Qt编写自定义控件25-自定义QCustomPlot

简介: 一、前言 上次在写大屏数据可视化电子看板系统时候,提到过改造QCustomPlot来实现柱状分组图、横向柱状图、横向分组图、鼠标悬停提示等。这次单独列出来描述,有很多人疑问为啥不用QChart,或者echart等形式,其实这两种方式我都尝试过,比如Qt5.7以后新增的QChart模块,曲线这块,支持数据量很小,而且用法极其不适应,非常别扭,尤其是10W以上数据量的支持,简直是渣渣,优点也是有很多的,比如动画效果,我看过他的完整源码,动画这块处理的非常好,连坐标轴都可以有动画效果,而且支持很多种效果,而且内置了很多套theme皮肤,省去了很多渣渣审美的程序员自己来配色,这个倒是挺方便的。
+关注继续查看

一、前言

上次在写大屏数据可视化电子看板系统时候,提到过改造QCustomPlot来实现柱状分组图、横向柱状图、横向分组图、鼠标悬停提示等。这次单独列出来描述,有很多人疑问为啥不用QChart,或者echart等形式,其实这两种方式我都尝试过,比如Qt5.7以后新增的QChart模块,曲线这块,支持数据量很小,而且用法极其不适应,非常别扭,尤其是10W以上数据量的支持,简直是渣渣,优点也是有很多的,比如动画效果,我看过他的完整源码,动画这块处理的非常好,连坐标轴都可以有动画效果,而且支持很多种效果,而且内置了很多套theme皮肤,省去了很多渣渣审美的程序员自己来配色,这个倒是挺方便的。而对于echart,必须依赖浏览器控件,资源占用比较高,后面决定采用改造QCustomPlot来实现用户需要的各种图表效果。
在整个改造的过程中,全部封装成易用的函数,传入参数即可,同时还支持全局样式更改,支持样式表控制整体颜色更改,考虑了很多细节,比如弹出悬停信息的位置等,都自动计算显示在最佳最合理位置。考虑到很多人用的QCustomPlot1.0,特意还做了QCustomPlot1.0和2.0的完全兼容。

二、实现的功能

 • 1:可设置X轴Y轴范围值
 • 2:可设置背景颜色+文本颜色+网格颜色
 • 3:可设置三条曲线颜色+颜色集合
 • 4:可设置是否显示定位十字线,可分别设置横向和纵向
 • 5:可设置十字线的宽度和颜色
 • 6:可设置是否显示数据点以及数据点的大小
 • 7:可设置是否填充背景形成面积图
 • 8:可设置模式-拖动+缩放等
 • 9:可设置坐标轴间距+第二坐标系可见
 • 10:提供接口setDataLine直接设置曲线,支持多条
 • 11:提供接口setDataBar直接设置柱状图,支持多条形成堆积图
 • 12:提供接口setLabs设置文本标签替代key
 • 13:提供清空+重绘接口+外部获取QCustomPlot对象
 • 14:提供函数start+stop来模拟正弦曲线
 • 15:可设置柱状图的值的位置+精确度+颜色
 • 16:支持鼠标移动到数据点高亮显示数据点以及显示数据提示信息
 • 17:可设置提示信息位置 自动处理+顶部+右上角+右侧+右下角+底部+左下角+左侧+左上角
 • 18:可设置是否校验数据产生不同的背景颜色,比如柱状图的每根柱子都可以根据数据生成不同背景颜色
 • 19:可设置是否显示图例+图例位置+图例行数
 • 20:支持多条曲线+柱状图+柱状分组图+横向柱状图+横向柱状分组图+柱状堆积图
 • 21:内置15套精美颜色,自动取颜色集合的颜色,省去配色的烦恼
 • 22:同时支持 QCustomPlot 1.0 和 QCustomPlot 2.0

三、效果图

customplot

四、核心代码

void CustomPlot::setDataLine(int index, const QString &name, const QVector<double> &key, const QVector<double> &value)
{
  if (customPlot->graphCount() > index) {
    customPlot->graph(index)->setName(name);
    customPlot->graph(index)->setData(key, value);
    customPlot->xAxis->setRange(-offsetX, key.count() + offsetX, Qt::AlignLeft);

