JAVA各种排序汇总

简介:

[url]http://www.blogjava.net/javacap/archive/2007/12/14/167618.html[/url]

     太强啦,得好好研究下哈,直接拷贝过来啦,,若真全他写的,太强啦,啥也不说啦.慢慢看吧:什么泛型,继承,抽象,-----有点太专业,啊!睡觉.下次在看,
    
/* 
为了便于管理,先引入个基础类: 
*/
 
package algorithms; 

/** 
* @author yovn 

*/
 
public  abstract  class Sorter<E  extends Comparable<E>> { 
         
         public  abstract  void sort(E[] array, int from , int len); 
         
         public  final  void sort(E[] array) 
        { 
                sort(array,0,array.length); 
        } 
         protected  final  void swap(E[] array, int from , int to) 
        { 
                E tmp=array[from]; 
                array[from]=array[to]; 
                array[to]=tmp; 
        } 


/*一 插入排序 
该算法在数据规模小的时候十分高效,该算法每次插入第K+1到前K个有序数组中一个合适位置,K从0开始到N-1,从而完成排序: 
*/
 
// 
/** 
* @author yovn 
*/
 
public  class InsertSorter<E  extends Comparable<E>>  extends Sorter<E> { 

         /* (non-Javadoc) 
         * @see algorithms.Sorter#sort(E[], int, int) 
         */
 
         public  void sort(E[] array,  int from,  int len) { 
                 E tmp= null
                     for( int i=from+1;i<from+len;i++) 
                    { 
                            tmp=array[i]; 
                             int j=i; 
                             for(;j>from;j--) 
                            { 
                                     if(tmp.compareTo(array[j-1])<0) 
                                    { 
                                            array[j]=array[j-1]; 
                                    } 
                                     else  break
                            } 
                            array[j]=tmp; 
                    } 
        } 
                 
         


/* 
二 冒泡排序 
这可能是最简单的排序算法了,算法思想是每次从数组末端开始比较相邻两元素,把第i小的冒泡到数组的第i个位置。i从0一直到N-1从而完成排序。(当然也可以从数组开始端开始比较相邻两元素,把第i大的冒泡到数组的第N-i个位置。i从0一直到N-1从而完成排序。) 

*/
 

/** 
* @author yovn 

*/
 
public  class BubbleSorter<E  extends Comparable<E>>  extends Sorter<E> { 

         private  static     boolean DWON= true
         
         public  final  void bubble_down(E[] array,  int from,  int len) 
        { 
                 for( int i=from;i<from+len;i++) 
                { 
                         for( int j=from+len-1;j>i;j--) 
                        { 
                                 if(array[j].compareTo(array[j-1])<0) 
                                { 
                                        swap(array,j-1,j); 
                                } 
                        } 
                } 
        } 
         
         public  final  void bubble_up(E[] array,  int from,  int len) 
        { 
                 for( int i=from+len-1;i>=from;i--) 
                { 
                         for( int j=from;j<i;j++) 
                        { 
                                 if(array[j].compareTo(array[j+1])>0) 
                                { 
                                        swap(array,j,j+1); 
                                } 
                        } 
                } 
        } 
         
         public  void sort(E[] array,  int from,  int len) { 
                 
                 if(DWON) 
                { 
                        bubble_down(array,from,len); 
                } 
                 else 
                { 
                        bubble_up(array,from,len); 
                } 
        } 
         

/* 
三,选择排序 
选择排序相对于冒泡来说,它不是每次发现逆序都交换,而是在找到全局第i小的时候记下该元素位置,最后跟第i个元素交换,从而保证数组最终的有序。 
相对与插入排序来说,选择排序每次选出的都是全局第i小的,不会调整前i个元素了。 
*/
 
/** 
* @author yovn 

*/
 
public  class SelectSorter<E  extends Comparable<E>>  extends Sorter<E> { 

         /* (non-Javadoc) 
         * @see algorithms.Sorter#sort(E[], int, int) 
         */
 
        @Override 
         public  void sort(E[] array,  int from,  int len) { 
                 for( int i=0;i<len;i++) 
                { 
                         int smallest=i; 
                         int j=i+from; 
                         for(;j<from+len;j++) 
                        { 
                                 if(array[j].compareTo(array[smallest])<0) 
                                { 
                                        smallest=j; 
                                } 
                        } 
                        swap(array,i,smallest); 
                                        
