【JAVA】数组练习

简介: 【JAVA】数组练习
+关注继续查看

1. 数组转字符串


toString() :可以将Array 对象转换为字符串。

//语法格式:
arraylist.toString()


实例1:

import java.util.Arrays;//调用Arrays类,包含了常用的数组操作
public class test {
  public static void main(String[] args) {
    int[] arr = {1,2,3,4,5,6};
    String newArr = Arrays.toString(arr);
    System.out.println(newArr);
  }
}


🍤 运行结果:


5d9302352fc5a1eb6ec535459bc3d2cc_924af81e18a7489b9a2788a261b82140.png


实例2:


import java.util.ArrayList;
public class test {
  public static void main(String[] args) {
     // 创建一个动态数组
      ArrayList<String> sites = new ArrayList<>();
      sites.add("Runoob");
      sites.add("Google");
      sites.add("Wiki");
      sites.add("Taobao");
      System.out.println("网站列表: " + sites);
       // 将ArrayList转换为String类型
       String list = sites.toString();
       System.out.println("String: " + list);
      }

🍤 运行结果:


6326d6782ae5736ab0a6587bfeae3703_e23857a54aa6490592a7d6c0c251947b.png


2. 数组拷贝


实例1:

import java.util.Arrays;
public class test {
  public static void func(){
    // newArr和arr引用的是同一个数组
    // 因此newArr修改空间中内容之后,arr也可以看到修改的结果
    int[] arr = {1,2,3,4,5,6};
    int[] newArr = arr;
    newArr[0] = 10;
    System.out.println("newArr: " + Arrays.toString(arr));
}
public static void main(String[] args) {
    func();
  }

🍤 图解:


28b3dda749d37334f52ad86dd40786e3_c9476659ceee4a31ba8d1ed0814cb204.png


🍤 运行结果:


44af0b4ff844b936dcc9423b6767d46e_b9b20e09893d4f1c81d1fad7bee4486e.png

实例2:使用Arrays中copyOf方法完成数组的拷贝


import java.util.Arrays;
public class test {
  public static void func(){
    int[] arr = {1,2,3,4,5,6};
    int[] newArr = arr;
    // copyOf方法在进行数组拷贝时,创建了一个新的数组
    // arr和newArr引用的不是同一个数组
    arr[0] = 1;
    newArr = Arrays.copyOf(arr, arr.length);
    System.out.println("newArr: " + Arrays.toString(newArr));
    }
  public static void main(String[] args) {
    func();
  }
 }

🍤 图解:


0f8c6d82f5a3d94b9a499a6ddfb0621c_10654646b57b4ea29b8bdf7f778e05b1.png


🍤 运行结果:


c48a265914b959b20b570707a595f8af_8e8e98f417b247ec82f1cb25cc176bcd.png

实例3:拷贝某个范围


import java.util.Arrays;
public class test {
  public static void func(){
    int[] arr = {1,2,3,4,5,6};
    int[] newArr = arr;
    int[] newArr2 = Arrays.copyOfRange(arr, 2, 4);
    System.out.println("newArr2: " + Arrays.toString(newArr2));
   }
   public static void main(String[] args) {
    func();
  }
}

注: 数组当中存储的是基本类型数据时,不论怎么拷贝基本都不会出现什么问题,但如果存储的是引用数据类型,拷贝时需要考虑深浅拷贝的问题


模拟拷贝数组:

import java.util.Arrays;
public class test {
  //copyOf方法拷贝数组
  public static int[] copyOf(int[] arr) {
    int[] ret = new int[arr.length];
    for (int i = 0; i < arr.length; i++) {
      ret[i] = arr[i];
    }
    return ret;
  }

  public static void main(String[] args) {
    int[] a={1,4,5,6,9};
    int[] Array=copyOf(a);
    for(int i=0;i<Array.length;i++) {
      System.out.println(Array[i]);
    }

  }

🍤 运行结果:

1411816a87e13c76e1525b1c88c28557_aa8f893253cd493aab6e6f35799f5ca1.png3. 求数组中的元素的平均值


给定一个整型数组,求平均值


public class test {
  public static void main(String[] args) {
    int[] arr = {1,2,3,4,5};
    System.out.println(avg(arr));//输出:3.0
  }
  public static double avg(int[] arr) {
    int sum = 0;
    for (int x : arr) {//遍历数组
      sum += x;
    }
    return (double)sum / (double)arr.length;
  }
}


4. 顺序查找数组中指定元素


给定一个数组,再给定一个元素,找出该元素在数组中的位置。


import java.util.Scanner;
public class test {
  public static void main(String[] args) {
     int[] arr = {1,2,3,10,5,6};
    Scanner scanner=new Scanner(System.in);//创建一个Scanner对象
    int num=scanner.nextInt();//读取用户输入
    System.out.println(find(arr, num));
  }
  
  public static int find(int[] arr, int data) {
    for (int i = 0; i < arr.length; i++) {
      if (arr[i] == data) {
        return i;//返回下标
      }
    }
    return -1; // 表示没有找到
  }
}

🍤 运行结果:


defe5cc932409c1b660432b4e1e62deb_434d95722eec45e9828a8caf15fa3697.png


5. 二分查找数组中指定元素


二分查找仅适用于有序查找


什么是有序数组?

有序分为 “升序” 和 “降序”

如 1 2 3 4 , 依次递增即为升序.

如 4 3 2 1 , 依次递减即为降序


以升序数组为例,二分查找的思路是先取中间位置的元素,然后使用待查找元素与数组中间元素进行比较:


 • 如果相等,即找到了返回该元素在数组中的下标
 • 如果小于,以类似方式到数组左半侧查找
 • 如果大于,以类似方式到数组右半侧查找

代码示例:


import java.util.Scanner;
public class test {
  public static void main(String[] args) {
    int[] arr = {1,2,3,4,5,6};
    System.out.print("请输入你要查找的数字:");
    Scanner scanner=new Scanner(System.in);//创建一个Scanner对象
    int num=scanner.nextInt();
    System.out.println(binarySearch(arr, num));
  }
  public static int binarySearch(int[] arr, int toFind) {
    int left = 0;
    int right = arr.length - 1;
    while (left <= right) {
      int mid = (left + right) / 2;
      if (toFind < arr[mid]) {
      // 去左侧区间找
        right = mid - 1;
      } else if (toFind > arr[mid]) {
      // 去右侧区间找
        left = mid + 1;
      } else {
      // 相等, 说明找到了
        return mid;
      }
    }
      // 循环结束, 说明没找到
    return -1;
  }
}

🍤 运行结果:


3d8684e88db31242bd2a749ba77daccd_adce3a7d54c04a93b805fa797a18fe98.png


🍩随着数组元素个数越多, 二分的优势就越大


二分查找–图文详解 - 这篇文章是用C语言介绍的二分查找,虽然语言不同,但思想都是一样的,而且是以图的形式详细描述二分查找的过程,大家可以去看看~


6. 数组排序(冒泡排序)


给定一个数组,让数组升序 (降序) 排序


算法思路: 假设排升序


 1. 将数组中相邻元素从前往后依次进行比较,如果前一个元素比后一个元素大,则交换,一趟下来后最大元素就在数组的末尾
 2. 依次从上上述过程,直到数组中所有的元素都排列好

009a93d8b40df6fefb70fd0180faea10_de5225940c9046b1856cbad5ae1cae83.png

import java.util.Arrays;

public class test {
public static void main(String[] args) {
    int[] arr = {9,5,7,8,6,6,7};;
    bubbleSort(arr);//调用方法
    System.out.println(Arrays.toString(arr));
    }

  public static void bubbleSort(int[] arr) {
    for (int i = 0; i < arr.length; i++) {
      for (int j = 1; j < arr.length-i; j++) {
        //前一个与后一个比较,可能的话需要交换位置
        if (arr[j-1] > arr[j]) {
          int tmp = arr[j - 1];
          arr[j - 1] = arr[j];
          arr[j] = tmp;
        }
      }
    } 
  }
}