    //超过3条线条颜色设置颜色集合的颜色
    if (index >= 3) {
      setColor(index, colors.at(index));
    } else {
      setColor(0, colors.at(0));
      setColor(1, colors.at(1));
      setColor(2, colors.at(2));
    }
  }
}

void CustomPlot::setDataBarv(const QStringList &rowNames,
               const QStringList &columnNames,
               const QList<QVector<double> > &values,
               const QColor &borderColor,
               int valuePosition,
               int valuePrecision,
               const QColor &valueColor,
               bool checkData)
{
  //只有1列的才能设置
  if (columnNames.count() != 1) {
    return;
  }

  //可以直接用堆积图,因为只有一列的柱状图不会形成堆积
  setDataBars(rowNames, columnNames, values, borderColor, valuePosition, valuePrecision, valueColor, checkData);
}

void CustomPlot::setDataBarvs(const QStringList &rowNames,
               const QStringList &columnNames,
               const QList<QVector<double> > &values,
               const QColor &borderColor,
               int valuePosition,
               int valuePrecision,
               const QColor &valueColor,
               bool checkData)
{
  //过滤个数不一致数据,防止索引越界
  int rowCount = rowNames.count();
  int columnCount = columnNames.count();
  int valueCount = values.count();
  if (columnCount == 0 || valueCount == 0 || columnCount != valueCount) {
    return;
  }

  //设置网格线不显示,会更好看
  customPlot->xAxis->grid()->setVisible(false);
  //customPlot->yAxis->grid()->setVisible(false);

  //设置横坐标文字描述
  QVector<double> ticks;
  QVector<QString> labels;
  int count = rowCount * columnCount;
  for (int i = 0; i < rowCount; i++) {
    ticks << 1.5 + (i * columnCount);
    labels << rowNames.at(i);
  }

  setLabX(ticks, labels);
  customPlot->xAxis->setRange(0, count + 1);

  for (int i = 0; i < columnCount; i++) {
    //同样也要先过滤个数是否符合要求
    QVector<double> value = values.at(i);
    if (rowCount != value.count()) {
      continue;
    }

    //创建柱状图
    CustomBarv *bar = new CustomBarv(customPlot->xAxis, customPlot->yAxis);
    bar->setCheckData(checkData);

    //设置宽度比例
    bar->setWidth(0.9);

    //设置显示值的位置 0-不绘制 1-顶部上面 2-顶部居中 3-中间居中 4-底部居中
    bar->setValuePostion(valuePosition);
    bar->setValuePrecision(valuePrecision);
    bar->setValueColor(valueColor);

    //设置名称
    bar->setName(columnNames.at(i));

    //设置颜色,取颜色集合
    QColor color = QColor(51, 204, 255);
    if (i < colors.count()) {
      color = colors.at(i);
    }

    //边缘高亮,如果传入了边框颜色则取边框颜色
    bar->setPen(QPen(borderColor == Qt::transparent ? color.light(150) : borderColor));
    bar->setBrush(color);

    //这个算法很巧妙,想了很久
    QVector<double> ticks;
    double offset = i * 0.9;
    for (int j = 0; j < rowCount; j++) {
      ticks << 1.0 + (j * columnCount) + offset;
    }

    //设置数据
    bar->setData(ticks, value);
  }
}

void CustomPlot::setDataBarh(const QStringList &rowNames,
               const QStringList &columnNames,
               const QList<QVector<double> > &values,
               const QColor &borderColor,
               int valuePosition,
               int valuePrecision,
               const QColor &valueColor,
               bool checkData)
{
  //只有1列的才能设置
  if (columnNames.count() != 1) {
    return;
  }

  //过滤个数不一致数据,防止索引越界
  int rowCount = rowNames.count();
  int columnCount = columnNames.count();
  int valueCount = values.count();
  if (columnCount == 0 || valueCount == 0 || columnCount != valueCount) {
    return;
  }

  //设置网格线不显示,会更好看
  customPlot->xAxis->grid()->setVisible(false);
  customPlot->yAxis->grid()->setVisible(false);
  customPlot->yAxis->setTickLength(0, 0);

  //设置横坐标文字描述
  QVector<double> ticks;
  QVector<QString> labels;
  int count = rowCount * columnCount;
  double padding = 1;
  for (int i = 0; i < rowCount; i++) {
    ticks << padding + (i * columnCount);
    labels << rowNames.at(i);
  }

  setLabY(ticks, labels);
  customPlot->yAxis->setRange(0, count + 1);

  //先计算出每个柱子占用的高度
  double barHeight = 0.7;
  for (int i = 0; i < columnCount; i++) {
    //同样也要先过滤个数是否符合要求
    QVector<double> value = values.at(i);
    if (rowCount != value.count()) {
      continue;
    }

