Qt编写自定义控件27-颜色按钮面板

简介: 一、前言颜色按钮面板主要用在提供一个颜色按钮面板,用户单击某个按钮,然后拿到对应的颜色值,用户可以预先设定常用的颜色集合,传入到控件中,自动生成面板颜色集合按钮,每当滑过按钮的时候,按钮边缘高亮提示当前所在颜色的按钮,当选中某个按钮时,右侧颜色条显示当前选中的颜色,此控件功能极其简单,直接采用动态生成按钮的方式,设置按钮的样式表来设置对应的颜色和高亮边框等,单击按钮发出颜色改变信号即可,对外提供该信号就行,非常适合初学者学习。

一、前言

颜色按钮面板主要用在提供一个颜色按钮面板,用户单击某个按钮,然后拿到对应的颜色值,用户可以预先设定常用的颜色集合,传入到控件中,自动生成面板颜色集合按钮,每当滑过按钮的时候,按钮边缘高亮提示当前所在颜色的按钮,当选中某个按钮时,右侧颜色条显示当前选中的颜色,此控件功能极其简单,直接采用动态生成按钮的方式,设置按钮的样式表来设置对应的颜色和高亮边框等,单击按钮发出颜色改变信号即可,对外提供该信号就行,非常适合初学者学习。

二、实现的功能

 • 1:可设置颜色集合
 • 2:可设置按钮圆角角度
 • 3:可设置列数
 • 4:可设置按钮边框宽度和边框颜色

三、效果图

colorpanelbtn

四、头文件代码

#ifndef COLORPANELBTN_H
#define COLORPANELBTN_H

/**
 * 颜色按钮面板 作者:feiyangqingyun(QQ:517216493) 2017-11-17
 * 1:可设置颜色集合
 * 2:可设置按钮圆角角度
 * 3:可设置列数
 * 4:可设置按钮边框宽度和边框颜色
 */

#include <QWidget>

class QGridLayout;
class QPushButton;

#ifdef quc
#if (QT_VERSION < QT_VERSION_CHECK(5,7,0))
#include <QtDesigner/QDesignerExportWidget>
#else
#include <QtUiPlugin/QDesignerExportWidget>
#endif

class QDESIGNER_WIDGET_EXPORT ColorPanelBtn : public QWidget
#else
class ColorPanelBtn : public QWidget
#endif

{
  Q_OBJECT
  Q_PROPERTY(int space READ getSpace WRITE setSpace)
  Q_PROPERTY(int columnCount READ getColumnCount WRITE setColumnCount)
  Q_PROPERTY(int borderRadius READ getBorderRadius WRITE setBorderRadius)
  Q_PROPERTY(int borderWidth READ getBorderWidth WRITE setBorderWidth)
  Q_PROPERTY(QColor borderColor READ getBorderColor WRITE setBorderColor)

public:
  explicit ColorPanelBtn(QWidget *parent = 0);

private:
  QGridLayout *gridLayout;
  QList<QPushButton *> btns;
  QStringList colors;

  int space;         //按钮之间的间隔
  int columnCount;      //按钮列数
  int borderRadius;      //边框圆角
  int borderWidth;      //边框宽度
  QColor borderColor;     //边框颜色

private slots:
  void initStyle();
  void initBtn();
  void btnClicked();

public:
  QStringList getColors()   const;

  int getSpace()       const;
  int getColumnCount()    const;
  int getBorderRadius()    const;
  int getBorderWidth()    const;
  QColor getBorderColor()   const;

  QSize sizeHint()      const;
  QSize minimumSizeHint()   const;

public Q_SLOTS:
  //设置颜色集合
  void setColors(const QStringList &colors);

  //设置按钮间隔
  void setSpace(int space);

  //设置列数
  void setColumnCount(int columnCount);

  //设置圆角角度
  void setBorderRadius(int borderRadius);

  //设置边框宽度
  void setBorderWidth(int borderWidth);

  //设置边框颜色
  void setBorderColor(const QColor &borderColor);

Q_SIGNALS:
  void colorChanged(const QColor &color);

};

#endif // COLORPANELBTN_H

五、核心代码

#pragma execution_character_set("utf-8")

#include "colorpanelbtn.h"
#include "qlayout.h"
#include "qpushbutton.h"
#include "qdebug.h"

