JQ 如何设置 class="current"-问答-阿里云开发者社区-阿里云

开发者社区> 问答> 正文

JQ 如何设置 class="current"

2016-07-08 15:46:26 1832 1

现有如下二级导航菜单,想点击文字后,把一级目录的在对应的class="nav-top-item" 设置成 class="nav-top-item current" 点击二级目录时把标签设置为

JQ代码如何实现啊?麻烦各位了~望不吝赐教~

<ul id="main-nav">
 
<li> <a href="#" class="nav-top-item">多媒体 Media</a>
 
 <ul> 
<li><a href="#">媒体库</a></li> 
<li><a href="#">添加</a></li> 
 </ul> 
</li> 
 
<li> <a href="#" class="nav-top-item">文章 Post</a> 
 <ul> 
<li><a href="#">写文章</a></li> 
<li><a href="#">所有文章</a></li> 
<li><a href="#">分类目录</a></li> 
 </ul> 
</li> 
  
<li> <a href="#" class="nav-top-item">页面 Page</a> 
 <ul> 
<li><a href="#">所有页面</a></li> 
<li><a href="#">新建页面</a></li> 
 </ul> 
</li> 
 
<li> <a href="#" class="nav-top-item">其他 Others</a> 
 <ul> 
<li><a href="#">更新信息</a></li> 
<li><a href="#">联系作者</a></li> 
 </ul> 
</li> 
</ul>
取消 提交回答
全部回答(1)
 • a123456678
  2019-07-17 19:53:35
  $(document).ready(function(){ 
   $("li a").click(function(){ 
  $("li a").removeClass("current"); 
  $(this).addClass("current"); 
  $(this).parent().parent().prev().addClass("current"); 
  }); 
  });
  0 0
+关注
0
文章
14879
问答
问答排行榜
最热
最新
相关电子书
更多
《2021云上架构与运维峰会演讲合集》
立即下载
《零基础CSS入门教程》
立即下载
《零基础HTML入门教程》
立即下载