    //先绘制系列1的数据,再绘制系列2,依次类推
    for (int j = 0; j < rowCount; j++) {
      //创建横向柱状图
      double y = (0.67 + (j * columnCount));
      CustomBarh *bar = new CustomBarh(customPlot);
      bar->setCheckData(checkData);
      bar->setRect(QPointF(0, y), QPointF(value.at(j), y + barHeight));
      bar->setValue(value.at(j));

      //设置显示值的位置 0-不绘制 1-顶部上面 2-顶部居中 3-中间居中 4-底部居中
      bar->setValuePostion(valuePosition);
      bar->setValuePrecision(valuePrecision);
      bar->setValueColor(valueColor);

      //设置颜色,取颜色集合
      QColor color = QColor(51, 204, 255);
      if (i < colors.count()) {
        color = colors.at(i);
      }

      //边缘高亮,如果传入了边框颜色则取边框颜色
      bar->setPen(QPen(borderColor == Qt::transparent ? color.light(150) : borderColor));
      bar->setBrush(color);
    }
  }
}

void CustomPlot::setDataBarhs(const QStringList &rowNames,
               const QStringList &columnNames,
               const QList<QVector<double> > &values,
               const QColor &borderColor,
               int valuePosition,
               int valuePrecision,
               const QColor &valueColor,
               bool checkData)
{
  //过滤个数不一致数据,防止索引越界
  int rowCount = rowNames.count();
  int columnCount = columnNames.count();
  int valueCount = values.count();
  if (columnCount == 0 || valueCount == 0 || columnCount != valueCount) {
    return;
  }

  //设置网格线不显示,会更好看
  customPlot->xAxis->grid()->setVisible(false);
  customPlot->yAxis->grid()->setVisible(false);
  customPlot->yAxis->setTickLength(0, 0);
  customPlot->xAxis->setVisible(false);

  //设置横坐标文字描述
  QVector<double> ticks;
  QVector<QString> labels;
  int count = rowCount * columnCount;
  //这个算法想了很久,很牛逼
  double padding = 1.5 + (columnCount - 2) * 0.4;
  for (int i = 0; i < rowCount; i++) {
    ticks << padding + (i * columnCount);
    labels << rowNames.at(i);
  }

  setLabY(ticks, labels);
  customPlot->yAxis->setRange(0, count + 1);

  //先计算出每个柱子占用的高度
  double barHeight = 0.8;
  for (int i = 0; i < columnCount; i++) {
    //同样也要先过滤个数是否符合要求
    QVector<double> value = values.at(i);
    if (rowCount != value.count()) {
      continue;
    }

    //先绘制系列1的数据,再绘制系列2,依次类推
    for (int j = 0; j < rowCount; j++) {
      //创建横向柱状图
      double y = (0.7 + i * barHeight + (j * columnCount));
      CustomBarh *bar = new CustomBarh(customPlot);
      bar->setCheckData(checkData);
      bar->setRect(QPointF(0, y), QPointF(value.at(j), y + barHeight));
      bar->setValue(value.at(j));

      //设置显示值的位置 0-不绘制 1-顶部上面 2-顶部居中 3-中间居中 4-底部居中
      bar->setValuePostion(valuePosition);
      bar->setValuePrecision(valuePrecision);
      bar->setValueColor(valueColor);

      //设置颜色,取颜色集合
      QColor color = QColor(51, 204, 255);
      if (j < colors.count()) {
        color = colors.at(j);
      }

      //边缘高亮,如果传入了边框颜色则取边框颜色
      bar->setPen(QPen(borderColor == Qt::transparent ? color.light(150) : borderColor));
      bar->setBrush(color);
    }
  }
}

void CustomPlot::setDataBars(const QStringList &rowNames,
               const QStringList &columnNames,
               const QList<QVector<double> > &values,
               const QColor &borderColor,
               int valuePosition,
               int valuePrecision,
               const QColor &valueColor,
               bool checkData)
{
  //过滤个数不一致数据,防止索引越界
  int rowCount = rowNames.count();
  int columnCount = columnNames.count();
  int valueCount = values.count();
  if (columnCount == 0 || valueCount == 0 || columnCount != valueCount) {
    return;
  }

  //设置网格线不显示,会更好看
  customPlot->xAxis->grid()->setVisible(false);
  //customPlot->yAxis->grid()->setVisible(false);

