shell监控脚本-监控memcache-阿里云开发者社区

开发者社区> 开发与运维> 正文
登录阅读全文

shell监控脚本-监控memcache

简介:

shell监控脚本-监控memcache

注意:请先参考 shell监控脚本-准备工作,监控脚本在 rhel5 下测试正常,其它版本的linux 系统请自行测试
#监控memcache


 1. cat chk_memcache.sh

 2. #!/bin/bash

 3. #

 4. #script_name:chk_memcache.sh

 5. #check memcache

 6. #

 7. #last update 20130320 by dongnan

 8. #bbs# http://bbs.ywwd.net/

 9. #blog# http://dngood.blog.51cto.com

 10. #

 11. #(echo "stats";sleep 2) | telnet IP 11211

 12. #Trying IP...

 13. #Connected to IP (IP).

 14. #Escape character is '^]'.

 15. #STAT pid 26090

 16. #STAT uptime 3179206

 17. #STAT time 1363157551

 18. #STAT version 1.2.6

 19. #.................

 20. #STAT pointer_size 64

 21. #STAT threads 1

 22. #END

 23. #Connection closed by foreign host.

 24. #

 25. #printf "stats\r\n" | nc IP 11211

 26. #

 27. #nc -z bbs.ywwd.net 80 && echo $?

 28. #0

 29. #nc -z bbs.ywwd.net 81 || echo $?

 30. #1

 31. #variables

 32. nc=/usr/bin/nc

 33. usleep=/bin/usleep

 34. echo=/bin/echo

 35. sh_dir=/root/sh/

 36. crondir=${sh_dir}crontab

 37. source ${sh_dir}CONFIG

 38. hosts="$MEMCACHE_HOSTS"

 39. check_count=8

 40. fault_count=4

 41. #main

 42. #主循环遍历机器

 43. for memcache in $hosts ;do

 44. flag_file=${crondir}/log/${memcache}.memcache  

 45. log=$crondir/log/memcache_error.log

 46. #true

 47. if [ $(echo "stats" | nc -w 2 "$memcache" 11211 | wc -l) -gt 2 ];then

 48. #flag  

 49.    if [ -f $flag_file ];then

 50.        #sms  

 51.        #for mobile in $MOBILES; do  

 52.            #$echo "$memcache memache ok" | /usr/local/bin/gammu --sendsms TEXT "$mobile" -unicode  

 53.        #done  

 54.        #email  

 55.        for mail in $MAILS;do

 56.            echo "$memcache memcache ok" | mail -s "$memcache memcache ok" $mail

 57.        done

 58.        #delete flag  

 59.        test -e "$flag_file" && rm -f "$flag_file"

 60.    fi

 61. #false

 62. else

 63. #flag存在,跳过本次循环

 64.    test -e $flag_file && continue

 65. check_failed=0

 66.    #  

 67.    for((i=1;i<="$check_count";i++));do

 68. check_date=$(date '+ %F %T')  

 69.        #  

 70.        if [ ! $(echo "stats" | nc -w 2 "$memcache" 11211 | wc -l) -gt 2 ];then

 71.            #  

 72.            ((check_failed++))  

 73.            #error.log  

 74.            $echo "$(/bin/date +'%F %T') $memcache $check_failed fault" >> "$log"  

 75.            #  

 76.            $usleep 300000 || sleep 1 || sleep 1  

 77.        fi

 78.    done

 79.    #大(等)于fault_count发送报警  

 80.    if [ "$check_failed" -gt "$fault_count" ];then

 81.         #sms  

 82.         #for mobile in $MOBILES;do  

 83.             #$echo "$memcache memache error" | /usr/local/bin/gammu --sendsms TEXT "$mobile" -unicode  

 84.             #/bin/date +'%F %T' && $echo "$memcache memache error"  

 85.         #done  

 86.         #mail  

 87.         for mail in $MAILS;do

 88.             echo "$memcache memcache error" | mail -s "$memcache memcache error" $MAILS

 89.         done

 90.         #log

 91.         echo "$check_date $HOST memcache error" >> "$log"

 92.         #flag

 93.         $echo "$memcache memache error" > "$flag_file"

 94.    fi

 95. #主if结束

 96. fi

 97. #主循环结束

 98. done


结束
更多请:  
linux 系统运维  37275208  
vmware 虚拟化  166682360


本文转自 dongnan 51CTO博客,原文链接:http://blog.51cto.com/dngood/1163568


版权声明:本文内容由阿里云实名注册用户自发贡献,版权归原作者所有,阿里云开发者社区不拥有其著作权,亦不承担相应法律责任。具体规则请查看《阿里云开发者社区用户服务协议》和《阿里云开发者社区知识产权保护指引》。如果您发现本社区中有涉嫌抄袭的内容,填写侵权投诉表单进行举报,一经查实,本社区将立刻删除涉嫌侵权内容。

分享:
开发与运维
使用钉钉扫一扫加入圈子
+ 订阅

集结各类场景实战经验,助你开发运维畅行无忧

其他文章