JMeter笔记14 | JMeter场景设计和设置

简介: JMeter笔记14 | JMeter场景设计和设置

1 场景设计

1.1 什么是场景?

 • 用来真实模拟用户操作的工作单元;
 • 场景设计源自于用户真实操作。

1.2 设计原则

 • JMeter场景设计通过线程组设置来完成,有些复杂场景需要配合逻辑控制器完成;
 • 原则是忠于用户实际操作,组合用户的各种操作到场景中来。

2 场景设置

线程组实际是建立一个线程池,对线程池进行初始化,运行时做各种异常处理。
在这里插入图片描述

2.1 参数说明

2.1 基本参数

参数 说明
名称 任意设置具有业务的意思即可
注释 任意设置,可为空

2.2 在取样器错误后要执行的动作

参数 说明
继续 请求出错后继续运行
启动下一进程循环 若出错,同一脚本中的请求将不再执行,直接重新开始执行
停止线程 若出错,停止当前线程不再执行
停止测试 某一线程请求失败,停止所有线程,但每个线程执行完当前迭代才会停止
立即停止测试 有线程请求失败,立马停止整个测试场景

2.3 线程属性

参数 说明
线程数 运行线程的数量,一个线程对应一个虚拟用户
Ramp-Up Period 线程启动开始运行的时间间隔,即所有线程在多长时间内开始运行。若线程数为20,时间为10秒,则每秒启动2个小城。设置为0秒,则表示20个线程立马启动
循环次数 请求的重复次数。选择“永远”则一直执行除非崩溃。不选择“永远”,填写次数,则运行指定的次数。
延迟创建线程直到需要 勾选后,线程在Ramp-Up Period的间隔时间启动并运行取样器的请求。
Same user on each iteration 【选中】每次循环用第一次的cookie,不再更新;可以理解为每次循环都是同一个用户。【不选中】每次循环都是用新的cookie值;可以理解为每次循环都是不同的用户

2.4 调度器

参数 说明
持续时间 测试计划持续多长时间
启动延迟 点击执行按钮后,仅初始化场景,不运行线程

3 实例说明

 • 获取token接口,线程数10,时间为5秒,则每秒启动2个;
 • 循环次数设置2;
 • 其他默认;
 • 运行脚本;