                } 

        } 
     

/* 
四 Shell排序 
Shell排序可以理解为插入排序的变种,它充分利用了插入排序的两个特点: 
1)当数据规模小的时候非常高效 
2)当给定数据已经有序时的时间代价为O(N) 
所以,Shell排序每次把数据分成若个小块,来使用插入排序,而且之后在这若个小块排好序的情况下把它们合成大一点的小块,继续使用插入排序,不停的合并小块,知道最后成一个块,并使用插入排序。 

这里每次分成若干小块是通过“增量” 来控制的,开始时增量交大,接近N/2,从而使得分割出来接近N/2个小块,逐渐的减小“增量“最终到减小到1。 

一直较好的增量序列是2^k-1,2^(k-1)-1,.....7,3,1,这样可使Shell排序时间复杂度达到O(N^1.5) 
所以我在实现Shell排序的时候采用该增量序列 
*/
 

/** 
* @author yovn 
*/
 
public  class ShellSorter<E  extends Comparable<E>>  extends Sorter<E>    { 

         /* (non-Javadoc) 
         * Our delta value choose 2^k-1,2^(k-1)-1,.7,3,1. 
         * complexity is O(n^1.5) 
         * @see algorithms.Sorter#sort(E[], int, int) 
         */
 
        @Override 
         public  void sort(E[] array,  int from,  int len) { 
                 
                 //1.calculate    the first delta value; 
                 int value=1; 
                 while((value+1)*2<len) 
                { 
                        value=(value+1)*2-1; 
                 
                } 
         
                 for( int delta=value;delta>=1;delta=(delta+1)/2-1) 
                { 
                         for( int i=0;i<delta;i++) 
                        { 
                                modify_insert_sort(array,from+i,len-i,delta); 
                        } 
                } 

        } 
         
         private  final     void modify_insert_sort(E[] array,  int from,  int len, int delta) { 
                     if(len<=1) return
                    E tmp= null
                     for( int i=from+delta;i<from+len;i+=delta) 
                    { 
                            tmp=array[i]; 
                             int j=i; 
                             for(;j>from;j-=delta) 
                            { 
                                     if(tmp.compareTo(array[j-delta])<0) 
                                    { 
                                            array[j]=array[j-delta]; 
                                    } 
                                     else  break
                            } 
                            array[j]=tmp; 
                    } 

        } 

/* 
五 快速排序 
快速排序是目前使用可能最广泛的排序算法了。 
一般分如下步骤: 
1)选择一个枢纽元素(有很对选法,我的实现里采用去中间元素的简单方法) 
2)使用该枢纽元素分割数组,使得比该元素小的元素在它的左边,比它大的在右边。并把枢纽元素放在合适的位置。 
3)根据枢纽元素最后确定的位置,把数组分成三部分,左边的,右边的,枢纽元素自己,对左边的,右边的分别递归调用快速排序算法即可。 
快速排序的核心在于分割算法,也可以说是最有技巧的部分。 
*/
 
/** 
* @author yovn 

*/
 
public  class QuickSorter<E  extends Comparable<E>>  extends Sorter<E> { 

         /* (non-Javadoc) 
         * @see algorithms.Sorter#sort(E[], int, int) 
         */
 
        @Override 
         public  void sort(E[] array,  int from,  int len) { 
                q_sort(array,from,from+len-1); 
        } 

         
         private  final  void q_sort(E[] array,  int from,  int to) { 
                 if(to-from<1) return
                 int pivot=selectPivot(array,from,to); 

                 
                 
                pivot=partion(array,from,to,pivot); 
                 
                q_sort(array,from,pivot-1); 
                q_sort(array,pivot+1,to); 
                 
        } 


         private  int partion(E[] array,  int from,  int to,  int pivot) { 
                E tmp=array[pivot]; 
                array[pivot]=array[to]; //now to's position is available 
                 
                 while(from!=to) 
                { 
                         while(from<to&&array[from].compareTo(tmp)<=0)from++; 
                         if(from<to) 
                        { 
                                array[to]=array[from]; //now from's position is available 
                                to--; 
                        } 
                         while(from<to&&array[to].compareTo(tmp)>=0)to--; 
                         if(from<to) 
                        { 
                                array[from]=array[to]; //now to's position is available now    
                                from++; 
                        } 
                } 
                array[from]=tmp; 
                 return from; 
        } 


         private  int selectPivot(E[] array,  int from,  int to) { 
         
                 return (from+to)/2; 
        } 


/* 
六 归并排序 
算法思想是每次把待排序列分成两部分,分别对这两部分递归地用归并排序,完成后把这两个子部分合并成一个 
序列。 
归并排序借助一个全局性临时数组来方便对子序列的归并,该算法核心在于归并。 
*/
 

import java.lang.reflect.Array; 

