OpenJudge计算概论-二维数组右上左下遍历

简介: /*====================================================================== 二维数组右上左下遍历 总时间限制: 1000ms 内存限制: 65536kB 描述 给定一个row行col列的整数数组array,要求从array[0][0]元素开始,按从左上到右下的对角线顺序遍历整个数组。
/*======================================================================
二维数组右上左下遍历
总时间限制: 1000ms 内存限制: 65536kB
描述
给定一个row行col列的整数数组array,要求从array[0][0]元素开始,按从左上到右下的对角线顺序遍历整个数组。


输入
输入的第一行上有两个整数,依次为row和col。
余下有row行,每行包含col个整数,构成一个二维整数数组。
(注:输入的row和col保证0 < row < 100, 0 < col < 100)
输出
按遍历顺序输出每个整数。每个整数占一行。
样例输入
3 4
1 2 4 7
3 5 8 10
6 9 11 12
样例输出
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


解析:这个题目需要分情况讨论行数和列数的大小关系,不同情况不同的处理方式。上图当中,以土黄色斜排为分隔界限把矩阵分成了两个或三个部分,每一部分都需要用两重循环来完成。其中:外层循环控制斜排的层数,内层循环控制一个斜排内部的单元个数。
上三角部分斜排个数等于列数(row>col)或行数(row<col),下三角部分斜排的个数等于列数
(row>col)或行数(row<col)(当然,其中有些部分需要注意多1或少1的问题,
毕竟分界线所在的斜排可以属于相邻的两个部分当中的任意一个。具体的请看代码和注释。)
========================================================================*/
 1 #include<stdio.h>
 2 int main()
 3 {
 4   int row,col,a[100][100],i,j,x,y,t;
 5   freopen("55555.in","r",stdin);
 6   freopen("result.out","w",stdout);
 7   scanf("%d%d",&row,&col);
 8   for(i=0;i<row;i++)
 9   {
 10     for(j=0;j<col;j++)
 11     {
 12       scanf("%d",&a[i][j]);
 13     }
 14   }
 15   /*for(i=0;i<row;i++)
 16   {
 17     for(j=0;j<col;j++)
 18     {
 19       printf("%d ",a[i][j]);
 20     }
 21     printf("\n");
 22   }*/
 23   /**/
 24   if(row>col)
 25   {
 26     t=col;//斜排数量 
 27     for(j=0;j<t;j++)//循环处理每一个斜排 
 28     {
 29       y=j;//每个斜排第一个单元的纵坐标 
 30       x=0;//每个斜排第一个单元的横坐标 
 31       for(i=0;i<=j;i++,x++,y--)//i控制每个斜排内部单元的个数 
 32       {
 33         printf("%d\n",a[x][y]);
 34       }
 35     }
 36     
 37     t=row-col;
 38     for(j=1;j<=t;j++)
 39     {
 40       y=col-1;
 41       x=j;
 42       for(i=1;i<=col;i++,x++,y--)
 43       {
 44         printf("%d\n",a[x][y]);
 45       }
 46     }
 47     
 48     t=col-1;
 49     for(j=t;j>0;j--)
 50     {
 51       y=col-1;
 52       x=row-j;
 53       for(i=0;i<j;i++,x++,y--)
 54       {
 55         printf("%d\n",a[x][y]);
 56       }
 57     }
 58   }
 59   else if(row<col)
 60   {
 61     t=row;
 62     for(i=1;i<=t;i++)
 63     {
 64       x=0;
 65       y=i-1;
 66       for(j=1;j<=i;j++,x++,y--)
 67       {
 68         printf("%d\n",a[x][y]);
 69       }
 70     }
 71     
 72     t=col-row;
 73     for(i=1;i<=t;i++)
 74     {
 75       x=0;
 76       y=row+i-1;
 77       for(j=1;j<=row;j++,x++,y--)
 78       {
 79         printf("%d\n",a[x][y]);
 80       }
 81     }
 82     
 83     t=row-1;
 84     for(i=t;i>0;i--)
 85     {
 86       x=row-i;
 87       y=col-1;
 88       for(j=1;j<=i;j++,x++,y--)
 89       {
 90         printf("%d\n",a[x][y]);
 91       }
 92     }
 93   }
 94   else
 95   {
 96     t=row;
 97     for(i=1;i<=t;i++)
 98     {
 99       x=0;
100       y=i-1;
101       for(j=1;j<=i;j++,x++,y--)
102       {
103         printf("%d\n",a[x][y]);
104       }
105     }
106     
107     t=row-1;
108     for(i=t;i>0;i--)
109     {
110       x=row-i;
111       y=col-1;
112       for(j=1;j<=i;j++,x++,y--)
113       {
114         printf("%d\n",a[x][y]);
115       }
116     }
117   }
118   
119   
120   return 0;
121 }

