vue npm启动报错-解决

简介: vue npm启动报错-解决

异常

 PS E:\myworkpace\pub-admin-vue> npm run dev 

> ruoyi@3.8.2 dev
> vue-cli-service serve

 ERROR Error: Cannot find module 'babel-plugin-transform-vue-jsx'
Require stack:
- E:\myworkpace\pub-admin-vue\node_modules\@babel\core\lib\config\files\plugins.js
- E:\myworkpace\pub-admin-vue\node_modules\@babel\core\lib\config\files\index.js
- E:\myworkpace\pub-admin-vue\node_modules\@babel\core\lib\index.js
- E:\myworkpace\pub-admin-vue\node_modules\@vue\cli-plugin-babel\index.js
- E:\myworkpace\pub-admin-vue\node_modules\@vue\cli-service\lib\Service.js
- E:\myworkpace\pub-admin-vue\node_modules\@vue\cli-service\bin\vue-cli-service.js
Error: Cannot find module 'babel-plugin-transform-vue-jsx'
Require stack:
- E:\myworkpace\pub-admin-vue\node_modules\@babel\core\lib\config\files\plugins.js
- E:\myworkpace\pub-admin-vue\node_modules\@babel\core\lib\config\files\index.js
- E:\myworkpace\pub-admin-vue\node_modules\@babel\core\lib\index.js
- E:\myworkpace\pub-admin-vue\node_modules\@vue\cli-plugin-babel\index.js
- E:\myworkpace\pub-admin-vue\node_modules\@vue\cli-service\lib\Service.js
- E:\myworkpace\pub-admin-vue\node_modules\@vue\cli-service\bin\vue-cli-service.js
  at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:933:15)
  at resolve (node:internal/modules/cjs/helpers:108:19)
  at tryRequireResolve (E:\myworkpace\pub-admin-vue\node_modules\@babel\core\lib\config\files\plugins.js:157:9)
  at resolveStandardizedNameForRequire (E:\myworkpace\pub-admin-vue\node_modules\@babel\core\lib\config\files\plugins.js:195:19)
  at sync (E:\myworkpace\pub-admin-vue\node_modules\@babel\core\lib\config\files\plugins.js:224:12)
  at sync (E:\myworkpace\pub-admin-vue\node_modules\gensync\index.js:182:19)
  at E:\myworkpace\pub-admin-vue\node_modules\gensync\index.js:210:24
  at Generator.next (<anonymous>)
  at resolvePlugin (E:\myworkpace\pub-admin-vue\node_modules\@babel\core\lib\config\files\plugins.js:83:17)
  at resolvePlugin.next (<anonymous>)

解决

缺什么,装什么,是这个思维

npm install @vue/babel-plugin-transform-vue-jsx

如果还没解决

注意你的工程全局变量,可能是多种打包方式不兼容导致。

目录
相关文章
|
5天前
|
运维 Kubernetes Java
阿里云云效操作报错合集之npm包已经发布到了制品仓库,但流水线中拉取依赖时出现404错误,该如何排查
本合集将整理呈现用户在使用过程中遇到的报错及其对应的解决办法,包括但不限于账户权限设置错误、项目配置不正确、代码提交冲突、构建任务执行失败、测试环境异常、需求流转阻塞等问题。阿里云云效是一站式企业级研发协同和DevOps平台,为企业提供从需求规划、开发、测试、发布到运维、运营的全流程端到端服务和工具支撑,致力于提升企业的研发效能和创新能力。
阿里云云效操作报错合集之npm包已经发布到了制品仓库,但流水线中拉取依赖时出现404错误,该如何排查
|
21天前
|
JavaScript
npm install 报错 import sys; print“%s.%s.%s”% sys.version_info[ :3] ;
npm install 报错 import sys; print“%s.%s.%s”% sys.version_info[ :3] ;
17 3
|
28天前
使用npm构建vite+vue+ts项目的两种方式
使用npm构建vite+vue+ts项目的两种方式
14 0
使用npm构建vite+vue+ts项目的两种方式
|
1月前
|
资源调度
npm yarn 启动报错【已解决】
npm yarn 启动报错【已解决】
30 2
|
18天前
|
JavaScript 开发工具
支付系统----微信支付22------初始化Vue项目,npm run serve -- -- port 8888,Vue默认打开是8888的写法
支付系统----微信支付22------初始化Vue项目,npm run serve -- -- port 8888,Vue默认打开是8888的写法
|
21天前
|
JavaScript
【解决方案】vue 项目 npm run dev 时报错:‘cross-env‘ 不是内部或外部命令,也不是可运行的程序
【解决方案】vue 项目 npm run dev 时报错:‘cross-env‘ 不是内部或外部命令,也不是可运行的程序
104 0
|
23天前
|
JavaScript
vue : 无法加载文件 D:\module\npm_module\npm_modules\vue.ps1,因为在此系统上禁止运行脚本。有关详细信息,请参阅 https:/go.microsoft.c
vue : 无法加载文件 D:\module\npm_module\npm_modules\vue.ps1,因为在此系统上禁止运行脚本。有关详细信息,请参阅 https:/go.microsoft.c
|
25天前
|
JavaScript
蓝易云 - npm install报错问题解决合集
以上是一些常见的npm install错误及其解决方法,希望对你有所帮助。
17 0
|
28天前
|
JavaScript
vue npm install安装插件请求github过慢问题
vue npm install安装插件请求github过慢问题
18 0
|
1月前
|
缓存
npm install 安装依赖报错解决
npm install 安装依赖报错解决
43 0