git bush 使用mongodb的命令,为什么not found?-问答-阿里云开发者社区-阿里云

开发者社区> 问答> 正文

git bush 使用mongodb的命令,为什么not found?

落地花开啦 2016-02-28 16:05:04 5980

`$ ls
bsondump.exe mongodump.exe mongoperf.exe mongotop.exe
libeay32.dll mongoexport.exe mongorestore.exe ssleay32.dll
mongo.exe mongofiles.exe mongos.exe*
mongod.exe mongoimport.exe mongos.pdb
mongod.pdb mongooplog.exe mongostat.exe
zongyuan.li@lizongyuan-pc MINGW64 /e/mongodb/bin
$ mongo
bash: mongo: command not found
zongyuan.li@lizongyuan-pc MINGW64 /e/mongodb/bin
$ mongo.exe
bash: mongo.exe: command not found
zongyuan.li@lizongyuan-pc MINGW64 /e/mongodb/bin`
请问这是为什么?

NoSQL Shell MongoDB 开发工具 git
分享到
取消 提交回答
全部回答(2)
 • 织语长心
  2019-07-17 18:49:43

  git bash here 使用 ./mongo.exe 启动,而 cmd 直接使用 mongo.exe 启动

  2 0
 • 落地花开啦
  2019-07-17 18:49:43

  mongodb相应的包没有引进去,或者没有在对应的路径下,所以没有找到。

  0 0
添加回答

集结各类场景实战经验,助你开发运维畅行无忧

推荐文章
相似问题