VB作业 利用“冒泡法”对一下数据进行从小到大排序:7、3、9、12、20、8(数组)-问答-阿里云开发者社区-阿里云

开发者社区> 问答> 正文

VB作业 利用“冒泡法”对一下数据进行从小到大排序:7、3、9、12、20、8(数组)

知与谁同 2018-07-21 13:09:01 665
VB作业 利用“冒泡法”对一下数据进行从小到大排序:7、3、9、12、20、8(数组)
分享到
取消 提交回答
全部回答(2)
 • 云篆
  2019-07-17 22:50:10
  For a = 0 To 5
  For b = a + 1 To 5
  If s(b) < s(a) Then
  result = s(a)
  s(a) = s(b)
  s(b) = result
  End If
  Next
  debug.print(s(a))
  Next
  0 0
 • 小旋风柴进
  2019-07-17 22:50:10
  Private Sub Command1_Click()
  Dim a(6) As Integer
  a(1) = 7
  a(2) = 3
  a(3) = 9
  a(4) = 12
  a(5) = 20
  a(6) = 8
  For i = 1 To 5
  For j = 1 To 6 - i
  If a(j) > a(j + 1) Then
  r = a(j)
  a(j) = a(j + 1)
  a(j + 1) = r
  End If
  Next j
  Next i
  For i = 1 To 6
  Print a(i);
  Next i
  End Sub
  0 0
添加回答
云计算
使用钉钉扫一扫加入圈子
+ 订阅

时时分享云计算技术内容,助您降低 IT 成本,提升运维效率,使您更专注于核心业务创新。

推荐文章