apache服务器经常被不同ip(有国内的也有国外的)的多个端口访问htdocs目录下的文件-问答-阿里云开发者社区-阿里云

开发者社区> 问答> 正文

apache服务器经常被不同ip(有国内的也有国外的)的多个端口访问htdocs目录下的文件

哦然后呢 2018-10-10 10:00:15 1673

其中之一的错误日志,ip来自印度。还有其他的ip,有来自西班牙的,由四川成都的,有香港的,有的是阿里云的,有的是腾讯云的等。(其他日志见图片)
[Sat Sep 08 15:23:30.897190 2018] [php7:error] [pid 1596:tid 1656] [client 103.226.88.11:28525] script 'D:/xampp/htdocs/help.php' not found or unable to stat
[Sat Sep 08 15:23:37.740943 2018] [php7:error] [pid 1596:tid 1664] [client 103.226.88.11:30009] script 'D:/xampp/htdocs/test.php' not found or unable to stat
[Sat Sep 08 15:23:38.600322 2018] [php7:error] [pid 1596:tid 1664] [client 103.226.88.11:30193] script 'D:/xampp/htdocs/db_cts.php' not found or unable to stat
[Sat Sep 08 15:23:40.350325 2018] [php7:error] [pid 1596:tid 1664] [client 103.226.88.11:30373] script 'D:/xampp/htdocs/db_pma.php' not found or unable to stat
[Sat Sep 08 15:23:41.162884 2018] [php7:error] [pid 1596:tid 1664] [client 103.226.88.11:30760] script 'D:/xampp/htdocs/logon.php' not found or unable to stat
[Sat Sep 08 15:23:41.975386 2018] [php7:error] [pid 1596:tid 1664] [client 103.226.88.11:30932] script 'D:/xampp/htdocs/help-e.php' not found or unable to stat
[Sat Sep 08 15:23:42.787888 2018] [php7:error] [pid 1596:tid 1664] [client 103.226.88.11:31103] script 'D:/xampp/htdocs/license.php' not found or unable to stat
[Sat Sep 08 15:23:43.615962 2018] [php7:error] [pid 1596:tid 1664] [client 103.226.88.11:31277] script 'D:/xampp/htdocs/log.php' not found or unable to stat
[Sat Sep 08 15:23:44.490960 2018] [php7:error] [pid 1596:tid 1664] [client 103.226.88.11:31484] script 'D:/xampp/htdocs/hell.php' not found or unable to stat
[Sat Sep 08 15:23:45.287842 2018] [php7:error] [pid 1596:tid 1664] [client 103.226.88.11:31672] script 'D:/xampp/htdocs/pmd_online.php' not found or unable to stat
[Sat Sep 08 15:23:46.131600 2018] [php7:error] [pid 1596:tid 1664] [client 103.226.88.11:31825] script 'D:/xampp/htdocs/x.php' not found or unable to stat
[Sat Sep 08 15:23:48.850379 2018] [php7:error] [pid 1596:tid 1656] [client 159.203.81.93:58062] script 'D:/xampp/htdocs/pmd_online.php' not found or unable to stat
[Sat Sep 08 15:23:52.991027 2018] [php7:error] [pid 1596:tid 1656] [client 103.226.88.11:33290] script 'D:/xampp/htdocs/z.php' not found or unable to stat
[Sat Sep 08 15:23:56.928500 2018] [php7:error] [pid 1596:tid 1656] [client 103.226.88.11:34086] script 'D:/xampp/htdocs/lala-dpr.php' not found or unable to stat
[Sat Sep 08 15:23:57.803475 2018] [php7:error] [pid 1596:tid 1656] [client 103.226.88.11:34279] script 'D:/xampp/htdocs/wpo.php' not found or unable to stat
[Sat Sep 08 15:23:58.616025 2018] [php7:error] [pid 1596:tid 1656] [client 103.226.88.11:34438] script 'D:/xampp/htdocs/text.php' not found or unable to stat
[Sat Sep 08 15:23:59.428479 2018] [php7:error] [pid 1596:tid 1664] [client 103.226.88.11:34621] script 'D:/xampp/htdocs/wp-config.php' not found or unable to stat
[Sat Sep 08 15:24:00.256758 2018] [php7:error] [pid 1596:tid 1664] [client 103.226.88.11:34786] script 'D:/xampp/htdocs/muhstik.php' not found or unable to stat
