SpringBoot 实战:如何优雅的处理异常-阿里云开发者社区

开发者社区> 看山灬> 正文

SpringBoot 实战:如何优雅的处理异常

简介: 作为后台服务,能够正确的处理程序抛出的异常,并返回友好的异常信息是非常重要的,毕竟我们大部分代码都是为了 处理异常情况。而且,统一的异常响应,有助于客户端理解服务端响应,并作出正确处理,而且能够提升接口的服务质量。
+关注继续查看

image.png

前段时间写了一篇关于实现统一响应信息的博文,根据文中实战操作,能够解决正常响应的一致性,但想要实现优雅响应,还需要优雅的处理异常响应,所以有了这篇内容。


作为后台服务,能够正确的处理程序抛出的异常,并返回友好的异常信息是非常重要的,毕竟我们大部分代码都是为了 处理异常情况。而且,统一的异常响应,有助于客户端理解服务端响应,并作出正确处理,而且能够提升接口的服务质量。


SpringBoot提供了异常的响应,可以通过/error请求查看效果:
这是从浏览器打开的场景,也就是请求头不包括content-type: applicaton/json,大白板一个,和友好完全不搭边。


image.png


这是请求头包括content-type: applicaton/json时的响应,格式还行,但是我们还需要加工一下,实现自定义的异常码和异常信息。


本文主要是针对RESTful请求的统一响应,想要实现的功能包括:


自动封装异常,返回统一响应

异常信息国际化

定义异常响应类

当程序发送错误时,不应该将晦涩的堆栈报告信息返回给API客户端,从某种意义将,这是一种不礼貌的和不负责任的行为。


我们在SpringBoot 实战:一招实现结果的优雅响应中,定义了一个响应类,为什么还要再定义一个异常响应类呢?其实是为了语义明确且职责单一。类图如下:


image.png


具体代码如下:


基础类BaseResponse:


@Data
public abstract class BaseResponse {
  private Integer code;
  private String desc;
  private Date timestamp = new Date();
  private String path;

  public BaseResponse() {
  }

  public BaseResponse(final Integer code, final String desc) {
    this.code = code;
    this.desc = desc;
  }

  public BaseResponse(final Integer code, final String desc, final String path) {
    this.code = code;
    this.desc = desc;
    this.path = path;
  }
}

异常类ErrorResponse:


@EqualsAndHashCode(callSuper = true)
@Data
public class ErrorResponse extends BaseResponse {
  public ErrorResponse(final Integer code, final String desc) {
    super(code, desc);
  }

  public ErrorResponse(final Integer code, final String desc, final WebRequest request) {
    super(code, desc, extractRequestURI(request));
  }

  public ErrorResponse(final HttpStatus status, final Exception e) {
    super(status.value(), status.getReasonPhrase() + ": " + e.getMessage());
  }

  public ErrorResponse(final HttpStatus status, final Exception e, final WebRequest request) {
    super(status.value(), status.getReasonPhrase() + ": " + e.getMessage(), extractRequestURI(request));
  }

  private static String extractRequestURI(WebRequest request) {
    final String requestURI;
    if (request instanceof ServletWebRequest) {
      ServletWebRequest servletWebRequest = (ServletWebRequest) request;
      requestURI = servletWebRequest.getRequest().getRequestURI();
    } else {
      requestURI = request.getDescription(false);
    }
    return requestURI;
  }
}

定义异常枚举类

为了能够规范响应码和响应信息,我们可以定义一个枚举类。


image.png


枚举接口ResponseEnum:


public interface ResponseEnum {
  Integer getCode();

  String getMessage();

  default String getLocaleMessage() {
    return getLocaleMessage(null);
  }

  String getLocaleMessage(Object[] args);
}

枚举类CommonResponseEnum:


public enum CommonResponseEnum implements ResponseEnum {
  BAD_REQUEST(HttpStatus.BAD_REQUEST.value(), "Bad Request"),
  NOT_FOUND(HttpStatus.NOT_FOUND.value(), "Not Found"),
  METHOD_NOT_ALLOWED(HttpStatus.METHOD_NOT_ALLOWED.value(), "Method Not Allowed"),
  NOT_ACCEPTABLE(HttpStatus.NOT_ACCEPTABLE.value(), "Not Acceptable"),
  REQUEST_TIMEOUT(HttpStatus.REQUEST_TIMEOUT.value(), "Request Timeout"),
  UNSUPPORTED_MEDIA_TYPE(HttpStatus.UNSUPPORTED_MEDIA_TYPE.value(), "Unsupported Media Type"),
  INTERNAL_SERVER_ERROR(HttpStatus.INTERNAL_SERVER_ERROR.value(), "Server Error"),
  SERVICE_UNAVAILABLE(HttpStatus.SERVICE_UNAVAILABLE.value(), "Service Unavailable"),
  ILLEGAL_ARGUMENT(4000, "Illegal Argument"),
  DATA_NOT_FOUND(4004, "Data Not Found"),
  USER_NOT_FOUND(4104, "User Not Found"),
  MENU_NOT_FOUND(4204, "Menu Not Found"),
  INTERNAL_ERROR(9999, "Server Error"),
  ;

  private final Integer code;
  private final String message;
  private MessageSource messageSource;

  CommonResponseEnum(final Integer code, final String message) {
    this.code = code;
    this.message = message;
  }

  @Override
  public Integer getCode() {
    return code;
  }

  @Override
  public String getMessage() {
    return message;
  }

  @Override
  public String getLocaleMessage(Object[] args) {
    return messageSource.getMessage("response.error." + code, args, message, LocaleContextHolder.getLocale());
  }

  public void setMessageSource(final MessageSource messageSource) {
    this.messageSource = messageSource;
  }

  @Component
  public static class ReportTypeServiceInjector {
    private final MessageSource messageSource;

    public ReportTypeServiceInjector(final MessageSource messageSource) {
      this.messageSource = messageSource;
    }

    @PostConstruct
    public void postConstruct() {
      for (final CommonResponseEnum anEnum : CommonResponseEnum.values()) {
        anEnum.setMessageSource(messageSource);
      }
    }
  }
}

需要注意的是,我们在异常枚举类中定义了ReportTypeServiceInjector类,这个类的作用是为枚举类注入MessageSource对象,是为了实现异常信息的国际化。这部分功能Spring已经封装好了,我们只需要在resources目录中定义一组messages.properties文件就可以了,比如:


message.properties定义默认描述:


response.error.4000=[DEFAULT] Illegal Arguments
response.error.4004=[DEFAULT] Not Found

messages_zh_CN.properties定义中文描述:


response.error.4004=对应数据未找到
response.error.9999=系统异常,请求参数: {0}

messages_en_US.properties定义英文描述:


response.error.4004=Not Found

自定义异常类

Java和Spring中提供了很多可用的异常类,可以满足大部分场景,但是有时候我们希望异常类可以携带更多信息,所以还是需要自定义异常类:


可以携带我们想要的信息;

有更加明确语义;

附带效果,可以知道这是手动抛出的业务异常。

上代码:


@Data
@EqualsAndHashCode(callSuper = true)
public class CodeBaseException extends RuntimeException {
  private final ResponseEnum anEnum;
  private final Object[] args;// 打印参数
  private final String message;// 异常信息
  private final Throwable cause;// 异常栈

  public CodeBaseException(final ResponseEnum anEnum) {
    this(anEnum, null, anEnum.getMessage(), null);
  }

  public CodeBaseException(final ResponseEnum anEnum, final String message) {
    this(anEnum, null, message, null);
  }

  public CodeBaseException(final ResponseEnum anEnum, final Object[] args, final String message) {
    this(anEnum, args, message, null);
  }

  public CodeBaseException(final ResponseEnum anEnum, final Object[] args, final String message, final Throwable cause) {
    this.anEnum = anEnum;
    this.args = args;
    this.message = message;
    this.cause = cause;
  }
}

自定义异常信息处理类

前期准备工作完成,接下来定义异常信息处理类。


Spring自带的异常信息处理类往往不能满足我们实际的业务需求,这就需要我们定义符合具体情况的异常信息处理类,在自定义异常信息处理类中,我们可以封装更为详细的异常报告。我们可以扩展Spring提供的ResponseEntityExceptionHandler类定义自己的异常信息处理类,站在巨人的肩膀上,快速封装自己需要的类。