/** 
* @author yovn 

*/
 
public  class MergeSorter<E  extends Comparable<E>>  extends Sorter<E>    { 

         /* (non-Javadoc) 
         * @see algorithms.Sorter#sort(E[], int, int) 
         */
 
        @SuppressWarnings( "unchecked"
        @Override 
         public  void sort(E[] array,  int from,  int len) { 
                 if(len<=1) return
                E[] temporary=(E[])Array.newInstance(array[0].getClass(),len); 
                merge_sort(array,from,from+len-1,temporary); 

        } 

         private  final  void merge_sort(E[] array,  int from,  int to, E[] temporary) { 
                 if(to<=from) 
                { 
                         return
                } 
                 int middle=(from+to)/2; 
                merge_sort(array,from,middle,temporary); 
                merge_sort(array,middle+1,to,temporary); 
                merge(array,from,to,middle,temporary); 
        } 

         private  final  void merge(E[] array,  int from,  int to,  int middle, E[] temporary) { 
                 int k=0,leftIndex=0,rightIndex=to-from; 
                System.arraycopy(array, from, temporary, 0, middle-from+1); 
                 for( int i=0;i<to-middle;i++) 
                { 
                        temporary[to-from-i]=array[middle+i+1]; 
                } 
                 while(k<to-from+1) 
                { 
                         if(temporary[leftIndex].compareTo(temporary[rightIndex])<0) 
                        { 
                                array[k+from]=temporary[leftIndex++]; 
                                 
                        } 
                         else 
                        { 
                                array[k+from]=temporary[rightIndex--]; 
                        } 
                        k++; 
                } 
                 
        } 


/*七 堆排序 
堆是一种完全二叉树,一般使用数组来实现。 
堆主要有两种核心操作, 
1)从指定节点向上调整(shiftUp) 
2)从指定节点向下调整(shiftDown) 
建堆,以及删除堆定节点使用shiftDwon,而在插入节点时一般结合两种操作一起使用。 
堆排序借助最大值堆来实现,第i次从堆顶移除最大值放到数组的倒数第i个位置,然后shiftDown到倒数第i+1个位置,一共执行N此调整,即完成排序。 
显然,堆排序也是一种选择性的排序,每次选择第i大的元素。 
*/
 

/** 
* @author yovn 

*/
 
public  class HeapSorter<E  extends Comparable<E>>  extends Sorter<E>    { 

         /* (non-Javadoc) 
         * @see algorithms.Sorter#sort(E[], int, int) 
         */
 
        @Override 
         public  void sort(E[] array,  int from,  int len) { 
                build_heap(array,from,len); 

                 for( int i=0;i<len;i++) 
                { 
                         //swap max value to the (len-i)-th position 
                        swap(array,from,from+len-1-i); 
                        shift_down(array,from,len-1-i,0); //always shiftDown from 0 
                } 
        } 

         private  final  void build_heap(E[] array,  int from,  int len) { 
                 int pos=(len-1)/2; //we start from (len-1)/2, because branch's node +1=leaf's node, and all leaf node is already a heap 
                 for( int i=pos;i>=0;i--) 
                { 
                        shift_down(array,from,len,i); 
                } 
                 
        } 
         
         private  final  void shift_down(E[] array, int from,  int len,  int pos) 
        { 
                 
                E tmp=array[from+pos]; 
                 int index=pos*2+1; //use left child 
                 while(index<len) //until no child 
                { 
                         if(index+1<len&&array[from+index].compareTo(array[from+index+1])<0) //right child is bigger 
                        { 
                                index+=1; //switch to right child 
                        } 
                         if(tmp.compareTo(array[from+index])<0) 
                        { 
                                array[from+pos]=array[from+index]; 
                                pos=index; 
                                index=pos*2+1; 
                                 
                        } 
                         else 
                        { 
                                 break
                        } 
                         
                } 
                array[from+pos]=tmp; 
                         
        } 

         

/* 
八 桶式排序 
桶式排序不再是基于比较的了,它和基数排序同属于分配类的排序,这类排序的特点是事先要知道待排序列的一些特征。 
桶式排序事先要知道待排序列在一个范围内,而且这个范围应该不是很大的。 
比如知道待排序列在[0,M)内,那么可以分配M个桶,第I个桶记录I的出现情况,最后根据每个桶收到的位置信息把数据输出成有序的形式。 
这里我们用两个临时性数组,一个用于记录位置信息,一个用于方便输出数据成有序方式,另外我们假设数据落在0到MAX,如果所给数据不是从0开始,你可以把每个数减去最小的数。 
    
