js浮点数计算

简介:

由于二进制精度影响,JS在计算浮点数时容易造成偏差,而这个问题在很多程序语言中都存在,所以部分程序语言专门提供了高精度函数,为的就是解决浮点数据计算。


JS 中貌似还没有出现这类函数库,因此在浮点数计算中,很容易出现精度问题,当然JS是弱类型语言,很多时候程序自己转类型因此不注意容易忽视,比如:

1
alert(0.57*100)

wKioL1aZp_OxZBcrAAAHNU-G_TY923.png


这种精度问题只会在浮点数中出现,也就是说只要把浮点数提取为成整数计算就可以避免这个问题:


  1. 当拆分为整数时,注意借位进位,正负数处理,相对于说会减小计算的数量大小,能更好的精确,但处理过程复杂。

  2. 转成对等整数计算,不处理进位,正负数,只需要处理好小数点位数,计算数量偏小,处理方便,大数据量不宜使用。


下面为第二种方法解决浮点数计算的代码:(程序未进行严格测试,如有问题欢迎留言!

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
( function  (win) {
     var  parameToString =  function  (parame) { //转字符串
         return  typeof  parame ===  'string'  ? parame : parame.toString();
     }, parameSplit =  function  (parame) { //拆分浮点数
         var  split = parameToString(parame).split( '.' , 2), integer, decimal =  '' ;
         integer = parameToNumber(split[0]);
         if  (split.length === 2) {
             decimal = split[1];
         }
         return  [integer, decimal];
     }, parameToNumber =  function  (parame) { //转数值
         parame = parseInt(parame);
         return  typeof  parame ===  'number'  ? parame : 0;
     }, parameCompleteAfterNumber =  function  (parame, length) { //数字后补齐
         if  (length > 0) {
             return  parame + Math.pow(10, length - parame.length).toString().substr(1);
         }
         return  '' ;
     }, parameCompleteBeforeNumber =  function  (parame, length) { //数字前补齐
         if  (parame.length < length) {
             var  insufficient = length - parame.length;
             return  parameToString(insufficient * 10).substr(1) + parame;
         else  if  (parame.length === length) {
             return  parame;
         }
         return  false ;
     }, resultSplit =  function  (parame, decimalLength) { //结果小数拆分
         if  (decimalLength === 0) {
             return  integer;
         }
         var  parames = parameSplit(parame), integer = parameToString(parames[0]), result;
         if  (integer.length > decimalLength) {
             var  diff = integer.length - decimalLength;
             result = integer.substr(0, diff) +  '.'  + integer.substr(diff);
         else  if  (integer.length === decimalLength) {
             result =  '0.'  + integer;
         else  {
             result =  '0.'  + parameCompleteBeforeNumber(integer, decimalLength);
         }
         return  Number(result + parames[1]);
     }, parameCompleteParse =  function  (parame1, parame2) { //参数补全解析处理
         parame1 = parameSplit(parame1);
         parame2 = parameSplit(parame2);
         var  length = Math.max(parame1[1].length, parame2[1].length);
         return  [parameToNumber(parame1[0] + parameCompleteAfterNumber(parame1[1], length)), parameToNumber(parame2[0] + parameCompleteAfterNumber(parame2[1], length)), length];
     }, math = {
         //加法计算
         bcadd:  function  (parame1, parame2) {
             var  parames = parameCompleteParse(parame1, parame2), result = parames[0] + parames[1];
             return  resultSplit(result, parames[2]);
         },
         //比较两个数字
         bccomp:  function  (parame1, parame2) {
             var  parames = parameCompleteParse(parame1, parame2);
             if  (parames[0] > parames[1]) {
                 return  1;
             else  if  (parames[0] === parames[1]) {
                 return  0;
             else  {
                 return  -1;
             }
         },
         //除法计算
         bcdiv:  function  (parame1, parame2) {
             var  parames = parameCompleteParse(parame1, parame2);
             return  parames[0] / parames[1];
         },
         //取模
         bcmod:  function  (parame, modulus) {
             var  parames = parameCompleteParse(parame, modulus), result = parames[0] % parames[1];
             if  (parames[2] > 0) {
                 return  resultSplit(result, parames[2]);
             }
             return  result;
         },
         //乘法计算
         bcmul:  function  (parame1, parame2) {
             var  parames = parameCompleteParse(parame1, parame2), result = parames[0] * parames[1];
             if  (parames[2] > 0) {
                 return  resultSplit(result, parames[2] * 2);
             }
             return  result;
         },
         //二次方根
         bcsqrt:  function  (parame) {
             var  split = parameSplit(parame), length = split[1].length, result;
             if  (length > 0) {
                 length += length % 2;
                 parame = Number(split[0] + parameCompleteAfterNumber(split[1], length));
             }
             result = Math.sqrt(parame);
             if  (length > 0) { //小数点向前移动
                 return  resultSplit(result, length / 2);
             }
             return  result;
         },
         //减法
         bcsub:  function  (parame1, parame2) {
             var  parames = parameCompleteParse(parame1, parame2), result = parames[0] - parames[1];
             return  resultSplit(result, parames[2]);
         }
     };
     for  ( var  key  in  math) {
         win[key] = math[key];
     }
})(window);
 