通过源码可以看到,ResponseEntityExceptionHandler类的核心方法是public final ResponseEntity<Object> handleException(Exception ex, WebRequest request),所有的异常都在这个方法中根据类型进行处理,我们只需要实现具体的处理方法即可:


@RestControllerAdvice
@Slf4j
public class UnifiedExceptionHandlerV2 extends ResponseEntityExceptionHandler {
  private static final String ENV_PROD = "prod";
  private final MessageSource messageSource;
  private final Boolean isProd;

  public UnifiedExceptionHandlerV2(@Value("${spring.profiles.active:dev}") final String activeProfile, final MessageSource messageSource) {
    this.messageSource = messageSource;
    this.isProd = new HashSet<>(Arrays.asList(activeProfile.split(","))).contains(ENV_PROD);
  }

  @Override
  protected ResponseEntity<Object> handleExceptionInternal(final Exception e, final Object body, final HttpHeaders headers, final HttpStatus status, final WebRequest request) {
    log.info("请求异常:" + e.getMessage(), e);
    if (HttpStatus.INTERNAL_SERVER_ERROR.equals(status)) {
      request.setAttribute(WebUtils.ERROR_EXCEPTION_ATTRIBUTE, e, WebRequest.SCOPE_REQUEST);
    }
    return new ResponseEntity<>(new ErrorResponse(status, e), headers, HttpStatus.OK);
  }

  @Override
  protected ResponseEntity<Object> handleBindException(final BindException ex, final HttpHeaders headers, final HttpStatus status, final WebRequest request) {
    log.info("参数绑定异常", ex);
    final ErrorResponse response = wrapperBindingResult(status, ex.getBindingResult());
    return new ResponseEntity<>(response, headers, HttpStatus.OK);
  }

  @Override
  protected ResponseEntity<Object> handleMethodArgumentNotValid(final MethodArgumentNotValidException ex, final HttpHeaders headers, final HttpStatus status, final WebRequest request) {
    log.info("参数校验异常", ex);
    final ErrorResponse response = wrapperBindingResult(status, ex.getBindingResult());
    return new ResponseEntity<>(response, headers, HttpStatus.OK);
  }

  @ExceptionHandler(value = CodeBaseException.class)
  @ResponseBody
  public ErrorResponse handleBusinessException(CodeBaseException e) {
    log.error("业务异常:" + e.getMessage(), e);
    final ResponseEnum anEnum = e.getAnEnum();
    return new ErrorResponse(anEnum.getCode(), anEnum.getLocaleMessage(e.getArgs()));
  }

  @ExceptionHandler(value = Exception.class)
  @ResponseBody
  public ErrorResponse handleExceptionInternal(Exception e) {
    log.error("未捕捉异常:" + e.getMessage(), e);
    final Integer code = INTERNAL_SERVER_ERROR.getCode();
    return new ErrorResponse(code, getLocaleMessage(code, e.getMessage()));
  }


  /**
   * 包装绑定异常结果
   *
   * @param status    HTTP状态码
   * @param bindingResult 参数校验结果
   * @return 异常对象
   */
  private ErrorResponse wrapperBindingResult(HttpStatus status, BindingResult bindingResult) {
    final List<String> errorDesc = new ArrayList<>();
    for (ObjectError error : bindingResult.getAllErrors()) {
      final StringBuilder msg = new StringBuilder();
      if (error instanceof FieldError) {
        msg.append(((FieldError) error).getField()).append(": ");
      }
      msg.append(error.getDefaultMessage() == null ? "" : error.getDefaultMessage());
      errorDesc.add(msg.toString());
    }
    final String desc = isProd ? getLocaleMessage(status.value(), status.getReasonPhrase()) : String.join(", ", errorDesc);
    return new ErrorResponse(status.value(), desc);
  }

  private String getLocaleMessage(Integer code, String defaultMsg) {
    try {
      return messageSource.getMessage("" + code, null, defaultMsg, LocaleContextHolder.getLocale());
    } catch (Throwable t) {
      log.warn("本地化异常消息发生异常: {}", code);
      return defaultMsg;
    }
  }
}

如果感觉Spring的ResponseEntityExceptionHandler类不够灵活,也可以完全自定义异常处理类:


@RestControllerAdvice
@Slf4j
public class UnifiedExceptionHandler {
  private static final String ENV_PROD = "prod";
  private final MessageSource messageSource;
  private final Boolean isProd;

  public UnifiedExceptionHandler(@Value("${spring.profiles.active:dev}") final String activeProfile, final MessageSource messageSource) {
    this.messageSource = messageSource;
    this.isProd = new HashSet<>(Arrays.asList(activeProfile.split(","))).contains(ENV_PROD);
  }

  @ExceptionHandler({
      MissingServletRequestParameterException.class,// 缺少servlet请求参数异常处理方法
      ServletRequestBindingException.class,// servlet请求绑定异常
      TypeMismatchException.class,// 类型不匹配
      HttpMessageNotReadableException.class,// 消息无法检索
      MissingServletRequestPartException.class// 缺少servlet请求部分

  })
  public ErrorResponse badRequestException(Exception e, WebRequest request) {
    log.info(e.getMessage(), e);
    return new ErrorResponse(BAD_REQUEST.getCode(), e.getMessage(), request);
  }

  @ExceptionHandler({
      NoHandlerFoundException.class// 没有发现处理程序异常
  })
  public ErrorResponse noHandlerFoundException(Exception e, WebRequest request) {
    log.info(e.getMessage(), e);
    return new ErrorResponse(NOT_FOUND.getCode(), e.getMessage(), request);
  }

  @ExceptionHandler({
      HttpRequestMethodNotSupportedException.class// 不支持的HTTP请求方法异常信息处理方法
  })
  public ErrorResponse httpRequestMethodNotSupportedException(Exception e, WebRequest request) {
    log.info(e.getMessage(), e);
    return new ErrorResponse(METHOD_NOT_ALLOWED.getCode(), e.getMessage(), request);
  }

  @ExceptionHandler({
      HttpMediaTypeNotAcceptableException.class// 不接受的HTTP媒体类型异常处方法
  })
  public ErrorResponse httpMediaTypeNotAcceptableException(Exception e, WebRequest request) {
    log.info(e.getMessage(), e);
    return new ErrorResponse(NOT_ACCEPTABLE.getCode(), e.getMessage(), request);
  }

  @ExceptionHandler({
      HttpMediaTypeNotSupportedException.class// 不支持的HTTP媒体类型异常处理方法
  })
  public ErrorResponse httpMediaTypeNotSupportedException(Exception e, WebRequest request) {
    log.info(e.getMessage(), e);
    return new ErrorResponse(UNSUPPORTED_MEDIA_TYPE.getCode(), e.getMessage(), request);
  }

  @ExceptionHandler({
      AsyncRequestTimeoutException.class// 异步请求超时异常
  })
  public ErrorResponse asyncRequestTimeoutException(Exception e, WebRequest request) {
    log.info(e.getMessage(), e);
    return new ErrorResponse(SERVICE_UNAVAILABLE.getCode(), e.getMessage(), request);
  }

  @ExceptionHandler({
      MissingPathVariableException.class,// 请求路径参数缺失异常处方法
      HttpMessageNotWritableException.class,// HTTP消息不可写
      ConversionNotSupportedException.class,// 不支持转换
  })
  public ErrorResponse handleServletException(Exception e, WebRequest request) {
    log.error(e.getMessage(), e);
    return new ErrorResponse(INTERNAL_SERVER_ERROR.getCode(), e.getMessage(), request);
  }

  @ExceptionHandler({
      BindException.class// 参数绑定异常
  })
  @ResponseBody
  public ErrorResponse handleBindException(BindException e, WebRequest request) {
    log.error("参数绑定异常", e);
    return wrapperBindingResult(e.getBindingResult(), request);
  }

  /**
   * 参数校验异常,将校验失败的所有异常组合成一条错误信息
   */
  @ExceptionHandler({
      MethodArgumentNotValidException.class// 方法参数无效
  })
  @ResponseBody
  public ErrorResponse handleValidException(MethodArgumentNotValidException e, WebRequest request) {
    log.error("参数校验异常", e);
    return wrapperBindingResult(e.getBindingResult(), request);
  }