ColorPanelBtn::ColorPanelBtn(QWidget *parent) : QWidget(parent)
{
  colors << "#FEFEFE" << "#EEEEEF" << "#DCDDDD" << "#C9CACA" << "#B6B6B7" << "#A1A1A1" << "#8B8B8C" << "#757475" << "#5F5D5D" << "#474443" << "#303030";
  colors << "#00A2E9" << "#009B4C" << "#FFF000" << "#E62129" << "#E40082" << "#B04B87" << "#F08519" << "#F4B3B3" << "#897870" << "#D2CDE6" << "#A79CCB";
  colors << "#758FC8" << "#7C6FB0" << "#9288B1" << "#566892" << "#5E5872" << "#7789A4" << "#008FD7" << "#A0D9F6" << "#B8CEDA" << "#98AAB4" << "#75838A";
  colors << "#50585D" << "#5B7877" << "#4B8D7F" << "#769C9B" << "#5BA997" << "#5FA776" << "#62C3D0" << "#56AAB7" << "#B9CCBC" << "#D5EAD8" << "#A6D4AE";
  colors << "#99A99C" << "#9AA780" << "#BCC774" << "#BBC99A" << "#ACCE22" << "#D9E483" << "#5F5C50" << "#8B8979" << "#B6B49E" << "#B6B281" << "#DED572";
  colors << "#FFF582" << "#FFF9B1" << "#FFFCDB" << "#B39B77" << "#D59961" << "#DAB96B" << "#EF8641" << "#F6AE45" << "#F5B06E" << "#FDD100" << "#FBD7A3";
  colors << "#89765B" << "#AC6249" << "#D0753B" << "#EF8762" << "#F5B193" << "#FADAC9" << "#AF8283" << "#CF7771" << "#FF696B" << "#CF788A" << "#E61D4C";
  colors << "#EF8781" << "#E95A6F" << "#D49D9E" << "#876474" << "#AC6484" << "#F4B5D0" << "#D49EB6" << "#B39FA8" << "#D8C0CB" << "#B3719D" << "#CA5599";
  colors << "#CD81B3" << "#B593B3" << "#D0A9CD" << "#745E73" << "#977B95" << "#A878B1" << "#A72185" << "#934787" << "#804E9A" << "#7B5882" << "#714588";

  space = 2;
  columnCount = 11;
  borderRadius = 0;
  borderWidth = 2;
  borderColor = QColor("#C0392B");

  gridLayout = new QGridLayout;
  gridLayout->setSpacing(space);
  gridLayout->setMargin(0);
  this->setLayout(gridLayout);
  this->initStyle();
  this->initBtn();  
}

void ColorPanelBtn::initStyle()
{
  QString qss = QString("QPushButton{border:none;border-radius:%1px;}"
             "QPushButton:hover{border:%2px solid %3;}")
         .arg(borderRadius).arg(borderWidth).arg(borderColor.name());
  this->setStyleSheet(qss);
}

void ColorPanelBtn::initBtn()
{
  qDeleteAll(btns);
  btns.clear();

  int count = colors.count();
  int row = 0;
  int column = 0;
  int index = 0;
  for (int i = 0; i < count; i++) {
    QPushButton *btn = new QPushButton;
    connect(btn, SIGNAL(pressed()), this, SLOT(btnClicked()));
    btn->setObjectName("btn" + colors.at(i));
    btn->setSizePolicy(QSizePolicy::Expanding, QSizePolicy::Expanding);
    btn->setStyleSheet(QString("QPushButton{background:%1;}").arg(colors.at(i)));

    gridLayout->addWidget(btn, row, column);
    column++;
    index++;

    if (index % columnCount == 0) {
      row++;
      column = 0;
    }

    btns.append(btn);
  }
}

void ColorPanelBtn::btnClicked()
{
  QPushButton *btn = (QPushButton *)sender();
  QString objName = btn->objectName();
  emit colorChanged(QColor(objName.right(7)));
}

QStringList ColorPanelBtn::getColors() const
{
  return this->colors;
}

int ColorPanelBtn::getSpace() const
{
  return this->space;
}

int ColorPanelBtn::getColumnCount() const
{
  return this->columnCount;
}

int ColorPanelBtn::getBorderRadius() const
{
  return this->borderRadius;
}

int ColorPanelBtn::getBorderWidth() const
{
  return this->borderWidth;
}

QColor ColorPanelBtn::getBorderColor() const
{
  return this->borderColor;
}

QSize ColorPanelBtn::sizeHint() const
{
  return QSize(400, 300);
}

QSize ColorPanelBtn::minimumSizeHint() const
{
  return QSize(40, 30);
}

void ColorPanelBtn::setColors(const QStringList &colors)
{
  if (this->colors != colors) {
    this->colors = colors;
    this->initBtn();
  }
}

void ColorPanelBtn::setSpace(int space)
{
  if (this->space != space) {
    this->space = space;
    this->gridLayout->setSpacing(space);
  }
}

void ColorPanelBtn::setColumnCount(int columnCount)
{
  if (this->columnCount != columnCount) {
    this->columnCount = columnCount;
    this->initBtn();
  }
}

void ColorPanelBtn::setBorderRadius(int borderRadius)
{
  if (this->borderRadius != borderRadius) {
    this->borderRadius = borderRadius;
    this->initStyle();
  }
}

void ColorPanelBtn::setBorderWidth(int borderWidth)
{
  if (this->borderWidth != borderWidth) {
    this->borderWidth = borderWidth;
    this->initStyle();
  }
}

void ColorPanelBtn::setBorderColor(const QColor &borderColor)
{
  if (this->borderColor != borderColor) {
    this->borderColor = borderColor;
    this->initStyle();
  }
}

