zabbix3.2 snmp 监控交换机流量

简介:
+关注继续查看

刚开始做的时候,看网上教程很多,但都没有总结一个,都比较碎片化,今天自己有空,就简单汇总下,给有需要的人有个帮助

1、交换机配置

我就直接上图了,我是在H3C上配置,cisco、huiwei、juniper等自己查看相关文档

wKiom1loF2PzvnPJAAArwl4M2og278.png-wh_50

注:这个截图错了个内容,ibrzabbix是我实际配置的,ibr@123是我随便写的,误笔

2、zabbix 服务器的配置

由于zabbix默认没有安装snmp管理server端,所以需要安装

# yum -y install net-snmp net-snmp-*

修改文件

# vim /etc/snmp/snmpd.conf 

        view    systemview    included  .              #添加这行

        proc mountd                      #去掉前面注释
        proc ntalkd 4                      #去掉前面注释

        proc sendmail 10 1            #去掉前面注释

        disk / 10000                        #去掉前面注释

        load 12 14 14                      #去掉前面注释

启动服务

wKiom1loF_XibkNaAAAVknCeld0073.png-wh_50

wKioL1loF_ah93qGAABOK2gXrxs189.png-wh_50


测试snmp包是否接受成功

wKioL1loGKHSZg8JAAA6kG4FQZE515.png-wh_503、zabbix监控主机配置

wKiom1loGQTxKvuZAACcduCrMdc199.png-wh_50

wKioL1loGQSDHGJTAAAxysG70po837.png-wh_50

wKiom1loGQXCQIfnAAAoL1ht-U8501.png-wh_50


4、查看监控效果

我用的是graphtree,大概要过半个小时就有数据了

wKiom1loGX6wfr41AAAc3r47pms301.png-wh_50

wKioL1loGYCQMeqhAAKEhDDu1Dg050.png-wh_50

      本文转自fuhaixiong 51CTO博客,原文链接:http://blog.51cto.com/heliy/1947382,如需转载请自行联系原作者
相关文章
|
监控 数据安全/隐私保护
zabbix snmp监控交换机流量
zabbix监控交换机是非常的简单,只需知道交换机snmp的密码,然后连结下自带的snmp模板,就可以完成监控了,还有什么比这配置更简单的? 1、配置交换机的snmp snmp-server community yang ro   #配置读取snmp的密码   snmp-serve...
1143 0
相关产品
云迁移中心
推荐文章
更多