Android RSA加密解密

简介:
+关注继续查看

转载请注明出处: http://blog.csdn.net/bbld_/article/details/38777491


概述

RSA是目前最有影响力的公钥加密算法,该算法基于一个十分简单的数论事实:将两个大素数相乘十分容易,但那时想要对其乘积进行因式分解却极其困 难,因此可以将乘积公开作为加密密钥,即公钥,而两个大素数组合成私钥。公钥是可发布的供任何人使用,私钥则为自己所有,供解密之用。关于RSA其它需要了解的知识,参考维基百科:http://zh.wikipedia.org/zh-cn/RSA%E5%8A%A0%E5%AF%86%E6%BC%94%E7%AE%97%E6%B3%95

在项目开发中对于一些比较敏感的信息需要对其进行加密处理,我们就可以使用RSA这种非对称加密算法来对数据进行加密处理。


使用

秘钥对的生成

1、我们可以在代码里随机生成密钥对

[java] view plaincopy
 1. /** 
 2.  * 随机生成RSA密钥对 
 3.  *  
 4.  * @param keyLength 
 5.  *            密钥长度,范围:512~2048<br> 
 6.  *            一般1024 
 7.  * @return 
 8.  */  
 9. public static KeyPair generateRSAKeyPair(int keyLength)  
 10. {  
 11.     try  
 12.     {  
 13.         KeyPairGenerator kpg = KeyPairGenerator.getInstance(RSA);  
 14.         kpg.initialize(keyLength);  
 15.         return kpg.genKeyPair();  
 16.     } catch (NoSuchAlgorithmException e)  
 17.     {  
 18.         e.printStackTrace();  
 19.         return null;  
 20.     }  
 21. }  

通过这方法我们得到KeyPair后就可以调用 keyPair.getPrivate() 和 pair.getPublic()得到 私钥 和 公钥了。不过实际我们一般是使用2的方法把生成的密钥对保存起来,密钥自己保存,比如服务端,把公钥给客户端(Android)用于加密需要发送的数据,最后服务端根据私钥吧客户端加密的信息解密再处理。

2、通过OpenSSl工具生成密钥对

OpenSSl工具下载:OpenSSl工具 (64位的也可使用)使用OpenSSl工具生成密钥对的过程如下:

首先双击打开bin文件夹下的openssl.exe,打开之后是一个命令行窗口:

然后通过如下命令生成私钥:

[plain] view plaincopy
 1. genrsa -out rsa_private_key.pem 1024  这条命令是让openssl随机生成了一份私钥,加密长度是1024位, 密钥长度,范围:512~2048。执行完命令后就可在bin文件夹下看到rsa_private_key.pem文件了。

用文本类工具打开可看到里面的内容:

[plain] view plaincopy
 1. -----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----  
 2. MIICXQIBAAKBgQCfRTdcPIH10gT9f31rQuIInLwe7fl2dtEJ93gTmjE9c2H+kLVE  
 3. NWgECiJVQ5sonQNfwToMKdO0b3Olf4pgBKeLThraz/L3nYJYlbqjHC3jTjUnZc0l  
 4. uumpXGsox62+PuSGBlfb8zJO6hix4GV/vhyQVCpG9aYqgE7zyTRZYX9byQIDAQAB  
 5. AoGAO9+sYRtKC9xJDfcocfMxv+UT/1ic6EDgcqu6Uzwq+Jvwod9KlXqyQJqCr6T7  
 6. pjfodc3RAZOTx4gCZJverBvz053RH5GawCdocEgaqbXAAWJOhA+9IEU0NUud7ckF  
 7. yDko0QXLoGP9tanrMEt5zMqt8QxDyl6Xcij3mk8rivOgBJECQQDNTO6dZX8xCozc  
 8. Ne0gzC53Gv/KQXANBBHMr7WkKUb2i5+tXkEJ5z3abx2ppEQXDr4AgJH8Gtbm6K7t  
 9. EHV4ov4FAkEAxppD/iiT1/SVQq20be8CsiHpsjTPiestWQWdm1Qn/Y2nAkGkpCFp  
 10. yEdUvVDPtQhRN9EqNggNAnwg5kMvsuwN9QJAfHBhQe4/hk5Kyz+0l+irUW6AFOxN  
 11. KtaIo3TtuK98X/yJsOAstAACMeCgLi9vRjqdWFiWJCVwlU38mZ0cVx8UsQJBALzt  
 12. M5Er+LiPKw5rQCD0JZRfPnkQU/3XgyQUe4Gv5PsHLcCvwXeBcafcc3hEz9JfPyPi  
 13. Dk2oCvg6LPHfKBkFBaECQQCODcKX6DBWiyVxmPaJOOcF63KpCYDPkjeovIUHro1x  
 14. ElR2GrQCC/9Q4C4vruOhBQ+vX8NMPnO6NBy5TLGDwMyc  
 15. -----END RSA PRIVATE KEY-----  

这里面的内容是标准的ASCII字符,中间的一大串字符就是私钥数据了。


然后通过如下命令生成公钥:

[plain] view plaincopy
 1. rsa -in rsa_private_key.pem -out rsa_public_key.pem -pubout  


打开文件看下里面的内容:

[plain] view plaincopy
 1. -----BEGIN PUBLIC KEY-----  
 2. MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQCfRTdcPIH10gT9f31rQuIInLwe  
 3. 7fl2dtEJ93gTmjE9c2H+kLVENWgECiJVQ5sonQNfwToMKdO0b3Olf4pgBKeLThra  
 4. z/L3nYJYlbqjHC3jTjUnZc0luumpXGsox62+PuSGBlfb8zJO6hix4GV/vhyQVCpG  
 5. 9aYqgE7zyTRZYX9byQIDAQAB  
 6. -----END PUBLIC KEY-----  

可以看到是跟私钥的文件类似的。


这样密钥就基本生成了,不过这样密钥对的私钥是无法在代码中直接使用的,要想使用它需要借助RSAPrivateKeyStructure这个类,java是不自带的。所以为了方便使用,我们需要对私钥进行PKCS#8编码,命令如下:

[plain] view plaincopy
 1. pkcs8 -topk8 -in rsa_private_key.pem -out pkcs8_rsa_private_key.pem -nocrypt    


这条命令的结果依然是在bin文件夹生成了pkcs8_rsa_private_key.pem文件,打开内容如下:

[plain] view plaincopy
 1. -----BEGIN PRIVATE KEY-----  
 2. MIICdwIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCAmEwggJdAgEAAoGBAJ9FN1w8gfXSBP1/  
 3. fWtC4gicvB7t+XZ20Qn3eBOaMT1zYf6QtUQ1aAQKIlVDmyidA1/BOgwp07Rvc6V/  
 4. imAEp4tOGtrP8vedgliVuqMcLeNONSdlzSW66alcayjHrb4+5IYGV9vzMk7qGLHg  
 5. ZX++HJBUKkb1piqATvPJNFlhf1vJAgMBAAECgYA736xhG0oL3EkN9yhx8zG/5RP/  
 6. WJzoQOByq7pTPCr4m/Ch30qVerJAmoKvpPumN+h1zdEBk5PHiAJkm96sG/PTndEf  
 7. kZrAJ2hwSBqptcABYk6ED70gRTQ1S53tyQXIOSjRBcugY/21qeswS3nMyq3xDEPK  
 8. XpdyKPeaTyuK86AEkQJBAM1M7p1lfzEKjNw17SDMLnca/8pBcA0EEcyvtaQpRvaL  
 9. n61eQQnnPdpvHamkRBcOvgCAkfwa1uboru0QdXii/gUCQQDGmkP+KJPX9JVCrbRt  
 10. 7wKyIemyNM+J6y1ZBZ2bVCf9jacCQaSkIWnIR1S9UM+1CFE30So2CA0CfCDmQy+y  
 11. 7A31AkB8cGFB7j+GTkrLP7SX6KtRboAU7E0q1oijdO24r3xf/Imw4Cy0AAIx4KAu  
 12. L29GOp1YWJYkJXCVTfyZnRxXHxSxAkEAvO0zkSv4uI8rDmtAIPQllF8+eRBT/deD  
 13. JBR7ga/k+wctwK/Bd4Fxp9xzeETP0l8/I+IOTagK+Dos8d8oGQUFoQJBAI4Nwpfo  
 14. MFaLJXGY9ok45wXrcqkJgM+SN6i8hQeujXESVHYatAIL/1DgLi+u46EFD69fw0w+  
 15. c7o0HLlMsYPAzJw=  
 16. -----END PRIVATE KEY-----  

可以看到中间的私钥内容有所变化了,这样的私钥我们在代码里就方便使用了。


以上的密钥文件使用时需要注意吧头和尾的字符串去掉,我们只取中间的内容。


代码中的使用

首先我们需要封装写个RSA的工具类,方便加密解密的操作。

[java] view plaincopy
 1. package com.example.rsa;  
 2.   
 3. import java.io.BufferedReader;  
 4. import java.io.IOException;  
 5. import java.io.InputStream;  
 6. import java.io.InputStreamReader;  
 7. import java.math.BigInteger;  
 8. import java.security.KeyFactory;  
 9. import java.security.KeyPair;  
 10. import java.security.KeyPairGenerator;  
 11. import java.security.NoSuchAlgorithmException;  
 12. import java.security.PrivateKey;  
 13. import java.security.PublicKey;  
 14. import java.security.interfaces.RSAPrivateKey;  
 15. import java.security.interfaces.RSAPublicKey;  
 16. import java.security.spec.InvalidKeySpecException;  
 17. import java.security.spec.PKCS8EncodedKeySpec;  
 18. import java.security.spec.RSAPublicKeySpec;  
 19. import java.security.spec.X509EncodedKeySpec;  
 20.   
 21. import javax.crypto.Cipher;  
 22.   
 23. /** 
 24.  * @author Mr.Zheng 
 25.  * @date 2014年8月22日 下午1:44:23 
 26.  */  
 27. public final class RSAUtils  
 28. {  
 29.     private static String RSA = "RSA";  
 30.   
 31.     /** 
 32.      * 随机生成RSA密钥对(默认密钥长度为1024) 
 33.      *  
 34.      * @return 
 35.      */  
 36.     public static KeyPair generateRSAKeyPair()  
 37.     {  
 38.         return generateRSAKeyPair(1024);  
 39.     }  
 40.   
 41.     /** 
 42.      * 随机生成RSA密钥对 
 43.      *  
 44.      * @param keyLength 
 45.      *            密钥长度,范围:512~2048<br> 
 46.      *            一般1024 
 47.      * @return 
 48.      */  
 49.     public static KeyPair generateRSAKeyPair(int keyLength)  
 50.     {  
 51.         try  
 52.         {  
 53.             KeyPairGenerator kpg = KeyPairGenerator.getInstance(RSA);  
 54.             kpg.initialize(keyLength);  
 55.             return kpg.genKeyPair();  
 56.         } catch (NoSuchAlgorithmException e)  
 57.         {  
 58.             e.printStackTrace();  
 59.             return null;  
 60.         }  
 61.     }  
 62.   
 63.     /** 
 64.      * 用公钥加密 <br> 
 65.      * 每次加密的字节数,不能超过密钥的长度值减去11 
 66.      *  
 67.      * @param data 
 68.      *            需加密数据的byte数据 
 69.      * @param pubKey 
 70.      *            公钥 
 71.      * @return 加密后的byte型数据 
 72.      */  
 73.     public static byte[] encryptData(byte[] data, PublicKey publicKey)  
 74.     {  
 75.         try  
 76.         {  
 77.             Cipher cipher = Cipher.getInstance(RSA);  
 78.             // 编码前设定编码方式及密钥  
 79.             cipher.init(Cipher.ENCRYPT_MODE, publicKey);  
 80.             // 传入编码数据并返回编码结果  
 81.             return cipher.doFinal(data);  
 82.         } catch (Exception e)  
 83.         {  
 84.             e.printStackTrace();  
 85.             return null;  
 86.         }  
 87.     }  
 88.   
 89.     /** 
 90.      * 用私钥解密 
 91.      *  
 92.      * @param encryptedData 
 93.      *            经过encryptedData()加密返回的byte数据 
 94.      * @param privateKey 
 95.      *            私钥 
 96.      * @return 
 97.      */  
 98.     public static byte[] decryptData(byte[] encryptedData, PrivateKey privateKey)  
 99.     {  
 100.         try  
 101.         {  
 102.             Cipher cipher = Cipher.getInstance(RSA);  
 103.             cipher.init(Cipher.DECRYPT_MODE, privateKey);  
 104.             return cipher.doFinal(encryptedData);  
 105.         } catch (Exception e)  
 106.         {  
 107.             return null;  
 108.         }  
 109.     }  
 110.   
 111.     /** 
 112.      * 通过公钥byte[](publicKey.getEncoded())将公钥还原,适用于RSA算法 
 113.      *  
 114.      * @param keyBytes 
 115.      * @return 
 116.      * @throws NoSuchAlgorithmException 
 117.      * @throws InvalidKeySpecException 
 118.      */  
 119.     public static PublicKey getPublicKey(byte[] keyBytes) throws NoSuchAlgorithmException,  
 120.             InvalidKeySpecException  
 121.     {  
 122.         X509EncodedKeySpec keySpec = new X509EncodedKeySpec(keyBytes);  
 123.         KeyFactory keyFactory = KeyFactory.getInstance(RSA);  
 124.         PublicKey publicKey = keyFactory.generatePublic(keySpec);  
