Linux内核漏洞Phoenix Talon 只有CVE-2017-8890可以远程DoS及RCE 绿盟科技发布安全威胁通告-阿里云开发者社区

开发者社区> 晚来风急> 正文

Linux内核漏洞Phoenix Talon 只有CVE-2017-8890可以远程DoS及RCE 绿盟科技发布安全威胁通告

简介:
+关注继续查看

Linux被爆潜藏11年的内核漏洞,绿盟科技发布《Linux 多个内核拒绝服务漏洞(CVE-2017-8890 CVE-2017-9075 CVE-2017-9076 CVE-2017-9077)安全威胁通告》。通告全文如下:

Linux 多个内核拒绝服务漏洞

近日, 内核存在的多个拒绝服务漏洞被公布,涉及CVE-2017-8890、CVE-2017-9075、CVE-2017-9076、CVE-2017-9077,影响几乎所有Linux kernel 2.5.69 ~Linux kernel 4.11的内核版本。

各描述如下:

CVE编号

漏洞描述

漏洞影响

是否远程

CVE-2017-8890

Linux内核中net / ipv4 / inet_connection_sock.c中的inet_csk_clone_lock函数存在内存2次释放漏洞

在组播模式下,可能导致远程拒绝服务或远程代码执行

远程

(需要开启组播模式)

CVE-2017-9075

Linux 内核中的net / sctp / ipv6.c中的sctp_v6_create_accept_sk函数处理不当

内核崩溃,拒绝服务。

本地

CVE-2017-9076

,Linux内核中的net / dccp / ipv6.c中的dccp_v6_request_recv_sock函数处理不当

内核崩溃,拒绝服务。

本地

CVE-2017-9077

Linux内核中的net / ipv6 / tcp_ipv6.c中的tcp_v6_syn_recv_sock函数处理不当

内核崩溃,拒绝服务。

本地

注:

对于 CVE-2017-8890 ,要主机可以接收组播报文才有可能被远程利用导致拒绝服务。组播功能的使用需要在交换机上开启组播模式,此模式在交换机上是默认关闭的 

受影响的版本

目前几乎所有的Linux内核版本(2.5.69 – 4.11)及其对应的发行版本应该都受影响。

目前确认的受影响版本的详细列表请参照文末附录。

不受影响的版本

 • Linux 4.12-rc1 (非正式版)
 • Linux 4.12-rc2 (非正式版)
 • Linux 4.12-rc3 (非正式版)
 • Linux 4.12-rc4 (非正式版)
 • Linux 4.12-rc5 (非正式版)

规避方案

 1. 官方已经进行了代码修复,用户可自行参照如下地址进行代码修改,重新编译和启用新内核来修复漏洞。
 • CVE-2017-8890:

http://git.kernel.org/cgit/linux/kernel/git/torvalds/linux.git/commit/?id=657831ffc38e30092a2d5f03d385d710eb88b09a

 • CVE-2017-9075:

http://git.kernel.org/cgit/linux/kernel/git/torvalds/linux.git/commit/?id=fdcee2cbb8438702ea1b328fb6e0ac5e9a40c7f8

 • CVE-2017-9076:

http://git.kernel.org/cgit/linux/kernel/git/torvalds/linux.git/commit/?id=83eaddab4378db256d00d295bda6ca997cd13a52

 • CVE-2017-9077:

http://git.kernel.org/cgit/linux/kernel/git/torvalds/linux.git/commit/?id=83eaddab4378db256d00d295bda6ca997cd13a52

 1. 在非必要的情况下,请关闭三层交换机的组播模式。
 2. 使用 Grsecurity/PaX 对内核加固.

附录 

受影响版本的详细列表如下:

CVE-2017-8890

CVE-2017-9075

CVE-2017-9076

CVE-2017-9077

Oracle Enterprise Linux 7
Oracle Enterprise Linux 6.2 
Oracle Enterprise Linux 6 
Linux kernel 4.10.15 
Linux kernel 4.10.13 
Linux kernel 4.10.12 
Linux kernel 4.10.10 
Linux kernel 4.10.6 
Linux kernel 4.10.4 
Linux kernel 4.10 
Linux kernel 4.9.13 
Linux kernel 4.9.8 
Linux kernel 4.9.4 
Linux kernel 4.9.3 
Linux kernel 4.7.4 
Linux kernel 4.2.3 
Linux kernel 4.1.4 
Linux kernel 4.1.1 
Linux kernel 4.0.6 
Linux kernel 3.19.3 
Linux kernel 3.18.22 
Linux kernel 3.18.17 
Linux kernel 3.18.11 
Linux kernel 3.18.8 
Linux kernel 3.18.7 
Linux kernel 3.18.3 
Linux kernel 3.18.2 
Linux kernel 3.18.1 
Linux kernel 3.17.4 
Linux kernel 3.17.2 
Linux kernel 3.16.7 
Linux kernel 3.16.2 
Linux kernel 3.16.1 
Linux kernel 3.15.10 
Linux kernel 3.15.5 
Linux kernel 3.15.2 
Linux kernel 3.14.54 
Linux kernel 3.14.45 
Linux kernel 3.14.37 
Linux kernel 3.14.4 
Linux kernel 3.14.3 
Linux kernel 3.14.2 
Linux kernel 3.13.11 
Linux kernel 3.13.9 
Linux kernel 3.13.3 
Linux kernel 3.13.1 
Linux kernel 3.12.49 
Linux kernel 3.12.48 
Linux kernel 3.12.44 
Linux kernel 3.12.40 
Linux kernel 3.12.21 
Linux kernel 3.12.18 
Linux kernel 3.12.17 
Linux kernel 3.12.16 
Linux kernel 3.12.11 
Linux kernel 3.12.7 
Linux kernel 3.12.4 
Linux kernel 3.12.3 
Linux kernel 3.12.2 
Linux kernel 3.11.3 
Linux kernel 3.10.90 
Linux kernel 3.10.81 
Linux kernel 3.10.73 
Linux kernel 3.10.45 
Linux kernel 3.10.41 
Linux kernel 3.10.38 
Linux kernel 3.10.37 
Linux kernel 3.10.36 
Linux kernel 3.10.30 
Linux kernel 3.10.27 
Linux kernel 3.10.26 
Linux kernel 3.10.23 
Linux kernel 3.10.22 
Linux kernel 3.10.21 
Linux kernel 3.10.14 
Linux kernel 3.10.10 
Linux kernel 3.10.9 
Linux kernel 3.10.7 
Linux kernel 3.10 
Linux kernel 3.8.9 
Linux kernel 3.8.6 
Linux kernel 3.8.5 
Linux kernel 3.8.4 
Linux kernel 3.8.2 
Linux kernel 3.8.1 
Linux kernel 3.7.10 
Linux kernel 3.7.9 
Linux kernel 3.7.8 
Linux kernel 3.7.7 
Linux kernel 3.7.5 
Linux kernel 3.7.4 
Linux kernel 3.7.3 
Linux kernel 3.7.2 
Linux kernel 3.7.1 
Linux kernel 3.6.11 
Linux kernel 3.6.10 
Linux kernel 3.6.9 
Linux kernel 3.6.8 
Linux kernel 3.6.7 
Linux kernel 3.6.6 
Linux kernel 3.6.5 
Linux kernel 3.6.4 
Linux kernel 3.6.3 
Linux kernel 3.6.2 
Linux kernel 3.6.1 
Linux kernel 3.5.7 
Linux kernel 3.5.6 
Linux kernel 3.5.5 
Linux kernel 3.5.4 
Linux kernel 3.5.3 
Linux kernel 3.5.2 
Linux kernel 3.5.1 
Linux kernel 3.4.88 
Linux kernel 3.4.87 
Linux kernel 3.4.86 
Linux kernel 3.4.80 
Linux kernel 3.4.76 
Linux kernel 3.4.73 
Linux kernel 3.4.72 
Linux kernel 3.4.71 
Linux kernel 3.4.64 
Linux kernel 3.4.58 
Linux kernel 3.4.42 
Linux kernel 3.4.36 
Linux kernel 3.4.32 
Linux kernel 3.4.31 
Linux kernel 3.4.27 
Linux kernel 3.4.26 
Linux kernel 3.4.25 
Linux kernel 3.4.21 
Linux kernel 3.4.20 
Linux kernel 3.4.19 
Linux kernel 3.4.18 
Linux kernel 3.4.17 
Linux kernel 3.4.16 
Linux kernel 3.4.15 
Linux kernel 3.4.14 
Linux kernel 3.4.13 
Linux kernel 3.4.12 
Linux kernel 3.4.11 
Linux kernel 3.4.10 
Linux kernel 3.4.9 
Linux kernel 3.4.8 
Linux kernel 3.4.7 
Linux kernel 3.4.6 
Linux kernel 3.4.5 
Linux kernel 3.4.4 
Linux kernel 3.4.3 
Linux kernel 3.4.2 
Linux kernel 3.4.1 
Linux kernel 3.3.5 
Linux kernel 3.3.4 
Linux kernel 3.3.2 
Linux kernel 3.2.82 
Linux kernel 3.2.72 
Linux kernel 3.2.62 
Linux kernel 3.2.57 
Linux kernel 3.2.56 
Linux kernel 3.2.51 
Linux kernel 3.2.24 
Linux kernel 3.2.23 
Linux kernel 3.2.13 
Linux kernel 3.2.12 
Linux kernel 3.2.9 
Linux kernel 3.2.1 
Linux kernel 3.1.8 
Linux kernel 3.0.98 
Linux kernel 3.0.75 
Linux kernel 3.0.72 
Linux kernel 3.0.69 
Linux kernel 3.0.65 
Linux kernel 3.0.60 
Linux kernel 3.0.59 
Linux kernel 3.0.58 
Linux kernel 3.0.37 
Linux kernel 3.0.34 
Linux kernel 3.0.5 
Linux kernel 3.0.4 
Linux kernel 3.0.2 
Linux kernel 3.0.1 
Linux kernel 2.6.32 .9 
Linux kernel 2.6.32 
Linux kernel 2.6.31 5 
Linux kernel 2.6.31 13 
Linux kernel 2.6.31 .2 
Linux kernel 2.6.31 .11 
Linux kernel 2.6.31 
Linux kernel 2.6.30 .10 
Linux kernel 2.6.30 .1 
Linux kernel 2.6.30 
Linux kernel 2.6.29 .4 
Linux kernel 2.6.29 .1 
Linux kernel 2.6.29 
Linux kernel 2.6.28 .8 
Linux kernel 2.6.28 .6 
Linux kernel 2.6.28 .5 
Linux kernel 2.6.28 .3 
Linux kernel 2.6.28 .2 
Linux kernel 2.6.28 .1 
Linux kernel 2.6.27 .8 
Linux kernel 2.6.27 .5 
Linux kernel 2.6.27 .46 
Linux kernel 2.6.27 .24 
Linux kernel 2.6.27 .14 
Linux kernel 2.6.27 .13 
Linux kernel 2.6.27 .12 
Linux kernel 2.6.26 7 
Linux kernel 2.6.26 .6 
Linux kernel 2.6.26 .4 
Linux kernel 2.6.26 .3 
Linux kernel 2.6.26 
Linux kernel 2.6.25 19 
Linux kernel 2.6.25 .9 
Linux kernel 2.6.25 .8 
Linux kernel 2.6.25 .7 
Linux kernel 2.6.25 .6 
Linux kernel 2.6.24 .2 
Linux kernel 2.6.24 .1 
Linux kernel 2.6.24 
Linux kernel 2.6.23 .6 
Linux kernel 2.6.23 .5 
Linux kernel 2.6.23 .4 
Linux kernel 2.6.23 .3 
Linux kernel 2.6.23 .2 
Linux kernel 2.6.22 .17 
Linux kernel 2.6.22 .16 
Linux kernel 2.6.22 .15 
Linux kernel 2.6.22 .14 
Linux kernel 2.6.22 .13 
Linux kernel 2.6.22 .12 
Linux kernel 2.6.22 .11 
Linux kernel 2.6.22 .1 
Linux kernel 2.6.22 
Linux kernel 2.6.21 4 
Linux kernel 2.6.21 .7 
Linux kernel 2.6.21 .6 
Linux kernel 2.6.21 .3 
Linux kernel 2.6.21 .2 
Linux kernel 2.6.21 .1 
Linux kernel 2.6.21 
Linux kernel 2.6.20 .9 
Linux kernel 2.6.20 .8 
Linux kernel 2.6.20 .7 
Linux kernel 2.6.20 .6 
Linux kernel 2.6.20 .5 
Linux kernel 2.6.20 .4 
Linux kernel 2.6.20 .15 
Linux kernel 2.6.20 .14 
Linux kernel 2.6.20 .12 
Linux kernel 2.6.20 .10 
Linux kernel 2.6.20 .1 
Linux kernel 2.6.20 
Linux kernel 2.6.19 .4 
Linux kernel 2.6.19 .3 
Linux kernel 2.6.19 .2 
Linux kernel 2.6.19 .1 
Linux kernel 2.6.19 
Linux kernel 2.6.18 .8 
Linux kernel 2.6.18 .7 
Linux kernel 2.6.18 .6 
Linux kernel 2.6.18 .5 
Linux kernel 2.6.18 .4 
Linux kernel 2.6.18 .3 
Linux kernel 2.6.18 .2 
Linux kernel 2.6.18 .1 
Linux kernel 2.6.17 .9 
Linux kernel 2.6.17 .8 
Linux kernel 2.6.17 .7 
Linux kernel 2.6.17 .6 
Linux kernel 2.6.17 .5 
Linux kernel 2.6.17 .4 
Linux kernel 2.6.17 .3 
Linux kernel 2.6.17 .2 
Linux kernel 2.6.17 .14 
Linux kernel 2.6.17 .13 
Linux kernel 2.6.17 .12 
Linux kernel 2.6.17 .11 