//使用
alert(bcmul(0.57, 101.1));
alert(bcmod(2.1, 0.5));
alert(bcsqrt(0.024));是什么原因造成的?最主要原因是计算机只识别二进制数,所有数据都会转成二进制数运算得来,并不是程序不会计算小数形式的二进制数,而是在程序中进制数转换造成的。


十进制转二进制:

整数部分(除2取余,逆序排列):

    即不断整除2,取余数(0或1)为二进制数,商再除2如此循环(直到商为0),把得出来的余数(二进制数)以先后计算倒序取出余数,即为对应二进制数。如:

    10 转二进制结果是:

    10/2 = 5  余  0

     5/2 = 2 余  1

     2/2  =1 余  0

     1/2  =0  余  1

以先后计算倒序取出余数则结果为: 1010


小数部分(乘2取整,顺序排列):

    即不断乘2取整数部分(0或1),取结果中小数部分再乘2如此循环(直到结果无小数部分,当然大部分无法计算到无小数部分,所以就会出现截断,最终影响计算精度),把得出来的整数(二进制数)以先后计算顺序取出,即为对应小数二进制数。如:

   0.35 转二进制结果是:

    0.35*2  = 0.7  整0小0.7

    0.7*2  = 1.4  整1小0.4

    0.4*2  =  0.8  整0小0.8    ---无限循环开始

    0.8*2  = 1.6   整1小0.6

    0.6*2  = 1.2  整1小0.2

    0.2*2  = 0.4  整0小0.4     --- 循环结束

    0.4*2  = 0.8  整0小0.8

    0.8*2  = 1.6  整1小0.6

    0.6*2  = 1.2  整1小0.2

    0.2*2  = 0.4  整0小0.4

    0.4*2  = 0.8  整0小0.8

    .

    .

    .

以先后计算顺序取出整数则结果为:0.01011001100.....   截取长度取决于程序支持的长度。二进制转十进制:

按权相加2n,个位为n=0,小数部分n-1,整数(个位以上)部分n+1,乘以对应位二进制数。如:

1101.101 转十进制结果是:

23*1 + 22*1 +21*0 + 20*1 + 2-1*1 + 2-2*0  + 2-3*1 = 8 + 4 + 0 + 1 + 0.5 + 0 + 0.125 = 13.625注:浮点数从转换中可以看出来二进制数转十进制数不存在精确度丢失,而十进制数转二进制数很容易造成精确度丢失,从而影响计算结果精度。

本文转自  ttlxihuan    51CTO博客,原文链接:http://blog.51cto.com/php2012web/1735982

相关文章
|
2月前
|
JavaScript 算法
原生JS完成“一对一、一对多”矩形DIV碰撞检测、碰撞检查,通过计算接触面积(重叠覆盖面积)大小来判断接触对象DOM
原生JS完成“一对一、一对多”矩形DIV碰撞检测、碰撞检查,通过计算接触面积(重叠覆盖面积)大小来判断接触对象DOM
|
2月前
|
JavaScript 前端开发 大数据
数字太大了,计算加法、减法会报错,结果不正确?怎么办?用JavaScript实现大数据(超过20位的数字)相加减运算。
数字太大了,计算加法、减法会报错,结果不正确?怎么办?用JavaScript实现大数据(超过20位的数字)相加减运算。
|
2月前
|
JavaScript
|
2月前
|
存储 移动开发 JavaScript
NUS CS1101S:SICP JavaScript 描述:五、使用寄存器机进行计算(1)
NUS CS1101S:SICP JavaScript 描述:五、使用寄存器机进行计算(1)
60 0
|
2月前
|
缓存 JavaScript 前端开发
Vue.js计算属性:实现数据驱动的利器
Vue.js计算属性:实现数据驱动的利器
|
14天前
|
JavaScript
js 精确计算(解决js四则运算精度缺失问题)
js 精确计算(解决js四则运算精度缺失问题)
18 0
|
16天前
|
前端开发
大屏自适应/适配方案【详解】(echarts自适配、rem、flexible.js、vscode中px2rem插件自动计算rem)
大屏自适应/适配方案【详解】(echarts自适配、rem、flexible.js、vscode中px2rem插件自动计算rem)
59 0
|
17天前
|
JavaScript 前端开发
js/javascript 操作时间日期【全】含时间日期的创建、获取、比较、计算、格式化、时间戳、昨天、今天、星期汉化、计时、相关插件等
js/javascript 操作时间日期【全】含时间日期的创建、获取、比较、计算、格式化、时间戳、昨天、今天、星期汉化、计时、相关插件等
55 0
|
22天前
|
JavaScript 前端开发 小程序
老程序员分享:js中自然日的计算
老程序员分享:js中自然日的计算
15 0
|
1月前
|
缓存 监控 JavaScript
Vue.js中的计算属性 computed 与监听属性 watch深入探索
Vue.js中的计算属性 computed 与监听属性 watch深入探索
54 0