 125.         return publicKey;  
 126.     }  
 127.   
 128.     /** 
 129.      * 通过私钥byte[]将公钥还原,适用于RSA算法 
 130.      *  
 131.      * @param keyBytes 
 132.      * @return 
 133.      * @throws NoSuchAlgorithmException 
 134.      * @throws InvalidKeySpecException 
 135.      */  
 136.     public static PrivateKey getPrivateKey(byte[] keyBytes) throws NoSuchAlgorithmException,  
 137.             InvalidKeySpecException  
 138.     {  
 139.         PKCS8EncodedKeySpec keySpec = new PKCS8EncodedKeySpec(keyBytes);  
 140.         KeyFactory keyFactory = KeyFactory.getInstance(RSA);  
 141.         PrivateKey privateKey = keyFactory.generatePrivate(keySpec);  
 142.         return privateKey;  
 143.     }  
 144.   
 145.     /** 
 146.      * 使用N、e值还原公钥 
 147.      *  
 148.      * @param modulus 
 149.      * @param publicExponent 
 150.      * @return 
 151.      * @throws NoSuchAlgorithmException 
 152.      * @throws InvalidKeySpecException 
 153.      */  
 154.     public static PublicKey getPublicKey(String modulus, String publicExponent)  
 155.             throws NoSuchAlgorithmException, InvalidKeySpecException  
 156.     {  
 157.         BigInteger bigIntModulus = new BigInteger(modulus);  
 158.         BigInteger bigIntPrivateExponent = new BigInteger(publicExponent);  
 159.         RSAPublicKeySpec keySpec = new RSAPublicKeySpec(bigIntModulus, bigIntPrivateExponent);  
 160.         KeyFactory keyFactory = KeyFactory.getInstance(RSA);  
 161.         PublicKey publicKey = keyFactory.generatePublic(keySpec);  
 162.         return publicKey;  
 163.     }  
 164.   
 165.     /** 
 166.      * 使用N、d值还原私钥 
 167.      *  
 168.      * @param modulus 
 169.      * @param privateExponent 
 170.      * @return 
 171.      * @throws NoSuchAlgorithmException 
 172.      * @throws InvalidKeySpecException 
 173.      */  
 174.     public static PrivateKey getPrivateKey(String modulus, String privateExponent)  
 175.             throws NoSuchAlgorithmException, InvalidKeySpecException  
 176.     {  
 177.         BigInteger bigIntModulus = new BigInteger(modulus);  
 178.         BigInteger bigIntPrivateExponent = new BigInteger(privateExponent);  
 179.         RSAPublicKeySpec keySpec = new RSAPublicKeySpec(bigIntModulus, bigIntPrivateExponent);  
 180.         KeyFactory keyFactory = KeyFactory.getInstance(RSA);  
 181.         PrivateKey privateKey = keyFactory.generatePrivate(keySpec);  
 182.         return privateKey;  
 183.     }  
 184.   
 185.     /** 
 186.      * 从字符串中加载公钥 
 187.      *  
 188.      * @param publicKeyStr 
 189.      *            公钥数据字符串 
 190.      * @throws Exception 
 191.      *             加载公钥时产生的异常 
 192.      */  
 193.     public static PublicKey loadPublicKey(String publicKeyStr) throws Exception  
 194.     {  
 195.         try  
 196.         {  
 197.             byte[] buffer = Base64Utils.decode(publicKeyStr);  
 198.             KeyFactory keyFactory = KeyFactory.getInstance(RSA);  
 199.             X509EncodedKeySpec keySpec = new X509EncodedKeySpec(buffer);  
 200.             return (RSAPublicKey) keyFactory.generatePublic(keySpec);  
 201.         } catch (NoSuchAlgorithmException e)  
 202.         {  
 203.             throw new Exception("无此算法");  
 204.         } catch (InvalidKeySpecException e)  
 205.         {  
 206.             throw new Exception("公钥非法");  
 207.         } catch (NullPointerException e)  
 208.         {  
 209.             throw new Exception("公钥数据为空");  
 210.         }  
 211.     }  
 212.   
 213.     /** 
 214.      * 从字符串中加载私钥<br> 
 215.      * 加载时使用的是PKCS8EncodedKeySpec(PKCS#8编码的Key指令)。 
 216.      *  
 217.      * @param privateKeyStr 
 218.      * @return 
 219.      * @throws Exception 
 220.      */  
 221.     public static PrivateKey loadPrivateKey(String privateKeyStr) throws Exception  
 222.     {  
 223.         try  
 224.         {  
 225.             byte[] buffer = Base64Utils.decode(privateKeyStr);  
 226.             // X509EncodedKeySpec keySpec = new X509EncodedKeySpec(buffer);  
 227.             PKCS8EncodedKeySpec keySpec = new PKCS8EncodedKeySpec(buffer);  
