clickhouse数据文件目录移动到新目录并建立软连接-阿里云开发者社区

开发者社区> 云计算> 正文

clickhouse数据文件目录移动到新目录并建立软连接

简介: 原目录:/var/lib/clickhouse目标目录:/test/clickhouse 1、复制数据cp /var/lib/clickhouse/data -r ...

由于本人失误,没有修改clickhouse的默认数据目录,导致把数据保存到了系统盘,现在系统盘空间不够,决定移动到数据盘,步骤如下:

原目录:/var/lib/clickhouse
目标目录:/test/clickhouse

1、复制数据
cp /var/lib/clickhouse/data -r /test/clickhouse
cp /var/lib/clickhouse/flags -r /test/clickhouse
cp /var/lib/clickhouse/format_schemas -r /test/clickhouse
cp /var/lib/clickhouse/metadata -r /test/clickhouse
cp /var/lib/clickhouse/preprocessed_configs -r /test/clickhouse
cp /var/lib/clickhouse/tmp -r /test/clickhouse
cp /var/lib/clickhouse/user_files -r /test/clickhouse

2、在目录/var/lib/clickhouse删除
rm -r data
rm -r flags/
rm -r format_schemas/
rm -r metadata/
rm -r preprocessed_configs/
rm -r tmp
rm -r user_files/

3、建立软连接

ln -s /test/clickhouse/data /var/lib/clickhouse
ln -s /test/clickhouse/flags /var/lib/clickhouse
ln -s /test/clickhouse/format_schemas /var/lib/clickhouse
ln -s /test/clickhouse/metadata /var/lib/clickhouse
ln -s /test/clickhouse/preprocessed_configs /var/lib/clickhouse
ln -s /test/clickhouse/tmp /var/lib/clickhouse
ln -s /test/clickhouse/user_files /var/lib/clickhouse

4、给test/clickhouse目录权限
chown -R clickhouse.clickhouse /test/clickhouse

完成。

通过这四步, 可以在不修改config.xml里的数据目录的情况下,实现数据转移到其他盘。

版权声明:本文内容由阿里云实名注册用户自发贡献,版权归原作者所有,阿里云开发者社区不拥有其著作权,亦不承担相应法律责任。具体规则请查看《阿里云开发者社区用户服务协议》和《阿里云开发者社区知识产权保护指引》。如果您发现本社区中有涉嫌抄袭的内容,填写侵权投诉表单进行举报,一经查实,本社区将立刻删除涉嫌侵权内容。

分享:
云计算
使用钉钉扫一扫加入圈子
+ 订阅

时时分享云计算技术内容,助您降低 IT 成本,提升运维效率,使您更专注于核心业务创新。

其他文章