[Sat Sep 08 15:24:01.100359 2018] [php7:error] [pid 1596:tid 1664] [client 103.226.88.11:34949] script 'D:/xampp/htdocs/muhstik2.php' not found or unable to stat
[Sat Sep 08 15:24:01.959756 2018] [php7:error] [pid 1596:tid 1664] [client 103.226.88.11:35148] script 'D:/xampp/htdocs/muhstiks.php' not found or unable to stat
[Sat Sep 08 15:24:02.787869 2018] [php7:error] [pid 1596:tid 1664] [client 103.226.88.11:35314] script 'D:/xampp/htdocs/muhstik-dpr.php' not found or unable to stat
[Sat Sep 08 15:24:06.647238 2018] [php7:error] [pid 1596:tid 1656] [client 103.226.88.11:36112] script 'D:/xampp/htdocs/uploader.php' not found or unable to stat
[Sat Sep 08 15:24:10.491023 2018] [php7:error] [pid 1596:tid 1656] [client 103.226.88.11:36939] script 'D:/xampp/htdocs/cmx.php' not found or unable to stat
[Sat Sep 08 15:24:14.350541 2018] [php7:error] [pid 1596:tid 1656] [client 103.226.88.11:37816] script 'D:/xampp/htdocs/cmdd.php' not found or unable to stat
[Sat Sep 08 15:24:15.178638 2018] [php7:error] [pid 1596:tid 1656] [client 103.226.88.11:38003] script 'D:/xampp/htdocs/knal.php' not found or unable to stat
[Sat Sep 08 15:24:15.991012 2018] [php7:error] [pid 1596:tid 1656] [client 103.226.88.11:38173] script 'D:/xampp/htdocs/cmd.php' not found or unable to stat
[Sat Sep 08 15:24:16.819142 2018] [php7:error] [pid 1596:tid 1656] [client 103.226.88.11:38360] script 'D:/xampp/htdocs/shell.php' not found or unable to stat
[Sat Sep 08 15:24:17.787901 2018] [php7:error] [pid 1596:tid 1656] [client 103.226.88.11:38576] script 'D:/xampp/htdocs/appserv.php' not found or unable to stat
[Sat Sep 08 15:24:18.616147 2018] [php7:error] [pid 1596:tid 1656] [client 103.226.88.11:38784] script 'D:/xampp/htdocs/wuwu11.php' not found or unable to stat
[Sat Sep 08 15:24:19.428533 2018] [php7:error] [pid 1596:tid 1656] [client 103.226.88.11:38956] script 'D:/xampp/htdocs/xw.php' not found or unable to stat
[Sat Sep 08 15:24:20.334815 2018] [php7:error] [pid 1596:tid 1656] [client 103.226.88.11:39156] script 'D:/xampp/htdocs/xw1.php' not found or unable to stat
[Sat Sep 08 15:24:21.881677 2018] [php7:error] [pid 1596:tid 1656] [client 162.243.69.215:49254] script 'D:/xampp/htdocs/cmdd.php' not found or unable to stat
[Sat Sep 08 15:24:25.194306 2018] [php7:error] [pid 1596:tid 1664] [client 103.226.88.11:40211] script 'D:/xampp/htdocs/wc.php' not found or unable to stat
[Sat Sep 08 15:24:26.053535 2018] [php7:error] [pid 1596:tid 1664] [client 103.226.88.11:40408] script 'D:/xampp/htdocs/xx.php' not found or unable to stat
[Sat Sep 08 15:24:30.881731 2018] [php7:error] [pid 1596:tid 1656] [client 103.226.88.11:41406] script 'D:/xampp/htdocs/w.php' not found or unable to stat
[Sat Sep 08 15:24:35.725602 2018] [php7:error] [pid 1596:tid 1656] [client 103.226.88.11:42493] script 'D:/xampp/htdocs/qaq.php' not found or unable to stat
[Sat Sep 08 15:24:44.803579 2018] [php7:error] [pid 1596:tid 1664] [client 103.226.88.11:44396] script 'D:/xampp/htdocs/db__.init.php' not found or unable to stat