 228.             KeyFactory keyFactory = KeyFactory.getInstance(RSA);  
 229.             return (RSAPrivateKey) keyFactory.generatePrivate(keySpec);  
 230.         } catch (NoSuchAlgorithmException e)  
 231.         {  
 232.             throw new Exception("无此算法");  
 233.         } catch (InvalidKeySpecException e)  
 234.         {  
 235.             throw new Exception("私钥非法");  
 236.         } catch (NullPointerException e)  
 237.         {  
 238.             throw new Exception("私钥数据为空");  
 239.         }  
 240.     }  
 241.   
 242.     /** 
 243.      * 从文件中输入流中加载公钥 
 244.      *  
 245.      * @param in 
 246.      *            公钥输入流 
 247.      * @throws Exception 
 248.      *             加载公钥时产生的异常 
 249.      */  
 250.     public static PublicKey loadPublicKey(InputStream in) throws Exception  
 251.     {  
 252.         try  
 253.         {  
 254.             return loadPublicKey(readKey(in));  
 255.         } catch (IOException e)  
 256.         {  
 257.             throw new Exception("公钥数据流读取错误");  
 258.         } catch (NullPointerException e)  
 259.         {  
 260.             throw new Exception("公钥输入流为空");  
 261.         }  
 262.     }  
 263.   
 264.     /** 
 265.      * 从文件中加载私钥 
 266.      *  
 267.      * @param keyFileName 
 268.      *            私钥文件名 
 269.      * @return 是否成功 
 270.      * @throws Exception 
 271.      */  
 272.     public static PrivateKey loadPrivateKey(InputStream in) throws Exception  
 273.     {  
 274.         try  
 275.         {  
 276.             return loadPrivateKey(readKey(in));  
 277.         } catch (IOException e)  
 278.         {  
 279.             throw new Exception("私钥数据读取错误");  
 280.         } catch (NullPointerException e)  
 281.         {  
 282.             throw new Exception("私钥输入流为空");  
 283.         }  
 284.     }  
 285.   
 286.     /** 
 287.      * 读取密钥信息 
 288.      *  
 289.      * @param in 
 290.      * @return 
 291.      * @throws IOException 
 292.      */  
 293.     private static String readKey(InputStream in) throws IOException  
 294.     {  
 295.         BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(in));  
 296.         String readLine = null;  
 297.         StringBuilder sb = new StringBuilder();  
 298.         while ((readLine = br.readLine()) != null)  
 299.         {  
 300.             if (readLine.charAt(0) == '-')  
 301.             {  
 302.                 continue;  
 303.             } else  
 304.             {  
 305.                 sb.append(readLine);  
 306.                 sb.append('\r');  
 307.             }  
 308.         }  
 309.   
 310.         return sb.toString();  
 311.     }  
 312.   
 313.     /** 
 314.      * 打印公钥信息 
 315.      *  
 316.      * @param publicKey 
 317.      */  
 318.     public static void printPublicKeyInfo(PublicKey publicKey)  
 319.     {  
 320.         RSAPublicKey rsaPublicKey = (RSAPublicKey) publicKey;  
 321.         System.out.println("----------RSAPublicKey----------");  
 322.         System.out.println("Modulus.length=" + rsaPublicKey.getModulus().bitLength());  
 323.         System.out.println("Modulus=" + rsaPublicKey.getModulus().toString());  
 324.         System.out.println("PublicExponent.length=" + rsaPublicKey.getPublicExponent().bitLength());  
 325.         System.out.println("PublicExponent=" + rsaPublicKey.getPublicExponent().toString());  
 326.     }  
 327.   
 328.     public static void printPrivateKeyInfo(PrivateKey privateKey)  
 329.     {  
 330.         RSAPrivateKey rsaPrivateKey = (RSAPrivateKey) privateKey;  
 331.         System.out.println("----------RSAPrivateKey ----------");  
 332.         System.out.println("Modulus.length=" + rsaPrivateKey.getModulus().bitLength());  
 333.         System.out.println("Modulus=" + rsaPrivateKey.getModulus().toString());  
 334.         System.out.println("PrivateExponent.length=" + rsaPrivateKey.getPrivateExponent().bitLength());  
 335.         System.out.println("PrivatecExponent=" + rsaPrivateKey.getPrivateExponent().toString());  
 336.   
 337.     }  
 338.   
 339. }  

