@cloudbase/cli
cli tool for cloudbase
Last updated 7 days ago by wuyiqing .
ISC · Repository · Bugs · Original npm · Tarball · package.json
$ cnpm install @cloudbase/cli 
SYNC missed versions from official npm registry.

CloudBase 命令行工具 npm (tag)

CloudBase CLI 是一个开源的命令行界面交互工具,用于帮助用户快速、方便的部署项目,管理云开发资源。

安装 CloudBase CLI

npm

npm install -g @cloudbase/cli

yarn

yarn global add @cloudbase/cli

安装完成后,你可以使用 cloudbase -v 验证是否安装成功,如果输出了类似下面的版本号,则表明 CloudBase CLI 被成功安装到您的计算机中。

0.6.0

CloudBase CLI 运行要求

Node.js 8.6.0+

文档

请访问教程与文档了解详细的使用方法。

意见反馈

您可以到 GitHub Repo 新建一个 issue 反馈您在使用过程中遇到的问题或建议。

Current Tags

 • 0.6.8-0                                ...           beta (2 months ago)
 • 0.7.5                                ...           latest (7 days ago)

80 Versions

 • 0.7.5                                ...           7 days ago
 • 0.7.4                                ...           11 days ago
 • 0.7.3                                ...           20 days ago
 • 0.7.2                                ...           a month ago
 • 0.7.1                                ...           a month ago
 • 0.7.0                                ...           2 months ago
 • 0.6.8-0                                ...           2 months ago
 • 0.6.7                                ...           2 months ago
 • 0.6.6                                ...           2 months ago
 • 0.6.5                                ...           2 months ago
 • 0.6.4                                ...           2 months ago
 • 0.6.3                                ...           2 months ago
 • 0.6.2                                ...           3 months ago
 • 0.6.1                                ...           3 months ago
 • 0.6.0                                ...           4 months ago
 • 0.6.0-3                                ...           4 months ago
 • 0.6.0-2                                ...           4 months ago
 • 0.6.0-1                                ...           4 months ago
 • 0.6.0-0                                ...           4 months ago
 • 0.5.2                                ...           5 months ago
 • 0.5.1                                ...           5 months ago
 • 0.5.0                                ...           5 months ago
 • 0.5.0-2                                ...           5 months ago
 • 0.5.0-1                                ...           5 months ago
 • 0.5.0-0                                ...           6 months ago
 • 0.4.0                                ...           6 months ago
 • 0.3.6                                ...           6 months ago
 • 0.3.6-0                                ...           6 months ago
 • 0.3.5                                ...           6 months ago
 • 0.3.4                                ...           6 months ago
 • 0.3.3                                ...           7 months ago
 • 0.3.2                                ...           7 months ago
 • 0.3.0                                ...           7 months ago
 • 0.2.9                                ...           7 months ago
 • 0.2.8                                ...           7 months ago
 • 0.2.7                                ...           7 months ago
 • 0.2.6                                ...           7 months ago
 • 0.2.5                                ...           8 months ago
 • 0.2.4                                ...           8 months ago
 • 0.2.3                                ...           8 months ago
 • 0.2.2                                ...           8 months ago
 • 0.2.0                                ...           9 months ago
 • 0.1.6                                ...           9 months ago
 • 0.1.5                                ...           9 months ago
 • 0.1.4                                ...           9 months ago
 • 0.1.4-6                                ...           9 months ago
 • 0.1.4-5                                ...           9 months ago
 • 0.1.4-4                                ...           9 months ago
 • 0.1.4-3                                ...           10 months ago
 • 0.1.4-2                                ...           10 months ago
 • 0.1.4-1                                ...           10 months ago
 • 0.1.4-0                                ...           10 months ago
 • 0.1.3                                ...           10 months ago
 • 0.1.2                                ...           10 months ago
 • 0.1.1                                ...           10 months ago
 • 0.1.0                                ...           10 months ago
 • 0.0.8                                ...           10 months ago
 • 0.0.7-9                                ...           a year ago
 • 0.0.7-8                                ...           a year ago
 • 0.0.7-7                                ...           a year ago
 • 0.0.7-6                                ...           a year ago
 • 0.0.7-5                                ...           a year ago
 • 0.0.7-4                                ...           a year ago
 • 0.0.7-3                                ...           a year ago
 • 0.0.7-2                                ...           a year ago
 • 0.0.7-1                                ...           a year ago
 • 0.0.7-0                                ...           a year ago
 • 0.0.4-1                                ...           a year ago
 • 0.0.4-0                                ...           a year ago
 • 0.0.6                                ...           a year ago
 • 0.0.4                                ...           a year ago
 • 0.0.3                                ...           a year ago
 • 0.0.2                                ...           a year ago
 • 0.0.1-beta.5                                ...           a year ago
 • 0.0.1-beta.4                                ...           a year ago
 • 0.0.1-beta.3                                ...           a year ago
 • 0.0.1-beta.2                                ...           a year ago
 • 0.0.1-beta.1                                ...           a year ago
 • 0.0.1-beta.0                                ...           a year ago
 • 0.0.1                                ...           a year ago
Downloads
Today 93
This Week 103
This Month 103
Last Day 10
Last Week 165
Last Month 589
Dependencies (32)
Dev Dependencies (13)
Dependents (1)

Copyright 2014 - 2017 © taobao.org |