在这里插入图片描述

 • 运行脚本后发现,有20个请求,因为线程数为10,循环了2次。

在这里插入图片描述

4 本文涉及的脚本

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<jmeterTestPlan version="1.2" properties="5.0" jmeter="5.3">
 <hashTree>
  <TestPlan guiclass="TestPlanGui" testclass="TestPlan" testname="测试计划" enabled="true">
   <stringProp name="TestPlan.comments"></stringProp>
   <boolProp name="TestPlan.functional_mode">false</boolProp>
   <boolProp name="TestPlan.tearDown_on_shutdown">true</boolProp>
   <boolProp name="TestPlan.serialize_threadgroups">false</boolProp>
   <elementProp name="TestPlan.user_defined_variables" elementType="Arguments" guiclass="ArgumentsPanel" testclass="Arguments" testname="用户定义的变量" enabled="true">
    <collectionProp name="Arguments.arguments">
     <elementProp name="COMMON" elementType="Argument">
      <stringProp name="Argument.name">COMMON</stringProp>
      <stringProp name="Argument.value">/zentao/api.php/v1</stringProp>
      <stringProp name="Argument.metadata">=</stringProp>
     </elementProp>
    </collectionProp>
   </elementProp>
   <stringProp name="TestPlan.user_define_classpath"></stringProp>
  </TestPlan>
  <hashTree>
   <HeaderManager guiclass="HeaderPanel" testclass="HeaderManager" testname="HTTP信息头管理器" enabled="true">
    <collectionProp name="HeaderManager.headers">
     <elementProp name="" elementType="Header">
      <stringProp name="Header.name">Content-Type</stringProp>
      <stringProp name="Header.value">application/json</stringProp>
     </elementProp>
    </collectionProp>
   </HeaderManager>
   <hashTree/>
   <ConfigTestElement guiclass="HttpDefaultsGui" testclass="ConfigTestElement" testname="HTTP请求默认值" enabled="true">
    <elementProp name="HTTPsampler.Arguments" elementType="Arguments" guiclass="HTTPArgumentsPanel" testclass="Arguments" testname="用户定义的变量" enabled="true">
     <collectionProp name="Arguments.arguments"/>
    </elementProp>
    <stringProp name="HTTPSampler.domain">127.0.0.1</stringProp>
    <stringProp name="HTTPSampler.port">80</stringProp>
    <stringProp name="HTTPSampler.protocol">http</stringProp>
    <stringProp name="HTTPSampler.contentEncoding">UTF-8</stringProp>
    <stringProp name="HTTPSampler.path"></stringProp>
    <stringProp name="HTTPSampler.concurrentPool">6</stringProp>
    <stringProp name="HTTPSampler.connect_timeout"></stringProp>
    <stringProp name="HTTPSampler.response_timeout"></stringProp>
   </ConfigTestElement>
   <hashTree/>
   <ThreadGroup guiclass="ThreadGroupGui" testclass="ThreadGroup" testname="禅道接口" enabled="true">
    <stringProp name="ThreadGroup.on_sample_error">continue</stringProp>
    <elementProp name="ThreadGroup.main_controller" elementType="LoopController" guiclass="LoopControlPanel" testclass="LoopController" testname="循环控制器" enabled="true">
     <boolProp name="LoopController.continue_forever">false</boolProp>
     <stringProp name="LoopController.loops">2</stringProp>
    </elementProp>
    <stringProp name="ThreadGroup.num_threads">10</stringProp>
    <stringProp name="ThreadGroup.ramp_time">5</stringProp>
    <boolProp name="ThreadGroup.scheduler">false</boolProp>
    <stringProp name="ThreadGroup.duration"></stringProp>
    <stringProp name="ThreadGroup.delay"></stringProp>
    <boolProp name="ThreadGroup.same_user_on_next_iteration">true</boolProp>
   </ThreadGroup>
   <hashTree>
    <TransactionController guiclass="TransactionControllerGui" testclass="TransactionController" testname="事务控制器" enabled="true">
     <boolProp name="TransactionController.includeTimers">false</boolProp>
     <boolProp name="TransactionController.parent">true</boolProp>
    </TransactionController>
    <hashTree>
     <HTTPSamplerProxy guiclass="HttpTestSampleGui" testclass="HTTPSamplerProxy" testname="1-获取token" enabled="true">
      <boolProp name="HTTPSampler.postBodyRaw">true</boolProp>
      <elementProp name="HTTPsampler.Arguments" elementType="Arguments">
       <collectionProp name="Arguments.arguments">
        <elementProp name="" elementType="HTTPArgument">
         <boolProp name="HTTPArgument.always_encode">false</boolProp>
         <stringProp name="Argument.value">{&quot;account&quot;: &quot;admin&quot;, &quot;password&quot;: &quot;123456&quot;}</stringProp>
         <stringProp name="Argument.metadata">=</stringProp>
        </elementProp>
       </collectionProp>
      </elementProp>
      <stringProp name="HTTPSampler.domain"></stringProp>
      <stringProp name="HTTPSampler.port"></stringProp>
      <stringProp name="HTTPSampler.protocol"></stringProp>
      <stringProp name="HTTPSampler.contentEncoding">UTF-8</stringProp>
      <stringProp name="HTTPSampler.path">/${COMMON}/tokens</stringProp>
      <stringProp name="HTTPSampler.method">POST</stringProp>
      <boolProp name="HTTPSampler.follow_redirects">true</boolProp>
      <boolProp name="HTTPSampler.auto_redirects">false</boolProp>
      <boolProp name="HTTPSampler.use_keepalive">true</boolProp>
      <boolProp name="HTTPSampler.DO_MULTIPART_POST">false</boolProp>
      <stringProp name="HTTPSampler.embedded_url_re"></stringProp>
      <stringProp name="HTTPSampler.connect_timeout"></stringProp>
      <stringProp name="HTTPSampler.response_timeout"></stringProp>
     </HTTPSamplerProxy>
     <hashTree>
      <JSONPostProcessor guiclass="JSONPostProcessorGui" testclass="JSONPostProcessor" testname="JSON提取器-提取返回的token" enabled="false">
