php通过odbc读取informix数据出现乱码,应该怎么修改?-问答-阿里云开发者社区-阿里云

开发者社区> 问答> 正文

php通过odbc读取informix数据出现乱码,应该怎么修改?

是修改client locale和database locale还是修改其他?修改成什么?
我是用php调用的,可以通过php语言转换所调用数据编码吗?
网页显示结果如下:
今天日期:12-12-04

险种   单数   保费
����    994   1974911.90
������   20   68230.00
������   10   3750.00
������   52   8026.43
�Ҳ���   24   15090.00
�ϼ�    1100    2070008.33
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en">
  <head>
    <title>PHP and ODBC 1</title>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb2312">
  </head>
  <body>
<?php

     $conn=odbc_connect('sky123','picctj','picctj');
    if (($conn)) { 
     echo "今天日期:";
echo date("y-m-d");
     echo odbc_errormsg ($conn );
     echo "</p>\n";
    }

    $sql = "SELECT * from tongji";
    $rs = odbc_exec($conn,$sql);
    echo "<table>";
    echo "<tr><td>险种</td><td>单数</td><td>保费</td></tr>";


    while (odbc_fetch_row($rs))
     {
     $result1 = odbc_result($rs,"xianzhong");
     $result2 = odbc_result($rs,"danshu");
     $result3 = odbc_result($rs,"baofei");

    iconv("Latin-1","gb2312",$result1);//测试的代码

    echo "<tr>";  
     echo "<td>$result1</td>";
     echo "<td>$result2</td>";
     echo "<td>$result3</td>";
     echo "</tr>";
    }
    odbc_close($conn);

    echo "</table>";
  ?>


  </body>
</html>

展开
收起
小旋风柴进 2016-03-05 15:35:53 3445 0
1 条回答
写回答
取消 提交回答
 • 乱码现象是由编码未统一造成的
  PHP 转码可用如下方式进行转码:
  `string iconv ( string $in_charset , string $out_charset , string $str );
  iconv("UTF-8","gb2312",$str);

  2019-07-17 18:53:39
  赞同 展开评论 打赏
问答排行榜
最热
最新
相关电子书
更多
PHP 2017.北京 全球开发者大会——高可用的PHP
立即下载
PHP安全开发:从白帽角度做安全
立即下载
复杂PHP系统性能瓶颈排查及优化
立即下载
相关实验场景
更多