Linux kernel 2.6.17 .10 
Linux kernel 2.6.17 .1 
Linux kernel 2.6.17 
Linux kernel 2.6.16 27 
Linux kernel 2.6.16 13 
Linux kernel 2.6.16 .9 
Linux kernel 2.6.16 .8 
Linux kernel 2.6.16 .7 
Linux kernel 2.6.16 .6 
Linux kernel 2.6.16 .53 
Linux kernel 2.6.16 .52 
Linux kernel 2.6.16 .51 
Linux kernel 2.6.16 .50 
Linux kernel 2.6.16 .5 
Linux kernel 2.6.16 .49 
Linux kernel 2.6.16 .48 
Linux kernel 2.6.16 .47 
Linux kernel 2.6.16 .46 
Linux kernel 2.6.16 .45 
Linux kernel 2.6.16 .44 
Linux kernel 2.6.16 .43 
Linux kernel 2.6.16 .41 
Linux kernel 2.6.16 .40 
Linux kernel 2.6.16 .4 
Linux kernel 2.6.16 .39 
Linux kernel 2.6.16 .38 
Linux kernel 2.6.16 .37 
Linux kernel 2.6.16 .36 
Linux kernel 2.6.16 .35 
Linux kernel 2.6.16 .34 
Linux kernel 2.6.16 .33 
Linux kernel 2.6.16 .32 
Linux kernel 2.6.16 .31 
Linux kernel 2.6.16 .30 
Linux kernel 2.6.16 .3 
Linux kernel 2.6.16 .29 
Linux kernel 2.6.16 .28 
Linux kernel 2.6.16 .27 
Linux kernel 2.6.16 .26 
Linux kernel 2.6.16 .25 
Linux kernel 2.6.16 .24 
Linux kernel 2.6.16 .23 
Linux kernel 2.6.16 .22 
Linux kernel 2.6.16 .21 
Linux kernel 2.6.16 .20 
Linux kernel 2.6.16 .2 
Linux kernel 2.6.16 .19 
Linux kernel 2.6.16 .18 
Linux kernel 2.6.16 .17 
Linux kernel 2.6.16 .16 
Linux kernel 2.6.16 .15 
Linux kernel 2.6.16 .14 
Linux kernel 2.6.16 .12 
Linux kernel 2.6.16 .11 
Linux kernel 2.6.16 .10 
Linux kernel 2.6.16 .1 
Linux kernel 2.6.16 
Linux kernel 2.6.15 .7 
Linux kernel 2.6.15 .6 
Linux kernel 2.6.15 .4 
Linux kernel 2.6.15 .3 
Linux kernel 2.6.15 .2 
Linux kernel 2.6.15 .1 
Linux kernel 2.6.15 
Linux kernel 2.6.14 .7 
Linux kernel 2.6.14 .6 
Linux kernel 2.6.14 .5 
Linux kernel 2.6.14 .4 
Linux kernel 2.6.14 .3 
Linux kernel 2.6.14 .2 
Linux kernel 2.6.14 .1 
Linux kernel 2.6.14 
Linux kernel 2.6.13 .5 
Linux kernel 2.6.13 .4 
Linux kernel 2.6.13 .3 
Linux kernel 2.6.13 .2 
Linux kernel 2.6.13 .1 
Linux kernel 2.6.13 
Linux kernel 2.6.12 .6 
Linux kernel 2.6.12 .5 
Linux kernel 2.6.12 .4 
Linux kernel 2.6.12 .3 
Linux kernel 2.6.12 .22 
Linux kernel 2.6.12 .2 
Linux kernel 2.6.12 .12 
Linux kernel 2.6.12 .1 
Linux kernel 2.6.12 
Linux kernel 2.6.11 .9 
Linux kernel 2.6.11 .8 
Linux kernel 2.6.11 .7 
Linux kernel 2.6.11 .6 
Linux kernel 2.6.11 .5 
Linux kernel 2.6.11 .4 
Linux kernel 2.6.11 .3 
Linux kernel 2.6.11 .2 
Linux kernel 2.6.11 .12 
Linux kernel 2.6.11 .11 
Linux kernel 2.6.11 .10 
Linux kernel 2.6.11 .1 
Linux kernel 2.6.11 
Linux kernel 2.6.3 
Linux kernel 2.6.2 
Linux kernel 2.6.1 
Linux kernel 2.6 
Linux kernel 4.9.9 
Linux kernel 4.9.11 
Linux kernel 4.8.7 
Linux kernel 4.8.6 
Linux kernel 4.8.3 
Linux kernel 4.8.13 
Linux kernel 4.8.12 
Linux kernel 4.8.1 
Linux kernel 4.7.9 
Linux kernel 4.6.3 
Linux kernel 4.6.2 
Linux kernel 4.6.1 
Linux kernel 4.5.5 
Linux kernel 4.3.3 
Linux kernel 4.2.8 
Linux kernel 4.10.9 
Linux kernel 4.10.8 
Linux kernel 4.10.7 
Linux kernel 4.10.5 
Linux kernel 4.10.3 
Linux kernel 4.10.2 
Linux kernel 4.10.11 
Linux kernel 4.10.1 
Linux kernel 4.1.15 
Linux kernel 4.1 
Linux kernel 4.0.5 
Linux kernel 4.0 
Linux kernel 3.9.8 
Linux kernel 3.9.4 
Linux kernel 3.9 
Linux kernel 3.8 
Linux kernel 3.7.6 
Linux kernel 3.7 
Linux kernel 3.6 
Linux kernel 3.5 
Linux kernel 3.4.93 
Linux kernel 3.4.81 
Linux kernel 3.4.70 
Linux kernel 3.4.67 
Linux kernel 3.4.29 
Linux kernel 3.4 
Linux kernel 3.3 
Linux kernel 3.2.81 
Linux kernel 3.2.78 
Linux kernel 3.2.63 
Linux kernel 3.2.60 
Linux kernel 3.2.55 
Linux kernel 3.2.54 
Linux kernel 3.2.53 
Linux kernel 3.2.52 
Linux kernel 3.2.50 
Linux kernel 3.2.44 
Linux kernel 3.2.42 
Linux kernel 3.2.38 
Linux kernel 3.2.2 
Linux kernel 3.2 
Linux kernel 3.19 
Linux kernel 3.18.9 
Linux kernel 3.18 
Linux kernel 3.17.6 
Linux kernel 3.17 
Linux kernel 3.16.6 
Linux kernel 3.16.36 
Linux kernel 3.16.0-28 
Linux kernel 3.16 
Linux kernel 3.15 
Linux kernel 3.14.79 
Linux kernel 3.14.73 
Linux kernel 3.14.7 
Linux kernel 3.14.5 
Linux kernel 3.14-4 
Linux kernel 3.14-1 
Linux kernel 3.14 
Linux kernel 3.13.7 
Linux kernel 3.13.6 
Linux kernel 3.13.5 
Linux kernel 3.13.4 
Linux kernel 3.13.0 
Linux kernel 3.13 
Linux kernel 3.12.22 
Linux kernel 3.12.15 
Linux kernel 3.12.14 
Linux kernel 3.12.12 
Linux kernel 3.12.1 
Linux kernel 3.12 
Linux kernel 3.11.9 
Linux kernel 3.11.6 
Linux kernel 3.11 
Linux kernel 3.10.5 
Linux kernel 3.10.43 
Linux kernel 3.10.31 
Linux kernel 3.10.20 
Linux kernel 3.10.17 
Linux kernel 3.10 
Linux kernel 3.1 
Linux kernel 3.0.66 
Linux kernel 3.0.62 
Linux kernel 3.0.18 
Linux kernel 3.0 
Linux kernel 2.6.32.8 
Linux kernel 2.6.32.7 
Linux kernel 2.6.32.62 
Linux kernel 2.6.32.61 
Linux kernel 2.6.32.60 
Linux kernel 2.6.32.6 
Linux kernel 2.6.32.5 
Linux kernel 2.6.32.4 
Linux kernel 2.6.32.3 
Linux kernel 2.6.32.28 
Linux kernel 2.6.32.22 
Linux kernel 2.6.32.2 
Linux kernel 2.6.32.18 
Linux kernel 2.6.32.17 
Linux kernel 2.6.32.16 
Linux kernel 2.6.32.15 
Linux kernel 2.6.32.14 
Linux kernel 2.6.32.13 
Linux kernel 2.6.32.12 
Linux kernel 2.6.32.11 
Linux kernel 2.6.32.10 
Linux kernel 2.6.32.1 
Linux kernel 2.6.31.6 
Linux kernel 2.6.31.4 
Linux kernel 2.6.31.1 
Linux kernel 2.6.30.5 
Linux kernel 2.6.30.4 
Linux kernel 2.6.30.3 
Linux kernel 2.6.28.4 
Linux kernel 2.6.25.4 
Linux kernel 2.6.25.3 
Linux kernel 2.6.25.2 
Linux kernel 2.6.25.1 
Linux kernel 2.6.23.14 
Linux kernel 2.6.23.10 
Linux kernel 2.6.23.1 
Linux kernel 2.6.20.3 
Linux kernel 2.6.20.2 
Linux kernel 2.6.20.13 
Linux kernel 2.6.20.11 
Linux kernel 2.6.20-2 
Linux kernel 2.6.18 
Linux kernel 2.6.16.9 
Linux kernel 2.6.16.7 
Linux kernel 2.6.16.19 
Linux kernel 2.6.16.13 
Linux kernel 2.6.16.12 
Linux kernel 2.6.16.11 
Linux kernel 2.6.15.5 
Linux kernel 2.6.15.4 
Linux kernel 2.6.15.11 
Linux kernel 2.6.14.3 
Linux kernel 2.6.14.2 
Linux kernel 2.6.14.1 
Linux kernel 2.6.13.4 
Linux kernel 2.6.13.3 
Linux kernel 2.6.13.2 
Linux kernel 2.6.12.6 
Linux kernel 2.6.12.5 
Linux kernel 2.6.12.4 
Linux kernel 2.6.12.3 
Linux kernel 2.6.12.2 
Linux kernel 2.6.12.1 
Linux kernel 2.6.11.8 
Linux kernel 2.6.11.7 
Linux kernel 2.6.11.6 
Linux kernel 2.6.11.5 
Linux kernel 2.6.11.4 
Linux kernel 2.6.11.12 
Linux kernel 2.6.11.11

