pyspark有条件地解析固定宽度的文本文件-问答-阿里云开发者社区-阿里云

开发者社区> 问答> 正文

pyspark有条件地解析固定宽度的文本文件

社区小助手 2018-12-19 16:00:18 1204

我有一个固定宽度的文件,我不知道它的格式,直到它中的某个变量检查​​某个变量是'01'还是'02'。所以我想创建这样的东西:

myreport= spark.read.text("/mnt/path/mydata")
myreport= myreport.select(myreport.value.substr(1,3).alias('client'),
myreport.value.substr(4,2).alias('rptnum'),
if rptnum = '01', then
myreport.value.substr(6,2).cast('integer').alias('mo1'),
myreport.value.substr(8,2).cast('integer').alias('mo2'),
myreport.value.substr(12,2).cast('integer').alias('mo3'),
Else
myreport.value.substr(6,2).cast('integer').alias('mo1'),
myreport.value.substr(8,2).cast('integer').alias('mo2'),
myreport.value.substr(12,2).cast('integer').alias('mo3'),
myreport.value.substr(14,2).cast('integer').alias('mo4'),
myreport.value.substr(16,2).cast('integer').alias('mo5'),
myreport.value.substr(18,2).cast('integer').alias('mo6'),
如果rpt编号不是01,基本上列的数量会翻倍。不确定如何在pyspark中执行此操作

pyspark本地 条件固定 par文件 pyspark解析 jdk解析
分享到
取消 提交回答
全部回答(1)
 • 社区小助手
  2019-07-17 23:23:00

  编写从df.rdd.map()中调用的函数并转换/解析每一行。您可以创建相同数量的列,但在一种情况下,某些列将为null。filter()在rptnum上使用,您可以分离行并选择相应的列。

  from pyspark.sql.functions import *
  from pyspark.sql import *

  def transformRow(row):

  value = row['value']
  client = value[1:4]
  rptnum = value[4:6]
  rowDict = {'client': client, 'rptnum': rptnum,'mo1': None,'mo2': None,'mo3': None,'mo4': None,'mo5': None,'mo6': None}
  rowDict['mo1'] = value[6:8]
  rowDict['mo2'] = value[8:10]
  rowDict['mo3'] = value[10:12]
  
  if rptnum != '01' :
    rowDict['mo4'] = value[12:14]
    rowDict['mo5'] = value[14:16]
    rowDict['mo6'] = value[16:18]
  return Row(**rowDict)
  

  myreport= spark.read.text("/mnt/path/mydata")
  myreport = myreport.rdd.map(transformRow).toDF()

  rpt1 = myreport.filter(col("rptnum") == '01').select("mo1","mo2","mo3")
  rpt2 = myreport.filter(col("rptnum") != '01')

  0 0
云计算
使用钉钉扫一扫加入圈子
+ 订阅

时时分享云计算技术内容,助您降低 IT 成本,提升运维效率,使您更专注于核心业务创新。

最新问题