*/
 
/** 
* @author yovn 

*/
 
public  class BucketSorter { 

         
         
         public  void sort( int[] keys, int from, int len, int max) 
        { 
                 int[] temp= new  int[len]; 
                 int[] count= new  int[max]; 
                 
                 
                 for( int i=0;i<len;i++) 
                { 
                        count[keys[from+i]]++; 
                } 
                 //calculate position info 
                 for( int i=1;i<max;i++) 
                { 
                        count[i]=count[i]+count[i-1]; //this means how many number which is less or equals than i,thus it is also position + 1    
                } 
                 
                System.arraycopy(keys, from, temp, 0, len); 
                 for( int k=len-1;k>=0;k--) //from the ending to beginning can keep the stability 
                { 
                        keys[--count[temp[k]]]=temp[k]; // position +1 =count 
                } 
        } 
         /** 
         * @param args 
         */
 
         public  static  void main(String[] args) { 

                 int[] a={1,4,8,3,2,9,5,0,7,6,9,10,9,13,14,15,11,12,17,16}; 
                BucketSorter sorter= new BucketSorter(); 
                sorter.sort(a,0,a.length,20); //actually is 18, but 20 will also work 
                 
                 
                 for( int i=0;i<a.length;i++) 
                { 
                        System.out.print(a[i]+ ","); 
                } 

        } 


/* 
九 基数排序 
基数排序可以说是扩展了的桶式排序,比如当待排序列在一个很大的范围内,比如0到999999内,那么用桶式排序是很浪费空间的。而基数排序把每个排序码拆成由d个排序码,比如任何一个6位数(不满六位前面补0)拆成6个排序码,分别是个位的,十位的,百位的。。。。 
排序时,分6次完成,每次按第i个排序码来排。 
一般有两种方式: 
1) 高位优先(MSD): 从高位到低位依次对序列排序 
2)低位优先(LSD): 从低位到高位依次对序列排序 
计算机一般采用低位优先法(人类一般使用高位优先),但是采用低位优先时要确保排序算法的稳定性。 
基数排序借助桶式排序,每次按第N位排序时,采用桶式排序。对于如何安排每次落入同一个桶中的数据有两种安排方法: 
1)顺序存储:每次使用桶式排序,放入r个桶中,,相同时增加计数。 
2)链式存储:每个桶通过一个静态队列来跟踪。 

*/
 

import java.util.Arrays; 


/** 
* @author yovn 

*/
 
public  class RadixSorter { 
         
         public  static  boolean USE_LINK= true
         
         /** 
         *    
         * @param keys 
         * @param from 
         * @param len 
         * @param radix    key's radix 
         * @param d            how many sub keys should one key divide to 
         */
 
         public  void sort( int[] keys, int from , int len, int radix,  int d) 
        { 
                 if(USE_LINK) 
                { 
                        link_radix_sort(keys,from,len,radix,d); 
                } 
                 else 
                { 
                        array_radix_sort(keys,from,len,radix,d); 
                } 
                 
        } 
         
         
         private  final  void array_radix_sort( int[] keys,  int from,  int len,  int radix, 
                         int d)    
        { 
                 int[] temporary= new  int[len]; 
                 int[] count= new  int[radix]; 
                 int R=1; 
                 
                 for( int i=0;i<d;i++) 
                { 
                        System.arraycopy(keys, from, temporary, 0, len); 
                        Arrays.fill(count, 0); 
                         for( int k=0;k<len;k++) 
                        { 
                                 int subkey=(temporary[k]/R)%radix; 
                                count[subkey]++; 
                        } 
                         for( int j=1;j<radix;j++) 
                        { 
                                count[j]=count[j]+count[j-1]; 
                        } 
                         for( int m=len-1;m>=0;m--) 
                        { 
                                 int subkey=(temporary[m]/R)%radix; 
                                --count[subkey]; 
                                keys[from+count[subkey]]=temporary[m]; 
                        } 
                        R*=radix; 
                } 
                        
        } 


         private  static  class LinkQueue 
        { 
                 int head=-1; 
                 int tail=-1; 
        } 
         private  final  void link_radix_sort( int[] keys,  int from,  int len,  int radix,  int d) { 
                 
                 int[] nexts= new  int[len]; 
                 