  //先清空原有柱状图
  bars.clear();

  //设置横坐标文字描述
  QVector<double> ticks;
  QVector<QString> labels;
  for (int i = 0; i < rowCount; i++) {
    ticks << i + 1;
    labels << rowNames.at(i);
  }

  setLabX(ticks, labels);
  customPlot->xAxis->setRange(0, rowCount + 1);

  for (int i = 0; i < columnCount; i++) {
    //同样也要先过滤个数是否符合要求
    QVector<double> value = values.at(i);
    if (rowCount != value.count()) {
      continue;
    }

    //创建柱状堆积图
    CustomBarv *bar = new CustomBarv(customPlot->xAxis, customPlot->yAxis);
    bar->setCheckData(checkData);

    //设置宽度比例
    bar->setWidth(0.6);

    //设置显示值的位置 0-不绘制 1-顶部上面 2-顶部居中 3-中间居中 4-底部居中
    bar->setValuePostion(valuePosition);
    bar->setValuePrecision(valuePrecision);
    bar->setValueColor(valueColor);

#ifndef old
    //设置堆积间隙
    if (borderColor != Qt::transparent) {
      bar->setStackingGap(1);
    }
#endif
    //设置名称
    bar->setName(columnNames.at(i));

    //设置颜色,取颜色集合
    QColor color = QColor(51, 204, 255);
    if (i < colors.count()) {
      color = colors.at(i);
    }

    //边缘高亮,如果传入了边框颜色则取边框颜色
    if (columnCount > 1 && borderColor == Qt::transparent) {
      bar->setPen(Qt::NoPen);
    } else {
      bar->setPen(QPen(borderColor == Qt::transparent ? color.light(150) : borderColor));
    }

    bar->setBrush(color);

    //设置堆积层叠顺序,后面那个移到前一个上面
    bars << bar;
    if (i > 0) {
      bar->moveAbove(bars.at(i - 1));
    }

    //设置数据
    bar->setData(ticks, value);
  }
}

五、控件介绍

 1. 超过146个精美控件,涵盖了各种仪表盘、进度条、进度球、指南针、曲线图、标尺、温度计、导航条、导航栏,flatui、高亮按钮、滑动选择器、农历等。远超qwt集成的控件数量。
 2. 每个类都可以独立成一个单独的控件,零耦合,每个控件一个头文件和一个实现文件,不依赖其他文件,方便单个控件以源码形式集成到项目中,较少代码量。qwt的控件类环环相扣,高度耦合,想要使用其中一个控件,必须包含所有的代码。
 3. 全部纯Qt编写,QWidget+QPainter绘制,支持Qt4.6到Qt5.12的任何Qt版本,支持mingw、msvc、gcc等编译器,支持任意操作系统比如windows+linux+mac+嵌入式linux等,不乱码,可直接集成到Qt Creator中,和自带的控件一样使用,大部分效果只要设置几个属性即可,极为方便。
 4. 每个控件都有一个对应的单独的包含该控件源码的DEMO,方便参考使用。同时还提供一个所有控件使用的集成的DEMO。
 5. 每个控件的源代码都有详细中文注释,都按照统一设计规范编写,方便学习自定义控件的编写。
 6. 每个控件默认配色和demo对应的配色都非常精美。
 7. 超过130个可见控件,6个不可见控件。
 8. 部分控件提供多种样式风格选择,多种指示器样式选择。
 9. 所有控件自适应窗体拉伸变化。
 10. 集成自定义控件属性设计器,支持拖曳设计,所见即所得,支持导入导出xml格式。
 11. 自带activex控件demo,所有控件可以直接运行在ie浏览器中。
 12. 集成fontawesome图形字体+阿里巴巴iconfont收藏的几百个图形字体,享受图形字体带来的乐趣。
 13. 所有控件最后生成一个dll动态库文件,可以直接集成到qtcreator中拖曳设计使用。
 14. 目前已经有qml版本,后期会考虑出pyqt版本,如果用户需求量很大的话。