[Sat Sep 08 15:24:45.678593 2018] [php7:error] [pid 1596:tid 1664] [client 103.226.88.11:44617] script 'D:/xampp/htdocs/wp-admins.php' not found or unable to stat
[Sat Sep 08 15:24:46.537977 2018] [php7:error] [pid 1596:tid 1656] [client 103.226.88.11:44811] script 'D:/xampp/htdocs/m.php' not found or unable to stat
[Sat Sep 08 15:24:47.366083 2018] [php7:error] [pid 1596:tid 1656] [client 103.226.88.11:45054] script 'D:/xampp/htdocs/db_dataml.php' not found or unable to stat
[Sat Sep 08 15:24:48.194269 2018] [php7:error] [pid 1596:tid 1656] [client 103.226.88.11:45254] script 'D:/xampp/htdocs/db_desql.php' not found or unable to stat
[Sat Sep 08 15:24:49.131713 2018] [php7:error] [pid 1596:tid 1656] [client 103.226.88.11:45426] script 'D:/xampp/htdocs/mx.php' not found or unable to stat
[Sat Sep 08 15:24:50.069218 2018] [php7:error] [pid 1596:tid 1656] [client 103.226.88.11:45608] script 'D:/xampp/htdocs/wshell.php' not found or unable to stat
[Sat Sep 08 15:24:50.912966 2018] [php7:error] [pid 1596:tid 1656] [client 103.226.88.11:45830] script 'D:/xampp/htdocs/xshell.php' not found or unable to stat
[Sat Sep 08 15:24:52.881721 2018] [php7:error] [pid 1596:tid 1656] [client 103.226.88.11:46003] script 'D:/xampp/htdocs/qq.php' not found or unable to stat
[Sat Sep 08 15:24:53.725471 2018] [php7:error] [pid 1596:tid 1656] [client 103.226.88.11:46424] script 'D:/xampp/htdocs/conflg.php' not found or unable to stat
[Sat Sep 08 15:24:54.647340 2018] [php7:error] [pid 1596:tid 1656] [client 103.226.88.11:46613] script 'D:/xampp/htdocs/lindex.php' not found or unable to stat
[Sat Sep 08 15:24:55.522394 2018] [php7:error] [pid 1596:tid 1664] [client 103.226.88.11:46808] script 'D:/xampp/htdocs/phpstudy.php' not found or unable to stat
[Sat Sep 08 15:24:56.397349 2018] [php7:error] [pid 1596:tid 1664] [client 103.226.88.11:47017] script 'D:/xampp/htdocs/phpStudy.php' not found or unable to stat
[Sat Sep 08 15:24:57.397363 2018] [php7:error] [pid 1596:tid 1664] [client 103.226.88.11:47196] script 'D:/xampp/htdocs/weixiao.php' not found or unable to stat
[Sat Sep 08 15:24:58.366169 2018] [php7:error] [pid 1596:tid 1664] [client 103.226.88.11:47398] script 'D:/xampp/htdocs/feixiang.php' not found or unable to stat
[Sat Sep 08 15:24:59.272375 2018] [php7:error] [pid 1596:tid 1664] [client 103.226.88.11:47624] script 'D:/xampp/htdocs/ak47.php' not found or unable to stat
[Sat Sep 08 15:25:00.178613 2018] [php7:error] [pid 1596:tid 1664] [client 103.226.88.11:47803] script 'D:/xampp/htdocs/ak48.php' not found or unable to stat
[Sat Sep 08 15:25:01.116188 2018] [php7:error] [pid 1596:tid 1664] [client 103.226.88.11:47990] script 'D:/xampp/htdocs/xiao.php' not found or unable to stat
[Sat Sep 08 15:25:03.506730 2018] [php7:error] [pid 1596:tid 1664] [client 103.226.88.11:48178] script 'D:/xampp/htdocs/yao.php' not found or unable to stat
[Sat Sep 08 15:25:05.772369 2018] [php7:error] [pid 1596:tid 1664] [client 103.226.88.11:48689] script 'D:/xampp/htdocs/defect.php' not found or unable to stat
[Sat Sep 08 15:25:06.694244 2018] [php7:error] [pid 1596:tid 1664] [client 103.226.88.11:49168] script 'D:/xampp/htdocs/webslee.php' not found or unable to stat
