C语言及程序设计提高例程-33 二维数组元素的引用-阿里云开发者社区

开发者社区> 大数据> 正文
登录阅读全文

C语言及程序设计提高例程-33 二维数组元素的引用

简介: 贺老师教学链接  C语言及程序设计提高 本课讲解 输入输出二维数组元素 #include <stdio.h> int main() { int s[3][5], i, j; printf("Input 3*5 numbers\n"); for (i=0; i<3; i++) for(j=0; j<5; j++)

贺老师教学链接  C语言及程序设计提高 本课讲解


输入输出二维数组元素

#include <stdio.h>
int main()
{
  int s[3][5], i, j;
  printf("Input 3*5 numbers\n");
  for (i=0; i<3; i++)  
    for(j=0; j<5; j++)
      scanf("%d", &s[i][j]);
  for (i=0; i<3; i++) 
  {
    for(j=0; j<5; j++)
      printf("%d\t", s[i][j]);
    printf("\n");
  }
  return 0;
}


“非常规”操作元素(列序优先)
#include <stdio.h>
int main()
{
  int s[3][5], i, j;
  printf("Input 3*5 numbers\n");
  for (i=0; i<3; i++)  //输入
    for(j=0; j<5; j++)
      scanf("%d", &s[i][j]);
  //列序优先操作
  for (i=0; i<5; i++) //输出
  {
    for(j=0; j<3; j++)
      printf("%d\t", s[j][i]);
    printf("\n");
  }
  return 0;
}


“非常规”操作元素(“倒序”输出)
#include <stdio.h>
int main()
{
  int s[3][5], i, j;
  printf("Input 3*5 numbers\n");
  for (i=0; i<3; i++)  //输入
    for(j=0; j<5; j++)
      scanf("%d", &s[i][j]);
  //“倒序”输出
  for (i=2; i>=0; i--) 
  {
    for(j=4; j>=0; j--)
      printf("%d\t", s[i][j]);
    printf("\n");
  }
  return 0;
}


例:二维数组行和列元素互换后存到另一个二维数组中
#include <stdio.h>
int main( )
{
  int a[2][3]= {{1,2,3},{4,5,6}};
  int b[3][2],i,j;
  printf("array a:\n");
  for (i=0; i<=1; i++)
  {
    for (j=0; j<=2; j++)
    {
      printf("%d ", a[i][j]);
    }
    printf("\n");
  }
  for (i=0; i<=1; i++)
  {
    for (j=0; j<=2; j++)
    {
      b[j][i]=a[i][j];
    }
  }
  printf("array b:\n");
  for (i=0; i<=2; i++)
  {
    for(j=0; j<=1; j++)
      printf("%d ", b[i][j]);
    printf("\n");
  }
  return 0;
}


版权声明:本文内容由阿里云实名注册用户自发贡献,版权归原作者所有,阿里云开发者社区不拥有其著作权,亦不承担相应法律责任。具体规则请查看《阿里云开发者社区用户服务协议》和《阿里云开发者社区知识产权保护指引》。如果您发现本社区中有涉嫌抄袭的内容,填写侵权投诉表单进行举报,一经查实,本社区将立刻删除涉嫌侵权内容。

分享:
大数据
使用钉钉扫一扫加入圈子
+ 订阅

大数据计算实践乐园,近距离学习前沿技术

其他文章
最新文章
相关文章