Qt 的QString类的使用-阿里云开发者社区

开发者社区> 云计算> 正文
登录阅读全文

Qt 的QString类的使用

简介: Qt的QString类提供了很方便的对字符串操作的接口。 使某个字符填满字符串,也就是说字符串里的所有字符都有等长度的ch来代替。 QString::fill ( QChar ch, int size = -1 ) 例: QString str = "Berlin"; str.fill('z'); // str == "zzzzzz" str.fill('A', 2); // str == "AA" 2,从字符串里查找相同的某个字符串str。

Qt的QString类提供了很方便的对字符串操作的接口。

 1. 使某个字符填满字符串,也就是说字符串里的所有字符都有等长度的ch来代替。
QString::fill ( QChar ch, int size = -1 )

例:

   QString str = "Berlin";
   str.fill('z');
   // str == "zzzzzz"

   str.fill('A', 2);
   // str == "AA"

2,从字符串里查找相同的某个字符串str。

int QString::indexOf ( const QString & str, int from = 0, Qt::CaseSensitivity cs = Qt::CaseSensitive ) const

例如:

QString x = "sticky question";
   QString y = "sti";
   x.indexOf(y);        // returns 0
   x.indexOf(y, 1);      // returns 10
   x.indexOf(y, 10);      // returns 10
   x.indexOf(y, 11);      // returns -1

3指定位置插入字符串

QString & QString::insert ( int position, const QString & str )

例如:

   QString str = "Meal";
   str.insert(1, QString("ontr"));
   // str == "Montreal"

3,判断字符串是否为空。

bool QString::isEmpty () const

如:

   QString().isEmpty();      // returns true
   QString("").isEmpty();     // returns true
   QString("x").isEmpty();     // returns false
   QString("abc").isEmpty();    // returns false

4.判断字符串是否存在。

bool QString::isNull () const

例如:

   QString().isNull();       // returns true
   QString("").isNull();      // returns false
   QString("abc").isNull();    // returns false

5,从左向右截取字符串

QString QString::left ( int n ) const

例如:

   QString x = "Pineapple";
   QString y = x.left(4);   // y == "Pine"

6,从中间截取字符串。

QString QString::mid ( int position, int n = -1 ) const

例如:

 QString x = "Nine pineapples";
   QString y = x.mid(5, 4);      // y == "pine"
   QString z = x.mid(5);        // z == "pineapples"

7,删除字符串中间某个字符。

QString & QString::remove ( int position, int n )

例如:

   QString s = "Montreal";
   s.remove(1, 4);
   // s == "Meal"

8,替换字符串中的某些字符。

QString & QString::replace ( int position, int n, const QString & after )

例如:

   QString x = "Say yes!";
   QString y = "no";
   x.replace(4, 3, y);
   // x == "Say no!"

9,以某个字符切割字符串。(最近经常用到的)

QString QString::section ( QChar sep, int start, int end = -1, SectionFlags flags = SectionDefault ) const

例如:

复制代码
  QString str;
   QString csv = "forename,middlename,surname,phone";
   QString path = "/usr/local/bin/myapp"; // First field is empty
   QString::SectionFlag flag = QString::SectionSkipEmpty;

   str = csv.section(',', 2, 2);  // str == "surname"
   str = path.section('/', 3, 4); // str == "bin/myapp"
   str = path.section('/', 3, 3, flag); // str == "myapp"
复制代码

10,把整型,浮点型,或其他类型转化为QString

QString & QString::setNum ( uint n, int base = 10 )

相类似的还有好多重载函数,想深入了解,还是要看Qt帮助文档的。

 

转http://www.cnblogs.com/onlycxue/archive/2012/10/30/2746902.html

作者:Bonker
出处:http://www.cnblogs.com/Bonker
QQ:519841366
       
本页版权归作者和博客园所有,欢迎转载,但未经作者同意必须保留此段声明, 且在文章页面明显位置给出原文链接,否则保留追究法律责任的权利

版权声明:本文内容由阿里云实名注册用户自发贡献,版权归原作者所有,阿里云开发者社区不拥有其著作权,亦不承担相应法律责任。具体规则请查看《阿里云开发者社区用户服务协议》和《阿里云开发者社区知识产权保护指引》。如果您发现本社区中有涉嫌抄袭的内容,填写侵权投诉表单进行举报,一经查实,本社区将立刻删除涉嫌侵权内容。

分享:
云计算
使用钉钉扫一扫加入圈子
+ 订阅

时时分享云计算技术内容,助您降低 IT 成本,提升运维效率,使您更专注于核心业务创新。

其他文章