上面需要注意的就是加密是有长度限制的,过长的话会抛异常!!!


代码中有些需要使用Base64再转换的,而java中不自带,Android中自带,所以自己写出一个来,方便Java后台使用

[java] view plaincopy
 1. package com.example.rsa;  
 2.   
 3. import java.io.UnsupportedEncodingException;  
 4.   
 5. /** 
 6.  * @author Mr.Zheng 
 7.  * @date 2014年8月22日 下午9:50:28 
 8.  */  
 9. public class Base64Utils  
 10. {  
 11.     private static char[] base64EncodeChars = new char[]  
 12.     { 'A''B''C''D''E''F''G''H''I''J''K''L''M''N''O''P''Q''R''S''T',  
 13.             'U''V''W''X''Y''Z''a''b''c''d''e''f''g''h''i''j''k''l''m',  
 14.             'n''o''p''q''r''s''t''u''v''w''x''y''z''0''1''2''3''4''5',  
 15.             '6''7''8''9''+''/' };  
 16.     private static byte[] base64DecodeChars = new byte[]  
 17.     { -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1,  
 18.             -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -162, -1, -1, -1635253,  
 19.             5455565758596061, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -101234567891011,  
 20.             1213141516171819202122232425, -1, -1, -1, -1, -1, -126272829,  
 21.             30313233343536373839404142434445464748495051, -1, -1,  
 22.             -1, -1, -1 };  
 23.   
 24.     /** 
 25.      * 加密 
 26.      *  
 27.      * @param data 
 28.      * @return 
 29.      */  
 30.     public static String encode(byte[] data)  
 31.     {  
 32.         StringBuffer sb = new StringBuffer();  
 33.         int len = data.length;  
 34.         int i = 0;  
 35.         int b1, b2, b3;  
 36.         while (i < len)  
 37.         {  
 38.             b1 = data[i++] & 0xff;  
 39.             if (i == len)  
 40.             {  
 41.                 sb.append(base64EncodeChars[b1 >>> 2]);  
 42.                 sb.append(base64EncodeChars[(b1 & 0x3) << 4]);  
 43.                 sb.append("==");  
 44.                 break;  
 45.             }  
 46.             b2 = data[i++] & 0xff;  
 47.             if (i == len)  
 48.             {  
 49.                 sb.append(base64EncodeChars[b1 >>> 2]);  
 50.                 sb.append(base64EncodeChars[((b1 & 0x03) << 4) | ((b2 & 0xf0) >>> 4)]);  
 51.                 sb.append(base64EncodeChars[(b2 & 0x0f) << 2]);  
 52.                 sb.append("=");  
 53.                 break;  
 54.             }  
 55.             b3 = data[i++] & 0xff;  
 56.             sb.append(base64EncodeChars[b1 >>> 2]);  
 57.             sb.append(base64EncodeChars[((b1 & 0x03) << 4) | ((b2 & 0xf0) >>> 4)]);  
 58.             sb.append(base64EncodeChars[((b2 & 0x0f) << 2) | ((b3 & 0xc0) >>> 6)]);  
 59.             sb.append(base64EncodeChars[b3 & 0x3f]);  
 60.         }  
 61.         return sb.toString();  
 62.     }  
 63.   
 64.     /** 
 65.      * 解密 
 66.      *  
 67.      * @param str 
 68.      * @return 
 69.      */  
 70.     public static byte[] decode(String str)  
 71.     {  
 72.         try  
 73.         {  
 74.             return decodePrivate(str);  
 75.         } catch (UnsupportedEncodingException e)  
 76.         {  
 77.             e.printStackTrace();  
 78.         }  
 79.         return new byte[]  
 80.         {};  
 81.     }  
 82.   
 83.     private static byte[] decodePrivate(String str) throws UnsupportedEncodingException  
 84.     {  
 85.         StringBuffer sb = new StringBuffer();  
 86.         byte[] data = null;  
 87.         data = str.getBytes("US-ASCII");  
 88.         int len = data.length;  
 89.         int i = 0;  
 90.         int b1, b2, b3, b4;  
 91.         while (i < len)  
 92.         {  
 93.   
 94.             do  
 95.             {  
 96.                 b1 = base64DecodeChars[data[i++]];  
 97.             } while (i < len && b1 == -1);  
 98.             if (b1 == -1)  
 99.                 break;  
 100.   
 101.             do  
 102.             {  
 103.                 b2 = base64DecodeChars[data[i++]];  
 104.             } while (i < len && b2 == -1);  
 105.             if (b2 == -1)  
 106.                 break;  
 107.             sb.append((char) ((b1 << 2) | ((b2 & 0x30) >>> 4)));  
 108.   
 109.             do  
 110.             {  
 111.                 b3 = data[i++];  
 112.                 if (b3 == 61)  
 113.                     return sb.toString().getBytes("iso8859-1");  
 114.                 b3 = base64DecodeChars[b3];  
 115.             } while (i < len && b3 == -1);  
 116.             if (b3 == -1)  
 117.                 break;  
 118.             sb.append((char) (((b2 & 0x0f) << 4) | ((b3 & 0x3c) >>> 2)));  
 119.   
 120.             do  
 121.             {  
 122.                 b4 = data[i++];  
 123.                 if (b4 == 61)  
 124.                     return sb.toString().getBytes("iso8859-1");  
 125.                 b4 = base64DecodeChars[b4];  
 126.             } while (i < len && b4 == -1);  
 127.             if (b4 == -1)  
 128.                 break;  
 129.             sb.append((char) (((b3 & 0x03) << 6) | b4));  
 130.         }  
 131.         return sb.toString().getBytes("iso8859-1");  
 132.     }  
 133.   
 134. }  