[Sat Sep 08 15:25:07.647376 2018] [php7:error] [pid 1596:tid 1664] [client 103.226.88.11:49378] script 'D:/xampp/htdocs/q.php' not found or unable to stat
[Sat Sep 08 15:25:08.553622 2018] [php7:error] [pid 1596:tid 1664] [client 103.226.88.11:49582] script 'D:/xampp/htdocs/pe.php' not found or unable to stat
[Sat Sep 08 15:25:13.506767 2018] [php7:error] [pid 1596:tid 1656] [client 103.226.88.11:50600] script 'D:/xampp/htdocs/cainiao.php' not found or unable to stat
[Sat Sep 08 15:25:14.444242 2018] [php7:error] [pid 1596:tid 1504] [client 103.226.88.11:50779] script 'D:/xampp/htdocs/zuoshou.php' not found or unable to stat
[Sat Sep 08 15:25:15.381777 2018] [php7:error] [pid 1596:tid 1504] [client 103.226.88.11:50970] script 'D:/xampp/htdocs/zuo.php' not found or unable to stat
[Sat Sep 08 15:25:16.350522 2018] [php7:error] [pid 1596:tid 1504] [client 103.226.88.11:51158] script 'D:/xampp/htdocs/aotu.php' not found or unable to stat
[Sat Sep 08 15:25:17.366131 2018] [php7:error] [pid 1596:tid 1504] [client 103.226.88.11:51368] script 'D:/xampp/htdocs/cmd.php' not found or unable to stat
[Sat Sep 08 15:25:18.569269 2018] [php7:error] [pid 1596:tid 1504] [client 103.226.88.11:51562] script 'D:/xampp/htdocs/bak.php' not found or unable to stat
[Sat Sep 08 15:25:19.584908 2018] [php7:error] [pid 1596:tid 1504] [client 103.226.88.11:51817] script 'D:/xampp/htdocs/system.php' not found or unable to stat
[Sat Sep 08 15:25:20.553644 2018] [php7:error] [pid 1596:tid 1504] [client 103.226.88.11:52037] script 'D:/xampp/htdocs/l6.php' not found or unable to stat
[Sat Sep 08 15:25:21.553673 2018] [php7:error] [pid 1596:tid 1504] [client 103.226.88.11:52247] script 'D:/xampp/htdocs/l7.php' not found or unable to stat
[Sat Sep 08 15:25:22.491177 2018] [php7:error] [pid 1596:tid 1720] [client 103.226.88.11:52431] script 'D:/xampp/htdocs/l8.php' not found or unable to stat
[Sat Sep 08 15:25:27.381775 2018] [php7:error] [pid 1596:tid 1504] [client 103.226.88.11:53514] script 'D:/xampp/htdocs/56.php' not found or unable to stat
[Sat Sep 08 15:25:28.584971 2018] [php7:error] [pid 1596:tid 1504] [client 103.226.88.11:53689] script 'D:/xampp/htdocs/mz.php' not found or unable to stat
[Sat Sep 08 15:25:29.459921 2018] [php7:error] [pid 1596:tid 1504] [client 103.226.88.11:53958] script 'D:/xampp/htdocs/xx.php' not found or unable to stat
[Sat Sep 08 15:25:30.319313 2018] [php7:error] [pid 1596:tid 1504] [client 103.226.88.11:54140] script 'D:/xampp/htdocs/yumo.php' not found or unable to stat
[Sat Sep 08 15:25:31.256801 2018] [php7:error] [pid 1596:tid 1504] [client 103.226.88.11:54313] script 'D:/xampp/htdocs/min.php' not found or unable to stat
[Sat Sep 08 15:25:32.194296 2018] [php7:error] [pid 1596:tid 1504] [client 103.226.88.11:54500] script 'D:/xampp/htdocs/wan.php' not found or unable to stat
[Sat Sep 08 15:25:32.459923 2018] [php7:error] [pid 1596:tid 1656] [client 138.197.202.197:33798] script 'D:/xampp/htdocs/56.php' not found or unable to stat
[Sat Sep 08 15:25:33.053680 2018] [php7:error] [pid 1596:tid 1656] [client 103.226.88.11:54701] script 'D:/xampp/htdocs/wanan.php' not found or unable to stat