六、SDK下载

 • SDK下载链接:https://pan.baidu.com/s/1tD9v1YPfE2fgYoK6lqUr1Q 提取码:lyhk
 • 自定义控件+属性设计器欣赏:https://pan.baidu.com/s/1l6L3rKSiLu_uYi7lnL3ibQ 提取码:tmvl
 • 下载链接中包含了各个版本的动态库文件,所有控件的头文件,使用demo。
 • 自定义控件插件开放动态库dll使用(永久免费),无任何后门和限制,请放心使用。
 • 目前已提供26个版本的dll,其中包括了qt5.12.3 msvc2017 32+64 mingw 32+64 的。
 • 不定期增加控件和完善控件,不定期更新SDK,欢迎各位提出建议,谢谢!
 • widget版本(QQ:517216493)qml版本(QQ:373955953)三峰驼(QQ:278969898)。
 • 涛哥的知乎专栏 Qt进阶之路 https://zhuanlan.zhihu.com/TaoQt
 • 欢迎关注微信公众号【高效程序员】,C++/Python、学习方法、写作技巧、热门技术、职场发展等内容,干货多多,福利多多!
相关文章
|
9月前
Qt自定义控件(开源)
Qt自定义控件(开源)
274 0
Qt自定义控件(开源)
|
C++
Qt Qwdget 汽车仪表知识点拆解6 自定义控件
先贴上效果图,注意,没有写逻辑,都是乱动的
142 0
Qt Qwdget 汽车仪表知识点拆解6 自定义控件
|
存储 安全 API
Qt自定义控件之颜色对话框QColorDialog/Qt Color Widgets
Qt自定义控件之颜色对话框QColorDialog/Qt Color Widgets
459 0
Qt自定义控件之颜色对话框QColorDialog/Qt Color Widgets
|
前端开发 程序员 C#
Qt编写自定义控件70-扁平化flatui
一、前言 对于现在做前端开发人员来说,FlatUI肯定不陌生,最近几年扁平化的设计越来越流行,大概由于现在PC端和移动端的设备的分辨率越来越高,扁平化反而看起来更让人愉悦,而通过渐变色产生的质感色彩反而没有扁平化来得亲切。
1662 0
|
程序员 C++ 开发工具
Qt编写自定义控件69-代码行数统计
一、前言 代码行数统计主要用来统计项目中的所有文件的代码行数,其中包括空行、注释行、代码行,可以指定过滤拓展名,比如只想统计.cpp的文件,也可以指定文件或者指定目录进行统计。写完这个工具第一件事情就是统计了一下自己写过的最大的项目大概多少行代码,看下是不是传说中的一行代码一块钱,这个最大的项目从...
782 0
|
程序员 开发工具 C语言
Qt编写自定义控件68-IP地址输入框
一、前言 这个IP地址输入框控件,估计写烂了,网上随便一搜索,保证一大堆,估计也是因为这个控件太容易了,非常适合新手练手,一般的思路都是用4个qlineedit控件拼起来,然后每个输入框设置正则表达式过滤只能输入3位数字,然后安装事件过滤器识别回车自动跳到下一个输入框。
1241 0
|
程序员 开发工具 C语言
Qt编写自定义控件67-通用无边框
一、前言 在之前的一篇文章中写过一个通用的移动控件,作用就是用来传入任意的widget控件,可以在父类容器中自由移动。本篇文章要写的是一个通用的无边框类,确切的说这不叫控件应该叫组件才对,控件是要看得见的东西,有绘制需求的,而这个需要依附在控件上。
870 0
|
程序员
Qt编写自定义控件66-光晕时钟
一、前言 在上一篇文章写了个高仿WIN10系统的光晕日历,这次来绘制一个光晕的时钟,也是在某些网页上看到的效果,时分秒分别以进度条的形式来绘制,而且这个进度条带有光晕效果,中间的日期时间文字也是光晕效果,整体看起来有点科幻的感觉,本控件没有什么技术难点,如果真要有难点的话也就是如何产生这个光晕效果,在使用painter绘制的时候,设置画笔,可以设置brush,brush可以是各种渐变效果,这个就非常强大了,主要有线性渐变、圆形渐变、锥形渐变,这三种渐变用得好,各种效果都得心应手随手拈来。
1240 0
|
Shell 程序员
Qt编写自定义控件65-光晕日历
一、前言 操作系统的更新迭代速度非常快,基本上三五年就有个新版本出来,WIN10操作系统还是一个比较成功的系统,据说现在市场份额越来越大,XP的份额已经很小,WIN7的份额也在逐步减少,在最新的WIN10系统中,右下角有个日历控件,还是自带农历的,这个本地化做的蛮好的,鼠标移上去还有光晕背景效果,体验非常赏心悦目,于是打算用Qt也高仿一个。
1304 0
相关产品
云迁移中心
推荐文章
更多
推荐镜像
更多