最后就是真正使用它们了:

[java] view plaincopy
 1. package com.example.rsa;  
 2.   
 3. import java.io.InputStream;  
 4. import java.security.PrivateKey;  
 5. import java.security.PublicKey;  
 6.   
 7. import android.app.Activity;  
 8. import android.os.Bundle;  
 9. import android.util.Base64;  
 10. import android.view.View;  
 11. import android.view.View.OnClickListener;  
 12. import android.widget.Button;  
 13. import android.widget.EditText;  
 14.   
 15. public class MainActivity extends Activity implements OnClickListener  
 16. {  
 17.     private Button btn1, btn2;// 加密,解密  
 18.     private EditText et1, et2, et3;// 需加密的内容,加密后的内容,解密后的内容  
 19.   
 20.     /* 密钥内容 base64 code */  
 21.     private static String PUCLIC_KEY = "MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQCfRTdcPIH10gT9f31rQuIInLwe"  
 22.             + "\r" + "7fl2dtEJ93gTmjE9c2H+kLVENWgECiJVQ5sonQNfwToMKdO0b3Olf4pgBKeLThra" + "\r"  
 23.             + "z/L3nYJYlbqjHC3jTjUnZc0luumpXGsox62+PuSGBlfb8zJO6hix4GV/vhyQVCpG" + "\r"  
 24.             + "9aYqgE7zyTRZYX9byQIDAQAB" + "\r";  
 25.     private static String PRIVATE_KEY = "MIICdwIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCAmEwggJdAgEAAoGBAJ9FN1w8gfXSBP1/"  
 26.             + "\r" + "fWtC4gicvB7t+XZ20Qn3eBOaMT1zYf6QtUQ1aAQKIlVDmyidA1/BOgwp07Rvc6V/" + "\r"  
 27.             + "imAEp4tOGtrP8vedgliVuqMcLeNONSdlzSW66alcayjHrb4+5IYGV9vzMk7qGLHg" + "\r"  
 28.             + "ZX++HJBUKkb1piqATvPJNFlhf1vJAgMBAAECgYA736xhG0oL3EkN9yhx8zG/5RP/" + "\r"  
 29.             + "WJzoQOByq7pTPCr4m/Ch30qVerJAmoKvpPumN+h1zdEBk5PHiAJkm96sG/PTndEf" + "\r"  
 30.             + "kZrAJ2hwSBqptcABYk6ED70gRTQ1S53tyQXIOSjRBcugY/21qeswS3nMyq3xDEPK" + "\r"  
 31.             + "XpdyKPeaTyuK86AEkQJBAM1M7p1lfzEKjNw17SDMLnca/8pBcA0EEcyvtaQpRvaL" + "\r"  
 32.             + "n61eQQnnPdpvHamkRBcOvgCAkfwa1uboru0QdXii/gUCQQDGmkP+KJPX9JVCrbRt" + "\r"  
 33.             + "7wKyIemyNM+J6y1ZBZ2bVCf9jacCQaSkIWnIR1S9UM+1CFE30So2CA0CfCDmQy+y" + "\r"  
 34.             + "7A31AkB8cGFB7j+GTkrLP7SX6KtRboAU7E0q1oijdO24r3xf/Imw4Cy0AAIx4KAu" + "\r"  
 35.             + "L29GOp1YWJYkJXCVTfyZnRxXHxSxAkEAvO0zkSv4uI8rDmtAIPQllF8+eRBT/deD" + "\r"  
 36.             + "JBR7ga/k+wctwK/Bd4Fxp9xzeETP0l8/I+IOTagK+Dos8d8oGQUFoQJBAI4Nwpfo" + "\r"  
 37.             + "MFaLJXGY9ok45wXrcqkJgM+SN6i8hQeujXESVHYatAIL/1DgLi+u46EFD69fw0w+" + "\r" + "c7o0HLlMsYPAzJw="  
 38.             + "\r";  
 39.   
 40.     @Override  
 41.     protected void onCreate(Bundle savedInstanceState)  
 42.     {  
 43.         super.onCreate(savedInstanceState);  
 44.         setContentView(R.layout.activity_main);  
 45.         initView();  
 46.     }  
 47.   
 48.     private void initView()  
 49.     {  
 50.         btn1 = (Button) findViewById(R.id.btn1);  
 51.         btn2 = (Button) findViewById(R.id.btn2);  
 52.         btn1.setOnClickListener(this);  
 53.         btn2.setOnClickListener(this);  
 54.   
 55.         et1 = (EditText) findViewById(R.id.et1);  
 56.         et2 = (EditText) findViewById(R.id.et2);  
 57.         et3 = (EditText) findViewById(R.id.et3);  
 58.     }  
 59.   
 60.     @Override  
 61.     public void onClick(View v)  
 62.     {  
 63.         switch (v.getId())  
 64.         {  
 65.         // 加密  
 66.         case R.id.btn1:  
 67.             String source = et1.getText().toString().trim();  
 68.             try  
 69.             {  
 70.                 // 从字符串中得到公钥  
 71.                 // PublicKey publicKey = RSAUtils.loadPublicKey(PUCLIC_KEY);  
 72.                 // 从文件中得到公钥  
 73.                 InputStream inPublic = getResources().getAssets().open("rsa_public_key.pem");  
 74.                 PublicKey publicKey = RSAUtils.loadPublicKey(inPublic);  
 75.                 // 加密  
 76.                 byte[] encryptByte = RSAUtils.encryptData(source.getBytes(), publicKey);  
 77.                 // 为了方便观察吧加密后的数据用base64加密转一下,要不然看起来是乱码,所以解密是也是要用Base64先转换  
 78.                 String afterencrypt = Base64Utils.encode(encryptByte);  
 79.                 et2.setText(afterencrypt);  
 80.             } catch (Exception e)  
 81.             {  
 82.                 e.printStackTrace();  
 83.             }  
 84.             break;  
 85.         // 解密  
 86.         case R.id.btn2:  
 87.             String encryptContent = et2.getText().toString().trim();  
 88.             try  
 89.             {  
 90.                 // 从字符串中得到私钥  
 91.                 // PrivateKey privateKey = RSAUtils.loadPrivateKey(PRIVATE_KEY);  
 92.                 // 从文件中得到私钥  
 93.                 InputStream inPrivate = getResources().getAssets().open("pkcs8_rsa_private_key.pem");  
 94.                 PrivateKey privateKey = RSAUtils.loadPrivateKey(inPrivate);  
 95.                 // 因为RSA加密后的内容经Base64再加密转换了一下,所以先Base64解密回来再给RSA解密  
 96.                 byte[] decryptByte = RSAUtils.decryptData(Base64Utils.decode(encryptContent), privateKey);  
 97.                 String decryptStr = new String(decryptByte);  
 98.                 et3.setText(decryptStr);  
 99.             } catch (Exception e)  
 100.             {  
 101.                 e.printStackTrace();  
 102.             }  
 103.             break;  
 104.         default:  
 105.             break;  
 106.         }  
 107.     }  
 108.   
 109. }  