🍤 运行结果:


8bd10fbf40ebc47753e3bb0e579bd939_6d2864524df64b14980e664014efb021.png


但是冒泡排序性能较低。在Java 中内置了更高效的排序算法:


import java.util.Arrays;

public class test {
  public static void main(String[] args) {
    int[] arr = {9,5,7,8,6,6,7};
    Arrays.sort(arr);//升序排序
    System.out.println(Arrays.toString(arr));
  }


7. 数组逆序


给定一个数组,将里面的元素逆序排列


算法思路:

设定两个下标,分别指向第一个元素和最后一个元素,交换两个位置的元素,然后让前一个下标自增,后一个下标自减,循环继续即可。


import java.util.Arrays;

public class test {
  public static void main(String[] args) {
    int[] arr = {1, 2, 3, 4};
    reverse(arr);
    System.out.println(Arrays.toString(arr));//将数组转化为字符串输出
  }
  public static void reverse(int[] arr) {
    int left = 0;//指向首元素
    int right = arr.length - 1;//指向最后一个元素
    while (left < right) {
      //交换元素位置
      int tmp = arr[left];
      arr[left] = arr[right];
      arr[right] = tmp;
      //移动下标
      left++;
      right--;
    }
  }
}

🍤 运行结果:

979a1dafaa8f591ad6b7a40b093fc5fc_33845891d8e14b8aaee82309ff6dd4ab.png


相关文章
|
1月前
|
Java 关系型数据库 数据库连接
桥梁模式练习:飞机信息系统(JAVA练习项目&IDEA)
桥梁模式是对象的结构模式。又称为柄体(Handle and Body)模式或接口(Interface)模式。桥梁模式的用意是“将抽象化(Abstraction)与实现化(Implementation)脱耦,使得二者独立的变化”。桥梁模式的用意是“将抽象化(Abstraction)与实现化(Implementation)脱耦,使得二者独立的变化”。这句话很短,这句话有三个关键词,也就是抽象化、实现化和脱耦。理解这三个词所代表的概念是理解桥梁模式用意的关键。桥梁模式在Java应用中一个非常典型的例子就是JDBC
17 0
|
2月前
|
Java
Java练习项目——在线聊天室
Java练习项目——在线聊天室
12 0
|
2月前
|
Java
Java练习——打印本月日期
Java练习小项目:打印本月日期:package com.javatest.datetest;import java.time.*;/* * @version 1.0 * @author Tan name * 该类功能可实现打印本月的日期 */public class DateTest { public static void main(String[] args) { //创建date...
12 0
|
3月前
|
算法 Java
Java之包装类的算法小题的练习
Java之包装类的算法小题的练习
34 0
|
3月前
|
Java
Java面向对象三大特性之多态及综合练习
Java面向对象三大特性之多态及综合练习
39 0
|
3月前
|
存储 Java 索引
Java之集合及其练习
Java之集合及其练习
18 0
|
4月前
|
Java 索引
Java之方法的注意事项以及一些练习(接上一节)
Java之方法的注意事项以及一些练习(接上一节)
18 0
|
4月前
|
Java 数据安全/隐私保护
Java语法之运算符二(附练习和答案)
Java语法之运算符二(附练习和答案)
40 0
|
4月前
|
Java
Java基础语法之运算符一(附练习和答案)
Java基础语法之运算符一(附练习和答案)
40 0
|
5月前
|
Java
JAVA练习小游戏——本地双人联机乒乓球小游戏
JAVA练习小游戏——本地双人联机乒乓球小游戏
67 0
热门文章
最新文章
相关产品
云迁移中心
推荐文章
更多