                LinkQueue[] queues= new LinkQueue[radix]; 
                 for( int i=0;i<radix;i++) 
                { 
                        queues[i]= new LinkQueue(); 
                } 
                 for( int i=0;i<len-1;i++) 
                { 
                        nexts[i]=i+1; 
                } 
                nexts[len-1]=-1; 
                 
                 int first=0; 
                 for( int i=0;i<d;i++) 
                { 
                        link_radix_sort_distribute(keys,from,len,radix,i,nexts,queues,first); 
                        first=link_radix_sort_collect(keys,from,len,radix,i,nexts,queues); 
                } 
                 int[] tmps= new  int[len]; 
                 int k=0; 
                 while(first!=-1) 
                { 
                 
                        tmps[k++]=keys[from+first]; 
                        first=nexts[first]; 
                } 
                System.arraycopy(tmps, 0, keys, from, len); 
                 
                 
        } 
         private  final  void link_radix_sort_distribute( int[] keys,  int from,  int len, 
                         int radix,  int d,  int[] nexts, LinkQueue[] queues, int first) { 
                 
                 for( int i=0;i<radix;i++)queues[i].head=queues[i].tail=-1; 
                 while(first!=-1) 
                { 
                         int val=keys[from+first]; 
                         for( int j=0;j<d;j++)val/=radix; 
                        val=val%radix; 
                         if(queues[val].head==-1) 
                        { 
                                queues[val].head=first; 
                        } 
                         else    
                        { 
                                nexts[queues[val].tail]=first; 
                                 
                        } 
                        queues[val].tail=first; 
                        first=nexts[first]; 
                } 
                 
        } 
         private  int link_radix_sort_collect( int[] keys,  int from,  int len, 
                         int radix,  int d,  int[] nexts, LinkQueue[] queues) { 
                 int first=0; 
                 int last=0; 
                 int fromQueue=0; 
                 for(;(fromQueue<radix-1)&&(queues[fromQueue].head==-1);fromQueue++); 
                first=queues[fromQueue].head; 
                last=queues[fromQueue].tail; 
                 
                 while(fromQueue<radix-1&&queues[fromQueue].head!=-1) 
                { 
                        fromQueue+=1; 
                         for(;(fromQueue<radix-1)&&(queues[fromQueue].head==-1);fromQueue++); 
                         
                        nexts[last]=queues[fromQueue].head; 
                        last=queues[fromQueue].tail; 
                         
                } 
                 if(last!=-1)nexts[last]=-1; 
                 return first; 
        } 
         
         /** 
         * @param args 
         */
 
         public  static  void main(String[] args) { 
                 int[] a={1,4,8,3,2,9,5,0,7,6,9,10,9,135,14,15,11,222222222,1111111111,12,17,45,16}; 
                USE_LINK= true
                RadixSorter sorter= new RadixSorter(); 
                sorter.sort(a,0,a.length,10,10); 
                 for( int i=0;i<a.length;i++) 
                { 
                        System.out.print(a[i]+ ","); 
                } 


        } 

}

本文转自 646676684 51CTO博客,原文链接:http://blog.51cto.com/2402766/551336,如需转载请自行联系原作者
目录
相关文章
|
2月前
|
算法 Java
在排序数组中查找元素的第一个和最后一个位置(Java详解)
在排序数组中查找元素的第一个和最后一个位置(Java详解)
32 0
|
4月前
|
Java 编译器
Java怎么对复杂的数据类型排序和比大小
Java怎么对复杂的数据类型排序和比大小
32 0
|
1月前
|
Java
如何使用 Java 8 进行字符串排序?
【2月更文挑战第21天】
63 3
|
2月前
|
Java
Java排序
【2月更文挑战第7天】【2月更文挑战第17篇】List对象集合自定义排序,列出了以前的用法以及新用法。
25 0
|
2月前
|
存储 Java
Java TreeMap:基于红黑树的排序映射解析
Java TreeMap:基于红黑树的排序映射解析
|
2月前
|
安全 Java
Java TreeSet:基于红黑树的排序集合解析
Java TreeSet:基于红黑树的排序集合解析
|
2月前
|
Java
Java对list集合元素进行排序的几种方式
Java对list集合元素进行排序的几种方式
22 0
|
2月前
|
Java
java 实现Comparable接口排序,升序、降序、倒叙
java 实现Comparable接口排序,升序、降序、倒叙
19 0
|
2月前
|
存储 搜索推荐 算法
Java数组全套深入探究——进阶知识阶段3、sort自然排序
Java数组全套深入探究——进阶知识阶段3、sort自然排序
10 0
|
2月前
|
搜索推荐 Java
JAVA排序之选择排序 带图和code
JAVA排序之选择排序 带图和code
18 0
JAVA排序之选择排序 带图和code