       <stringProp name="JSONPostProcessor.referenceNames">token</stringProp>
       <stringProp name="JSONPostProcessor.jsonPathExprs">$.token</stringProp>
       <stringProp name="JSONPostProcessor.match_numbers">1</stringProp>
       <stringProp name="JSONPostProcessor.defaultValues">无</stringProp>
      </JSONPostProcessor>
      <hashTree/>
      <RegexExtractor guiclass="RegexExtractorGui" testclass="RegexExtractor" testname="正则表达式提取器" enabled="true">
       <stringProp name="RegexExtractor.useHeaders">false</stringProp>
       <stringProp name="RegexExtractor.refname">token</stringProp>
       <stringProp name="RegexExtractor.regex">&quot;token&quot;:&quot;(.*?)&quot;</stringProp>
       <stringProp name="RegexExtractor.template">$1$</stringProp>
       <stringProp name="RegexExtractor.default"></stringProp>
       <stringProp name="RegexExtractor.match_number">1</stringProp>
      </RegexExtractor>
      <hashTree/>
      <ResponseAssertion guiclass="AssertionGui" testclass="ResponseAssertion" testname="响应断言-响应代码" enabled="true">
       <collectionProp name="Asserion.test_strings">
        <stringProp name="49587">201</stringProp>
       </collectionProp>
       <stringProp name="Assertion.custom_message"></stringProp>
       <stringProp name="Assertion.test_field">Assertion.response_code</stringProp>
       <boolProp name="Assertion.assume_success">false</boolProp>
       <intProp name="Assertion.test_type">2</intProp>
      </ResponseAssertion>
      <hashTree/>
     </hashTree>
    </hashTree>
    <ResultCollector guiclass="TableVisualizer" testclass="ResultCollector" testname="用表格察看结果" enabled="true">
     <boolProp name="ResultCollector.error_logging">false</boolProp>
     <objProp>
      <name>saveConfig</name>
      <value class="SampleSaveConfiguration">
       <time>true</time>
       <latency>true</latency>
       <timestamp>true</timestamp>
       <success>true</success>
       <label>true</label>
       <code>true</code>
       <message>true</message>
       <threadName>true</threadName>
       <dataType>true</dataType>
       <encoding>false</encoding>
       <assertions>true</assertions>
       <subresults>true</subresults>
       <responseData>false</responseData>
       <samplerData>false</samplerData>
       <xml>false</xml>
       <fieldNames>true</fieldNames>
       <responseHeaders>false</responseHeaders>
       <requestHeaders>false</requestHeaders>
       <responseDataOnError>false</responseDataOnError>
       <saveAssertionResultsFailureMessage>true</saveAssertionResultsFailureMessage>
       <assertionsResultsToSave>0</assertionsResultsToSave>
       <bytes>true</bytes>
       <sentBytes>true</sentBytes>
       <url>true</url>
       <threadCounts>true</threadCounts>
       <idleTime>true</idleTime>
       <connectTime>true</connectTime>
      </value>
     </objProp>
     <stringProp name="filename"></stringProp>
    </ResultCollector>
    <hashTree/>
   </hashTree>
   <ResultCollector guiclass="ViewResultsFullVisualizer" testclass="ResultCollector" testname="察看结果树" enabled="true">
    <boolProp name="ResultCollector.error_logging">false</boolProp>
    <objProp>
     <name>saveConfig</name>
     <value class="SampleSaveConfiguration">
      <time>true</time>
      <latency>true</latency>
      <timestamp>true</timestamp>
      <success>true</success>
      <label>true</label>
      <code>true</code>
      <message>true</message>
      <threadName>true</threadName>
      <dataType>true</dataType>
      <encoding>false</encoding>
      <assertions>true</assertions>
      <subresults>true</subresults>
      <responseData>false</responseData>
      <samplerData>false</samplerData>
      <xml>false</xml>
      <fieldNames>true</fieldNames>
      <responseHeaders>false</responseHeaders>
      <requestHeaders>false</requestHeaders>
      <responseDataOnError>false</responseDataOnError>
      <saveAssertionResultsFailureMessage>true</saveAssertionResultsFailureMessage>
      <assertionsResultsToSave>0</assertionsResultsToSave>
      <bytes>true</bytes>
      <sentBytes>true</sentBytes>
      <url>true</url>
      <threadCounts>true</threadCounts>
      <idleTime>true</idleTime>
      <connectTime>true</connectTime>
     </value>
    </objProp>
    <stringProp name="filename"></stringProp>
   </ResultCollector>
   <hashTree/>
  </hashTree>
 </hashTree>
</jmeterTestPlan>
目录
相关文章
|
3月前
|
消息中间件 弹性计算 Java
使用阿里云性能测试工具 JMeter 场景压测 RocketMQ 最佳实践
使用阿里云性能测试工具 JMeter 场景压测 RocketMQ 最佳实践
|
7月前
|
数据可视化 测试技术
JMeter 中如何准确设置并发量
JMeter 是一个功能强大的性能测试工具,可以模拟许多用户同时访问应用程序的情况。在使用 JMeter 进行性能测试时,设置并发是非常重要的。本文将介绍如何在 JMeter 中设置并发和查看报告。
JMeter 中如何准确设置并发量
|
8月前
|
测试技术 数据安全/隐私保护
|
9月前
jmeter 全局变量和用户变量设置与使用
jmeter 全局变量和用户变量设置与使用
|
9月前
|
JSON Apache 数据格式
Mac下Jmeter快速安装与入门-模拟测试Post请求及设置Http头
Mac下Jmeter快速安装与入门-模拟测试Post请求及设置Http头
144 0
|
10月前
|
Java
JMeter 集合点设置之Synchronizing Timer的使用
JMeter 集合点设置之Synchronizing Timer的使用
48 0
|
11月前
|
调度
Jmeter之线程组设置简介
线程数:组内线程个数,模拟用户的数量。 循环次数:每个线程循环执行取样器的次数;勾选【永远】一直循环执行(慎用)可配合【调度器】使用。 调度器:默认禁用,使用时需要勾选,勾选后,持续时间6,启动延迟时间2:点击启动按钮后,延迟2s后才开始执行取样器,并持续执行6s。
287 0
Jmeter之线程组设置简介
|
12月前
Jmeter之界面语言设置
Jmeter之汉化处理,中英文语言设置,临时性设置和永久汉化设置不同方式的介绍。。。
286 0
Jmeter之界面语言设置
|
存储 SQL Java
JMeter笔记18 | JMeter常用配置元件简介
JMeter笔记18 | JMeter常用配置元件简介
112 1
JMeter笔记18 | JMeter常用配置元件简介
|
JavaScript 前端开发
JMeter笔记17 | JMeter逻辑控制器简介
JMeter笔记17 | JMeter逻辑控制器简介
125 0
JMeter笔记17 | JMeter逻辑控制器简介

相关产品

 • 云迁移中心