[Sat Sep 08 15:25:33.897422 2018] [php7:error] [pid 1596:tid 1656] [client 103.226.88.11:54860] script 'D:/xampp/htdocs/ssaa.php' not found or unable to stat
[Sat Sep 08 15:25:34.725543 2018] [php7:error] [pid 1596:tid 1656] [client 103.226.88.11:55033] script 'D:/xampp/htdocs/qq.php' not found or unable to stat
[Sat Sep 08 15:25:35.569286 2018] [php7:error] [pid 1596:tid 1656] [client 103.226.88.11:55199] script 'D:/xampp/htdocs/aw.php' not found or unable to stat
[Sat Sep 08 15:25:36.491183 2018] [php7:error] [pid 1596:tid 1656] [client 103.226.88.11:55376] script 'D:/xampp/htdocs/12.php' not found or unable to stat
[Sat Sep 08 15:25:37.366309 2018] [php7:error] [pid 1596:tid 1656] [client 103.226.88.11:55579] script 'D:/xampp/htdocs/hh.php' not found or unable to stat
[Sat Sep 08 15:25:38.194385 2018] [php7:error] [pid 1596:tid 1656] [client 103.226.88.11:55801] script 'D:/xampp/htdocs/ak.php' not found or unable to stat
[Sat Sep 08 15:25:39.022432 2018] [php7:error] [pid 1596:tid 1656] [client 103.226.88.11:55990] script 'D:/xampp/htdocs/ip.php' not found or unable to stat
[Sat Sep 08 15:25:39.881812 2018] [php7:error] [pid 1596:tid 1656] [client 103.226.88.11:56163] script 'D:/xampp/htdocs/infoo.php' not found or unable to stat
[Sat Sep 08 15:25:42.178737 2018] [php7:error] [pid 1596:tid 1656] [client 103.226.88.11:56352] script 'D:/xampp/htdocs/qq.php' not found or unable to stat
[Sat Sep 08 15:25:43.116190 2018] [php7:error] [pid 1596:tid 1656] [client 103.226.88.11:56854] script 'D:/xampp/htdocs/qwe.php' not found or unable to stat
[Sat Sep 08 15:25:43.991192 2018] [php7:error] [pid 1596:tid 1656] [client 103.226.88.11:57065] script 'D:/xampp/htdocs/1213.php' not found or unable to stat
[Sat Sep 08 15:25:44.866202 2018] [php7:error] [pid 1596:tid 1656] [client 103.226.88.11:57257] script 'D:/xampp/htdocs/post.php' not found or unable to stat
[Sat Sep 08 15:25:45.725568 2018] [php7:error] [pid 1596:tid 1656] [client 103.226.88.11:57421] script 'D:/xampp/htdocs/h1.php' not found or unable to stat
[Sat Sep 08 15:25:50.616193 2018] [php7:error] [pid 1596:tid 1656] [client 103.226.88.11:58451] script 'D:/xampp/htdocs/3.php' not found or unable to stat
[Sat Sep 08 15:25:51.444339 2018] [php7:error] [pid 1596:tid 1656] [client 103.226.88.11:58645] script 'D:/xampp/htdocs/phpinfi.php' not found or unable to stat
[Sat Sep 08 15:25:52.272536 2018] [php7:error] [pid 1596:tid 1656] [client 103.226.88.11:58811] script 'D:/xampp/htdocs/aaaa.php' not found or unable to stat
[Sat Sep 08 15:25:53.131840 2018] [php7:error] [pid 1596:tid 1656] [client 103.226.88.11:58984] script 'D:/xampp/htdocs/9510.php' not found or unable to stat
_2018_10_10_9_57_20_2018_10_10_9_57_28_2018_10_10_9_57_48_2018_10_10_9_57_55_2018_10_10_9_58_02

Apache
分享到
取消 提交回答
全部回答(2)
 • 加新
  2019-07-17 23:08:19

  是网站被来自这么些个ip地方的客户端所扫描,加固下系统

  0 0
 • 小川游鱼
  2019-07-17 23:08:19

  这是网站被来自这么些个ip地方的客户端所扫描,加固下系统,业务要求较高的建议使用WAF产品护航。

  0 0
添加回答
+ 订阅

时时分享云计算技术内容,助您降低 IT 成本,提升运维效率,使您更专注于核心业务创新。

推荐文章
相似问题
推荐课程