【oracle 】怪异的信息统计 结果全为0-阿里云开发者社区

开发者社区> 数据库> 正文
登录阅读全文

【oracle 】怪异的信息统计 结果全为0

简介:
SQL> conn scott/yang
已连接。
SQL> set linesize 120
SQL> set autot on
SQL> select id ,name from t;
        ID NAM       
---------- ---         
         1 a1         
         1 a1         
         1 a1          
         1 a2          
         1 a2          
         1 a2          
         2 a2         
         2 a2          
         2 a2 
已选择9行。
执行计划
----------------------------------------------------------
Plan hash value: 1601196873
-------------------------------------------------------------------------- 
| Id  | Operation         | Name | Rows  | Bytes | Cost (%CPU)| Time     | 
-------------------------------------------------------------------------- 
|   0 | SELECT STATEMENT  |      |     9 |    54 |     3   (0)| 00:00:01 | 
|   1 |  TABLE ACCESS FULL| T    |     9 |    54 |     3   (0)| 00:00:01 | 
--------------------------------------------------------------------------
统计信息
---------------------------------------------------------- 
          0  recursive calls  
          0  db block gets  
          0  consistent gets 
          0  physical reads  
          0  redo size 
          0  bytes sent via SQL*Net to client
          0  bytes received via SQL*Net from client 
          0  SQL*Net roundtrips to/from client 
          0  sorts (memory) 
          0  sorts (disk)
          9  rows processed
SQL> select id ,name from t;

        ID NAM        
---------- ---         
         1 a1          
         1 a1          
         1 a1          
         1 a2          
         1 a2          
         1 a2          
         2 a2          
         2 a2          
         2 a2          

已选择9行。
执行计划
----------------------------------------------------------
Plan hash value: 1601196873
--------------------------------------------------------------------------                                              
| Id  | Operation         | Name | Rows  | Bytes | Cost (%CPU)| Time     | 
-------------------------------------------------------------------------- 
|   0 | SELECT STATEMENT  |      |     9 |    54 |     3   (0)| 00:00:01 | 
|   1 |  TABLE ACCESS FULL| T    |     9 |    54 |     3   (0)| 00:00:01 | 
-------------------------------------------------------------------------- 
统计信息
----------------------------------------------------------
          0  recursive calls 
          0  db block gets  
          0  consistent gets 
          0  physical reads  
          0  redo size   
          0  bytes sent via SQL*Net to client  
          0  bytes received via SQL*Net from client
          0  SQL*Net roundtrips to/from client 
          0  sorts (memory)   
          0  sorts (disk)
          9  rows processed  

SQL> create table t as select object_id id ,object_name name from dba_objects;

表已创建。

SQL> set timing on
SQL> set autot traceonly
SQL> select id ,name from t;
已选择68374行。
已用时间:  00: 00: 01.42
执行计划
----------------------------------------------------------
Plan hash value: 1601196873 
--------------------------------------------------------------------------
| Id  | Operation         | Name | Rows  | Bytes | Cost (%CPU)| Time     |
-------------------------------------------------------------------------- 
|   0 | SELECT STATEMENT  |      | 60934 |  4700K|    95   (2)| 00:00:02 | 
|   1 |  TABLE ACCESS FULL| T    | 60934 |  4700K|    95   (2)| 00:00:02 | 
-------------------------------------------------------------------------- 
Note                  
-----                  
   - dynamic sampling used for this statement
统计信息
----------------------------------------------------------
          0  recursive calls
          0  db block gets 
          0  consistent gets
          0  physical reads 
          0  redo size  
          0  bytes sent via SQL*Net to client
          0  bytes received via SQL*Net from client
          0  SQL*Net roundtrips to/from client
          0  sorts (memory) 
          0  sorts (disk) 
      68374  rows processed  

遇见bug了!解决办法: 断开当前连接,重新连入就可以解决~

版权声明:本文内容由阿里云实名注册用户自发贡献,版权归原作者所有,阿里云开发者社区不拥有其著作权,亦不承担相应法律责任。具体规则请查看《阿里云开发者社区用户服务协议》和《阿里云开发者社区知识产权保护指引》。如果您发现本社区中有涉嫌抄袭的内容,填写侵权投诉表单进行举报,一经查实,本社区将立刻删除涉嫌侵权内容。

分享: