C++设计模式2-原型模式Prototype

简介:

一 原型模式描述

用原型实例指定创建对象的种类,并且通过拷贝这些原型创建新的对象。

Prototype原型模式是一种创建型设计模式,Prototype模式允许一个对象再创建另外一个可定制的对象,
根本无需知道任何如何创建的细节,
工作原理是:通过将一个原型对象传给那个要发动创建的对象,这个要发动创建的对象通过请求原型对象拷贝它们自己来实施创建。

二 解决的问题:


    它主要面对的问题是:“某些结构复杂的对象”的创建工作;由于需求的变化,这些对象经常面临着剧烈的变化,但是他们却拥有比较稳定一致的接口。


三 组成

客户(Client)角色:客户端类向原型管理器提出创建对象的请求。
①抽象原型(Prototype)角色:
这是一个抽象角色,通常由一个C#接口或抽象类实现。

②具体原型(Concrete Prototype)角色:
被复制的对象。此角色需要实现抽象的原型角色所要求的接口。

③原型管理器(Prototype Manager)角色:
创建具体原型类的对象,并记录每一个被创建的对象。

四 类图五 C++实现代码


①不带原型管理器 1. #include <iostream>  
 2. #include <cstring>  
 3.   
 4.   
 5.   
 6. /// 原型抽象类 -=> 对应于抽象原型(Prototype)角色  
 7. class Prototype  
 8. {  
 9. public :  
 10.     Prototype( ){  };  
 11.   
 12.     virtual ~Prototype( ){ };  
 13.   
 14.     virtual Prototype* Clone( ) const = 0;  // 拷贝函数,原型模式的精髓所在  
 15.   
 16.     virtual void Show( ) const = 0;                // 显示当前信息  
 17. protected :  
 18.     char *m_name;               // 名字  
 19. };  
 20.   
 21.   
 22.   
 23.   
 24.   
 25. /// 原型类A -=> 对应于具体原型(Concrete Prototype)角色:  
 26. class PrototypeA : public Prototype  
 27. {  
 28. public :  
 29.     PrototypeA(const char *name = NULL)           // 构造函数  
 30.     {  
 31.         if(name == NULL)  
 32.         {  
 33.             this->m_name = new char[1];  
 34.             strcpy(this->m_name, "");  
 35.         }  
 36.         else  
 37.         {  
 38.             this->m_name = new char[strlen(name) + 1];  
 39.             strcpy(this->m_name, name);  
 40.         }  
 41.     }  
 42.   
 43.     PrototypeA(const PrototypeA &Prototype)               // 实现深拷贝  
 44.     {  
 45.         this->m_name = new char[strlen(Prototype.m_name)];  
 46.         strcpy(this->m_name, Prototype.m_name);  
 47.     }  
 48.   
 49.     virtual ~PrototypeA( )                 // 虚析构函数  
 50.     {  
 51.         delete[] this->m_name;  
 52.     }  
 53.   
 54.     Prototype* Clone( ) const  // 拷贝函数,原型模式的精髓所在  
 55.     {  
 56.         return new PrototypeA(*this);  
 57.     }  
 58.   
 59.     void Show( ) const                // 显示当前函数信息  
 60.     {  
 61.     std::cout <<"PrototypeA's name is " <<this->m_name <<std::endl;  
 62.     }  
 63. //protected :  
 64. //  char *m_name;  
 65. };  
 66.   
 67.   
 68. /// 原型类B -=> 对应于具体原型(Concrete Prototype)角色:  
 69. class PrototypeB : public Prototype  
 70. {  
 71. public :  
 72.     PrototypeB(const char *name = NULL)          // 构造函数  
 73.     {  
 74.     if(name == NULL)  
 75.     {  
 76.         this->m_name = new char[1];  
 77.         strcpy(this->m_name, "");  
 78.     }  
 79.     else  
 80.     {  
 81.         this->m_name = new char[strlen(name) + 1];  
 82.         strcpy(this->m_name, name);  
 83.     }  
 84.     }  
 85.     PrototypeB(const PrototypeB &Prototype)               //  
 86.     {  
 87.         this->m_name = new char[strlen(Prototype.m_name)];  
 88.         strcpy(this->m_name, Prototype.m_name);  
 89.     }  
 90.   
 91.     virtual ~PrototypeB( )                // 虚析构函数  
 92.     {  
 93.         delete[] this->m_name;  
 94.     }  
 95.     Prototype* Clone( ) const  // 拷贝函数,原型模式的精髓所在  
 96.     {  
 97.         return new PrototypeB(*this);  
 98.     }                      // 获取名字的函数  
 99.     void Show( ) const                // 显示当前函数信息  
 100.     {  
 101.     std::cout <<"PrototypeB's name is " <<this->m_name <<std::endl;  
 102.     }  
 103. //protected :  
 104. //  int     *m_no;  
 105. };  
 106.   
 107.   
 108.   
 109.   
 110. int main()  
 111. {  
 112.     Prototype *r1 = new PrototypeA("A");  
 113.     Prototype *r2 = r1->Clone( );  
 114.   
 115.     // r1和r2是相同内容的副本  
 116.     r1->Show( );  
 117.     r2->Show( );  
 118.     delete r1;  
 119.     delete r2;  
 120.     r1 = r2 = NULL;  
 121.   
 122.     Prototype *r3 = new PrototypeB("B");  
 123.     Prototype *r4 = r3->Clone( );  
 124.     // r1和r2是用相同内容的拷贝  
 125.     r3->Show( );  
 126.     r4->Show( );  
 127.     delete r3;  
 128.     delete r4;  
 129.     r3 = r4 = NULL;  
 130.   
 131.     return 0;  
 132. }  