Linux kernel 4.11.1 
Linux kernel 4.11 
Linux kernel 4.10.15 
Linux kernel 4.10.13 
Linux kernel 4.10.12 
Linux kernel 4.10.10 
Linux kernel 4.10.6 
Linux kernel 4.10.4 
Linux kernel 4.10 
Linux kernel 4.9.13 
Linux kernel 4.9.8 
Linux kernel 4.9.4 
Linux kernel 4.9.3 
Linux kernel 4.7.4 
Linux kernel 4.4.30 
Linux kernel 4.4.29 
Linux kernel 4.4.28 
Linux kernel 4.4.27 
Linux kernel 4.4.25 
Linux kernel 4.4.24 
+ S.u.S.E. Linux 7.2 
Linux kernel 4.4.23 
Linux kernel 4.4.22 
Linux kernel 4.4.7 
Linux kernel 4.4.2 
Linux kernel 4.2.3 
Linux kernel 4.1.4 
Linux kernel 4.1.1 
Linux kernel 4.0.6 
Linux kernel 3.8.9 
Linux kernel 3.8.6 
Linux kernel 3.8.5 
Linux kernel 3.8.4 
Linux kernel 3.8.2 
Linux kernel 3.8.1 
Linux kernel 3.7.10 
Linux kernel 3.7.9 
Linux kernel 3.7.8 
Linux kernel 3.7.7 
Linux kernel 3.7.5 
Linux kernel 3.7.4 
Linux kernel 3.7.3 
Linux kernel 3.7.2 
Linux kernel 3.7.1 
Linux kernel 3.6.11 
Linux kernel 3.6.10 
Linux kernel 3.6.9 
Linux kernel 3.6.8 
Linux kernel 3.6.7 
Linux kernel 3.6.6 
Linux kernel 3.6.5 
Linux kernel 3.6.4 
Linux kernel 3.6.3 
Linux kernel 3.6.2 
Linux kernel 3.6.1 
Linux kernel 3.5.7 
Linux kernel 3.5.6 
Linux kernel 3.5.5 
Linux kernel 3.5.4 
Linux kernel 3.5.3 
Linux kernel 3.5.2 
Linux kernel 3.5.1 
Linux kernel 3.4.88 
Linux kernel 3.4.87 
Linux kernel 3.4.86 
Linux kernel 3.4.80 
Linux kernel 3.4.76 
Linux kernel 3.4.73 
Linux kernel 3.4.72 
Linux kernel 3.4.71 
Linux kernel 3.4.64 
Linux kernel 3.4.58 
Linux kernel 3.4.42 
Linux kernel 3.4.36 
Linux kernel 3.4.32 
Linux kernel 3.4.31 
Linux kernel 3.4.27 
Linux kernel 3.4.26 
Linux kernel 3.4.25 
Linux kernel 3.4.21 
Linux kernel 3.4.20 
Linux kernel 3.4.19 
Linux kernel 3.4.18 
Linux kernel 3.4.17 
Linux kernel 3.4.16 
Linux kernel 3.4.15 
Linux kernel 3.4.14 
Linux kernel 3.4.13 
Linux kernel 3.4.12 
Linux kernel 3.4.11 
Linux kernel 3.4.10 
Linux kernel 3.4.9 
Linux kernel 3.4.8 
Linux kernel 3.4.7 
Linux kernel 3.4.6 
Linux kernel 3.4.5 
Linux kernel 3.4.4 
Linux kernel 3.4.3 
Linux kernel 3.4.2 
Linux kernel 3.4.1 
Linux kernel 3.3.5 
Linux kernel 3.3.4 
Linux kernel 3.3.2 
Linux kernel 3.2.82 
Linux kernel 3.2.72 
Linux kernel 3.2.62 
Linux kernel 3.2.57 
Linux kernel 3.2.56 
Linux kernel 3.2.51 
Linux kernel 3.2.24 
Linux kernel 3.2.23 
Linux kernel 3.2.13 
Linux kernel 3.2.12 
Linux kernel 3.2.9 
Linux kernel 3.2.1 
Linux kernel 3.1.8 
Linux kernel 3.0.98 
Linux kernel 3.0.75 
Linux kernel 3.0.72 
Linux kernel 3.0.69 
Linux kernel 3.0.65 
Linux kernel 3.0.60 
Linux kernel 3.0.59 
Linux kernel 3.0.58 
Linux kernel 3.0.37 
Linux kernel 3.0.34 
Linux kernel 3.0.5 
Linux kernel 3.0.4 
Linux kernel 3.0.2 
Linux kernel 3.0.1 
Linux kernel 2.6.20 .7 
Linux kernel 2.6.20 .6 
Linux kernel 2.6.20 .5 
Linux kernel 2.6.20 .4 
Linux kernel 2.6.20 .15 
Linux kernel 2.6.20 .14 
Linux kernel 2.6.20 .12 
Linux kernel 2.6.20 .10 
Linux kernel 2.6.20 .1 
Linux kernel 2.6.20 
Linux kernel 2.6.19 .4 
Linux kernel 2.6.19 .3 
Linux kernel 2.6.19 .2 
Linux kernel 2.6.19 .1 
Linux kernel 2.6.19 
+ Trustix Secure Enterprise Linux 2.0 
+ Trustix Secure Linux 2.2 
+ Trustix Secure Linux 2.1 
+ Trustix Secure Linux 2.0 
Linux kernel 2.6.18 .8 
Linux kernel 2.6.18 .7 
Linux kernel 2.6.18 .6 
Linux kernel 2.6.18 .5 
Linux kernel 2.6.18 .4 
Linux kernel 2.6.18 .3 
Linux kernel 2.6.18 .2 
Linux kernel 2.6.18 .1 
Linux kernel 2.6.17 .9 
Linux kernel 2.6.17 .8 
Linux kernel 2.6.17 .7 
Linux kernel 2.6.17 .6 
Linux kernel 2.6.17 .5 
Linux kernel 2.6.17 .4 
Linux kernel 2.6.17 .3 
Linux kernel 2.6.17 .2 
Linux kernel 2.6.17 .14 
Linux kernel 2.6.17 .13 
Linux kernel 2.6.17 .12 
Linux kernel 2.6.17 .11 
Linux kernel 2.6.17 .10 
Linux kernel 2.6.17 .1 
Linux kernel 2.6.17 
Linux kernel 2.6.16 27 
Linux kernel 2.6.16 13 
Linux kernel 2.6.16 .9 
Linux kernel 2.6.16 .8 
Linux kernel 2.6.16 .7 
Linux kernel 2.6.16 .6 
Linux kernel 2.6.16 .53 
Linux kernel 2.6.16 .52 
Linux kernel 2.6.16 .51 
Linux kernel 2.6.16 .50 
Linux kernel 2.6.16 .5 
Linux kernel 2.6.16 .49 
Linux kernel 2.6.16 .48 
Linux kernel 2.6.16 .47 
Linux kernel 2.6.16 .46 
Linux kernel 2.6.16 .45 
Linux kernel 2.6.16 .44 
Linux kernel 2.6.16 .43 
Linux kernel 2.6.16 .41 
Linux kernel 2.6.16 .40 
Linux kernel 2.6.16 .4 
Linux kernel 2.6.16 .39 
Linux kernel 2.6.16 .38 
Linux kernel 2.6.16 .37 
Linux kernel 2.6.16 .36 
Linux kernel 2.6.16 .35 
Linux kernel 2.6.16 .34 
Linux kernel 2.6.16 .33 
Linux kernel 2.6.16 .32 
Linux kernel 2.6.16 .31 
Linux kernel 2.6.16 .30 
Linux kernel 2.6.16 .3 
Linux kernel 2.6.16 .29 
Linux kernel 2.6.16 .28 
Linux kernel 2.6.16 .27 
Linux kernel 2.6.16 .26 
Linux kernel 2.6.16 .25 
Linux kernel 2.6.16 .24 
Linux kernel 2.6.16 .23 
Linux kernel 2.6.16 .22 
Linux kernel 2.6.16 .21 
Linux kernel 2.6.16 .20 
Linux kernel 2.6.16 .2 
Linux kernel 2.6.16 .19 
Linux kernel 2.6.16 .18 
Linux kernel 2.6.16 .17 
Linux kernel 2.6.16 .16 
Linux kernel 2.6.16 .15 
Linux kernel 2.6.16 .14 
Linux kernel 2.6.16 .12 
Linux kernel 2.6.16 .11 
Linux kernel 2.6.16 .10 
Linux kernel 2.6.16 .1 
Linux kernel 2.6.16 
Linux kernel 2.6.15 .7 
Linux kernel 2.6.15 .6 
Linux kernel 2.6.15 .4 
Linux kernel 2.6.15 .3 
Linux kernel 2.6.15 .2 
Linux kernel 2.6.15 .1 
Linux kernel 2.6.15 
Linux kernel 2.6.14 .7 
Linux kernel 2.6.14 .6 
Linux kernel 2.6.14 .5 
Linux kernel 2.6.14 .4 
Linux kernel 2.6.14 .3 
Linux kernel 2.6.14 .2 
Linux kernel 2.6.14 .1 
Linux kernel 2.6.14 
Linux kernel 2.6.13 .5 
Linux kernel 2.6.13 .4 
Linux kernel 2.6.13 .3 
Linux kernel 2.6.13 .2 
Linux kernel 2.6.13 .1 
Linux kernel 2.6.13 
Linux kernel 2.6.12 .6 
Linux kernel 2.6.12 .5 
Linux kernel 2.6.12 .4 
Linux kernel 2.6.12 .3 
Linux kernel 2.6.12 .22 
Linux kernel 2.6.12 .2 
Linux kernel 2.6.12 .12 
Linux kernel 2.6.12 .1 
Linux kernel 2.6.12 
Linux kernel 2.6.11 .9 
Linux kernel 2.6.11 .8 
Linux kernel 2.6.11 .7 
Linux kernel 2.6.11 .6 
Linux kernel 2.6.11 .5 
Linux kernel 2.6.11 .4 
Linux kernel 2.6.11 .3 
Linux kernel 2.6.11 .2 
Linux kernel 2.6.11 .12 
Linux kernel 2.6.11 .11 
Linux kernel 2.6.11 .10 
Linux kernel 2.6.11 .1 
Linux kernel 2.6.11 
Linux kernel 2.6.10 
Linux kernel 2.6.2 
Linux kernel 2.6.1 
Linux kernel 2.6 
Linux kernel 4.9.9 
Linux kernel 4.9.11 
Linux kernel 4.8.7 
Linux kernel 4.8.6 
Linux kernel 4.8.3 
Linux kernel 4.8.13 
Linux kernel 4.8.12 
Linux kernel 4.8.1 
Linux kernel 4.7.9 
Linux kernel 4.6.3 
Linux kernel 4.6.2 
Linux kernel 4.6.1 
Linux kernel 4.5.5 
Linux kernel 4.4.38 
Linux kernel 4.4.26 
Linux kernel 4.4.14 
Linux kernel 4.4.1 
Linux kernel 4.3.3 
Linux kernel 4.2.8 
Linux kernel 4.10.9 
Linux kernel 4.10.8 
Linux kernel 4.10.7 
Linux kernel 4.10.5 
Linux kernel 4.10.3 
Linux kernel 4.10.2 
Linux kernel 4.10.11 
Linux kernel 4.10.1 
Linux kernel 4.1.15 
Linux kernel 4.0.5 
Linux kernel 3.9.8 
Linux kernel 3.9.4 
Linux kernel 3.7.6 
Linux kernel 3.4.93 
Linux kernel 3.4.81 
Linux kernel 3.4.70 
Linux kernel 3.4.67 
Linux kernel 3.4.29 
Linux kernel 3.2.81 
Linux kernel 3.2.78 
Linux kernel 3.2.65 
Linux kernel 3.2.64 
Linux kernel 3.2.63 
Linux kernel 3.2.60 
Linux kernel 3.2.55 
Linux kernel 3.2.54 
Linux kernel 3.2.53 
Linux kernel 3.2.52 
Linux kernel 3.2.50 
Linux kernel 3.2.44 
Linux kernel 3.2.42 
Linux kernel 3.2.38 
Linux kernel 3.2.2 
Linux kernel 3.0.66 
Linux kernel 3.0.62 
Linux kernel 3.0.18 
Linux kernel 2.6.18 
Linux kernel 2.6.16.9 
Linux kernel 2.6.16.7 
Linux kernel 2.6.15.5 
Linux kernel 2.6.15.4 
Linux kernel 2.6.15.11 
Linux kernel 2.6.14.3 
Linux kernel 2.6.14.2 
Linux kernel 2.6.14.1 
Linux kernel 2.6.13.4 
Linux kernel 2.6.13.3 
Linux kernel 2.6.13.2 
Linux kernel 2.6.13.1 
Linux kernel 2.6.12.6 
Linux kernel 2.6.12.5 
Linux kernel 2.6.12.4 
Linux kernel 2.6.12.3 
Linux kernel 2.6.12.2 
Linux kernel 2.6.12.1 
Linux kernel 2.6.11.8 
Linux kernel 2.6.11.7 
Linux kernel 2.6.11.6 
Linux kernel 2.6.11.5 
Linux kernel 2.6.11.4 
Linux kernel 2.6.11.12 
Linux kernel 2.6.11.11

Linux kernel 4.11.1 
Linux kernel 4.11 
Linux kernel 4.10.15 
Linux kernel 4.10.13 
Linux kernel 4.10.12 
Linux kernel 4.10.10 
Linux kernel 4.10.6 
Linux kernel 4.10.4 
Linux kernel 4.10 
Linux kernel 4.9.13 
Linux kernel 4.9.8 
Linux kernel 4.9.4 
Linux kernel 4.9.3 
Linux kernel 4.7.4 
Linux kernel 4.4.30 
Linux kernel 4.4.29 
Linux kernel 4.4.28 
Linux kernel 4.4.27 
Linux kernel 4.4.25 
Linux kernel 4.4.24 
+ S.u.S.E. Linux 7.2 
Linux kernel 4.4.23 
Linux kernel 4.4.22 
Linux kernel 4.4.7 
Linux kernel 4.4.2 
Linux kernel 4.2.3 
Linux kernel 4.1.4 
Linux kernel 4.1.1 
Linux kernel 4.0.6 
Linux kernel 3.8.9 
Linux kernel 3.8.6 
Linux kernel 3.8.5 
Linux kernel 3.8.4 
Linux kernel 3.8.2 
Linux kernel 3.8.1 
Linux kernel 3.7.10 
Linux kernel 3.7.9 
Linux kernel 3.7.8 
Linux kernel 3.7.7 
Linux kernel 3.7.5 
Linux kernel 3.7.4 
Linux kernel 3.7.3 
Linux kernel 3.7.2 
Linux kernel 3.7.1 
Linux kernel 3.6.11 
Linux kernel 3.6.10 
Linux kernel 3.6.9 
Linux kernel 3.6.8 
Linux kernel 3.6.7 
Linux kernel 3.6.6 
Linux kernel 3.6.5 
Linux kernel 3.6.4 
Linux kernel 3.6.3 
Linux kernel 3.6.2 
Linux kernel 3.6.1 
Linux kernel 3.5.7 
Linux kernel 3.5.6 
Linux kernel 3.5.5 
Linux kernel 3.5.4 
Linux kernel 3.5.3 
Linux kernel 3.5.2 
Linux kernel 3.5.1 
Linux kernel 3.4.88 
Linux kernel 3.4.87 
Linux kernel 3.4.86 
Linux kernel 3.4.80 
Linux kernel 3.4.76 
Linux kernel 3.4.73 
Linux kernel 3.4.72 
Linux kernel 3.4.71 
Linux kernel 3.4.64 
Linux kernel 3.4.58 
Linux kernel 3.4.42 
Linux kernel 3.4.36 
Linux kernel 3.4.32 
Linux kernel 3.4.31 
Linux kernel 3.4.27 
Linux kernel 3.4.26 
Linux kernel 3.4.25 
Linux kernel 3.4.21 
Linux kernel 3.4.20 
Linux kernel 3.4.19 
Linux kernel 3.4.18 
Linux kernel 3.4.17 
Linux kernel 3.4.16 
Linux kernel 3.4.15 
Linux kernel 3.4.14 
Linux kernel 3.4.13 
Linux kernel 3.4.12 
Linux kernel 3.4.11 
Linux kernel 3.4.10 
Linux kernel 3.4.9 
Linux kernel 3.4.8 
Linux kernel 3.4.7 
Linux kernel 3.4.6 
Linux kernel 3.4.5 
Linux kernel 3.4.4 
Linux kernel 3.4.3 
Linux kernel 3.4.2 
Linux kernel 3.4.1 
Linux kernel 3.3.5 
Linux kernel 3.3.4 
Linux kernel 3.3.2 
Linux kernel 3.2.82 
Linux kernel 3.2.72 
Linux kernel 3.2.62 
Linux kernel 3.2.57 
Linux kernel 3.2.56 
Linux kernel 3.2.51 
Linux kernel 3.2.24 
Linux kernel 3.2.23 
Linux kernel 3.2.13 
Linux kernel 3.2.12 
Linux kernel 3.2.9 
Linux kernel 3.2.1 
Linux kernel 3.1.8 
Linux kernel 3.0.98 
Linux kernel 3.0.75 
Linux kernel 3.0.72 
Linux kernel 3.0.69 
Linux kernel 3.0.65 
Linux kernel 3.0.60 
Linux kernel 3.0.59 
Linux kernel 3.0.58 
Linux kernel 3.0.37 
Linux kernel 3.0.34 
Linux kernel 3.0.5 
Linux kernel 3.0.4 
Linux kernel 3.0.2 
Linux kernel 3.0.1 
Linux kernel 2.6.20 .7 
Linux kernel 2.6.20 .6 
Linux kernel 2.6.20 .5 
Linux kernel 2.6.20 .4 
Linux kernel 2.6.20 .15 
Linux kernel 2.6.20 .14 
Linux kernel 2.6.20 .12 
Linux kernel 2.6.20 .10 
Linux kernel 2.6.20 .1 
Linux kernel 2.6.20 
Linux kernel 2.6.19 .4 
Linux kernel 2.6.19 .3 
Linux kernel 2.6.19 .2 
Linux kernel 2.6.19 .1 
Linux kernel 2.6.19 
+ Trustix Secure Enterprise Linux 2.0 
+ Trustix Secure Linux 2.2 
+ Trustix Secure Linux 2.1 
+ Trustix Secure Linux 2.0 
Linux kernel 2.6.18 .8 
Linux kernel 2.6.18 .7 
Linux kernel 2.6.18 .6 
Linux kernel 2.6.18 .5 
Linux kernel 2.6.18 .4 
Linux kernel 2.6.18 .3 
Linux kernel 2.6.18 .2 
Linux kernel 2.6.18 .1 
Linux kernel 2.6.17 .9 
Linux kernel 2.6.17 .8 
Linux kernel 2.6.17 .7 
Linux kernel 2.6.17 .6 
Linux kernel 2.6.17 .5 
Linux kernel 2.6.17 .4 
Linux kernel 2.6.17 .3 
Linux kernel 2.6.17 .2 
Linux kernel 2.6.17 .14 
Linux kernel 2.6.17 .13 
Linux kernel 2.6.17 .12 
Linux kernel 2.6.17 .11 
Linux kernel 2.6.17 .10 
Linux kernel 2.6.17 .1 
Linux kernel 2.6.17 
Linux kernel 2.6.16 27 
Linux kernel 2.6.16 13 
Linux kernel 2.6.16 .9 
Linux kernel 2.6.16 .8 
Linux kernel 2.6.16 .7 
Linux kernel 2.6.16 .6 
Linux kernel 2.6.16 .53 
Linux kernel 2.6.16 .52 
Linux kernel 2.6.16 .51 
Linux kernel 2.6.16 .50 
Linux kernel 2.6.16 .5 
Linux kernel 2.6.16 .49 
Linux kernel 2.6.16 .48 
Linux kernel 2.6.16 .47 
Linux kernel 2.6.16 .46 
Linux kernel 2.6.16 .45 
Linux kernel 2.6.16 .44 
Linux kernel 2.6.16 .43 
Linux kernel 2.6.16 .41 
Linux kernel 2.6.16 .40 
Linux kernel 2.6.16 .4 
Linux kernel 2.6.16 .39 
Linux kernel 2.6.16 .38 
Linux kernel 2.6.16 .37 
Linux kernel 2.6.16 .36 
Linux kernel 2.6.16 .35 
Linux kernel 2.6.16 .34 
Linux kernel 2.6.16 .33 
Linux kernel 2.6.16 .32 
Linux kernel 2.6.16 .31 
Linux kernel 2.6.16 .30 
Linux kernel 2.6.16 .3 
Linux kernel 2.6.16 .29 
Linux kernel 2.6.16 .28 
Linux kernel 2.6.16 .27 
Linux kernel 2.6.16 .26 
Linux kernel 2.6.16 .25 
Linux kernel 2.6.16 .24 
Linux kernel 2.6.16 .23 
Linux kernel 2.6.16 .22 
Linux kernel 2.6.16 .21 
Linux kernel 2.6.16 .20 
Linux kernel 2.6.16 .2 
Linux kernel 2.6.16 .19 
Linux kernel 2.6.16 .18 
Linux kernel 2.6.16 .17 
Linux kernel 2.6.16 .16 
Linux kernel 2.6.16 .15 
Linux kernel 2.6.16 .14 
Linux kernel 2.6.16 .12 
Linux kernel 2.6.16 .11 
Linux kernel 2.6.16 .10 
Linux kernel 2.6.16 .1 
Linux kernel 2.6.16 
Linux kernel 2.6.15 .7 
Linux kernel 2.6.15 .6 
Linux kernel 2.6.15 .4 
Linux kernel 2.6.15 .3 
Linux kernel 2.6.15 .2 
Linux kernel 2.6.15 .1 
Linux kernel 2.6.15 
Linux kernel 2.6.14 .7 
Linux kernel 2.6.14 .6 
Linux kernel 2.6.14 .5 
Linux kernel 2.6.14 .4 
Linux kernel 2.6.14 .3 
Linux kernel 2.6.14 .2 
Linux kernel 2.6.14 .1 
Linux kernel 2.6.14 
Linux kernel 2.6.13 .5 
Linux kernel 2.6.13 .4 
Linux kernel 2.6.13 .3 
Linux kernel 2.6.13 .2 
Linux kernel 2.6.13 .1 
Linux kernel 2.6.13 
Linux kernel 2.6.12 .6 
Linux kernel 2.6.12 .5 
Linux kernel 2.6.12 .4 
Linux kernel 2.6.12 .3 
Linux kernel 2.6.12 .22 
Linux kernel 2.6.12 .2 
Linux kernel 2.6.12 .12 
Linux kernel 2.6.12 .1 
Linux kernel 2.6.12 
Linux kernel 2.6.11 .9 
Linux kernel 2.6.11 .8 
Linux kernel 2.6.11 .7 
Linux kernel 2.6.11 .6 
Linux kernel 2.6.11 .5 
Linux kernel 2.6.11 .4 
Linux kernel 2.6.11 .3 
Linux kernel 2.6.11 .2 
Linux kernel 2.6.11 .12 
Linux kernel 2.6.11 .11 
Linux kernel 2.6.11 .10 
Linux kernel 2.6.11 .1 
Linux kernel 2.6.11 
Linux kernel 2.6.10 
Linux kernel 2.6.2 
Linux kernel 2.6.1 
Linux kernel 2.6 
Linux kernel 4.9.9 
Linux kernel 4.9.11 
Linux kernel 4.8.7 
Linux kernel 4.8.6 
Linux kernel 4.8.3 
Linux kernel 4.8.13 
Linux kernel 4.8.12 
Linux kernel 4.8.1 
Linux kernel 4.7.9 
Linux kernel 4.6.3 
Linux kernel 4.6.2 
Linux kernel 4.6.1 
Linux kernel 4.5.5 
Linux kernel 4.4.38 
Linux kernel 4.4.26 
Linux kernel 4.4.14 
Linux kernel 4.4.1 
Linux kernel 4.3.3 
Linux kernel 4.2.8 
Linux kernel 4.10.9 
Linux kernel 4.10.8 
Linux kernel 4.10.7 
Linux kernel 4.10.5 
Linux kernel 4.10.3 
Linux kernel 4.10.2 
Linux kernel 4.10.11 
Linux kernel 4.10.1 
Linux kernel 4.1.15 
Linux kernel 4.0.5 
Linux kernel 3.9.8 
Linux kernel 3.9.4 
Linux kernel 3.7.6 
Linux kernel 3.4.93 
Linux kernel 3.4.81 
Linux kernel 3.4.70 
Linux kernel 3.4.67 
Linux kernel 3.4.29 
Linux kernel 3.2.81 
Linux kernel 3.2.78 
Linux kernel 3.2.65 
Linux kernel 3.2.64 
Linux kernel 3.2.63 
Linux kernel 3.2.60 
Linux kernel 3.2.55 
Linux kernel 3.2.54 
Linux kernel 3.2.53 
Linux kernel 3.2.52 
Linux kernel 3.2.50 
Linux kernel 3.2.44 
Linux kernel 3.2.42 
Linux kernel 3.2.38 
Linux kernel 3.2.2 
Linux kernel 3.0.66 
Linux kernel 3.0.62 
Linux kernel 3.0.18 
Linux kernel 2.6.18 
Linux kernel 2.6.16.9 
Linux kernel 2.6.16.7 
Linux kernel 2.6.15.5 
Linux kernel 2.6.15.4 
Linux kernel 2.6.15.11 
Linux kernel 2.6.14.3 
Linux kernel 2.6.14.2 
Linux kernel 2.6.14.1 
Linux kernel 2.6.13.4 
Linux kernel 2.6.13.3 
Linux kernel 2.6.13.2 
Linux kernel 2.6.13.1 
Linux kernel 2.6.12.6 
Linux kernel 2.6.12.5 
Linux kernel 2.6.12.4 
Linux kernel 2.6.12.3 
Linux kernel 2.6.12.2 
Linux kernel 2.6.12.1 
Linux kernel 2.6.11.8 
Linux kernel 2.6.11.7 
Linux kernel 2.6.11.6 
Linux kernel 2.6.11.5 
Linux kernel 2.6.11.4 
Linux kernel 2.6.11.12 
Linux kernel 2.6.11.11

Linux kernel 4.11.1 
Linux kernel 4.11 
Linux kernel 4.10.15 
Linux kernel 4.10.13 
Linux kernel 4.10.12 
Linux kernel 4.10.10 
Linux kernel 4.10.6 
Linux kernel 4.10.4 
Linux kernel 4.10 
Linux kernel 4.9.13 
Linux kernel 4.9.8 
Linux kernel 4.9.4 
Linux kernel 4.9.3 
Linux kernel 4.7.4 
Linux kernel 4.4.30 
Linux kernel 4.4.29 
Linux kernel 4.4.28 
Linux kernel 4.4.27 
Linux kernel 4.4.25 
Linux kernel 4.4.24 
+ S.u.S.E. Linux 7.2 
Linux kernel 4.4.23 
Linux kernel 4.4.22 
Linux kernel 4.4.7 
Linux kernel 4.4.2 
Linux kernel 4.2.3 
Linux kernel 4.1.4 
Linux kernel 4.1.1 
Linux kernel 4.0.6 
Linux kernel 3.8.9 
Linux kernel 3.8.6 
Linux kernel 3.8.5 
Linux kernel 3.8.4 
Linux kernel 3.8.2 
Linux kernel 3.8.1 
Linux kernel 3.7.10 
Linux kernel 3.7.9 
Linux kernel 3.7.8 
Linux kernel 3.7.7 
Linux kernel 3.7.5 
Linux kernel 3.7.4 
Linux kernel 3.7.3 
Linux kernel 3.7.2 
Linux kernel 3.7.1 
Linux kernel 3.6.11 
Linux kernel 3.6.10 
Linux kernel 3.6.9 
Linux kernel 3.6.8 
Linux kernel 3.6.7 
Linux kernel 3.6.6 
Linux kernel 3.6.5 
Linux kernel 3.6.4 
Linux kernel 3.6.3 
Linux kernel 3.6.2 
Linux kernel 3.6.1 
Linux kernel 3.5.7 
Linux kernel 3.5.6 
Linux kernel 3.5.5 
Linux kernel 3.5.4 
Linux kernel 3.5.3 
Linux kernel 3.5.2 
Linux kernel 3.5.1 
Linux kernel 3.4.88 
Linux kernel 3.4.87 
Linux kernel 3.4.86 
Linux kernel 3.4.80 
Linux kernel 3.4.76 
Linux kernel 3.4.73 
Linux kernel 3.4.72 
Linux kernel 3.4.71 
Linux kernel 3.4.64 
Linux kernel 3.4.58 
Linux kernel 3.4.42 
Linux kernel 3.4.36 
Linux kernel 3.4.32 
Linux kernel 3.4.31 
Linux kernel 3.4.27 
Linux kernel 3.4.26 
Linux kernel 3.4.25 
Linux kernel 3.4.21 
Linux kernel 3.4.20 
Linux kernel 3.4.19 
Linux kernel 3.4.18 
Linux kernel 3.4.17 
Linux kernel 3.4.16 
Linux kernel 3.4.15 
Linux kernel 3.4.14 
Linux kernel 3.4.13 
Linux kernel 3.4.12 
Linux kernel 3.4.11 
Linux kernel 3.4.10 
Linux kernel 3.4.9 
Linux kernel 3.4.8 
Linux kernel 3.4.7 
Linux kernel 3.4.6 
Linux kernel 3.4.5 
Linux kernel 3.4.4 
Linux kernel 3.4.3 
Linux kernel 3.4.2 
Linux kernel 3.4.1 
Linux kernel 3.3.5 
Linux kernel 3.3.4 
Linux kernel 3.3.2 
Linux kernel 3.2.82 
Linux kernel 3.2.72 
Linux kernel 3.2.62 
Linux kernel 3.2.57 
Linux kernel 3.2.56 
Linux kernel 3.2.51 
Linux kernel 3.2.24 
Linux kernel 3.2.23 
Linux kernel 3.2.13 
Linux kernel 3.2.12 
Linux kernel 3.2.9 
Linux kernel 3.2.1 
Linux kernel 3.1.8 
Linux kernel 3.0.98 
Linux kernel 3.0.75 
Linux kernel 3.0.72 
Linux kernel 3.0.69 
Linux kernel 3.0.65 
Linux kernel 3.0.60 
Linux kernel 3.0.59 
Linux kernel 3.0.58 
Linux kernel 3.0.37 
Linux kernel 3.0.34 
Linux kernel 3.0.5 
Linux kernel 3.0.4 
Linux kernel 3.0.2 
Linux kernel 3.0.1 
Linux kernel 2.6.20 .7 
Linux kernel 2.6.20 .6 
Linux kernel 2.6.20 .5 
Linux kernel 2.6.20 .4 
Linux kernel 2.6.20 .15 
Linux kernel 2.6.20 .14 
Linux kernel 2.6.20 .12 
Linux kernel 2.6.20 .10 
Linux kernel 2.6.20 .1 
Linux kernel 2.6.20 
Linux kernel 2.6.19 .4 
Linux kernel 2.6.19 .3 
Linux kernel 2.6.19 .2 
Linux kernel 2.6.19 .1 
Linux kernel 2.6.19 
+ Trustix Secure Enterprise Linux 2.0 
+ Trustix Secure Linux 2.2 
+ Trustix Secure Linux 2.1 
+ Trustix Secure Linux 2.0 
Linux kernel 2.6.18 .8 
Linux kernel 2.6.18 .7 
Linux kernel 2.6.18 .6 
Linux kernel 2.6.18 .5 
Linux kernel 2.6.18 .4 
Linux kernel 2.6.18 .3 
Linux kernel 2.6.18 .2 
Linux kernel 2.6.18 .1 
Linux kernel 2.6.17 .9 
Linux kernel 2.6.17 .8 
Linux kernel 2.6.17 .7 
Linux kernel 2.6.17 .6 
Linux kernel 2.6.17 .5 
Linux kernel 2.6.17 .4 
Linux kernel 2.6.17 .3 
Linux kernel 2.6.17 .2 
Linux kernel 2.6.17 .14 
Linux kernel 2.6.17 .13 
Linux kernel 2.6.17 .12 
Linux kernel 2.6.17 .11 
Linux kernel 2.6.17 .10 
Linux kernel 2.6.17 .1 
Linux kernel 2.6.17 
Linux kernel 2.6.16 27 
Linux kernel 2.6.16 13 
Linux kernel 2.6.16 .9 
Linux kernel 2.6.16 .8 
Linux kernel 2.6.16 .7 
Linux kernel 2.6.16 .6 
Linux kernel 2.6.16 .53 
Linux kernel 2.6.16 .52 
Linux kernel 2.6.16 .51 
Linux kernel 2.6.16 .50 
Linux kernel 2.6.16 .5 
Linux kernel 2.6.16 .49 
Linux kernel 2.6.16 .48 
Linux kernel 2.6.16 .47 
Linux kernel 2.6.16 .46 
Linux kernel 2.6.16 .45 
Linux kernel 2.6.16 .44 
Linux kernel 2.6.16 .43 
Linux kernel 2.6.16 .41 
Linux kernel 2.6.16 .40 
Linux kernel 2.6.16 .4 
Linux kernel 2.6.16 .39 
Linux kernel 2.6.16 .38 
Linux kernel 2.6.16 .37 
Linux kernel 2.6.16 .36 
Linux kernel 2.6.16 .35 
Linux kernel 2.6.16 .34 
Linux kernel 2.6.16 .33 
Linux kernel 2.6.16 .32 
Linux kernel 2.6.16 .31 
Linux kernel 2.6.16 .30 
Linux kernel 2.6.16 .3 
Linux kernel 2.6.16 .29 
Linux kernel 2.6.16 .28 
Linux kernel 2.6.16 .27 
Linux kernel 2.6.16 .26 
Linux kernel 2.6.16 .25 
Linux kernel 2.6.16 .24 
Linux kernel 2.6.16 .23 
Linux kernel 2.6.16 .22 
Linux kernel 2.6.16 .21 
Linux kernel 2.6.16 .20 
Linux kernel 2.6.16 .2 
Linux kernel 2.6.16 .19 
Linux kernel 2.6.16 .18 
Linux kernel 2.6.16 .17 
Linux kernel 2.6.16 .16 
Linux kernel 2.6.16 .15 
Linux kernel 2.6.16 .14 
Linux kernel 2.6.16 .12 
Linux kernel 2.6.16 .11 
Linux kernel 2.6.16 .10 
Linux kernel 2.6.16 .1 
Linux kernel 2.6.16 
Linux kernel 2.6.15 .7 
Linux kernel 2.6.15 .6 
Linux kernel 2.6.15 .4 
Linux kernel 2.6.15 .3 
Linux kernel 2.6.15 .2 
Linux kernel 2.6.15 .1 
Linux kernel 2.6.15 
Linux kernel 2.6.14 .7 
Linux kernel 2.6.14 .6 
Linux kernel 2.6.14 .5 
Linux kernel 2.6.14 .4 
Linux kernel 2.6.14 .3 
Linux kernel 2.6.14 .2 
Linux kernel 2.6.14 .1 
Linux kernel 2.6.14 
Linux kernel 2.6.13 .5 
Linux kernel 2.6.13 .4 
Linux kernel 2.6.13 .3 
Linux kernel 2.6.13 .2 
Linux kernel 2.6.13 .1 
Linux kernel 2.6.13 
Linux kernel 2.6.12 .6 
Linux kernel 2.6.12 .5 
Linux kernel 2.6.12 .4 
Linux kernel 2.6.12 .3 
Linux kernel 2.6.12 .22 
Linux kernel 2.6.12 .2 
Linux kernel 2.6.12 .12 
Linux kernel 2.6.12 .1 
Linux kernel 2.6.12 
Linux kernel 2.6.11 .9 
Linux kernel 2.6.11 .8 
Linux kernel 2.6.11 .7 
Linux kernel 2.6.11 .6 
Linux kernel 2.6.11 .5 
Linux kernel 2.6.11 .4 
Linux kernel 2.6.11 .3 
Linux kernel 2.6.11 .2 
Linux kernel 2.6.11 .12 
Linux kernel 2.6.11 .11 
Linux kernel 2.6.11 .10 
Linux kernel 2.6.11 .1 
Linux kernel 2.6.11 
Linux kernel 2.6.10 
Linux kernel 2.6.2 
Linux kernel 2.6.1 
Linux kernel 2.6 
Linux kernel 4.9.9 
Linux kernel 4.9.11 
Linux kernel 4.8.7 
Linux kernel 4.8.6 
Linux kernel 4.8.3 
Linux kernel 4.8.13 
Linux kernel 4.8.12 
Linux kernel 4.8.1 
Linux kernel 4.7.9 
Linux kernel 4.6.3 
Linux kernel 4.6.2 
Linux kernel 4.6.1 
Linux kernel 4.5.5 
Linux kernel 4.4.38 
Linux kernel 4.4.26 
Linux kernel 4.4.14 
Linux kernel 4.4.1 
Linux kernel 4.3.3 
Linux kernel 4.2.8 
Linux kernel 4.10.9 
Linux kernel 4.10.8 
Linux kernel 4.10.7 
Linux kernel 4.10.5 
Linux kernel 4.10.3 
Linux kernel 4.10.2 
Linux kernel 4.10.11 
Linux kernel 4.10.1 
Linux kernel 4.1.15 
Linux kernel 4.0.5 
Linux kernel 3.9.8 
Linux kernel 3.9.4 
Linux kernel 3.7.6 
Linux kernel 3.4.93 
Linux kernel 3.4.81 
Linux kernel 3.4.70 
Linux kernel 3.4.67 
Linux kernel 3.4.29 
Linux kernel 3.2.81 
Linux kernel 3.2.78 
Linux kernel 3.2.65 
Linux kernel 3.2.64 
Linux kernel 3.2.63 
Linux kernel 3.2.60 
Linux kernel 3.2.55 
Linux kernel 3.2.54 
Linux kernel 3.2.53 
Linux kernel 3.2.52 
Linux kernel 3.2.50 
Linux kernel 3.2.44 
Linux kernel 3.2.42 
Linux kernel 3.2.38 
Linux kernel 3.2.2 
Linux kernel 3.0.66 
Linux kernel 3.0.62 
Linux kernel 3.0.18 
Linux kernel 2.6.18 
Linux kernel 2.6.16.9 
Linux kernel 2.6.16.7 
Linux kernel 2.6.15.5 
Linux kernel 2.6.15.4 
Linux kernel 2.6.15.11 
Linux kernel 2.6.14.3 
Linux kernel 2.6.14.2 
Linux kernel 2.6.14.1 
Linux kernel 2.6.13.4 
Linux kernel 2.6.13.3 
Linux kernel 2.6.13.2 
Linux kernel 2.6.13.1 
Linux kernel 2.6.12.6 
Linux kernel 2.6.12.5 
Linux kernel 2.6.12.4 
Linux kernel 2.6.12.3 
Linux kernel 2.6.12.2 
Linux kernel 2.6.12.1 
Linux kernel 2.6.11.8 
Linux kernel 2.6.11.7 
Linux kernel 2.6.11.6 
Linux kernel 2.6.11.5 
Linux kernel 2.6.11.4 
Linux kernel 2.6.11.12 
Linux kernel 2.6.11.11