六、控件介绍

 1. 超过149个精美控件,涵盖了各种仪表盘、进度条、进度球、指南针、曲线图、标尺、温度计、导航条、导航栏,flatui、高亮按钮、滑动选择器、农历等。远超qwt集成的控件数量。
 2. 每个类都可以独立成一个单独的控件,零耦合,每个控件一个头文件和一个实现文件,不依赖其他文件,方便单个控件以源码形式集成到项目中,较少代码量。qwt的控件类环环相扣,高度耦合,想要使用其中一个控件,必须包含所有的代码。
 3. 全部纯Qt编写,QWidget+QPainter绘制,支持Qt4.6到Qt5.12的任何Qt版本,支持mingw、msvc、gcc等编译器,支持任意操作系统比如windows+linux+mac+嵌入式linux等,不乱码,可直接集成到Qt Creator中,和自带的控件一样使用,大部分效果只要设置几个属性即可,极为方便。
 4. 每个控件都有一个对应的单独的包含该控件源码的DEMO,方便参考使用。同时还提供一个所有控件使用的集成的DEMO。
 5. 每个控件的源代码都有详细中文注释,都按照统一设计规范编写,方便学习自定义控件的编写。
 6. 每个控件默认配色和demo对应的配色都非常精美。
 7. 超过130个可见控件,6个不可见控件。
 8. 部分控件提供多种样式风格选择,多种指示器样式选择。
 9. 所有控件自适应窗体拉伸变化。
 10. 集成自定义控件属性设计器,支持拖曳设计,所见即所得,支持导入导出xml格式。
 11. 自带activex控件demo,所有控件可以直接运行在ie浏览器中。
 12. 集成fontawesome图形字体+阿里巴巴iconfont收藏的几百个图形字体,享受图形字体带来的乐趣。
 13. 所有控件最后生成一个dll动态库文件,可以直接集成到qtcreator中拖曳设计使用。
 14. 目前已经有qml版本,后期会考虑出pyqt版本,如果用户需求量很大的话。

七、SDK下载

 • SDK下载链接:https://pan.baidu.com/s/1A5Gd77kExm8Co5ckT51vvQ 提取码:877p
 • 下载链接中包含了各个版本的动态库文件,所有控件的头文件,使用demo,自定义控件+属性设计器。
 • 自定义控件插件开放动态库dll使用(永久免费),无任何后门和限制,请放心使用。
 • 目前已提供26个版本的dll,其中包括了qt5.12.3 msvc2017 32+64 mingw 32+64 的。
 • 不定期增加控件和完善控件,不定期更新SDK,欢迎各位提出建议,谢谢!
 • widget版本(QQ:517216493)qml版本(QQ:373955953)三峰驼(QQ:278969898)。
 • 涛哥的知乎专栏 Qt进阶之路 https://zhuanlan.zhihu.com/TaoQt
 • 欢迎关注微信公众号【高效程序员】,C++/Python、学习方法、写作技巧、热门技术、职场发展等内容,干货多多,福利多多!
相关文章
QT 事件过滤器实现鼠标悬浮时两个按钮背景互换
QT 事件过滤器实现鼠标悬浮时两个按钮背景互换
QT 事件过滤器实现鼠标悬浮时两个按钮背景互换
QT 点击关闭按钮时提示是否退出同时按钮显示为中文
QT 点击关闭按钮时提示是否退出同时按钮显示为中文
QT 点击关闭按钮时提示是否退出同时按钮显示为中文
QT Creator应用程序开发——01简单按钮显示
QT Creator应用程序开发——01简单按钮显示
QT Creator应用程序开发——01简单按钮显示
|
监控 Python
Python Qt GUI设计:QPushButton、QRadioButton和QCheckBox按钮类(基础篇—12)
Python Qt GUI设计:QPushButton、QRadioButton和QCheckBox按钮类(基础篇—12)
Python Qt GUI设计:QPushButton、QRadioButton和QCheckBox按钮类(基础篇—12)
Qt-第一个QML程序-4-自定义按钮类,动画,状态
上篇中,我们写到了自己定义了一个按钮,但是呢,按照这样的写法,要写一个程序出来,那要累死了,所以,qml给我的感觉就是各种随便调用,所以了,可以自己写一个自己Button的qml,这样在以后用到了,就可以直接使用了。
349 0
Qt-第一个QML程序-4-自定义按钮类,动画,状态
|
C++
Qt Qwdget 汽车仪表知识点拆解6 自定义控件
先贴上效果图,注意,没有写逻辑,都是乱动的
174 0
Qt Qwdget 汽车仪表知识点拆解6 自定义控件
PyQt5 技巧篇-按钮竖排显示方法,Qt Designer设置按钮竖排显示。
PyQt5 技巧篇-按钮竖排显示方法,Qt Designer设置按钮竖排显示。
556 0
PyQt5 技巧篇-按钮竖排显示方法,Qt Designer设置按钮竖排显示。
|
Python
PyQt5 技术篇 - Qt Designer怎么用styleSheet设置按钮的背景
PyQt5 技术篇 - Qt Designer怎么用styleSheet设置按钮的背景
536 0
PyQt5 技术篇 - Qt Designer怎么用styleSheet设置按钮的背景