ubuntu 22.04 阿里源

简介: ubuntu 22.04 阿里源

Ubuntu 22.04 的版本代号为 jammy

vim /etc/apt/sources.list
deb http://mirrors.cloud.aliyuncs.com/ubuntu/ jammy main restricted
deb-src http://mirrors.cloud.aliyuncs.com/ubuntu/ jammy main restricted
deb http://mirrors.cloud.aliyuncs.com/ubuntu/ jammy-updates main restricted
deb-src http://mirrors.cloud.aliyuncs.com/ubuntu/ jammy-updates main restricted
deb http://mirrors.cloud.aliyuncs.com/ubuntu/ jammy universe
deb-src http://mirrors.cloud.aliyuncs.com/ubuntu/ jammy universe
deb http://mirrors.cloud.aliyuncs.com/ubuntu/ jammy-updates universe
deb-src http://mirrors.cloud.aliyuncs.com/ubuntu/ jammy-updates universe
deb http://mirrors.cloud.aliyuncs.com/ubuntu/ jammy multiverse
deb-src http://mirrors.cloud.aliyuncs.com/ubuntu/ jammy multiverse
deb http://mirrors.cloud.aliyuncs.com/ubuntu/ jammy-updates multiverse
deb-src http://mirrors.cloud.aliyuncs.com/ubuntu/ jammy-updates multiverse
deb http://mirrors.cloud.aliyuncs.com/ubuntu/ jammy-backports main restricted universe multiverse
deb-src http://mirrors.cloud.aliyuncs.com/ubuntu/ jammy-backports main restricted universe multiverse
deb http://mirrors.cloud.aliyuncs.com/ubuntu jammy-security main restricted
deb-src http://mirrors.cloud.aliyuncs.com/ubuntu jammy-security main restricted
deb http://mirrors.cloud.aliyuncs.com/ubuntu jammy-security universe
deb-src http://mirrors.cloud.aliyuncs.com/ubuntu jammy-security universe
deb http://mirrors.cloud.aliyuncs.com/ubuntu jammy-security multiverse
deb-src http://mirrors.cloud.aliyuncs.com/ubuntu jammy-security multiverse

附:Ubuntu 其它版本代号:

Ubuntu 22.04:jammy
Ubuntu 20.04:focal
Ubuntu 18.04:bionic
Ubuntu 16.04:xenial
目录
相关文章
|
5月前
|
Ubuntu
ubuntu 换源 阿里源
ubuntu 换源 阿里源
590 0
|
8月前
|
Ubuntu
Ubuntu系统镜像下载,国内镜像站大全(山大/清华/阿里/浙大/中科大...)
装Ubuntu,是很多理工科同学入门的第一个挑战,首先我们就需要找到一个能用的iso镜像,根据你的网络环境的不同,不同的站点下载速度会不一样,下面列举一下几个比较好用的,都是来自Ubuntu官方推荐镜像站链接导航国内分区
2259 0
|
8月前
|
Ubuntu C语言
Ubuntu 换阿里源
先说问题,今天在配置Ubuntu按照网上找的换源办法换源之后安装gcc之后无法安装G++。
1053 0
|
9月前
|
Ubuntu
ubuntu16.0更改国内阿里源,速度起飞,亲测可用
sudo cp /etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.list.backup #备份当前也就是默认官方的源列表
1493 0
|
域名解析 Ubuntu Perl
Ubuntu 快速更换阿里源
本文主要给大家讲解如何为Ubuntu更换阿里源,通过以下四个步骤即可快速实现换源。
47609 3
Ubuntu 快速更换阿里源
|
JavaScript
Ubuntu20安装nodejs和npm并切换阿里源
Ubuntu20安装nodejs和npm并切换阿里源
700 1
Ubuntu20安装nodejs和npm并切换阿里源
ubuntu更换阿里源实践
网上应该可以找到很多关于ubuntu源的设置方法,但是如果不搞清楚就随便设置的话,不仅不能起到应有的效果,还会由于一些问题导致apt不可用。 最正确的更换源的方法应该如系统提示的: a.) add 'apt_preserve_sources_list: true' to /etc/cloud/cloud.
|
Ubuntu 关系型数据库 PHP
阿里云服务器ECS LAMP环境安装(Ubuntu)
所周知如果要搭建一个网站lamp环境必不可少,但是阿里云初始的时候没有自带lamp环境,原本阿里云自带的包也已经失效了,所以需要自己来安装。但是网上大部分博客都有些老,于是中间遇到了一些小坑,今天就在这里记录下来方便大家。
3738 0