绿盟科技声明

本安全公告仅用来描述可能存在的安全问题,绿盟科技不为此安全公告提供任何保证或承诺。由于传播、利用此安全公告所提供的信息而造成的任何直接或者间接的后果及损失,均由使用者本人负责,绿盟科技以及安全公告作者不为此承担任何责任。绿盟科技拥有对此安全公告的修改和解释权。如欲转载或传播此安全公告,必须保证此安全公告的完整性,包括版权声明等全部内容。未经绿盟科技允许,不得任意修改或者增减此安全公告内容,不得以任何方式将其用于商业目的。


原文发布时间:2017年6月16日 

本文由:绿盟科技发布,版权归属于原作者

原文链接:http://toutiao.secjia.com/linux-kernel-phoenix-talon#

本文来自云栖社区合作伙伴安全加,了解相关信息可以关注安全加网站


版权声明:本文内容由阿里云实名注册用户自发贡献,版权归原作者所有,阿里云开发者社区不拥有其著作权,亦不承担相应法律责任。具体规则请查看《阿里云开发者社区用户服务协议》和《阿里云开发者社区知识产权保护指引》。如果您发现本社区中有涉嫌抄袭的内容,填写侵权投诉表单进行举报,一经查实,本社区将立刻删除涉嫌侵权内容。

相关文章
《2019上半年DDoS攻击态势报告》发布:应用层攻击形势依然严峻,海量移动设备成新一代肉鸡
阿里云安全团队基于2019年上半年云上的DDoS攻击数据,从DDoS攻击事件、僵尸网络中控、DDoS肉鸡、攻击事件情况等多个维度做了统计分析,希望为政府和企业客户提供参考。
3581 0
阿里云安全运营中心:DDoS攻击趁虚而入,通过代理攻击已成常态
阿里云安全运营中心对疫情期间的应用层DDoS攻击事件做了深入分析,希望给企业提升防御水位提供参考。
3516 0
动态 | 从零开始快速入门深度强化学习,OpenAI 发布学习资源 Spinning Up
资源包含了易懂的深度强化学习代码示例、习题、文档和教程。
264 0
如何发布你的Android应用程序
 本文是从 Some Things To Know About Publishing Android Apps 这篇文章翻译而来。    到目前为止,在Android交易市场(Android Market)里,已经有我的2个应用程序了,所以,我想写出一点关于Android应用程序发布过程的东西,用来告诉那些想发布自己的应用程序的朋友们,在发布过程中会遇到哪些的事情。
972 0
移动云正式发布基于龙蜥 Anolis OS 的 BC-Linux V8.2 通用版操作系统
2020年12月CentOS项目组宣布CentOS 8将于2021年12月31日结束支持,这意味着从2022年开始,使用CentOS 8的用户,将无法得到来自官方的新硬件支持、bug修复和安全补丁。针对这一情况,移动云大云操作系统团队基于国内开源社区深度定制,推出了企业定制版操作系统BC-Linux V8.2版本。
181 0
+关注
9380
文章
243
问答
文章排行榜
最热
最新
相关电子书
更多
《2021云上架构与运维峰会演讲合集》
立即下载
《零基础CSS入门教程》
立即下载
《零基础HTML入门教程》
立即下载