

推荐文章
相似问题
推荐课程