golang 如何将sql.open 写成全局?-问答-阿里云开发者社区-阿里云

开发者社区> 问答> 正文

golang 如何将sql.open 写成全局?

落地花开啦 2016-02-20 18:25:21 2077

1
我想把 conn 的写成全局的, 以后写func 的时候 直接 method 就行了,但是不知道怎么写,大神帮讲解下,需要怎么改

Go
分享到
取消 提交回答
全部回答(1)
 • 落地花开啦
  2019-07-17 18:45:39

  修改一下

  import (
    _ "code.google.com/p/go-mysql-driver/mysql"
    "database/sql"
    "fmt"
    "time"
  )  
  func GetConn() *sql.DB {
    db, err := sql.Open("mysql", "root:root@/blog?charset=utf8")
    checkErr(err)
    return db
  }
  func main() {
    time := time.Now().Unix()
    stmt, err := GetConn().Prepare("insert blog_user set username=?, password=?, created=?")
    checkErr(err)
    res, err := stmt.Exec("anaru", "test", time)
    checkErr(err)
    id, err := res.LastInsertId()
    checkErr(err)
    fmt.Println(id)
  0 0
开发与运维
使用钉钉扫一扫加入圈子
+ 订阅

集结各类场景实战经验,助你开发运维畅行无忧

推荐文章
相似问题