转载:http://blog.csdn.net/gatieme/article/details/17960555

目录
相关文章
|
22天前
|
设计模式 安全 测试技术
【C/C++ 设计模式 单例】单例模式的选择策略:何时使用,何时避免
【C/C++ 设计模式 单例】单例模式的选择策略:何时使用,何时避免
58 0
|
25天前
|
设计模式 算法 C++
【C++ 泛型编程 进阶篇】C++元模板编程与设计模式的结合应用教程(二)
【C++ 泛型编程 进阶篇】C++元模板编程与设计模式的结合应用教程
26 0
|
27天前
|
设计模式 存储 uml
C++ 设计模式实战:外观模式和访问者模式的结合使用,派生类访问基类的私有子系统
C++ 设计模式实战:外观模式和访问者模式的结合使用,派生类访问基类的私有子系统
27 1
|
4天前
|
设计模式 Java
小谈设计模式(10)—原型模式
小谈设计模式(10)—原型模式
|
20天前
|
设计模式 算法 中间件
【C++ 可调用对象的应用】C++设计模式与现代编程技巧:深入可调用对象的世界
【C++ 可调用对象的应用】C++设计模式与现代编程技巧:深入可调用对象的世界
108 1
|
22天前
|
设计模式 关系型数据库 数据库
【C++ 设计模式 工厂模式对比】深入探索设计模式:工厂方法与抽象工厂的比较与对照
【C++ 设计模式 工厂模式对比】深入探索设计模式:工厂方法与抽象工厂的比较与对照
20 1
|
25天前
|
设计模式 存储 算法
【C++ 泛型编程 进阶篇】C++元模板编程与设计模式的结合应用教程(三)
【C++ 泛型编程 进阶篇】C++元模板编程与设计模式的结合应用教程
20 0
|
25天前
|
设计模式 算法 搜索推荐
【C++ 泛型编程 进阶篇】C++元模板编程与设计模式的结合应用教程(一)
【C++ 泛型编程 进阶篇】C++元模板编程与设计模式的结合应用教程
36 0
|
8天前
|
设计模式 SQL 算法
设计模式了解哪些,模版模式
设计模式了解哪些,模版模式
18 0
|
27天前
|
设计模式 Java uml
C++设计模式之 依赖注入模式探索
C++设计模式之 依赖注入模式探索
37 0