 

下面是一些测试案例:

1 2 4 7 11 16 22
3 5 8 12 17 23 29
6 9 13 18 24 30 36
10 14 19 25 31 37 43
15 20 26 32 38 44 50
21 27 33 39 45 51 57
28 34 40 46 52 58 64
35 41 47 53 59 65 71
42 48 54 60 66 72 78
49 55 61 67 73 79 85
56 62 68 74 80 86 92
63 69 75 81 87 93 99
70 76 82 88 94 100 105
77 83 89 95 101 106 110
84 90 96 102 107 111 114
91 97 103 108 112 115 117
98 104 109 113 116 118 119

 

1 2 4 7 11 16 22 28 34 40 46 52 58 64 70
3 5 8 12 17 23 29 35 41 47 53 59 65 71 76
6 9 13 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 77 81
10 14 19 25 31 37 43 49 55 61 67 73 78 82 85
15 20 26 32 38 44 50 56 62 68 74 79 83 86 88
21 27 33 39 45 51 57 63 69 75 80 84 87 89 90

 

1 2 4
3 5 7
6 8 10
9 11 12

 

1 2 4 7
3 5 8 11
6 9 12 14
10 13 15 16

 

 这个其实可以考虑把上面的这么多次相类似的代码写成子函数。

 

 

(row<col)
相关文章
|
3天前
|
算法 测试技术 C语言
leecode算法题之数组
leecode算法题之数组
|
3天前
|
存储 BI
【剑指offer】-构建乘积数组-42/67
【剑指offer】-构建乘积数组-42/67
|
3天前
|
存储 人工智能 Java
每日一题《剑指offer》数组篇之构建乘积数组
每日一题《剑指offer》数组篇之构建乘积数组
37 0
每日一题《剑指offer》数组篇之构建乘积数组
|
11月前
|
存储 人工智能 算法
剑指offer 74. 构建乘积数组
剑指offer 74. 构建乘积数组
43 0
|
人工智能 算法 C++
区间和 离散化入门与例题· C++
区间和 离散化入门与例题· C++
140 0
区间和 离散化入门与例题· C++
【C++百日刷题计划】Day2~数组的使用(请编程计算下列给出的二维数组周边元素之和)
【C++百日刷题计划】Day2~数组的使用(请编程计算下列给出的二维数组周边元素之和)
143 0
|
算法 C语言
算法每日一题——第四天——将一维数组转化为二维数组
算法每日一题——第四天——将一维数组转化为二维数组
算法每日一题——第四天——将一维数组转化为二维数组
|
人工智能 算法
经典算法面试题目-置矩阵行列元素为0(1.7)
经典算法面试题目-置矩阵行列元素为0(1.7)
144 0
经典算法面试题目-置矩阵行列元素为0(1.7)
|
BI
[剑指offer] 构建乘积数组
本文首发于我的个人博客:尾尾部落 题目描述 给定一个数组A[0,1,...,n-1],请构建一个数组B[0,1,...,n-1],其中B中的元素B[i]=A[0]*A[1]*...*A[i-1]*A[i+1]*...*A[n-1]。
963 0
|
存储 人工智能
Openjudge计算概论——数组逆序重放【递归练习】
/*===================================== 数组逆序重放 总时间限制:1000ms 内存限制:65536kB 描述 将一个数组中的值按逆序重新存放。
991 0