  /**
   * 包装绑定异常结果
   */
  private ErrorResponse wrapperBindingResult(BindingResult bindingResult, WebRequest request) {
    final List<String> errorDesc = new ArrayList<>();
    for (ObjectError error : bindingResult.getAllErrors()) {
      final StringBuilder msg = new StringBuilder();
      if (error instanceof FieldError) {
        msg.append(((FieldError) error).getField()).append(": ");
      }
      msg.append(error.getDefaultMessage() == null ? "" : error.getDefaultMessage());
      errorDesc.add(msg.toString());
    }
    final String desc = isProd ? getLocaleMessage(BAD_REQUEST.getCode(), "") : String.join(", ", errorDesc);
    return new ErrorResponse(BAD_REQUEST.getCode(), desc, request);
  }

  /**
   * 业务异常
   */
  @ExceptionHandler(value = CodeBaseException.class)
  @ResponseBody
  public ErrorResponse handleBusinessException(CodeBaseException e, WebRequest request) {
    log.error("业务异常:" + e.getMessage(), e);
    final ResponseEnum anEnum = e.getAnEnum();
    return new ErrorResponse(anEnum.getCode(), anEnum.getLocaleMessage(e.getArgs()), request);
  }

  /**
   * 未定义异常
   */
  @ExceptionHandler(value = Exception.class)
  @ResponseBody
  public ErrorResponse handleExceptionInternal(Exception e, WebRequest request) {
    log.error("未捕捉异常:" + e.getMessage(), e);
    final Integer code = INTERNAL_SERVER_ERROR.getCode();
    return new ErrorResponse(code, getLocaleMessage(code, e.getMessage()), request);
  }

  private String getLocaleMessage(Integer code, String defaultMsg) {
    try {
      return messageSource.getMessage("" + code, null, defaultMsg, LocaleContextHolder.getLocale());
    } catch (Throwable t) {
      log.warn("本地化异常消息发生异常: {}", code);
      return defaultMsg;
    }
  }
}

从上面两个类可以看出,比较核心的是这么几个注解:


@ExceptionHandle:负责处理controller标注的类中抛出的异常的注解

@RestControllerAdvice:能够将@ExceptionHandler标注的方法集中到一个地方进行处理的注解,这个注解是复合注解,实现了@ControllerAdvice和@ResponseBody的功能。

借用谭朝红博文中的图片(蓝色箭头表示正常的请求和响应,红色箭头表示发生异常的请求和响应):


image.png


写个Demo测试一下

接下来我们写个demo测试一下是否能够实现异常的优雅响应:


@RestController
@RequestMapping("index")
@Slf4j
public class IndexController {
  private final IndexService indexService;

  public IndexController(final IndexService indexService) {
    this.indexService = indexService;
  }

  @GetMapping("hello1")
  public Response<String> hello1() {
    Response<String> response = new Response<>();
    try {
      response.setCode(200);
      response.setDesc("请求成功");
      response.setData(indexService.hello());
    } catch (Exception e) {
      log.error("hello1方法请求异常", e);
      response.setCode(500);
      response.setDesc("请求异常:" + e.getMessage());
    } finally {
      log.info("执行controller的finally结构");
    }
    return response;
  }

  @GetMapping("hello2")
  public Response<String> hello2(@RequestParam("ex") String ex) {
    switch (ex) {
      case "ex1":
        throw new CodeBaseException(CommonResponseEnum.USER_NOT_FOUND, "用户信息不存在");
      case "ex2":
        throw new CodeBaseException(CommonResponseEnum.MENU_NOT_FOUND, "菜单信息不存在");
      case "ex3":
        throw new CodeBaseException(CommonResponseEnum.ILLEGAL_ARGUMENT, "请求参数异常");
      case "ex4":
        throw new CodeBaseException(CommonResponseEnum.DATA_NOT_FOUND, "数据不存在");
    }
    throw new CodeBaseException(INTERNAL_ERROR, new Object[]{ex}, "请求异常", new RuntimeException("运行时异常信息"));
  }
}

启动服务之后,传入不同参数获取不同的异常信息:

// 请求 /index/hello2?ex=ex1
{
  "code": 4104,
  "desc": "User Not Found",
  "timestamp": "2020-10-10T05:58:39.433+00:00",
  "path": "/index/hello2"
}

// 请求 /index/hello2?ex=ex2
{
  "code": 4204,
  "desc": "Menu Not Found",
  "timestamp": "2020-10-10T06:00:34.141+00:00",
  "path": "/index/hello2"
}