我把密钥放到assest资源文件夹里了,也可以直接使用字符串得到,上面注释掉了。

最后我们来看下效果吧:源码下载地址:http://download.csdn.net/detail/bbld_/7806673

相关文章
|
21天前
|
缓存 API Android开发
Android 毕业设计美图与开发资讯 App - 看妹纸与论坛资讯
Android 毕业设计美图与开发资讯 App - 看妹纸与论坛资讯
|
21天前
|
物联网 Android开发 芯片
我也是可以开发安卓蓝牙应用的男人了
我也是可以开发安卓蓝牙应用的男人了
|
24天前
|
存储 Linux Android开发
会C/C++就可以开发Linux/Android应用程序?替代传统串口屏的Yoxios了解一下!
会C/C++就可以开发Linux/Android应用程序?替代传统串口屏的Yoxios了解一下!
37 0
|
25天前
|
Android开发
Android获取已连接wifi的热点信息(上位机开发学习之多个界面切换编程)
Android获取已连接wifi的热点信息(上位机开发学习之多个界面切换编程)
28 0
|
1月前
|
数据处理 开发工具 Android开发
Android平台RTMP/RTSP播放器开发系列之解码和绘制
本文主要抛砖引玉,粗略介绍下Android平台RTMP/RTSP播放器中解码和绘制相关的部分(Github)。
|
2月前
|
缓存 Java API
#7,Android开发 控件 ProgressBar 进度条
#7,Android开发 控件 ProgressBar 进度条
|
PHP Android开发 数据安全/隐私保护
【PHP】android、ios、php之间AES加密解密
【PHP】android、ios、php之间AES加密解密
148 0
|
算法 安全 数据安全/隐私保护
Android网络数据传输安全——AES加密解密(ECB模式)
Android网络数据传输安全——AES加密解密(ECB模式)
564 0
|
C# Android开发 数据安全/隐私保护
C#/IOS/Android通用加密解密方法
原文:C#/IOS/Android通用加密解密方法 公司在做移动端ios/android,服务器提供接口使用的.net,用到加密解密这一块,也在网上找了一些方法,有些是.net加密了android解密不了,或者反之。
1134 0
|
PHP Android开发 数据安全/隐私保护
相关产品
云迁移中心
推荐文章
更多