// 请求 /index/hello2?ex=ex3
{
  "code": 4000,
  "desc": "[DEFAULT] Illegal Arguments",
  "timestamp": "2020-10-10T06:00:44.233+00:00",
  "path": "/index/hello2"
}

// 请求 /index/hello2?ex=ex4
{
  "code": 4004,
  "desc": "对应数据未找到",
  "timestamp": "2020-10-10T06:00:54.178+00:00",
  "path": "/index/hello2"
}


附上文中的代码:https://github.com/howardliu-cn/effective-spring/tree/main/spring-exception-handler,收工。

版权声明:本文内容由阿里云实名注册用户自发贡献,版权归原作者所有,阿里云开发者社区不拥有其著作权,亦不承担相应法律责任。具体规则请查看《阿里云开发者社区用户服务协议》和《阿里云开发者社区知识产权保护指引》。如果您发现本社区中有涉嫌抄袭的内容,填写侵权投诉表单进行举报,一经查实,本社区将立刻删除涉嫌侵权内容。

相关文章
SpringMVC的异常处理和REST风格的实例应用(十三)中
SpringMVC的异常处理和REST风格的实例应用(十三)中
16 0
基于spring注解AOP的异常处理
一、前言  项目刚刚开发的时候,并没有做好充足的准备。开发到一定程度的时候才会想到还有一些问题没有解决。就比如今天我要说的一个问题:异常的处理。写程序的时候一般都会通过try...catch...finally对异常进行处理,但是我们真的能在写程序的时候处理掉所有可能发生的异常吗? 以及发生异常的时候执行什么逻辑,返回什么提示信息,跳转到什么页面,这些都是要考虑到的。
864 0
SpringMVC的异常处理和REST风格的实例应用(十三)下
SpringMVC的异常处理和REST风格的实例应用(十三)下
20 0
阿里云服务器端口号设置
阿里云服务器初级使用者可能面临的问题之一. 使用tomcat或者其他服务器软件设置端口号后,比如 一些不是默认的, mysql的 3306, mssql的1433,有时候打不开网页, 原因是没有在ecs安全组去设置这个端口号. 解决: 点击ecs下网络和安全下的安全组 在弹出的安全组中,如果没有就新建安全组,然后点击配置规则 最后如上图点击添加...或快速创建.   have fun!  将编程看作是一门艺术,而不单单是个技术。
9790 0
构建在线教育弹性高可用视频处理架构实战
对于负责建设视频处理系统的技术团队而言,这样的业务场景就留给了他们一系列的挑战。
1106 0
Spring Cloud实战小贴士:Zuul处理Cookie和重定向
由于我们在之前所有的入门教程中,对于HTTP请求都采用了简单的接口实现。而实际使用过程中,我们的HTTP请求要复杂的多,比如当我们将Spring Cloud Zuul作为API网关接入网站类应用时,往往都会碰到下面这两个非常常见的问题: 会话无法保持 重定向后的HOST错误 本文将帮助大家分析问题原因并给出解决这两个常见问题的方法。
1430 0
Spring Cloud实战小贴士:Zuul统一异常处理(一)
在上一篇《Spring Cloud源码分析(四)Zuul:核心过滤器》一文中,我们详细介绍了Spring Cloud Zuul中自己实现的一些核心过滤器,以及这些过滤器在请求生命周期中的不同作用。
821 0
Spring Cloud实战小贴士:Zuul统一异常处理(二)
在前几天发布的《Spring Cloud实战小贴士:Zuul统一异常处理(一)》一文中,我们详细说明了当Zuul的过滤器中抛出异常时会发生客户端没有返回任何内容的问题以及针对这个问题的两种解决方案:一种是通过在各个阶段的过滤器中增加try-catch块,实现过滤器内部的异常处理;另一种是利用error类型过滤器的生命周期特性,集中地处理pre、route、post阶段抛出的异常信息。
955 0
+关注
看山灬
专注后端开发、架构相关知识分享,个人网站 https://howardliu.cn/。
136
文章
0
问答
文章排行榜
最热
最新
相关电子书
更多
《2021云上架构与运维峰会演讲合集》
立即下载
《零基础CSS入门教程》
立即下载
《零基础HTML入门教程》
立即下载